Szkolenie BHP w roku akademickim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że przedmiot "Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej https://kampus.come.uw.edu.pl.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot "Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:
 1. 16 listopad 2020 - 14 luty 2021
 2. 26 luty 2021 - 7 kwiecień 2021
Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń.

W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia lub nieukończenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia - 12 września 2021 r.

Za powtarzanie przedmiotu jest pobierana opłata. Wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora UW w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.

Zaświadczenia o szkoleniach BHP z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie BHP (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.

Osoby z II i III roku oraz wznawiający studia zobowiązani do zaliczenia BHP proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w sprawie dopisania do listy uczestników szkolenia BHP.