Rekrutacja na studia licencjackie

 • Zapisy

  od 13 lipca 2020
  do 12 sierpnia 2020 (do 23:59:59)

 • Ogłoszenie wyników

  24 sierpnia 2020

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z maturą 2005 - 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia,
fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski


P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, informatyka,
język łaciński i kultura antyczna,
wiedza o społeczeństwie


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina,
greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia,
antropologia, polityka,
technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia, informatyka,
łacina, greka klasyczna, ekonomia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia,
fizyka, fizyka i astronomia, geografia,
historia, informatyka, łacina,
greka klasyczna, wiedza o społeczeństwie

waga = 30%

waga = 30% 

waga = 20% 

waga = 20% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Historycznej – z historii.

Rekrutacja na studia magisterskie

 • Zapisy

  od 03 czerwca 2020
  do 17 lipca 2020 (do 23:59:59)

  II tura (jeśli limit nie zostanie wypełniony w I turze)
  od ?
  do ? (do 23:59:59)

 • Egzamin kompetencyjny

  23 lipca 2020

 • Ogłoszenie wyników

  28 lipca 2020

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia oczekiwana jest znajomość podstawowych pojęć socjologicznych; wiedzy na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajów więzi społecznych; zróżnicowania społecznego i kulturowego. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych jak i ilościowych metod badawczych.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku braku – z egzaminu dyplomowego)
 • punktów z egzaminu kompetencyjnego
 

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybór tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności myślenia o świecie społecznym w sposób socjologiczny oraz potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami nauk społecznych i ich metodologii. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk społecznych i ich metodologii. Egzamin będzie się składał z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego, które będzie swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do podstawowej wiedzy socjologicznej i podstawowych umiejętności badawczych.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 8, co daje maksymalną liczbę punktów 40,
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów).
 • punkty z egzaminu mnoży się przez 0,4, co daje maksymalnie 40 punktów.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 60% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim
Podczas egzaminu wstępnego kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed komisją egzaminacyjną swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Rekrutacja na socjologię cyfrową

 • Zapisy

  od 10 sierpnia 2020
  do 10 września 2020 (do 23:59:59)

  II tura (jeśli limit nie zostanie wypełniony w I turze)
  od ?
  do ? (do 23:59:59)

 • Egzamin kompetencyjny

  18 września 2020

 • Ogłoszenie wyników

  22 września 2020

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów z egzaminu kompetencyjnego. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu, wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 50.

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wyselekcjonowanie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne.

Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, jak również  analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim
Podczas egzaminu wstępnego kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed komisją egzaminacyjną swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Rekrutacja na studia magisterskie - zaoczne

 • Zapisy

  od 03 czerwca 2020
  do 17 lipca 2020 (do 23:59:59)

  II tura (jeśli limit nie zostanie wypełniony w I turze)
  od ?
  do ? (do 23:59:59)

 • Ogłoszenie wyników

  28 lipca 2020

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia w Instytucie Socjologii UW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku i w momencie przystąpienia do rekrutacji legitymują się co najmniej zaświadczeniem o złożeniu egzaminu licencjackiego.

Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc - na podstawie wymaganych dokumentów, które należy złożyć w sekretariacie studiów zaocznych IS UW.

Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie (p. 101):

 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
 • Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK (po wprowadzeniu zdjęcia do systemu)
 • Dowód opłaty za ELS
 • Oświadczenie o płatnościach

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wysokość czesnego

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający wykaz opłat i terminy wpłat w przypadku rozłożenia czesnego na raty.

Proponujemy 3 plany płatności:

 1. całość – 5200 zł
 2. 2 raty – 2750 zł semestralnie
 3. 10 rat- 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Sekretariat studiów zaocznych
mgr Małgorzata Arcichowska-Maj
tel. 22-55-20-721
majm@is.uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych
dr Paweł Poławski
polapaw@is.uw.edu.pl

Rekrutacja na Język i Społeczeństwo

Kierunek Język i Społeczeństwo zaprasza na swoją stronę tutaj.

Rekrutacja w trybie przeniesienia

Informacje nt. studiów w trybie przeniesienia znajdą Państwo na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów UW: