Rekrutacja na studia licencjackie

 • Zapisy

 • Ogłoszenie wyników

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia magisterskie - stacjonarne

 • Zapisy

 • Egzamin kompetencyjny

 • Ogłoszenie wyników

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia magisterskie - zaoczne

 • Zapisy

 • Ogłoszenie wyników

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia w Instytucie Socjologii UW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku i w momencie przystąpienia do rekrutacji legitymują się co najmniej zaświadczeniem o złożeniu egzaminu licencjackiego.

Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc - na podstawie wymaganych dokumentów, które należy złożyć w sekretariacie studiów zaocznych IS UW.

Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie (p. 101):

 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
 • Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Ksero dowodu osobistego
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK (po wprowadzeniu zdjęcia do systemu)
 • Dowód opłaty za ELS
 • Oświadczenie o płatnościach

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wysokość czesnego

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający wykaz opłat i terminy wpłat w przypadku rozłożenia czesnego na raty.

Proponujemy 3 plany płatności:

 1. całość – 5200 zł
 2. 2 raty – 2750 zł semestralnie
 3. 10 rat- 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Sekretariat studiów zaocznych
mgr Małgorzata Arcichowska-Maj
tel. 22-55-20-721
majm@is.uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych
dr Paweł Poławski
polapaw@is.uw.edu.pl

Rekrutacja na studia doktoranckie

 • Zapisy

 • Opis postępowania rekrutacyjnego:

  Przedstawienie konspektu
  rozprawy doktorskiej
  oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Brak dokumentów

Uniwersytet Warszawski od 1930 roku przyznaje stopień naukowy doktora w zakresie socjologii. Od 1968 roku prace doktorskie z tej specjalności bronione są w ramach Instytutu Socjologii UW. Studia doktoranckie w IS UW to przygotowanie do samodzielnej wysoko wyspecjalizowanej pracy badawczej i eksperckiej.

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie:

Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Wiesława Kozek

Sekretarz Komisji:
dr hab. prof. UW Jarosław Kilias

Członkowie:
dr hab. Jacek Haman
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. prof. UW Krzysztof Koseła
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Lech Nijakowski

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Agnieszka Karlińska

Rekrutacja na Język i Społeczeństwo

Studia Język i społeczeństwo zapraszają na swoją stronę tutaj.