Studia doktoranckie

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW

mgr Monika HelakPrzewodnicząca

mgr Monika Helak

m.helak@is.uw.edu.pl
tel. 691-923-314

dr Marta PietrusińskaZastępczyni przewodniczącej

dr Marta Pietrusińska

mpietrusinska@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Bulkowski

mgr Krzysztof Bulkowski

bulkowskik@is.uw.edu.pl
tel. 502-463-847

mgr Krzysztof Gubański

mgr Krzysztof Gubański

krzysztof.gubanski@gmail.com

mgr Agnieszka Karlińska

mgr Agnieszka Karlińska

a.karlinska@is.uw.edu.pl

mgr Justyna Kościńska

mgr Justyna Kościńska

j.koscinska@is.uw.edu.pl

mgr Jan Kujawski

mgr Jan Kujawski

j.kujawski@is.uw.edu.pl

mgr Michał Nawrocki

mgr Michał Nawrocki

mjnawro@gmail.com

mgr Camill Trepka

mgr Camill Trepka

k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radach i Zespołach

Rada Naukowa Instytutu Socjologii
mgr Krzysztof Bulkowski
mgr Jan Kujawski
mgr Camill Trepka

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii
mgr Krzysztof Bulkowski
mgr Monika Helak

Delegat IS UW do Rady Samorządu Doktorantów UW
mgr Michał Nawrocki

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia
mgr Justyna Kościńska

Reprezentanci doktorantów w Komisjach

Komisja Dydaktyczna IS UW
dr Marta Pietrusińska

Komisja Rekrutacyjna na studia doktorackie w IS UW
mgr Justyna Kościńska

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów IS

dr Marta Kiełkowska
mgr Krzysztof Gubański
mgr Justyna Kościńska
mgr Camill Trepka

Komisja Doktorancka IS UW

dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
dr Marta Pietrusińska (przedstawicielka doktorantów)

Przewód doktorski

Rozprawa doktorska – powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego – oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej – oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13, § 1.

Komunikat do przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. zarówno przez uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach III stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020, jak i przez kandydatów, którzy ubiegają się o stopień doktora z „wolnej stopy”, prowadzone są na starych zasadach, czyli w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

Wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się. Podstawa prawna: art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.).

Podkreślenia wymaga, iż wspomniana data 31 grudnia 2022 r. to ostateczny termin, do kiedy na swoim posiedzeniu rada naukowa dyscypliny powinna podjąć uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. By było to możliwe obrona pracy doktorskiej winna odbyć się odpowiednio wcześniej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że w miesiącach wakacyjnych (w lipcu i w sierpniu) oraz w okresie przerwy Świąteczno-Noworocznej posiedzenia rad naukowych nie odbywają się, a wprowadzenie określonego punktu do porządku obrad rady odbywa się na wniosek złożony nie później niż 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

W związku z powyższym Biuro Rad Naukowych zaleca, by kandydaci, których dotyczą ww. zasady, złożyli pracę doktorską najpóźniej na początku 2022 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, aby możliwe było przeprowadzenie wymaganych czynności w postępowaniu przez rady naukowe dyscyplin oraz komisje doktorskie i egzaminacyjne.

Gdyby nie udało się zakończyć przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2022 r. o nadanie stopnia doktora można się ubiegać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). W tym celu należało będzie wszcząć nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, przy czym od osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim lub w czasie trwania tych studiów złożyły rozprawę doktorską, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (otwarcie przewodu doktorskiego)

(w sprawie wszczęcia procedury należy kontaktować się z Biurem Rady Naukowej
Dyscypliny Nauki Socjologiczne: rnd.soc@uw.edu.pl)

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 roku
przez doktorantów studiów doktoranckich

 

Postępowanie przeprowadzane jest przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 poz. 340 z późn. zm)

FORMULARZE należy wypełniać na komputerze.

 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora /i promotora pomocniczego (formularz nr 1).
 • Do wniosku doktorant dołącza:
  1. oświadczenie osoby proponowanej na promotora (formularz nr 2);
  2. oświadczenie osoby proponowanej na promotora pomocniczego (formularz nr 3);
  3. konspekt rozprawy doktorskiej;
  4. oświadczenie doktoranta o zgodności dokumentów wersji elektronicznej z papierową (formularz nr 4);
 • Doktorant składa kompletny wniosek w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf. na nośniku danych elektronicznych w Biurze Rad Naukowych po wcześniejszym umówieniu się rnd.soc@uw.edu.pl

Konspekt rozprawy doktorskiej powinien w szczególności:

 • wskazywać cel naukowy projektu – jaki problem doktorant podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia podjęcie tego problemu w Polsce, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu;
 • zarysować istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań i zaznaczyć, jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w świecie i w Polsce (czy w kraju i w świecie jest to problem nowy, czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);
 • opisać metodykę badań – co stanowi podstawę naukowego warsztatu doktoranta i jak zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia zostaną wykorzystane w badaniach, czy doktorant ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność obsługi;
 • zaznaczyć, co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu – zakładany sposób przekazu i upowszechnienia wyników (publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i za granicą, rozprawa doktorska jako całość).

Złożenie pracy doktorskiej dla przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019

"Dz. U. 2020 poz. 875 USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1):

Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179: 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone dodnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;

 • Pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim składa się w 3 egz. w formie papierowej (oprawione) oraz w formie elektronicznej w sekretariacie Instytutu Socjologii UW przy ul, Karowej 18, pokój 105.

  Strona tytułowa pracy doktorskiej:

  Praca doktorska

 • W przypadku gdy tytuł pracy doktorskiej jest inny niż przy otwarciu przewodu doktorskiego należy złożyć podanie zaadresowane do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z prośbą o zmianę tytułu pracy doktorskiej.

 • Doktorant po złożeniu pracy w sekretariacie zamieszcza rozprawę doktorską w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD):

  KROK 1 i 2.

  Autor (Doktorant): wpisuje do APD streszczenie (max. 1,5 strony) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim i załącza pracę w formacie pdf.
  Uwaga! nazwa pliku z pracą doktorską to: 3500-DR-SOC-PESEL.pdf

  KROK 3.

  Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.

  KROK 4.

  Autor (Doktorant): po ustaleniu daty obrony składa w APD oświadczenie o udzieleniu uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW (najpóźniej 12 dni przed obroną).

Rekrutacja

Informacji nt. rekrutacji na studia doktoranckie prosimy szukać na stronie Szkoły Doktorskiej Studiów Społecznych UW: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns