Czasopisma

Studia
Socjologiczno-Polityczne.
Seria Nowa

Zapraszamy na stronę
Studiów Socjologiczno-Politycznych pod adresem http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl

O piśmie

Założenia programowe czasopisma Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

Tytuł naszego czasopisma bezpośrednio nawiązuje do ,,Studiów Socjologiczno – Politycznych” założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Był to bardzo znaczący periodyk na łamach którego zadebiutowało wielu socjologów, którzy później stali się emblematycznymi postaciami polskiej socjologii. Wyróżnioną perspektywę teoretyczną ,,Studiów Socjologiczno – Politycznych” stanowił marksizm, ale w tej wersji, którą Julian Hochfeld nazywał marksizmem otwartym. Taka orientacja czasopisma przesądziła o jego zamknięciu w 1968 roku. Pamiętając o tym ,,szlachetnym końcu” zauważyć jednak trzeba, że kwestia teoretycznych i ideologicznych orientacji periodyków z zakresu nauk społecznych nie była w PRL sprawą wolnego wyboru. Dominację marksizmu ustanawiano przede wszystkim metodami administracyjnymi. To pierwszy powód, który zwalnia inicjatorów reaktywacji tego tytułu z obowiązku wiernego odwzorowania linii programowej dawnych „Studiów Socjologiczno-Politycznych”. Drugi powód jest ważniejszy: dziś marksizm, w jakiejkolwiek linii interpretacyjnej, nie odgrywa już w naukach społecznych wyróżnionej roli. Pozostaje tzw. wielką teorią, ale jedną z kilku. Tak też będzie traktowany na łamach naszego czasopisma. Bez wyróżniania, ale i bez dyskryminacji.

Deklarowana otwartość czasopisma na bardzo różne nurty teorii społecznej nie oznacza opowiedzenia się za jakąś wizją socjologii niezaangażowanej, wolnej od wartościowania. Przeciwnie, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa chcą wpisywać się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości, i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian.

Stan Rzeczy

Zapraszamy na internetową stronę
Stanu Rzeczy pod adresem http://www.stanrzeczy.edu.pl/

O czasopiśmie

Interdyscyplinarne pismo „Stan Rzeczy” za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc.

Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych.

Pragniemy powrócić do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.

Umożliwiając dyskusję, chcemy promować nowatorskie i nieoczywiste ujęcia zjawisk społecznych. Jednocześnie odwołujemy się do chlubnych tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny. Pragniemy przy tym nawiązywać kontakty i pozyskiwać do współpracy autorów z innych ośrodków akademickich, krajowych i zagranicznych.

Naszej aktywności wydawniczej towarzyszy działalność edukacyjna, polegająca na organizowaniu seminariów, warsztatów, debat i szkół letnich dla studentów i absolwentów rozmaitych kierunków społecznych.