Studia doktoranckie

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW

mgr Monika HelakPrzewodnicząca

mgr Monika Helak

m.helak@is.uw.edu.pl
tel. 691-923-314

dr Marta PietrusińskaZastępczyni przewodniczącej

dr Marta Pietrusińska

mpietrusinska@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Bulkowski

mgr Krzysztof Bulkowski

bulkowskik@is.uw.edu.pl
tel. 502-463-847

mgr Krzysztof Gubański

mgr Krzysztof Gubański

krzysztof.gubanski@gmail.com

mgr Agnieszka Karlińska

mgr Agnieszka Karlińska

a.karlinska@is.uw.edu.pl

mgr Justyna Kościńska

mgr Justyna Kościńska

j.koscinska@is.uw.edu.pl

mgr Jan Kujawski

mgr Jan Kujawski

j.kujawski@is.uw.edu.pl

mgr Michał Nawrocki

mgr Michał Nawrocki

mjnawro@gmail.com

mgr Camill Trepka

mgr Camill Trepka

k.trepka@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radach i Zespołach

Rada Naukowa Instytutu Socjologii
mgr Krzysztof Bulkowski
mgr Jan Kujawski
mgr Camill Trepka

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii
mgr Krzysztof Bulkowski
mgr Monika Helak

Delegat IS UW do Rady Samorządu Doktorantów UW
mgr Michał Nawrocki

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia
mgr Justyna Kościńska

Reprezentanci doktorantów w Komisjach

Komisja Dydaktyczna IS UW
dr Marta Pietrusińska

Komisja Rekrutacyjna na studia doktorackie w IS UW
mgr Justyna Kościńska

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów IS

dr Marta Kiełkowska
mgr Krzysztof Gubański
mgr Justyna Kościńska
mgr Camill Trepka

Komisja Doktorancka IS UW

dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
dr Marta Pietrusińska (przedstawicielka doktorantów)

Przewód doktorski

Rozprawa doktorska – powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego – oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej – oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13, § 1.

Dokumenty niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW

 • Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego
  • proponowany temat rozprawy ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
  • propozycję osoby promotora (promotora pomocniczego),
  • propozycję dyscypliny dodatkowej (do wyboru filozofia lub ekonomia) oraz języka obcego nowożytnego, z których to przedmiotów będzie zdawany egzamin doktorski. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Kandydat jest wówczas zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego zwalniających z egzaminu doktorskiego stanowi Rozporządzenie MNiSZW z dnia 30 października 2015 r. poz. 1842.
 • Odpis dyplomu magisterskiego.
 • Spis publikacji.
 • Informacja o działalności popularyzującej naukę.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Opinia
 • Życiorys naukowy.
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej.
 • Co najmniej jeden rozdział rozprawy doktorskiej zatwierdzony przez promotora.

Złożenie pracy doktorskiej

 • Pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim składa się w 3 egz. w formie papierowej (oprawione) oraz w formie elektronicznej.

  Strona tytułowa pracy doktorskiej:

  Praca doktorska

 • W przypadku gdy tytuł pracy doktorskiej jest inny niż przy otwarciu przewodu doktorskiego należy złożyć podanie do Rady Naukowej IS UW z prośbą o zmianę tytułu pracy doktorskiej.

 • Doktorant po złożeniu pracy w sekretariacie zamieszcza rozprawę doktorską w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD):

  KROK 1 i 2.

  Autor (Doktorant): wpisuje do APD streszczenie (max. 1,5 strony) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim i załącza pracę w formacie pdf.
  Uwaga! nazwa pliku z pracą doktorską to: 3502-DR-SOC-PESEL.pdf

  KROK 3.

  Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.

  KROK 4.

  Autor (Doktorant): po ustaleniu daty obrony składa w APD oświadczenie o udzieleniu uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW (najpóźniej 12 dni przed obroną).