Studia II Stopnia

Studia zaoczne
- plan zajęć
  terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Październik
17 – 18 października
24 – 25 października

Listopad
07 – 08 listopada
21 – 22 listopada

Grudzień
05 – 06 grudnia
12 – 13 grudnia

Styczeń
09 – 10 stycznia
23 – 24 stycznia

Luty
06 – 07 lutego 
13 – 14 lutego (sesja)

II SEMESTR

27 – 28 lutego

Marzec
13 – 14 marca
27 – 28 marca

Kwiecień
10 – 11 kwietnia
24 – 25 kwietnia

Maj
08 – 09 maja
15 – 16 maja
29 – 30 maja

Czerwiec
12 – 13 czerwca                
26 – 27 czerwca  (sesja)
 

Język i społeczeństwo

Studia Język i społeczeństwo mają własną stronę internetową.

Socjologia cyfrowa

Studia zaoczne

Jeśli nie możesz brać udziału w zajęciach w tygodniu lub po prostu wolisz studiować w trybie sobotnio-niedzielnym – zapraszamy na magisterskie studia zaoczne.

Nasza oferta charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 1. bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 2. bloku metodologicznego , gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 3. proseminarium , na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym skoncentrowanych na budowaniu wiedzy i umiejętności w ramach subdyscyplin socjologii lub na szczegółowych zagadnieniach badawczych; do puli zajęć fakultatywnych wchodzą także zajęcia ogólnouniwersyteckie. 

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską. W ramach puli zajęć fakultatywnych należy także zrealizować kierunkowe zajęcia prowadzone w języku obcym, które - poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem - służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+).

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku Wydziału Socjologii na ul. Karowej 18.

PLAN STUDIÓW II STOPNIA ZAOCZNYCH W INSTYTUCIE SOCJOLOGII od 2019/2020

Studia są płatne. Proponujemy 3 plany płatności:

całość: 5200 zł

2 raty: 2750 zł semestralnie

10 rat: 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

PKA – raport samooceny. Studia II stopnia