Mobilność

 

Tutaj znajdziecie podstawowe informacje o programie wymiany studenckiej Erasmus+, spis uczelni zagranicznych, z którymi współpracuje nasz Wydział i odnośniki do innych stron związanych z programem Erasmus+.

 

Koordynator mobilności międzynarodowej

Wszelkie zapytania dotyczące spraw związanych z programem Erasmus+, MOST i innych wymian międzynarodowych (studentów, doktorantów i pracowników) prosimy kierować do wydziałowego Koordynatora programu – dra Tomasza Rawskiego

 

 

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji przyjęte na Uniwersytecie Warszawskim:

 • średnia ocen co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki
 • brak warunkowych zaliczeń w momencie przystępowania do kwalifikacji
 • znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+)


 

Maksymalna liczba punktów, jaka kandydatka/kandydat mogą uzyskać podczas rekrutacji wynosi 100 punktów.
Punkty przydzielane są w następujący sposób:

Wyniki w nauce z całych studiów:
maksymalnie 50 punktów za średnią 5.0

Uczestnictwo w zajęciach w języku obcym:
25 punktów (0 pkt – brak uczestnictwa, 25 pkt – uczestnictwo)

Umiejętności językowe:
max. 15 punktów (C1 egzamin – 15 pkt, B2 egzamin – 10 pkt, lektoraty B2 – 5 pkt lub odpowiadające poziomem certyfikaty)

Pisemne uzasadnienie chęci wyjazdu:
10 punktów – można wskazać 3 uczelnie i uszeregować je w kolejności.

Wysokość stypendium
Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od grupy krajów wyjazdów na studia i zostanie podana przez BWZ po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez FRSE wysokości przyznanych UW funduszy.

Erasmus - ogólne zasady kwalifikacji

Lista uczelni partnerskich Wydziału Socjologii UW w ramach programu Erasmus

Erasmus 2021-2022. Prezentacja

 
 

Informacje o programie Erasmus+

Drodzy Studenci!

Chcielibyśmy, aby zamieszczone poniżej informacje przybliżyły Wam ideę i zasady Erasmus+, który oferuje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, zyskania nowych przyjaciół.
Program Erasmus+ stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z krajów Unii Europejskiej na okres jednego semestru, z możliwością przedłużenia.

Będziecie mogli otrzymać niewielkie stypendium Erasmus-a i zostaniecie zwolnieni z opłat czesnego w uczelni zagranicznej. Ponadto w Waszej macierzystej uczelni okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zaliczony.

 

 • Kto może wziąć udział w programie Erasmus+ ?

  Ze stypendiów programu Erasmus+ mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
  • w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja Kwalifikacyjna zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
  • studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku – aplikują o wyjazd w semestrze letnim
  • Doktoranci muszą podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.  W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

  W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.

  Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

 • Jak skorzystać z programu Eramus+ i dokąd można wyjechać?

  Jeżeli spełniacie kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, powinniście skontaktować się z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+.

  Rekrutacja odbywa się raz do roku i dotyczy wyjazdów na kolejny rok akademicki.
  Wcześniej, zwykle na początku stycznia, odbywa się spotkanie informacyjne prowadzone przez osobę koordynującą wyjazdy Erasmus+ w IS UW, na którym przedstawiane są warunki rekrutacji, wysokość stypendium, aktualna lista uczelni partnerskich i inne sprawy praktyczne.

  Na wyjazd studencki Erasmus+ można jechać wyłącznie do uczelni, z którą IS UW zawarł umowę partnerską.

 • Na jak długo i kiedy można wyjechać?

  Zgodnie z wytycznymi Biura Współpracy Zagranicznej UW, które decyduje o stypendiach, wyjazdy Erasmus+ trwają jeden semestr.
  Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu o kolejny semestr, jednak uzyskanie stypendium jest w tym przypadku ograniczone możliwościami budżetowymi BWZ UW.

  UWAGA:
  pobyt za granicą w ramach ERASMUSa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

  Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 • Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

  W ISUW spotkania informacyjne odbywają się zwykle na początku stycznia i wtedy też ogłaszany jest termin rekrutacji i jej warunki.
  Wyniki rekrutacji przekazywane są na początku marca do Biura Współpracy Zagranicznej UW, które kieruje nominacje na wyjazdy do uczelni partnerskich.
 • Wysokość stypendium

  Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od grupy krajów wyjazdów na studia i zostanie podana przez BWZ po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez FRSE wysokości przyznanych UW funduszy.

 • Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) i liczba punktów ECTS

  Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą iuczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni.
  Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do „Porozumienia” można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).
  Pełne zrealizowanie uzgodnionego przogramu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.
  Zgodnie z przyjętymi w IS UW zasadami, na wyjeździe Erasmus+ trzeba zgromadzić 30 pkt ECTS. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest obniżenie liczby punktów.

 • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)

  Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.
  Podobny wykaz – zawierający dotychczas zaliczone przedmioty – może być również wymagany przez uczelnię przyjmującą w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie uczęszczał student w uczelni partnerskiej.

 • Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?

  Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Warto korzystać z różnych okazji by „osłuchać się” z językiem przed wyjazdem – radio, filmy w wersji oryginalnej, wykłady online.
  Możecie wziąć udział w kursach przygotowawczych języka obcego w Waszej uczelni przed wyjazdem lub już za granicą w uczelni przyjmującej (jeżeli takie kursy są organizowane).
  Można skorzystać z kursu on-line OLS języka, z którego pisało się test lub języka urzędowego kraju, do którego się wyjeżdża (w zasadach BWZ są wymienione języki z których pisze się testy i z tych języków prowadzone są kursy).
  Aby uczestniczyć w kursie on-line należy zwrócić się do BWZ o voucher – nie są tu potrzebne żetony.

 • Zakwaterowanie

  Polecamy kontaktowanie się z uczelnią przyjmującą, która może polecić miejsce w akademiku lub sprawdzony system wynajmu.

 • Ubezpieczenie

  Osoby wyjeżdżające do krajów UE muszą zaopatrzyć się w kartę EKUZ.
  Osoby wyjeżdżające do Turcji i Macedonii muszą ubezpieczyć się prywatnie.
  Można również ubezpieczyć się dodatkowo w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Wyzwania, problemy, szanse

  Warto wiedzieć, że wyjazd studencki Erasmus+ niesie ze sobą zarówno wiele szans, jak i wiele wyzwań, z których nie do końca zdawać można sobie sprawę dopóki się nie wyjedzie. Oto kilka z nich:

  • dłuższy pobyt w obcym kraju – bariery językowe i kulturowe, trudności z odnalezieniem się
  • problemy z administracją uczelnianą i utrudniony kontakt z koordynatorem
  • rozczarowanie poziomem i wyborem zajęć, zmiany w kryteriach zapisywania się na zajęcia
  • problemy językowe – kursy „mieszane” w jęz. lokalnym i angielskim
  • warto skalkulować budżet tak by mieć 50 euro miesięcznie w zapasie – oraz przygotować się, że stypendium nie pokrywa całości wydatków na miejscu
  • nowe pomysły – naukowe, zawodowe, życiowe
  • nowe perspektywy i punkty widzenia
  • kursy językowe
  • możliwość przedłużenia na drugi semestr (brak finansowania)
  • doświadczenia, z których można korzystać po powrocie do Polski