Szkoła letnia dla doktorantów

Szkoła letnia dla doktorantów

Instytut Socjologii we współpracy z Instytutem Języka Polskiego UW oraz CLARIN-PL organizuje doktorancką szkołę letnią Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych, która odbędzie się w terminie 14–25 IX 2020. Projekt finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER ścieżka 3.5.

Szkoła stanowi odpowiedź na wyzwania związane z postępującym procesem cyfryzacji, gwałtowny przyrost danych o charakterze tekstowym, zwłaszcza tzw. danych nieustrukturyzowanych, oraz rozwój infrastruktury naukowej, otwierającej nowe możliwości pogłębionej analizy tekstu. Celem zajęć jest wyposażenie doktorantek i doktorantów, reprezentujących dyscypliny humanistyczne i społeczne, w specjalistyczne instrumentarium badawcze do analizy różnego typu tekstów (od artykułów prasowych przez wywiady po zapisy komunikacji cyfrowej). Program szkoły obejmuje 83 godziny zajęć z zakresu jakościowej i ilościowej analizy tekstu, prowadzonych przez doświadczonych badaczy, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i patrzących na tekst z różnych perspektyw: językoznawców, socjologów, literaturoznawców i informatyków. Uczestnicy i uczestniczki szkoły poznają wiodące w danej dyscyplinie metodologie analizy tekstu i uzupełnią arsenał tradycyjnych metod i narzędzi (m.in. analiza semantyczno-pragmatyczna czy analiza treści) o metody i narzędzia cyfrowe (lingwistyka korpusowa i text mining). Zostaną również wprowadzeni/one w podstawy programowania w języku Python.

Szkoła adresowana jest do doktorantów i doktorantek UW wszystkich lat studiów. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rekrutacja potrwa do 6 VI 2020. Aktualne informacje na temat szkoły letniej można znaleźć na stronie ZIP.

program szkoły
plan zajęć
regulamin