Centrum Deliberacji

Centrum Deliberacji

Centrum Deliberacji to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania.

Centrum Deliberacji ma na celu:
 1. wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, a także innowacji w demokracji i demokratycznym komunikowaniu,
 2. badania prowadzone w przedmiocie przedstawionym w pkt 1,
 3. projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej,
 4. popularyzację rezultatów działania w kraju i za granicą.

Centrum Deliberacji (dalej, w skrócie: CD) czerpie z najlepszych wzorców działania podobnych jednostek akademickich na świecie, w tym the Center for Deliberative Democracy na Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone),  the Center for Digital Citizenship na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania), Challenges to Democracy in the 21st Century – the National Center of Competence in Research na Uniwersytecie w Zurichu (Szwajcaria).

Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z w/w instytucjami naukowo-badawczymi. Socjologowie, medioznawcy, politolodzy, prawnicy oraz informatycy w zespołach zadaniowych będą opracowywać rekomendacje dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych, a także metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych.  Ważne miejsce w projektach będą zajmować media, zwłaszcza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz takie ich wykorzystanie, które najlepiej będzie służyć efektywnemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji w obszarze polityki społecznej.
Staraniem CD wybrane projekty będą realizowane wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. W CD wspieramy różnorodność metodologiczną. Jest tu miejsce m.in. na analizę instytucjonalną, analizę prawną, badania sondażowe na reprezentatywnej próbie, badania etnograficzne, analizę dyskursu, jak też badania o charakterze interwencji socjologicznej (action research).
Przygotowywane będą tematyczne diagnozy i analizy w połączeniu z rekomendacjami. Projekty o charakterze stosowanym będą miały ewaluację wpisaną w plan działań. Ponadto CD, w ramach już istniejącej i wciąż poszerzającej się sieci współpracy będzie inicjowało lub przyłączało się do międzynarodowych porównawczych projektów badawczych.

Rezultaty projektów będą popularyzowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w trakcie seminariów dla studentów, a także warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i mediów. Planujemy również ich upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej CD, artykułów publikowanych w pismach naukowych i fachowych (np. dla dziennikarzy, administracji publicznej, organizacji pozarządowych), jak również opracowań książkowych publikowanych w języku polskim i angielskim.

Kontakt:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18
E-mail: cd@uw.edu.pl

Zespół

Współpracownicy:


Rada Naukowa Centrum Deliberacji

 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
 • Prof. Kees Brants – the Amsterdam School of Communications Research, Uniwersytet w Amsterdamie
 • Prof. Stephen Coleman – Dyrektor the Center for Digital Citizenship, Uniwersytet w Leeds
 • Prof. James Fishkin – Dziekan Wydziału Komunikowania oraz Dyrektor the Center for Deliberative Democracy,  Uniwersytet Stanfordzki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Frieske – kierownik Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Dziekan Wydziału Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa UW
 • Dr Karol Jakubowicz – międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediów i komunikowania
 • Prof. Hanspeter Kriesi – Dyrektor the National Center of Competence in Research – Challenges to Democracy in the 21st Century, Uniwersytet w Zurichu
 • Prof. dr hab. Mirosława Marody – Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Paweł Śpiewak – Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW – Instytut Informatyki UW