95% naszych absolwentów rozpoczęło karierę zawodową
jeszcze w trakcie studiów.

Instytut Socjologii prowadzi studia I stopnia - licencjackie, II stopnia - magisterskie (stacjonarne i zaoczne), oraz studia doktoranckie i podyplomowe w obszarze nauk społecznych.

Wyjątkowo szeroka oferta zajęć fakultatywnych na wszystkich typach studiów pozwala studentom wszechstronnie rozwijać umiejętność rozumienia życia społecznego i kultury współczesnej. Każdego roku w Instytucie powstaje blisko 100 prac magisterskich, co roku magistranci Instytutu zdobywają prestiżowe nagrody, w tym w najbardziej liczących się w Polsce konkursach im. Floriana Znanieckiego i Jana Józefa Lipskiego.

Dyplom Instytutu Socjologii jest ceniony na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza społeczna, wyobraźnia socjologiczna i umiejętność analizy zjawisk i danych społecznych. Spośród absolwentów Instytutu Socjologii na Karowej rekrutuje się wielu czołowych polskich intelektualistów zaangażowanych w życie publiczne.
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że 86% naszych absolwentów pracuje zaraz po uzyskaniu dyplomu, a wielu z nich jeszcze w trakcie studiów.

Wszystkie przedmioty objęte są europejskim systemem punktowym ECTS (Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów). Dzięki temu nasze egzaminy uznawane są na innych uniwersytetach w Polsce i całej Europie, co ułatwia udział w programach międzywydziałowej i międzynarodowej wymiany studentów.

Dlaczego Karowa

Instytut Socjologii jest jednym z
najważniejszych w Polsce ośrodków
kształcenia i badań w obszarze nauk
społecznych. Mieści się przy ul.
Karowej w Warszawie, dlatego w
środowisku socjologów potocznie mówi się o nas Karowa.

Uczymy głównie socjologii empirycznej, ale nie tylko. Uczymy badać, sami prowadząc badania w najważniejszych dziedzinach życia społecznego; studenci Karowej to nasi młodsi współpracownicy. Sieć kontaktów, atmosfera współpracy, przynależność do wspólnoty Instytutu to bezcenny kapitał, który Ci oferujemy.

W dydaktyce kładziemy nacisk na realne, konkretne umiejętności analityczne. Nasi studenci mogą uczyć się warsztatu badacza ilościowego rozwijając umiejętności matematycznej interpretacji zjawisk społecznych, jak i/lub badacza jakościowego, który poznaje tajniki prowadzenia badań terenowych (obserwacji), analizy dyskursów publicznych, różnorodnych technik prowadzenia wywiadów – pogłębionych (IDI), grupowych (FGI), narracyjno-biograficznych. Studia w Instytucie Socjologii pozwalają również rozwinąć szereg innych umiejętności pisarskich, interpersonalnych, autoprezentacyjnych, warsztatowych dając Ci unikatowy zestaw kompetencji, które zapewnią Ci szeroki wybór kariery zawodowej.

W rankingu Perspektyw Instytut Socjologii UW od lat zajmuje I miejsce, znacznie wyprzedzając inne ośrodki akademickie. Na pozycję w tym rankingu najbardziej wpływają opinia środowiska akademickiego i preferencje pracodawców, a ci wysoko cenią wiedzę i kompetencje naszych absolwentów.

Studia licencjackie

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i  kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Oferowane przez nas przedmioty przypisaliśmy do dwóch grup: przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów fakultatywnych.

Przedmioty obowiązkowe to specjalistyczne przedmioty kierunkowe oferowane przez nasz Instytut. W trakcie przeciągu trzech lat studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i rozwiniesz umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną.

Przedmioty fakultatywne pozwolą Ci na pogłębienie wiedzy i rozwinięcie konkretnych umiejętności. Z bogatej oferty przedmiotów należących do tej grupy wybierzesz te według Ciebie najciekawsze. Na każdym roku studiów wymagane jest zaliczenie określonej w programie studiów liczby przedmiotów fakultatywnych, wyrażonej w punktach ECTS.

Studia licencjackie | tryb dzienny

 • Pierwszy rok studiów

  to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki, warsztaty statystyczne), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwiniesz kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

  Uwaga, nowość! Od roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia będą mieli możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich przygotowujących do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Więcej informacji na dole strony.

 • Drugi rok studiów

  to bliższe poznanie warsztatu badawczego – metody badań ilościowych oraz jakościowych. Na tych zajęciach sami zrealizujesz projekty badawczy od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Na metodach ilościowych będziesz mieć okazję przećwiczyć wiedzę zdobytą w czasie kursu statystyki i pakietu statystycznego (SPSS), a na jakościowych poznasz bliżej szeroki wachlarz metod, takich jak obserwacja, wywiady pogłębione (IDI), czy grupy fokusowe (FGI). Badając interesujący Cię obszar życia społecznego, rozwiniesz analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobędziesz też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

  Drugi rok to również pogłębienie Twojej wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokaże Ci, jak myśl społeczna rozwijała się w czasach nam bliższych. Nauczysz się także dostrzegać związki między różnymi koncepcjami teoretycznymi i  praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia z „Antropologii społecznej”, „Instytucji, procesów, systemów”, „Problemów społecznych” oraz „Psychologii społecznej” pozwolą Ci bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii i wybrać, który z nich chcesz wybrać jako swój moduł na III roku.

 • Trzeci rok studiów

  Na trzecim roku zdobyte przez Ciebie dotychczas umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwiną się w ramach jednego z oferowanych przez nas modułów — na wykładzie z socjologii szczegółowej zdobędziesz wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim zastosujesz te umiejętności w praktyce, uczestnicząc w badaniach oraz pisząc pracę licencjacką.

  Moduły

  Media, marketing, komunikacja

  koordynator: dr Mikołaj Lewicki

  Celem modułu Media, marketing, komunikacja jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, teoriami i metodami wykorzystywanymi w badaniach komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komunikacji interpersonalnej, mass mediów i reklamy. Główną osią modułu będzie problem komunikacji analizowany w zróżnicowanych kontekstach społecznych: od komunikacji jednostkowej oraz grupowej poprzez dyskurs publiczny do komunikacji masowej.

  Moduł adresowany jest do studentów zainteresowanych procesami zachodzącymi w różnorodnych obszarach życia społecznego. Wybrane zajęcia mają służyć kształtowaniu umiejętności analizy, diagnozy i krytyki treści procesów komunikacji oraz wiązania ich z głębszymi cechami społecznej struktury i kultury.

  Moduł ma dostarczyć z jednej strony podstawowych narzędzi analizy procesów komunikacyjnych oraz ich krytycznej obserwacji, z drugiej zaś – być źródłem umiejętności praktycznych, związanych z przygotowaniem, analizą oraz interpretacją badań, rozumienia przekazów reklamowych i marketingowych oraz podstawowych technik, które im towarzyszą.

  Absolwent modułu będzie miał opanowane podstawowe umiejętności z zakresu: wiedzy o marketingu i badaniach rynkowych, teorii komunikacji oraz opisów i koncepcji konsumpcji, analizy dyskursu, analizy i interpretacji badań marketingowych, teorii społeczeństwa konsumpcyjnego, teorii mediów masowych oraz interakcji i komunikacji interpersonalnej.

  Polityka i demokracja

  koordynator: prof. Jarosław Kilias

  Moduł dydaktyczny „Polityka i demokracja” to zintegrowany zestaw zajęć przeznaczony dla studentów zainteresowanych socjologią i filozofią polityki. Zajęcia oferowane w bloku będą dotyczyły ogólnych zagadnień dotyczących ładu politycznego i reguł funkcjonowania demokracji, a także szczegółowych obszarów badań socjologii polityki. Oferowany program zajęć ma na celu zapewnić orientację w takich zagadnieniach, jak:

  • mechanizmy wyborcze;
  • funkcjonowanie partii politycznych;
  • marketing polityczny i prowadzenie kampanii wyborczych;
  • rozwiązywanie konfliktów politycznych;
  • współczesna filozofia polityki oraz historia idei politycznych.
  • funkcjonowanie administracji publicznej;
  • proces integracji europejskiej i instytucje polityczne Unii Europejskiej;
  • szczegółowe polityki krajowe i unijne (m.in. polityka edukacyjna, polityka zdrowotna itp.).

  Na zajęciach oferowanych w ramach bloku studenci poznają ilościowe i jakościowe techniki badawcze wykorzystywane w badaniach politycznych i społecznych oraz nauczą się samodzielnie projektować i realizować badania, poznają mechanizmy prowadzenia kampanii politycznych i społecznych, zgłębią meandry systemu politycznego obowiązującego w Unii Europejskiej. Umiejętności zdobywane na zajęciach modułu „Polityka i demokracja” mogą okazać się przydatne w pracy w agencjach i instytutach badawczych, agencjach PR-owych, mediach, administracji publicznej (w strukturach UE, instytucjach państwowych i samorządowych) i instytucjach edukacyjnych.

  Problemy społeczne i sprawy publiczne

  koordynator: dr Paweł Poławski

  Moduł dydaktyczny „Problemy społeczne, sprawy publiczne” stanowi zintegrowany zestaw zajęć oferowanych z myślą o stworzeniu studentom możliwości wyboru programu studiów zapewniającego orientację w:

  • zjawiskach i procesach stanowiących wyzwanie dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji państwa opiekuńczego (bezrobocie i inne problemy rynku pracy, ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności edukacyjne, nierówności związane z płcią i wiekiem, uzależnienia itp.),
  • społeczne technologiach zmiany społecznej służącej rozwiązywaniu problemów społecznych,
  • teoretycznym przesłankom opisu, pomiaru i analizy zjawisk i procesów uznawanych za problemy społeczne, , oraz związanych z nimi metodologicznych komplikacjach,
  • mechanizmach i dynamice zarządzania sprawami publicznymi w Polsce i na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy, polityki edukacyjnej, pomocy społecznej i wsparcia socjalnego, oraz polityki karnej),
  • zmianach w strukturze administracji publicznej jako reakcji na problemy koordynacji i zarządzania w sferze publicznej,
  • przesłankach i zakresie kooperacji między administracją publiczną a tzw. drugim i trzecim sektorem.

  Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i nie oznacza, że z czasem – i w miarę potrzeb – tematyka modułu nie będzie ewoluowała. Podstawowe założenie jest jednak stałe: w zakresie modułu pozostają zjawiska stanowiące wyzwania dla ładu zbiorowego oraz zinstytucjonalizowana reakcja na te zjawiska.

  Zróżnicowanie współczesnego świata

  koordynator: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper

  Moduł „Kulturowe zróżnicowanie współczesnego świata” jest kierowany studentów, którzy są zainteresowani kulturą (w rozmaitych jej rozumieniach i odmianach) i jej zróżnicowaniem wynikającym z oddziaływania czynników społecznych.

  Moduł obejmuje zagadnienia takie jak:

  • oblicza etnicznego zróżnicowania współczesnych społeczeństw europejskich i wyzwania związane z obecnością mniejszości
  • kulturowe różnice we współczesnym świecie (zróżnicowanie w Europie, Europa a kultury pozaeuropejskie)
  • przemiany tożsamości indywidualnej i grupowej we współczesnym świecie
  • kulturowe oblicza i skutki globalizacji
  • kultura w społeczeństwie ponowoczesnym i wielość dyskursów współczesności
  • zróżnicowanie wzorów kulturowych, mikroświatów ( w tym miejskich mikroświatów) i subkultur w otaczającej nas rzeczywistości
  • różnorodność stylów życia i konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
  • zjawiska kultury masowej i popularnej oraz ich socjologiczna interpretacja, związki między socjologią a literaturą i sztuką, społeczne znaczenie Internetu

  Uczestnicy modułu uzyskają wiedzę na temat najważniejszych wymiarów kulturowego zróżnicowania współczesnego świata; poznają ważne pojęcia, teorie i badania z dziedziny kontaktów międzykulturowych i migracji, socjologii etniczności, badań nad płcią kulturową, przemianami tożsamości, nowymi zjawiskami kulturowymi.
  Studenci zostaną wyposażeni w umiejętność analizy i diagnozy różnych kulturowych aspektów rzeczywistości, nabędą umiejętność badania różnorodnych zjawisk kulturowo-społecznych.
  Uczestnicy modułu zostaną uwrażliwieni na kwestię różnic kulturowych i związanych z tym problemów, konfliktów i uprzedzeń.
  Studenci uzyskają wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać zarówno w pracy zawodowej (np. badania społeczne, działalność w organizacjach pozarządowych, praca w administracji publicznej, dziennikarstwo), jak i we własnym życiu w Polsce i za granicą w zglobalizowanej, wielokulturowej i podlegającej dynamicznym przemianom kulturowym rzeczywistości.

 • Indywidualny tok studiów

  Jest to alternatywa dla modułów tematycznych. W tym trybie samodzielnie dobierasz interesujące Cię przedmioty tak, by spełnić określone programem studiów kryteria dotyczące liczby punktów ECTS i typu zaliczanych przedmiotów.

 • Specjalizacja nauczycielska

  Od roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia będą mieli możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich przygotowujących do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program specjalizacji nauczycielskiej trwa trzy lata. Rozpoczyna się na II roku studiów licencjackich (od roku akademickiego 2021/2022). Z tego względu warunkiem jego ukończenia jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Socjologia. Specjalizacja ma charakter fakultatywny. Zapisy trwają przez cały I rok studiów licencjackich u koordynatorki specjalizacji nauczycielskiej dr Barbary Bossak-Herbst: bossakb@is.uw.edu.pl.

  PROGRAM SPECJALIZACJI
  Studenci specjalizacji będą zobowiązani do zaliczenia wybranych fakultetów z oferty dydaktycznej IS UW przygotowujących merytorycznie do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Ich lista będzie podawana na bieżąco. 

  Przedmioty stałe:
  I rok specjalizacji, I semestr (II rok studiów licencjackich) 
  • Psychologia dla nauczycieli, wykład, 30 godzin, 1 ECTS
  • Pedagogika dla nauczycieli, wykład, 30 godzin, 1 ECTS
  • Emisja głosu, warsztat, 30 godzin, 1 ECTS
  I rok specjalizacji, II semestr (II rok studiów licencjackich)
  • Psychologia, ćwiczenia, 30 godzin, 1,5 ECTS
  • Pedagogika, ćwiczenia, 30 godzin, 1,5 ECTS
  • Podstawy Dydaktyki, wykład, 30 godzin, 2 ECTS
  II rok specjalizacji, I semestr (III rok studiów licencjackich)
  • Psychologia – warsztaty zintegrowane, warsztaty, 30 godzin, 2 ECTS
  • Pedagogika – warsztaty zintegrowane, 30 godzin, 2 ECTS
  • Praktyki zawodowe (psychologicznopedagogiczne), 30 godzin, 1 ECTS 
  II rok specjalizacji, II semestr (III rok studiów licencjackich)
  • Dydaktyka przedmiotu „Wiedza i Społeczeństwo”, wykład, 30 godzin, 2 ECTS
  • Dydaktyka przedmiotu „Wiedza i Społeczeństwo” w szkołach podstawowych, konwersatorium, 30 godzin, 2 ECTS 
  • Dydaktyka przedmiotu „Wiedza i Społeczeństwo” w szkołach ponadpodstawowych, konwersatorium, 30 godzin, 2 ECTS 
  III rok specjalizacji, I semestr (I rok studiów magisterskich)
  • Dydaktyka przedmiotu „Wiedza i Społeczeństwo” w szkołach podstawowych, konwersatorium, 30 godzin, 2 ECTS 
  • Dydaktyka przedmiotu „Wiedza i Społeczeństwo” w szkołach ponadpodstawowych, konwersatorium, 30 godzin, 2 ECTS 
  • Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole podstawowej), 30 godzin, 1 ECTS
  • Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej), 30 godzin, 1 ECTS
  III rok specjalizacji, II semestr (I rok studiów magisterskich)
  • Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole podstawowej), 30 godzin, 1,5 ECTS
  • Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej), 30 godzin, 1,5 ECTS

Studia magisterskie - stacjonarne

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej przez Ciebie subdyscypliny socjologicznej.

Oferowane przez nas przedmioty można przypisać do pięciu ścieżek specjalizacyjnych:


 • Socjologia i antropologia kultury

  • pogłębisz znajomość zagadnień takich jak tradycja i pamięć zbiorowa, problemy grup etnicznych, lokalnych i mniejszościowych we współczesnym świecie, kultura popularna, globalna i kultury narodowe;
  • dowiesz się, jak zaprojektować i przeprowadzić badania antropologiczne lub socjologiczne dotyczące zagadnień kultury oraz krytycznie ocenić i  zinterpretowaćich wyniki;
  • zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu takich badań przy zastosowaniu najnowszych metod jakościowych i etnograficznych.


  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej ścieżce, odwiedź stronę Socjologia i antropologia kultury na Facebooku.

 • Wspólnoty i zróżnicowanie społeczne

  • zdobędziesz wiedzę o zagadnieniach takich jak wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, struktura i nierówności społeczne, nowe tożsamości;
  • nauczysz się analizować współczesne procesy globalizacji, skutki „otwartego świata”, problemy związane z procesami integracji, w tym integracji w ramach UE;
  • opanujesz zaawansowane techniki zbierania i interpretowania danych dotyczących różnic i nierówności społecznych.
 • Socjologia polityki, państwa i życia publicznego

  • uzyskasz wiedzę o instytucjach politycznych i zasadach ich funkcjonowania w  Polsce i Unii Europejskiej, poznasz teorie partii politycznych i systemów partyjnych oraz teoretyczne ujęcia opinii publicznej, jej badania i marketingu politycznego;
  • zyskasz umiejętność bieżącej analizy sceny politycznej i interpretowania sondaży socjologicznych;
  • rozwiniesz umiejętności analityczne – sporządzania i pisania raportów i ekspertyz, a także teoretyczne i praktyczne kompetencje przeprowadzania analizy typu case study.
 • Kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne

  • zdobędziesz pogłębioną wiedzę o społecznych i instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju kapitału ludzkiego i o rynku pracy w Polsce, nauczysz się krytycznie analizować założenia teoretyczne i dostępne dane empiryczne służące zarządzaniu problemami społecznymi;
  • poznasz podstawy teorii zarządzania zasobami ludzkimi;
  • nauczysz się stosować poznane teorie do analizy konkretnych sytuacji w różnych środowiskach pracy, w tym poprowadzić diagnozę organizacyjną w małej i średniej firmie.
 • Metody badań społecznych i rynkowych

  • zyskasz wiedzę o metodach i technikach badań marketingowych, a także znajomość teorii z zakresu socjologii i antropologii marketingu;
  • opanujesz podstawy prowadzenia badań rynkowych w praktyce marketingowej, badań ewaluacyjnych, a także interpretowania i krytycznej analizy ich wyników;
  • zapoznasz się z metodami analizy danych w badaniach marketingowych, modelami liniowymi, estymacją i weryfikacją modeli statystycznych, zasadami doboru próby w badaniach socjologicznych, analizą tablic ruchliwości i danych panelowych.

Socjologia cyfrowa

Koncepcja kształcenia i umiejętności kształcone podczas studiów

     

„Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny)

 • Socjologia cyfrowa

  zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0,
 • Cyfrowe metody badań społecznych

  rozeznanie w obecnie stosowanych metodach cyfrowych do badania świata on-line i off-line oraz dostarczenie doświadczeń w zakresie ich stosowania (learning by doing)
 • Podstawy programowania (Python)

  wprowadzenie do podstaw programowania za pomocą języka Python. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko podstawy tego języka, ale również ogólne zasady, według których działają inne języki „wysokiego poziomu”,
 • Algorytmy i społeczeństwo nadzoru

  przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia,
 • Prawo i etyka w świecie cyfrowym

  zajęcia na których dyskutowane będą, m.in., problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, czy kwestia ochrony danych osobowych i rola regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych,
 • Text Mining

  zapoznanie z narzędziami do przetwarzania danych tekstowych z wielu plików zapisanych w różnych formatach (m.in. Korpusomat, Inforex, LEM, TermoPL, MeWeX, HASK, WebSty), „Pigułki”– socjologia cyfrowa w praktyce – zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami przez praktyków (ze świata biznesu, NGO, samorządów, nauki) – zajęcia w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem praktyków,
 • „Instrumentarium projektowe”

  praktyczne zajęcia dot. zarządzania projektami, tworzenia raportów, prezentowania wyników badań, komunikacji w projektach interdyscyplinarnych

Perspektywy zawodowe absolwenta

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów

 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych/li>
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Studia magisterskie - zaoczne

Jeśli nie możesz brać udziału w zajęciach w tygodniu lub po prostu wolisz studiować w trybie sobotnio-niedzielnym – zapraszamy na magisterskie studia zaoczne.

Na studiach zaocznych możesz wybrać jedną ze specjalizacji. Ukończenie specjalizacji potwierdzane jest suplementem do dyplomu.

Specjalizacje umożliwiają systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień; pomogą Ci pogłębić wiedzę, którą zdobyłeś na studiach licencjackich i dadzą umiejętności cenione na rynku pracy. Zajęcia w ramach specjalizacji odbywają się w niewielkich grupach i umożliwiają dobry, bezpośredni kontakt z promotorami prac magisterskich i prowadzącymi zajęcia.

Oferujemy następujące specjalizacje:

 • Badania społeczne i rynkowe w praktyce

  Specjalizacja skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, osób odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w  ramach instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych badaniami społecznymi. Specjalizacja będzie właściwym wyborem nie tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na socjologii, ale również tych, które ukończyły zarządzanie, ekonomię, antropologię, kulturoznawstwo, psychologię i kierunki pokrewne. Zajęcia w ramach specjalizacji będą prowadzone przez doświadczonych badaczy związanych z Instytutem Socjologii UW oraz ekspertów z największych firm badawczych w Polsce.

 • Etniczność, konflikt, globalizacja - problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata

  Specjalizacja skierowana jest do osób, które w pracy zawodowej mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego: do osób pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, pracowników branży turystycznej i  instytucji kultury. Jest ona przeznaczona również dla wszystkich, którzy ukończyli studia filologiczne, kulturoznawcze, dziennikarskie, etnologiczne i antropologiczne, historyczne czy z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii i pragną pogłębić własne rozumienie zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji oraz zapoznać się z najnowszymi sposobami badania kultury, tożsamości i procesów globalizacji.

 • Polityki publiczne (Public Policy)

  Specjalizacja „Polityki Publiczne” koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy i  umiejętności przydatnych do planowania i analizowania programów interwencji społecznych – celowych działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego i zmierzających do rozwiązywania kwestii uznawanych za istotne w życiu zbiorowym. Programy oferowanych zajęć odwołują się do perspektywy nauki o politykach publicznych (ang. public policy) i – łącznie – oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w jednostkach administracji publicznej – także samorządowej, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rynku, prowadzących diagnozy rozmaitych społecznych kwestii na użytek działań praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ewaluacje ich skuteczności i efektów.

 • Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn

  Specjalizacja skierowana jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat społeczno – kulturowych uwarunkowań płci, w szczególności absolwentów kierunków takich jak kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika. Program specjalizacji pozwala rozwinąć wiedzę o najważniejszych teoretycznych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych badań pokazujących role realnie odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym.

 • Stosunki pracy i zasoby ludzkie

  Specjalizacja jest propozycją skierowaną do osób które pragną w swej pracy zawodowej wykorzystać wiedzę socjologiczną i umiejętności profesjonalne dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Jest to oferta programowa zaadresowana do osób zatrudnionych lub zamierzających w przyszłości zatrudnić się w nowoczesnych działach typu human resources management, odpowiadających za kontakty ze związkami zawodowymi, planujących prowadzenie badań i ekspertyz społecznych w  korporacjach międzynarodowych, pragnących pracować w firmach prywatnych sektora dużych i średnich przedsiębiorstw, instytucjach publicznych (samorządowych i państwowych), firmach badawczych, konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych, w mediach (prasa, tv, Internet), w organizacjach pozarządowych, w związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców.

W programie studiów są także przedmioty kierunkowe – obowiązkowe dla wszystkich studentów niezależnie od tego, jaką specjalizację wybrali.

Przedmioty kierunkowe dają gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Studia są płatne, oferujemy jednak atrakcyjne plany płatności.

PLAN STUDIÓW II STOPNIA ZAOCZNYCH W INSTYTUCIE SOCJOLOGII DO 2019 ROKU

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający wykaz opłat i terminy wpłat w przypadku rozłożenia czesnego na raty.

Proponujemy 3 plany płatności:

całość: 5200 zł

2 raty: 2750 zł semestralnie

10 rat: 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Życie studenckie

Studiowanie socjologii wiąże się z uczestnictwem w wypadach „w teren” i w zadaniach praktycznych. Dzięki temu już podczas studiów zyskasz doświadczenie badawcze i wiele praktycznych kompetencji badacza społecznego. Dowiesz się, jak wykonać studium przypadku, obserwację terenową, wywiad pogłębiony, a także jak zaplanować i przeprowadzić badanie sondażowe.

W ubiegłych latach nasi studenci poznawali życie pełnoetatowych pracowników klubów nocnych podczas warsztatów pt.: Co noc w klubie – perspektywa pracownicza; przeprowadzili terenowe badanie antropologiczne pod Warszawą, badając kulturowe zróżnicowanie społeczności lokalnej, w ramach warsztatów pt.: Azja pod Warszawą: kontakty międzykulturowe w gminach Raszyn i Lesznowola; zastanawiali się, kto współcześnie odwiedza Tor Wyścigów Konnych Służewiec podczas warsztatów pt.: Sport, hazard, widowisko – publiczność Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Samorząd studencki

Życie studenckie

Zarząd samorządu studenckiego reprezentuje interesy studentów Instytutu nie tylko przed władzami Instytutu, ale również na forum całego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wspiera studentów w ich codziennym życiu studenckim.

Przedstawiciele samorządu studenckiego na Karowej:

 • pomagają studentom w poszukiwaniu pracy
 • współpracują przy organizacji SocjoSzkoły, Dni Otwartych UW, Wigilijnej Aukcji Charytatywnej, Urodzin Maxa Webera, spotkań absolwentów, itp.
 • zdobywają zniżki na wydarzenia kulturalne
 • przygotowują gadgety dla studentów, np.: bluzy, buttony

Samorząd studencki to wszyscy studenci, natomiast zarząd samorządu wyłoniony jest w drodze wyborów. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie studentów. Składa się z 7 osób, z czego obecnie 3 osoby to studenci z I roku studiów licencjackich. To pokazuje, że od początku można działać w organach samorządu. Nie zamykamy się, zachęcamy wszystkich do aktywności. To nie tak, że tylko te 7 osób prowadzi projekty. Na przykład w planach mamy aktualnie zorganizowanie konferencji, a już wiele osób spoza zarządu pracuje przy tym projekcie. Spotykamy się, planujemy i wspólnie rozdzielamy zadania.

Diana Zagrodzka,
była Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Instytutu Socjologii

Praktyki studenckie

Są świetni. Dostają samodzielne zadania i sobie z nimi radzą. Nie boją się pytać, kiedy czegoś nie wiedzą. Interesują się KARTĄ jako instytucją, jej formą prawną, działaniami, finansowaniem. Szybko nawiązują kontakty z pracownikami.

Maciej Melon
Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA

Ważnym punktem programu studiów I stopnia są praktyki zawodowe. Dzięki praktykom masz doskonałą możliwość postawienia pierwszych kroków na rynku pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego. Dzięki temu zobaczysz, jak można wykorzystać kompetencje i wiedzę zdobywane podczas studiów oraz poznasz realia pracy socjologa. Praktyki trwają 90 godzin lub 3 tygodnie.


W wakacje między kolejnymi latami studiów podejmowałam staże w agencjach badawczych o różnym profilu i wielkości. Dzięki temu zdobywałam doświadczenie i rozpoznawałam, co chcę robić po studiach. Najbardziej spodobała mi się praca badacza ilościowego w Millward Brown SA (choć jak zaczynałam nosiło jeszcze nazwę SMG/KRC) i tam zostałam. W pracy zajmuję się tworzeniem ankiet i przygotowywaniem raportów z badań. Niełatwej sztuki zadawania pytań i ciekawego, jak również rzetelnego prezentowania wyników badań nauczyłam się, studiując socjologię w Instytucie przy ul. Karowej.


Marta
badaczka ilościowa, absolwentka IS

Stali partnerzy Instytutu Socjologii:

 • Ośrodek Karta
 • IBE
 • MamPrawoWiedziec.pl
 • Ipsos

Nasi studenci odbywali również praktyki w Głównym Urzędzie Statystycznym, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komendzie Głównej Policji, urzędach miast i wielu innych organizacjach.

Wymiany studenckie

Instytut Socjologii współpracuje z ponad 20 uczelniami w 11 krajach europejskich: Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Podjęcie studiów w Instytucie Socjologii stwarza możliwość uczestnictwa w wymianach studenckich – wyjazdu do innej uczelni w Polsce lub Europie, w ramach dwóch programów, LLP-Erasmus i MOST.

MOST

W ramach programu MOST możesz realizować indywidualny program studiów, dostosowany do swoich zainteresowań naukowych, we współpracy z inną polską uczelnią. W programie uczestniczy 19 uczelni z różnych miast Polski. Uczestnicy programu odbywają na innej uczelni semestralne lub roczne studia, a także zaliczają co najmniej jeden przedmiot.

LLP-Erasmus

Jest to program wymiany międzynarodowej studentów z uczelni europejskich. Wyjechać można do innego kraju Unii Europejskiej na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczestnicy programu otrzymują niewielkie stypendium ERASMUSa i są zwolnieni z opłat czesnego w uczelni zagranicznej.

Biuro Współpracy z Zagranicą

Więcej o wymianach studenckich w IS UW

Na wymianę studencką wyjechałem dwa razy. Pierwszy raz do Hiszpanii w 2011 roku, tam studiowałem cały rok na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie. Moja druga życiowa podróż odbyła się na studiach magisterskich w 2013 roku, wyjechałem do Peru na Papieski Uniwersytet Katolicki. Dzięki wymianom studenckim stałem się nie tylko lepszym socjologiem, ale i człowiekiem. Znacznie otworzyłem się na różne kultury świata jak i na ludzi, co jest tak ważne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Pamiętam, że na początku nauka w obcym języku wydawała mi się trudna. Jednak doświadczenie wymiany studenckiej całkowicie rekompensuje wysiłek poświęcony nauce. Instytut Socjologii UW na pewno daje wielkie możliwości wyboru kierunków lub praktyk do krajów, do których można wyjechać. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego miejsca niż Karowa, z którego można zacząć swoją podroż.

Maciej Battczak,
student