Profil

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształci wyjątkowych ludzi w wyjątkowy sposób. Do tradycji naszego Wydziału należy otwartość na wszelkie idee, światopoglądy, problemy i podejścia badawcze.

Wciąż się uczymy i nie powielamy schematów. Nasi profesorowie chcą stawiać sobie i studentom wysokie wymagania, nasi studenci przychodzą do nas, bo chcą wysokich wymagań. Dążymy do pogłębionego rozumienia zjawisk społecznych i krytycznego oglądu wszelkich oczywistości. Kształcimy ludzi przygotowanych do aktywnego działania we współczesnym świecie, ludzi, którzy wiedzą i rozumieją więcej. Przez rozwój innowacyjnych badań naukowych, przełomowe publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń wybitnych ekspertów i specjalistów, ale również przez obecność w życiu publicznym członkowie naszej społeczności potwierdzają nieustannie swoją wiarę w socjologię i jej społeczną misję.​​​​​​​

Czytaj więcej

Absolwent studiów licencjackich wie, czym jest socjologia i czym wyróżnia się spośród innych dyscyplin. Nasz absolwent nabywa nie tylko ogólnej orientacji w świecie współczesnym, polskim i światowym życiu społecznym i kulturowym i erudycji, jaką daje program, w którym jest miejsce na poważne traktowanie klasyków i na zapoznanie się z najnowszymi badaniami i teoriami. Zyskuje coś cenniejszego: umiejętność stosowania swojej wiedzy w praktyce. Kładziemy nacisk na realne, konkretne umiejętności (matematyczne, warsztatowe, pisarskie, interpersonalne, autoprezentacyjne, analityczne), dając naszym absolwentom unikatowy zestawy kompetencji, które zapewniają im maksymalnie szeroki wybór dalszej drogi. Znajomość języków obcych, której rozwój umożliwiamy i którą egzekwujemy, bogata oferta wymiany stypendialnej z zagranicą, szeroki wachlarz badań, w których może uczestniczyć student w ramach praktyk zawodowych, różnorodność doświadczeń i możliwość uczenia się od największych sław polskiej socjologii sprawia, że nasz licencjat zawsze ma przewagę nad konkurentami. Nasze studia nie są łatwe i nie da się ich przejść bez wysiłku. Za to nasz licencjat, wybierając studia magisterskie albo wkraczając na rynek pracy wie, że znajdzie się wśród najlepszych.

Absolwent studiów magisterskich to człowiek, który do umiejętności praktycznych nabytych na studiach pierwszego stopnia dodał pogłębioną wiedzę teoretyczną i zaawansowaną znajomość warsztatu badawczego socjologii. Rozwijamy umiejętności matematyczne i warsztatowe, nie zaniedbując humanistycznej formacji – chronimy naszych studentów przed przekształceniem w prymitywne maszynki do wykonywania poleceń. Na studiach magisterskich najwybitniejsi polscy socjolodzy pracują indywidualnie ze studentami, którzy gotowi są włożyć wiele wysiłku w to, by stać się specjalistami w badaniu i analizie zjawisk społecznych. Znajomość najnowszych teorii i technik badawczych połączona z uczestnictwem w badaniach prowadzonych aktualnie przez naszych pracowników ma pozwolić studentom włączyć się w główny nurt współczesnej światowej socjologii i w zycie socjologicznej społeczności w Polsce. Kształcimy ludzi, którzy wszędzie odnajdą się bez kompleksów: na dowolnych studiach doktoranckich lub podyplomowych, w firmach badawczych, w instytucjach publicznych i pozarządowych, w mediach, w Polsce i za granicą. Atmosfera współpracy, przynależność do wspólnoty Wydziału Socjologii, sieć kontaktów i zasób technik pozwalających wciąż dalej się rozwijać – to bezcenny kapitał, który oferujemy każdemu naszemu studentowi.

Każdy z naszych pracowników chce uczyć i chce się uczyć. Szanujemy studentów i nie traktujemy ich jako zła koniecznego, chcemy im przekazać nasz szacunek dla nauki, przekazując im naszą postawę otwartości i gotowości do kwestionowania zastanych prawd. Nasi pracownicy byli świadkami, uczestnikami, wybitnymi badaczami i komentatorami najważniejszych przemian w Polsce ostatnich dziesięcioleci – reprezentując różne podejścia i różne światopoglądy, zdołali stworzyć wizerunek socjologii na Karowej: socjologii otwartej, wolnej od prowincjonalizmu, wciąż zdolnej do radykalizmu i zaangażowanej w życie publiczne. To zasób, na którym dziś budujemy i który chcemy rozwijać. Podejmujemy więc nowe wyzwania badawcze, publikacyjne, organizacyjne i dydaktyczne, które wszystkie łączy hasło: socjologia. Kontynuujemy nasze tradycje, wierzymy w naszą tożsamość. Niewiele jest w Polsce miejsca takich, jak Wydział Socjologii – są być może wybitniejsze placówki badawcze, większe i lepiej urządzone szkoły zawodowe, ale nie ma żadnego miejsca, w którym wybitni badacze, wielcy nauczyciele, kontrowersyjni krytycy i wiodący eksperci publiczni spotkaliby się w atmosferze zrozumienia, współpracy i poszanowania wspólnej przeszłości.


Mniej

Historia

 • 1919 utworzenie pierwszej w Polsce Katedry Socjologii na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych przez Leona Petrażyckiego
 • 1921 utworzenie Katedry Historii Ustrojów Społecznych przez Ludwika Krzywickiego
 • 1930 utworzenie Katedry Historii Kultury na Wydziale Humanistycznym
 • 1934 utworzenie Katedry Socjologii na Wydziale Humanistycznym dla Jana St. Bystronia
 • 1947,
  1948
  przyjęcie pierwszych roczników studentów przez Katedrę Socjologii po II wojnie światowej (Stanisław i Maria Ossowscy, Nina Assorodobraj, Jan St. Bystroń, Stefan Nowakowski)
  tymczasowe rozwiązanie kierunków socjologicznych przez władze
 • 1952 utworzenie Katedry Historii Filozofii i Myśli Społecznej (Nina Assorodobraj) oraz Zakładu Materializmu Historycznego (Julian Hochfeld) w Katedrze Materializmu Dialektycznego i Historycznego: seminaria socjologiczne i trzyletnie studium społeczne
 • 1957 utworzenie szeregu katedr socjologicznych na Wydziale Filozoficznym UW (S.Ossowski, J. Hochfeld, M. Ossowska, N. Assorodobraj). Pracę podejmują m.in.: Zygmunt Bauman, Szymon Chodak, Maria Hirszowicz, Aleksander Matejko, Jan Malanowski, Stefan Nowak, Adam Podgórecki, Jerzy Szacki, Klemens Szaniawski.
 • 1968 utworzenie Instytutu Socjologii UW jako niezależnej jednostki pod obecną nazwą
 • 1981 utworzenie Wydziału Filozofii i Socjologii UW


Czytaj więcej

Tożsamość i siła Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ukształtowały się w toku jego historii.


Instytut Socjologii pod obecną nazwą działa od 1968 r., ale faktycznie istnieje nieprzerwanie od 1957 r. Historia socjologii na Uniwersytecie Warszawskim jest znacznie dłuższa. Rozpoczęła się tuż po odzyskaniu Niepodległości – na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych. W l. 1919–1931 istniała tam pierwsza w Polsce Katedra Socjologii, utworzona dla Leona Petrażyckiego, a w l. 1921–1935 Katedra Historii Ustrojów Społecznych, utworzona dla Ludwika Krzywickiego. Następne katedry socjologiczne powstały już na Wydziale Humanistycznym i z nich wywodzi się obecny Instytut Socjologii.
Ważną rolę we wprowadzeniu socjologii na UW odegrał Stefan Czarnowski. W 1930 r. uzyskał on Katedrę Historii Kultury, rozpoczął kształcenie w zakresie socjologii i w 1934 r. otrzymał rozszerzenie profesury na socjologię. W 1934 r. powstała też Katedra Socjologii dla Jana St. Bystronia. Pracę w UW rozpoczął Stanisław Ossowski; na krótko pojawił się Józef Chałasiński. Pierwsi studenci uzyskali stopień „magistra filozofii w zakresie socjologii”, nadano też pierwsze stopnie doktorskie. Rozwój socjologii na Uniwersytecie przerwała wojna.


Po wojnie szybko wznowiła pracę Katedra Socjologii, powstały też nowe zakłady i katedry. Podjęto badania terenowe i studia z zakresu socjologii; w 1947 i 1948 r. przyjęto na socjologię dwa roczniki studentów. Wykładali tu wtedy Stanisław i Maria Ossowscy, Nina Assorodobraj, Jan St. Bystroń, Stefan Nowakowski. Pod kierunkiem Ossowskiego działało Seminarium Socjologiczne, przyciągające studentów z różnych wydziałów. Po kilku latach władze komunistyczne rozpoczęły likwidację socjologii jako odrębnego kierunku studiów i badań. Katedry socjologiczne rozwiązano, Ossowskich odsunięto od nauczania.
Z Wydziału Humanistycznego wyodrębnił się Wydział Filozoficzno-Społeczny, wkrótce przekształcony w Wydział Filozoficzny. W miejsce rozwiązanych katedr socjologicznych w 1952 r. powstała Katedra Historii Filozofii i Myśli Społecznej (Assorodobraj) oraz Zakład Materializmu Historycznego (Julian Hochfeld) w Katedrze Materializmu Dialektycznego i Historycznego – kontynuowano tam wybrane zainteresowania socjologiczne. Na studia socjologiczne maturzystów nie przyjmowano, ale w 1949 i 1950 r. przyjęto ich na 3-letnie Studium Nauk Społecznych. Potem przyjmowano ich tylko na filozofię; na filozofię jako „studia II stopnia” przyjmowano też absolwentów nauk społecznych. Część studentów filozofii interesowała się sprawami społecznymi i napisała prace magisterskie im poświęcone, w 1957 r. część przeniosła się na socjologię.


Po Październiku 1956 socjologia wróciła na polskie uniwersytety. W 1957 r. na Wydziale Filozoficznym UW powstała sekcja socjologiczna: znów przyjęto studentów i utworzono zespół katedr socjologicznych. Zespół obejmował Katedrę Socjologii (Ossowski), Katedrę Socjografii (Nowakowski), Katedrę Socjologii Stosunków Politycznych, wkrótce przekształconą w drugą, marksistowską Katedrę Socjologii (Hochfeld), Katedrę Historii Myśli Społecznej (Assorodobraj) oraz Katedrę Historii i Teorii Moralności (Ossowska). Do mistrzów dołączyło pokolenie ich uczniów, wykształconych już po wojnie. Socjologię zaczęli tu wtedy uprawiać: Zygmunt Bauman, Szymon Chodak, Maria Hirszowicz, Aleksander Matejko, Jan Malanowski, Stefan Nowak, Adam Podgórecki, Jerzy Szacki, Klemens Szaniawski. Ten, jeden z najświetniejszych okresów w historii warszawskiej socjologii uniwersyteckiej skończył się w 1968 r.


Wydział Filozoficzny UW był w latach 1960. ogniskiem niezależnego myślenia i buntu studenckiego w marcu 1968 r. Po „marcu” władze usunęły z uczelni wielu pracowników i studentów, wzmocniły też kontrolę polityczną i administracyjną nad socjologią. W 1968 r. utworzono Instytut Socjologii, składający się z zakładów, powołanych w miejsce katedr, a w 1969 r. przeniesiono go z Krakowskiego Przedmieścia, róg Traugutta do poszkolnego budynku przy ul. Karowej. Powstał Wydział Nauk Społecznych obejmujący socjologię, filozofię, ekonomię, nauki polityczne i dziennikarstwo. Wkrótce jednak odłączyła się od niego ekonomia, a potem (1975) nauki polityczne i dziennikarstwo. W 1981 r. Wydział przyjął obecną nazwę – Wydział Filozofii i Socjologii.


Potem z Instytutem Socjologii już nic się nie działo. Powstawały nowe zakłady, pojawiali się nowi profesorowie (Zakładem Socjologii Kultury przez wiele lat kierowała Antonina Kłoskowska), pisano nowe prace doktorskie i książki, podjęto szeroko zakrojone badania empiryczne nad społeczeństwem polskim (koordynowane przez Jerzego Wiatra), przez Instytut przechodziły kolejne prądy umysłowe i mody socjologiczne. Przechodziły też kolejne roczniki studentów.


Po zmianie ustroju w 1989 r. przed absolwentami socjologii otwarły się nowe możliwości – tworzyła je gospodarka rynkowa, demokracja, wolne media i społeczeństwo obywatelskie. Instytut otworzył płatne studia wieczorowe oraz uzyskał (2000, 2005) akredytację i certyfikat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – znak najwyższej jakości kształcenia. Instytut uruchomił własną sieć komputerową, otrzymał też opuszczone przez mikrobiologię skrzydło w swoim gmachu i do 2003 r. własnym sumptem je przebudował. W 2007 r. rozpoczął kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.


Tok życia w Instytucie interferował z wydarzeniami w życiu społeczeństwa. W 1976 r. kilku pracowników podpisało protest przeciw poprawkom do Konstytucji PRL, w rok potem powstał Studencki Komitet Solidarności, a w l. 1980-1981 pracownicy i studenci Instytutu włączyli się, jako doradcy, działacze i badacze, do ruchu “Solidarności”. W okresie stanu wojennego Instytut pozostał miejscem, gdzie można było nie tylko swobodnie myśleć, ale także czytać, mówić i pisać. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych Jadwiga Staniszkis i Jakub Karpiński (pośmiertnie) zostali później odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski. Jeśli rozpad socjalizmu realnego w Polsce jest dobrze opisany, to w dużym stopniu jest to zasługą socjologów z Karowej. W 1989 r. w budynku Instytutu miała swe zaplecze opozycyjna strona Okrągłego Stołu, a od 1990 r. Instytut ma za sąsiada prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Dyrektorami Instytutu Socjologii byli kolejno: 1968-1974 Włodzimierz Wesołowski, 1974-1975 Jan Malanowski, 1975-1977 Jerzy Wiatr, 1977-1981 Witold Morawski, 1981-1984 Michał Pohoski,1984-1990 Antoni Kamiński (X 1988 – II 1990 p.o. dyrektora była Mirosława Marody),1990-1993 Jan Węgleński, 1993-1999 Kazimierz Frieske, 1999-2002 Wiesława Kozek, 2002-2005 Antoni Sułek, 2005-2008 Wiesława Kozek, 2008- Sławomir Łodziński.*
Bogata historia Instytutu Socjologii przedstawiona jest w książce „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii” (oprac. Antoni Sułek, 2007), wydanej w ramach obchodów 50-lecia powrotu socjologii na UW.Dorobek

Instytut Socjologii

 • 3 900 Absolwentów
 • 360 Doktoratów
 • 85 Habilitacji
 • setki publikacji i nagród pracowników

Instytut Socjologii UW jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków kształcenia i badań w zakresie socjologii. W Instytucie i instytucjach będących jego poprzednikami, do 2008 r. ok. 3000 studentów uzyskało magisterium, prawie 300 socjologów uzyskało doktorat, a 69 – habilitację.

Pracownicy Instytutu są autorami dzieł z wielu dziedzin socjologii, w tym podstawowych podręczników – socjologii systematycznej, historii myśli socjologicznej i współczesnych teorii socjologicznych, metodologii i statystki, antropologii, oraz kilku socjologii szczegółowych.

Prace habilitacyjne

Wykaz obejmuje prace habilitacyjne w zakresie socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim:

 • na Wydziale Humanistycznym (1947-1952),
 • na Wydziale Filozoficznym (1957-1968),
 • na Wydziale Nauk Społecznych (1968-1975)
 • na Wydziale Filozofii i Socjologii (1975-).

Przed wojną w UW nie nadano żadnej habilitacji w zakresie socjologii.

Prace ułożone są według roku nadania stopnia docenta, a od 1969 roku – doktora habilitowanego; w obrębie roczników ułożone są według nazwisk autorów. Wykaz został sporządzony w 2003 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Uzupełniany jest na bieżąco.

W Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii nadaje także Instytut

2019

 • Julia Kubisa
  Odpowiedzi indywidualne i zbiorowe na przemiany rynku pracy, ujęcie socjologiczne
 • Joanna Wawrzyniak
  Polska socjologia historyczna pamięci zbiorowej w kontekście międzynarodowym: tradycje i transformacje

2018

 • Anna Kiersztyn
  Niepewność zatrudnienia i underemployment w Polsce: przejawy i interpretacje problemu (jednotematyczny cykl dziewięciu publikacji)
 • Anna Sosnowska-Jordanovska
  Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku

2017

 • Małgorzata Głowacka-Grajper
  Transmisja pamięci. Działacze “sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce
 • Aleksandra Grzymała-Kazłowska
  Jednotematyczny cykl publikacji pt. Tożsamości i więzi społeczne migrantów. Od pojęcia strategii adaptacyjnej poprzez paradygmat integracyjny do koncepcji zakotwiczenia
 • Mikołaj Jasiński
  Podejmowanie decyzji w dużych zgromadzeniach zróżnicowanych ideologicznie. Gry oceaniczne w strukturze ideologicznej. Jednotematyczny cykl artykułów
 • Joanna Konieczna-Sałamatin
  Uniwersalność i swoistość procesów transformacyjnych w społeczeństwie ukraińskim (po1991 r.) z perspektywy badań nad wartościami. Cykl powiązanych tematycznie artykułów
 • Adam Leszczyński
  Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980
 • Sławomir Mandes
  Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii
 • Tomasz Maślanka
  Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno – kulturowego w perspektywie socjologii kultury
 • Mikołaj Rakusa-Suszczewski
  Cień radykalizmu – pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych
 • Renata Włoch
  Globalne przez narodowe Euro 2012 w Polsce

2016

 • Michał Kowalski
  Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych
 • Maciej Gdula
  Uspołecznienie i kompozycja

2014

 • Marta Bucholc
  Norbert Elias jako socjolog współczesności
 • Natalia Garner
  Jednotematyczny cykl publikacji Indywidualne i kontekstowe determinanty zachowań i postaw obywatelskich w perspektywie porównawczej
 • Jacek Haman
  Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier
 • Lech Nijakowski
  Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej

2013

 • Urszula Kurczewska
  Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

2012

 • Piotr Chmielewski
  Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych
 • Izabela Wagner-Saffray
  Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych

2009

 • Andrzej Waśkiewicz
  Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej
 • Piotr Tadeusz Kwiatkowski
  Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji

2008

 • Małgorzata Jacyno
  Kultura indywidualizmu.

2006

 • Anna Giza-Poleszczuk
  Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej.
 • Sławomir Łodziński
  Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku.
 • Ewa Nasalska
  Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949 – 1999.

2005

 • Mirosława Grabowska
  Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku.
 • Adam W.Jelonek
  Dylematy konsocjonalizmu przypadek Malezji.
 • Jan Poleszczuk
  Ewolucyjna teoria interakcji społecznych.
 • Jarosław Kilias
  Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu.

2004

 • Marta Zahorska-Bugaj
  Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem.
 • Jerzy Bartkowski
  Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne.
 • Krzysztof Koseła
  Polak i katolik. Splątana tożsamość.

2000

 • Śpiewak Paweł
  W stronę wspólnego dobra.

1998

 • Kraśko Nina
  Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920 – 1970
 • Raciborski Jacek
  Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989 – 1995.

1997

 • Bukraba-Rylska Izabella
  Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych
 • Gładys-Jakóbik Jolanta
  Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w sytuacji zmiany systemowej
 • Kojder Andrzej
  Godność i siła prawa
 • Korporowicz Leszek
  Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji
 • Zakrzewska-Manterys Elżbieta
  Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia.
 • Zybertowicz Andrzej
  Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy.

1996

 • Konecki Krzysztof
  Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne

1994

 • Chałubiński Mirosław
  Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma

1993

 • Krzemiński Ireneusz
  Co się dzieje pomiędzy ludĽmi? Współczesne teorie interakcji społecznej

1992

 • Lissowski Grzegorz
  Prawa indywidualne a wybór społeczny
 • Ostrowska Antonina
  Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa

1991

 • Frieske Kazimierz W.
  Socjologia w działaniu: nadzieje i rozczarowania
 • Potocka-Hoser Anna
  Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładach przemysłowych

1990

 • Hrynkiewicz Józefina
  Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego
 • Kiciński Krzysztof
  Orientacje moralne – próba typologii
 • Kozek Wiesława
  Reformy gospodarcze a społeczeństwo
 • Sułek Antoni
  W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa

1988

 • Okrasa Włodzimierz
  Funkcjonowanie i efektywność zespołów badawczych

1986

 • Potocki Andrzej
  Diecezja rzymsko-katolicka jako organizacja społeczna. Studium monograficzne na przykładzie diecezji przemyskiej

1985

 • Marody Mirosława
  Język, myślenie, działanie. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania

1983

 • Misztal Maria
  Zróżnicowanie systemu wartości społeczeństwa polskiego
 • Kwaśniewski Jerzy
  Społeczeństwo wobec dewiacji
 • Pohoski Michał
  Ruchliwość społeczna w Polsce

1982

 • Hajduk Edward
  Przemiany osobowości studentów
 • Kamiński Antoni
  Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych
 • Kurczewski Jacek
  Spory i sądy
 • Modzelewski Wojciech
  Walka bez użycia przemocy
 • Sadowski Andrzej
  Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego (na przykładzie Białegostoku)

1981

 • Słomczyński Kazimierz M.
  Pozycja zawodowa i jej związki z wykształceniem
 • Tyszka Andrzej
  Struktura społeczeństwa i kultura socjalistyczna
 • Węgleński Jan
  Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia

1978

 • Jasińska-Kania Aleksandra
  Charakter narodowy a przemiany społeczne. Próba weryfikacji teorii na przykładzie Stanów Zjednoczonych
 • Nowicka Ewa
  Afryka w świadomości Murzynów amerykańskich
 • Staniszkis Jadwiga
  Antynomie organizacji

1977

 • Siemieńska-Żochowska Renata
  Siła tradycji i siła interesów. O problemach “białego ruchu etnicznego” w Stanach Zjednoczonych

1975

 • Morawski Witold
  Nowe społeczeństwo przemysłowe
 • Szacka Barbara
  Przeszłość w świadomości współczesnej inteligencji polskiej
 • Wojnar-Sujecka Janina
  Myśl, działanie, rzeczywistość. Studium o światopoglądzie socjalistycznym Jean Jauresa

1973

 • Ciupak Edward
  Katolicyzm ludowy w Polsce

1972

 • Komorowski Zygmunt
  Wychowanie i szkolnictwo w kulturach Afryki

1971

 • Wiśniewski Wiesław
  Przystosowanie do środowiska uczelnianego

1970

 • Krawczyk Zbigniew
  Natura, kultura, sport (kontrowersje teoretyczne w Polsce)

1968

 • Dyoniziak Ryszard
  Zróżnicowanie kulturowe a czynniki warstwotwórcze

1967

 • Malanowski Jan
  Klasy, stosunki klasowe i różnice społeczne w mieście Mławie

1966

 • Pawełczyńska Anna
  Dynamika przemian kulturowych na wsi

1965

 • Szacki Jerzy
  Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizja świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji (1789 – 1815)

1964

 • Chodak Szymon
  Systemy polityczne “Czarnej” Afryki
 • Wesołowski Włodzimierz
  Klasy, warstwy i władza

1962

 • Nowak Stefan
  Struktura, geneza i dynamika ideologii społecznej studentów Warszawy

1961

 • Hirszowicz Maria
  Problemy państwa brytyjskiego
 • Wiatr Jerzy
  Niektóre zagadnienia opinii publicznej w świetle wyborów 1957 i 1958 roku

1960

 • Bauman Zygmunt
  Klasa- ruch-elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego

1951

 • Nowakowski Stefan
  Przemiany społeczne udności autochtonicznej na Śląsku Opolskim

1949

 • Assorodobraj Nina
  Elementy świadomości klasowej mieszczaństwa

Prace doktorskie

Prace doktorskie z socjologii obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii.

Wykaz obejmuje prace doktorskie napisane:

 • w latach 1930-1939 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW: w Katedrze Historii Kultury (od 1934 roku – Katedrze Socjologii i Historii Kultury) i w Katedrze Socjologii (1934-1939);
 • w latach 1947-1952 w katedrach socjologicznych na Wydziale Humanistycznym UW – faktycznie w Katedrze Socjologii.
 • w latach 1952-1957 w zakładach nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym, a następnie na Wydziale Filozoficznym UW – faktycznie w Zakładzie Materializmu Historycznego;


oraz prace doktorskie obronione:

 • w latach 1957-1968 na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW;
 • od 1968 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Prace ułożone są według lat, a w obrębie roczników – alfabetycznie według nazwisk autorów. Maszynopisy prac obronionych od 1950 roku znajdują się w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się w Instytucie Socjologii UW i innych źródeł. Uzupełniany jest na bieżąco.

2021

  • Maria Ferenc Piotrowska
   Źródła i znaczenia informacji w getcie warszawskim
   prof. dr hab. Barbara Engelking
  • Katarzyna Wójcikowska-Baniak
   Migracje edukacyjne w doświadczeniu przedstawicieli mniejszości litewskiej w Polsce
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-RusekPromotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
  • Leszek Zaborowski
   Przeciw systemowi w imię “Wielkiej Polski”? Geneza Ruchu Narodowego i jego działalność w latach 2012-2015
   prof. Andrzej Waśkiewicz

2020

  • Łukasz Bertram
   Młodość, podziemie, władza. Socjalizacja polityczna polskich komunistów - członków elity partyjno-państwowej 1948-1956
   dr hab. Mirosława Grabowska, prof. ucz
  • Aleksandra Ciecieląg
   Wspólnota i pamięć. Działania twórców pamięci w Greater Orlando
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-RusekPromotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
  • Olga Cojocaru
   Migrant Temporalities: The case of Moldovan women employed in the domestic work sector in Italy
   Promotor: dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.Promotor pomocniczy: dr Anna Rosińska
  • Aleksandra Gołdys
   Ciało w politykach publicznych. Boiska Orlik jako przestrzeń biopolityki
   Promotor: dr hab. Renata Włoch, prof. ucz.
  • Albert Izdebski
   Niedostatek i bieda w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Studium oparte na wynikach ankietowych w latach 1987-2004
   Promotor: prof. dr hab. Wiesława Kozek
  • Lia Sayadyan-Górzańska
   Situation of women with Disabilities in Armenia: Barriers in Social Participation and Stereotyping as Deciding Factors for Exclusion
   Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-ManteryS
  • Wojciech Ogrodnik
   Ideologiczna rekonstrukcja miasta Gdańska w latach 1945 - 1954
   Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

2019

  • Marek Bożykowski
   Sprawiedliwy podział zbioru dóbr niepodzielnych
   Promotor: prof. dr hab. Grzegorz LissowskiPromotor pomocniczy: dr hab. Mikołaj Jasiński
  • Anita Brzozowska
   Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce
   Promotor: prof. Sławomir ŁodzińskiPromotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
  • Igor Czernecki
   Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a
   Promotor: prof. Paweł Śpiewak
  • Dominika Czerniawska-Szejda
   Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadek polskiej nauki
   Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody
  • Mariusz Finkielsztein
   On the Social Significance of Boredom: The Phenomenon of Boredom in the University Milieu
   Promotor: dr hab. Izabela Wagner-Saffray
  • Małgorzata Głowania
   Poszukiwanie samoświadomości a zmiana ustrojowa. Analiza ramowa ruchu społecznego
   Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
  • Joanna Jasińska
   Polsko-amerykańskie małżeństwa i ich wielokulturowe światy
   Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
  • Tomasz Koper
   Strategie adaptacji Romów w Polsce: na przykładzie grup Polska Roma i Bergitka Roma
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
  • Stanisław Krawczyk
   Gust i prestiż. O tworzeniu pola prozy fantastycznej w Polsce
   Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas 
  • Karol Leszczyński
   Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016
   Promotor: prof. Sławomir Łodziński
  • Agnieszka Nowakowska
   Pamięć litewsko-polskiej przeszłości. Strategie i narracje nauczycieli historii w szkołach wileńskich
   Promotor: dr hab. Marta Zahorska-Bugaj
  • Przemysław Piechocki
   W poszukiwaniu optymalnego modelu pomiarowego subiektywnego dobrostanu. Wykorzystanie równań strukturalnych SEM do analizy jakości życia
   Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk
  • Andrzej Turkowski
   Struktura i funkcjonowanie dyskursów na temat stosunków polsko-rosyjskich po 1989 r.
   Promotor: prof. dr hab. Tomasz Zarycki

2018

 • Mateusz Grodecki
  Cztery strony trybun. Procesy generowania i formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce
  Promotor: prof. Mirosława GrabowskaPromotor pomocniczy: dr Radosław Kossakowski
 • Anna Kiersztyn
  Niepewność zatrudnienia i underemployment w Polsce: przejawy i interpretacje problemu (jednotematyczny cykl dziewięciu publikacji)
 • Beata Kowalczyk
  „Transnational” Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music.
  Promotorzy: prof. Marie Buscatto i dr hab. Izabella Wagner-Saffray
 • Tomasz Rawski
  Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku
  Promotor: prof. Jarosław Kilias
 • Anna Sosnowska-Jordanovska
  Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku
 • Dominik Wasilewski
  Uniwersytet opuszcza wieżę z kości słoniowej. Dyskusja wokół komercjalizacji badań naukowych w Polsce
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 • Tomasz Żółtak
  Edukacyjna wartość dodana: teoria i zastosowania, kontrowersje i perspektywy
  Promotor: dr hab. Jacek Haman

2017

 • Dominika Michalak
  Władza niesądzenia. Języki publiczne akademickiej psychologii, kulturoznawstwa i filologii klasycznej
  Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno
 • Jakub Motrenko
  Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek
 • Krzysztof Podwójcic
  Akademickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pracodawcami
  Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
 • Maja Sawicka
  Emocje w płynnej nowoczesności. O kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego
  Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody
 • Lidia Stępińska-Ustasiak
  Ludzie wiedzy czy celebryci – legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce
  Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody
 • Danuta Zasada
  Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

2016

 • Anna Baczko-Dombi
  Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych
  Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk
 • Konrad Burdyka
  Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych
  Promotor: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
 • Agata Dembek
  „Miękkie kompetencje” menedżerskie jako sprofesjonalizowane umiejętności społeczne. Socjologiczna analiza zjawiska
  Promotor: dr hab. Małgorzata Jacyno
 • Barbara Jancewicz
  Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • Marta Kołodziejska
  Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas
 • Paula Kukołowicz
  Przymus zaakceptowany. Legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych
  Promotor: prof. Krzysztof Koseła
 • Marta Łazarowicz-Kowalik
  Anatomia sukcesu w nauce. Studium socjologiczne laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Promotor: prof. Renata Siemieńska-Żochowska
 • Stanisław Maksymowicz
  Mandatoryjna zmiana społeczna. Studium przełączenia na cyfrowe nadawanie telewizji
  Promotor: prof. Krzysztof Koseła
 • Justyna Pokojska
  Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor)
  Promotor: prof. Sławomir Łodziński
 • Agnieszka Radziwinowicz
  Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence Deportation from the United States
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 • Paulina Sobiesiak-Penszko
  Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim
  Promotor: prof. Jerzy Bartkowski
 • Krzysztof Świrek
  Teorie ideologii na przecięciu psychoanalizy i marksizmu: Althusser, Jameson, Žižek
  Promotor: prof. Paweł Śpiewak

2015

 • Aleksandra Bilewicz
  W stronę gospodarki społecznie zanurzonej. Kooperatywy spożywcze w Polsce
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 • Justyna Jóźwiak
  Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości
  Promotor: prof. Jan Węgleński
 • Łukasz Krzyżanowski
  Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce (1945-1950)
  Promotor: prof. dr hab. Jan Marcin Kula
 • Maria Rogaczewska
  Przemiany wzorów religijności w Polsce a mechanizmy uspołecznienia
  Promotor: prof. Mirosława Marody
 • Agata Stasik
  Ocena ryzyka i niepewności związanych z nowymi technologiami jako wyzwanie dla demokracji. Kontrowersje wokół wydobywania gazu łupkowego w Polsce
  Promotor: prof. Mirosława Grabowska
 • Karolina Sztandar-Sztanderska
  Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce
  Promotor: prof. François Bafoil, prof. Wiesława Kozek
 • Michał Woźniak
  Aglomeracja warszawska. Przestrzenne zróżnicowanie strefy podmiejskiej
  Promotor: prof. dr hab. Jan Węgleński

2014

 • Adam Gendźwiłł
  Poza partią i partyjnością. Syndrom antypartyjny w polskiej demokracji po 1989 r.
  Promotor: prof. Mirosława Grabowska
 • Natalia Hipsz
  Studium nad efektem społecznej poprawności w wywiadzie kwestionariuszowym. „Randomized response technique” – rozumienie i efektywność
  Promotor: Dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
 • Agata Komendant-Brodowska
  Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • Łucja Krzyżanowska
  Praca, wiek, emerytura. O społecznych mechanizmach dezaktywizacji starszych pracowników
  Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk
 • Łukasz Pawłowski
  Cała władza w ręce stowarzyszeń? Brytyjska myśl pluralistyczna a współczesne problemy demokracji przedstawicielskiej
  Promotor: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 • Wojciech Rafałowski
  Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych
  Promotor: prof. Jacek Raciborski
 • Tomasz Zając
  Selekcyjne i prognostyczne funkcje matury
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • Marianna Zieleńska
  Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji
  Promotor: prof. Mirosława Marody

2013

 • Jan Dzierzgowski
  Gospodarka oparta na wiedzy: niespełnione obietnice i problem umiejętności
  Promotor: prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske
 • Marta Szaranowicz-Kusz
  „Nowi obywatele”. Społeczne aspekty procesu naturalizacji cudzoziemców w Polsce
  Promotor: prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
 • Marcin Wacław Zieliński
  Efekt ankieterski w procesie konstruowania odpowiedzi na pytania w wywiadzie kwestionariuszowym. Studium na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
  Promotor: prof. Antoni Sułek

2012

 • Katarzyna Abramczuk
  Informacja jako podstawa zaufania
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • Katarzyna Andrejuk
  Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku
  Promotor: dr hab. Sławomir Łodziński
 • Marcin Darmas
  Obywatel rycerz. Blaski i cienie ethosu rycerskiego w polskim filmie. Na podstawie twórczości Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i Jerzego Skolimowskiego
  Promotor: prof. Anna Giza-Poleszczuk
 • Aneta Foltyniewicz
  Uwarunkowanie postaw merytokratycznych. Współczesna Polska w perspektywie porównawczej
  Promotor: prof. Kazimierz M. Słomczyński
 • Marta Lenart
  Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Przestrzeń edukacji, aktywności i rozrywki osób starszych
  Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
 • Ilona Matysiak
  Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny
  Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
 • Olga Napiontek
  Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska w gimnazjach
  Promotor: prof. dr hab. Mirosława Marody
 • Aleksandra Winiarska
  Drzwi w drzwi z obcym. Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 • Julia Sałacińska-Rewiakin
  Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hałas

2011

 • Piotr Chmielarz
  Wojna i opinia publiczna w nowoczesnym państwie
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiatr
 • Victoria Dunaeva
  Miejsce instytucji kultury w rozwoju społeczności lokalnych po przełomie ustrojowym. Polska i Rosja – analiza porównawcza
  Promotor: prof. UW dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
 • Katarzyna Gmaj
  Europejskie podejście do kwestii obywatelstwa wielokulturowego. Prawne, polityczne i ekonomiczne wyzwania. Przypadek Polski
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka
 • Anna Kordasiewicz
  (U)sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Sułek
 • Julia Kubisa
  “Bunt białych czepków”. Analiza aktywizacji związkowej sfeminizowanych grup zawodowych
  Promotor: prof. UW, dr hab. Wiesława Kozek
 • Agnieszka Kwiatkowska
  Zieloni 2004: studium instytucjonalizacji partii politycznej nurtu postmodernistycznego
  Promotor: prof. UW, dr hab. Jacek Raciborski
 • Adam Ostolski
  Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbiorowej współczesnej Polski
  Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania
 • Grażyna Szymańska – Matusiewicz
  Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 • Sylwia Urbańska
  Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet
  Promotor: prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła
 • Paweł Marczewski
  Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a
  Promotor: prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak
 • Małgorzata Dziekońska
  Wpływ doświadczeń migracyjnych Polaków w USA na społeczno-ekonomiczną sytuację po powrocie. Przyklad Mazowsza i Podlasia
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Iglicka
 • Tomasz Własiuk
  Klientelizm i jego przejawy w życiu politycznym współczesnej Polski
  Promotor: prof. UW dr hab. Jacek Raciborski

2010

 • Izabella Anuszewska
  Wiedza wspólna i rytuały komunikacyjne: wyniki badań sondażowych jako narzędzie kreowania wiedzy wspólnej we współczesnym społeczeństwie
  Promotor: Jan Poleszczuk
 • Aneta Piekut
  Wysoko wykwalifikowani pracownicy cudzoziemscy w transnarodowych korporacjach w Warszawie
  Promotor: Krystyna Iglicka
 • Dariusz Przybysz
  Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 • Filip Raciborski
  Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001-2007
  Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
 • Dominika Walczak
  Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału
  Promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

2009

 • Tomasz Jerzyński
  Wybrane korelaty liczby odpowiedzi beztreściowych w badaniach sondażowych
  Promotor: prof. UW dr hab. Jerzy Wierzbiński
 • Bartłomiej Marks
  Partie populistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej
  Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska
 • Adam Mielczarek
  Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego
  Promotor: dr hab. Mirosława Grabowska
 • Karolina Wigura-Kuisz
  Deklaracje przebaczania i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945-2006. Teorie i praktyka
  Promotor: prof. UW dr hab. Paweł Śpiewak

2008

 • Czarkowska Lidia
  Nowy profesjonalizm – kultura środowiska informatyków.
  Promotor: Witold Morawski
 • Domaradzka Anna
  Polskie organizacje kobiece i ich liderki.
  Promotor: Renata Siemieńska – Żochowska
 • Lewicki Mikołaj
  Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i czasu.
  Promotor: Mirosława Marody
 • Maciąg Rafał
  Społeczna konstrukcja i społeczne wykorzystanie danych medycznych. Przypadek aborcji.
  Promotor: Antoni Sułek
 • Ostrowski Piotr
  Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce.
  Promotor: Wiesława Kozek
 • Połeć Wojciech
  Wartość różnicy. Reemigranci z Francji na Dolnym Śląsku.
  Promotor: Ewa Nowicka – Rusek
 • Pustoła Magdalena
  Wszyscy pracujemy w niedzielę. Dylematy partycypacji pracowniczej w Polsce w kontekście współczesnych przemian stosunków pracy.
  Promotor: Paweł Śpiewak
 • Radzka Beata
  Instytucjonalizm stary i nowy. Spotkanie ekonomii i socjologii.
  Promotor: Wiesława Kozek
 • Sadura Przemysław
  Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji.
  Promotor: Jacek Raciborski
 • Włoch Renata
  Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania

2007

 • Bossak-Herbst Barbara
  Współczesne miasto w wymiarze symbolicznym. Przykład Gdańska, Gdyni i Sopotu.
  Promotor: Ewa Nowicka – Rusek
 • Łuczewski Michał
  Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Sikorska Małgorzata
  Socjalizacja w kontekście zmian społeczno – kulturowych.
  Promotor: Mirosława Marody
 • Szczecińska – Musielak Ewa
  Pozanaukowe fascynacje innością kulturową. Polski Ruch Przyjaciół Indian.
  Promotor: Ewa Nowicka – Rusek
 • Wawrzyniak Joanna
  Ofiary, męczennicy i bohaterowie II wojny. Studium dynamiki pamięci społecznej na przykładzie organizacji kombatanckiej ZBoWiD.
  Promotor: Jan Marcin Kula

2006

 • Bucholc Marta
  Dobre obyczaje kupieckie w kapitalizmie stanowym i oligarchicznym. Analiza dyskursów prawniczego i środowiskowego. Ćwiczenia z socjologii wiedzy.
  Promotor: Paweł Śpiewak
 • Gdula Maciej
  Utopia, kontrakt i natura – dyskurs o miłości w kulturze eksperckiej.
  Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania
 • Jura Jarosław
  Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek
 • Kuc Marta
  Ograniczenia dziedziny w teorii wyboru społecznego.
  Promotor: Grzegorz Lissowski
 • Majcher-Teleon Agnieszka
  Gendering academic elite. Mass University and gender inequality.
  Promotor: Renata Siemieńska
 • Ostrowski Łukasz
  Kategoria rasizmu w polskim dyskursie publicznym.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2005

 • Abucewicz Monika
  Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej.
  Promotor: Kazimierz Frieske
 • Grzymała-Kazłowska Aleksandra
  Konstruowanie “innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce w prasie i w badaniach opinii.
  Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania
 • Kiersztyn Anna
  Czynniki ekonomiczne w wyjaśnianiu terytorialnego zróżnicowania przestępczości.
  Promotor: Kazimierz Frieske
 • Nijakowski Lech
  Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym.
  Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania
 • Strzyczkowski Konstanty
  Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczństwa ponowoczesnego.
  Promotor: Mirosława Marody

2004

 • Batorski Dominik
  Sieci społeczne. Charakter, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji inetrnetowej.
  Promotor: Andrzej Nowak
 • Durska Małgorzata
  Amerykańska kultura biznesu.
  Promotor: Wiesława Kozek
 • Głowacka-Grajper Małgorzata
  Szkolnictwo mniejszościowe. Przekaz kulturowy a więĽ etniczna.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek
 • Kowalski Michał
  Różnorodna jedność. Przemiany współczesnej tożsamości Kaszubów.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek
 • Marciniszyn Marcin
  Instytucje rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście globalizacji i regionalizacji.
  Promotor: Witold Morawski
 • Pawlak Robert
  Szkoła i społeczność lokalna w procesie reformowania oświaty
  Promotor: Renata Siemieńska-Żochowska
 • Petryk Włodzimierz
  Kościół prawosławny na terenie Warszawy i jego działalność społeczno-religijna.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Rakusa-Suszczewski Mikołaj
  Podmiotowość a demokracja w teorii Charles’a Taylora.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Trzciński Paweł
  “Rdzenność” jako narzędzie ideologiczne w kształtowaniu się narodu – na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja), Federacja Rosyjska.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek

2003

 • Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka
  Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność i kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian.
  Promotor: Antoni Sułek
 • Kochanowski Jacek
  Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna.
  Promotor: Ewa Nowicka-Rusek
 • Mandes Sławomir
  Pojęcie świata przeżywanego w socjologii.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Molęda-Zdziech Małgorzata
  Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania.
  Promotor: Witold Morawski
 • Słodkowska Irena Anna
  Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989.
  Promotor: Jerzy Szacki

2002

 • Domarecka Ewa
  Anachoreza jako fenomen ponadkulturowy.
  Promotor: Andrzej Tyszka
 • Grosse Tomasz
  Polityka regionalna w Europie i USA.
  Promotor: Witold Morawski
 • Haman Jacek
  Systemy głosowania w demokracji przedstawicielskiej: właściwości formalne i ich konsekwencje.
  Promotor: Grzegorz Lissowski
 • Ibrahim Mahdi Ibrahim
  Women generation gap. University female students and generation of their mothers’ attitudes towards women status in Libyan society.
  Promotor: Ewa Nowicka
 • Jasiński Mikołaj
  Indeksy siły uczestników gier politycznych.
  Promotor: Grzegorz Lissowski
 • Konieczna Joanna
  Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania
 • Nowakowski Krzysztof
  Zarządzanie personelem w telewizji publicznej. Dylematy instytucjonalizacji.
  Promotor: Wiesława Kozek
 • Poławski Paweł
  Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa w Polsce w perspektywie historycznej.
  Promotor: Kazimierz Frieske
 • Sińczuch Marcin
  Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany systemowej.
  Promotor: Mirosława Marody
 • Sosnowska Anna
  Ku historycznej socjologii zacofania. Debata wschodnioeuropejska w polskiej historiografii społeczno – gospodarczej (1947 – 1994).
  Promotor: Jacek Kochanowicz
 • Tyszka Krzysztof
  Nacjonalizm a marksizm w sferze teorii i politycznej praktyki.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Zalewski Dariusz
  Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.
  Promotor: Kazimierz Frieske

2001

 • Peszkowski Sławomir
  Stosunki społeczne w strukturze eklezjalnej w warunkach społeczeństwa nowoczesnego.
  Promotor: Andrzej Wójtowicz
 • Szawiel Tadeusz
  Uwarunkowania demokracji w Polsce postkomunistycznej: społeczeństwo obywatelskie, podziały ideowe, struktura społeczna.
  Promotor: Antoni Sułek
 • Wyszyński Robert
  Narodziny czy odrodzenie. Przemiany kultury i świadomości narodowej w byłych republikach ZSRR po upadku komunizmu: przypadek Buriatów i Białorusinów.
  Promotor: Ewa Nowicka
 • Zasacka Zofia
  Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu. Analiza tekstów literackich w podręcznikach języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945 – 1990.
  Promotor: Barbara Szacka

2000

 • Frąckowiak Jarosław
  Determinanty rozwoju moralnego.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania
 • Granosik Mariusz
  Społeczna organizacja pracy socjalnej – studium interakcyjne.
  Promotor: Ewa Nowicka
 • Kurczewska Urszula
  Socjolingwistyczna analiza dyskursu publicznego na temat problematyki europejskiej.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Rymarczyk Piotr
  Anarchizm we współczesnej Polsce. Ideologia grup i sceny niezależnej.
  Promotor: Wojciech Modzelewski
 • Trutkowski Cezary
  Społeczne reprezentacje polityki.
  Promotor: Mirosława Marody

1998

 • Gawron Marek
  Ukryty program socjalizacji. Wybrane aspekty postrzegania rzeczywistości społecznej przez uczniów szkół podstawowych.
  Promotor: Mirosława Marody
 • Żuber Felicja
  Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie.
  Promotor: Andrzej Tyszka

1997

 • Jelonek Adam
  Studium rewolucji Czerwonych Khmerów. Paradygmat autarkicznego rozwoju.
  Promotor: Jan Węgleński
 • Kilias Jarosław
  Nacjonalizm T. G. Masaryka.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Moskalewicz Jacek
  Rozwój polityki społecznej wobec alkoholu w Polsce w latach 1944 – 1982.
  Promotor: Jerzy Kwaśniewski
 • Sokołowski Witold
  Problematyka ładu społecznego w świetle doktryny Kościoła Rzymsko -Katolickiego.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Tyszkiewicz Anna Maria
  Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych.
  Promotor: Mirosława Marody
 • Waśkiewicz Andrzej
  Między filozofią a historią – interpretacja teorii politycznej we współczesnej literaturze anglosaskiej.
  Promotor: Jerzy Szacki

1996

 • Cieślińska Barbara
  Małe miasto w procesie przemian. Studium monograficzne Moniek.
  Promotor: Witold Morawski
 • Dziewulski Henryk
  Studium pojęcia morale na użytek badań socjologicznych.
  Promotor: Jerzy Szacki

1995

 • Badowska Elżbieta
  Możliwości edukacyjne a aspiracje zawodowe i społeczne kobiet.
  Promotor: Kazimierz Frieske
 • Puchala Vincent
  State efficacy and economic modernization: a comparative study of Poland and South Korea.
  Promotor: Witold Morawski
 • Sroczyńska Maria
  Kultura religijna nauczycieli polskich (Studium socjologiczne nauczycieli regionu świętokrzyskiego).
  Promotor: Edward Ciupak

1994

 • Kowalczyk Jolanta
  Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności śląska cieszyńskiego.
  Promotor: Ewa Nowicka
 • Letkiewicz Wiesław
  Środowisko rodzinne dzieci lekko upośledzonych umysłowo a ich stosunek do cudzej własności.
  Promotor: Zbigniew Zaborowski
 • Łodziński Sławomir
  Modernizacja nierówności. Edukacja a struktura społeczna we współczesnych Indiach.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski
 • Szupejko Małgorzata
  Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski

1993

 • Stephen Wilhelm
  The impact upon academia and scholars of doctoral dissertations at American universities on “Polish” topics.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr

1992

 • Królikowska Jadwiga
  Kościół Rzymsko-Katolicki w sytuacji konfliktu społecznego w Polsce. Studium socjografii “trzeciej strony” w konflikcie 1980 – 1982.
  Promotor: Edward Ciupak

1991

 • Bartkowski Jerzy
  Kariery społeczno – zawodowe działaczy lokalnych.
  Promotor: Renata Siemieńska
 • Busłowicz – Egeman Małgorzata
  Postrzeganie systemu politycznego PRL (w świetle badań w środowisku robotniczym).
  Promotor: Jerzy Kwaśniewski
 • Gawryluk Elżbieta
  Gawryluk Elżbieta
  Promotor: Andrzej Sadowski
 • Melchior Małgorzata
  Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego.
  Promotor: Hanna Świda – Ziemba
 • Mielicka Halina
  Aspekty religijne w obyczajach mieszkańców wsi kieleckiej.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Sobiech Robert
  Problem przestępczości a środki masowego przekazu.
  Promotor: Andrzej Tymowski
 • Wierzchowski Jerzy
  Czynniki różnicujące uczestnictwo w kulturze młodzieży wiejskiej.
  Promotor: Bronisław Gołębiowski
 • Zamecka Joanna
  Ewolucja koncepcji kontroli społecznej w perspektywie socjologicznych interpretacji zachowań dewiacyjnych.
  Promotor: Jerzy Kwaśniewski

1990

 • Domagała Bożena
  Idee społeczno – religijne polskiego narodowego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897 – 1939.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Kozłowski Bronisław
  Pracownicy polscy zatrudnieni czasowo za granicą. Studium socjologiczne.
  Promotor: Józef Tulski
 • Skalmierski Sławomir
  Sytuacja pracy robotników w warunkach nowej techniki.
  Promotor: Jolanta Kulpińska
 • Wiktorowski Wojciech
  Telewizyjna konstrukcja rzeczywistości na przykładzie dziennikarskiego filmu telewizyjnego.
  Promotor: Antonina Kłoskowska

1989

 • Budakowska Elżbieta
  Polityka imigracyjna Kanady a polska imigracja do Kanady w latach 1867 – 1939.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania
 • Konecki Krzysztof
  Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej.
  Promotor: Jolanta Kulpińska
 • Korab Kazimierz
  Etos nauczycieli w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
  Promotor: Anna Pawełczyńska
 • Lompart Aleksandra
  Społeczno – kulturowe ramy postrzegania przyszłości.
  Promotor: Witold Morawski
 • Wróblewska – Pawlak Krystyna
  Sprawność mówienia i uczestnictwo w kulturze a typ wykształcenia.
  Promotor: Antonina Kłoskowska

1988

 • Babiuch Jolanta
  Portrety i autoportrety inteligencji polskiej.
  Promotor: Witold Morawski
 • Burakowski Stanisław
  Doświadczenie i działanie filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Hussain Alokaili Ali M.
  Changes in social position of Iraqi women after July 1968 revolution
  Promotor: Jan Malanowski
 • Kacprowicz Grażyna
  Małżeństwo i struktura społeczna w Polsce.
  Promotor: Michał Pohoski
 • Kowalski Sergiusz
  Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego.
  Promotor: Barbara Szacka
 • Landau-Czajka Anna
  Koncepcje społeczno – polityczne polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926 – 1939.
  Promotor: Renata Siemieńska

1987

 • Moczydłowski Paweł
  “Drugie życie” w instytucjach totalnych: o sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich.
  Promotor: Jacek Kurczewski
 • Nowak Krzysztof
  System instytucjonalny a świadomość społeczna w Polsce. Przełom lat 1970 – 1980.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Popławski Wiesław T.
  Problematyka klas społecznych we francuskiej myśli filozoficzno – społecznej XX wieku.
  Promotor: Zbigniew Kuderowicz
 • Stasińska Marzanna
  Wpływ czynników statusowych i psychospołecznych na drogi edukacyjne młodzieży polskiej.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Staszyńska Katarzyna
  Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych.
  Promotor: Stefan Nowak

1986

 • Pawlik Wojciech
  Dewiacje moralności pracowniczej. Zwierciadła i maski.
  Promotor: Antonina Kłoskowska
 • Sawiński Zbigniew
  Pomiar i skalowanie wykształcenia w badaniach socjologicznych.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Szczupaczyński Jerzy
  Klasa robotnicza a praca najemna. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Zakrzewska Elżbieta
  Etnometodologia: między socjologią a hermeneutyką.
  Promotor: Hanna Świda – Ziemba

1985

 • Axer Henryk Andrzej
  Społeczne systemy oparcia u chorych psychicznie.
  Promotor: Zdzisław Bizoń
 • Bukraba Izabela
  Obrazy kultury ludowej w prasie masowej.
  Promotor: Antonina Kłoskowska
 • Frątczak – Rudnicka Barbara
  Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu społecznego.
  Promotor: Renata Siemieńska
 • Gęsicka Grażyna
  Związki zawodowe w systemach społecznych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Giza Anna
  Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Heythausen Paulo Afonso
  Rola narodowego populizmu w procesie integracji narodowej: Brazylia 1930 – 1954.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania
 • Jakubowska Iwona
  Procesy kształtowania się przekonań i ocen moralnych dzieci i młodzieży.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Karpowicz Paweł
  Zagadnienia samorealizacji człowieka. Analiza wybranych stanowisk.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Kląskała Wiesław
  Rewolucja społeczna w Ameryce Łacińskiej. Podstawowe determinanty a efektywność procesu rewolucyjnego.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Kwiatkowski Piotr
  Tradycja regionalna na przykładzie obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalistycznych z lat 1918 – 1983.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Lindenberg Grzegorz
  Zmiana społeczna a świadomość polityczna. Dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979 – 1983.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Raciborski Jacek
  Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947 – 1956.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Sawisz Anna
  Uniwersalne i klasowe aspekty systemów oświatowych. Wokół problematyki “nowej socjologii oświaty”.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1984

 • Banaszak Henryk
  Modele blokowe danych socjometrycznych.
  Promotor: Klemens Szaniawski
 • Banaszkiewicz Anna
  Treść i struktura orientacji moralnych w międzypokoleniowym przekazie wartości.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Firlit Elżbieta
  Model małżeństwa i rodziny w świadomości wychowanków domów dziecka.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Gireń Stanisław
  Proces formowania się treści socjalistycznych w świadomości polskiej klasy robotniczej ( na podstawie pamiętników z lat 1918 – 1970).
  Promotor: Bronisław Gołębiowski
 • Krasnodębski Zdzisław
  Rozumienie ludzkiego zachowania. Próby filozoficznego zrozumienia nauk humanistycznych i społecznych.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Pawłowska Joanna
  Pojęcie dewiacji w naukach społecznych.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Rusoke Otanga
  Phenomenological laws and “human universals” in the explanation of behavior.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Sawińska Magdalena
  Społeczne uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Śpiewak Paweł
  Style liberalnego myślenia. Anglo- amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych w XX w.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Widera Wojciech
  Związki zawodowe a potrzeby pracownicze w latach 70 – tych w Polsce.
  Promotor: Witold Morawski
 • Zysk Tadeusz
  Osobowościowe czynniki wyznaczające strukturę postaw. Struktura i czynniki systemów przekonań.
  Promotor: Stefan Nowak

1983

 • Dziadosz Karol
  Ochrona dobra dziecka w procesie rozwodowym.
  Promotor: Jan Malanowski
 • Gadomska Magdalena
  Elementy świadomości klasowej w subiektywnych przedstawieniach struktury społecznej.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Kuczyński Paweł
  Technologiczny model wiedzy socjologicznej.
  Promotor: Witold Morawski
 • Nasalska Ewa
  Wartości i wzorce edukacyjno – zawodowe propagowane w prasie polskiej oraz obu państw niemieckich.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Nowacka – Schippnick Aleksandra
  Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet.
  Promotor: Renata Siemieńska
 • Rabenda – Bajkowska Lucyna
  Jakość życia w perspektywie rozważań o kulturze.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Romaniszyn Krystyna
  Polonia kanadyjska wobec Polski (1896 – 1939). Obraz Polski a identyfikacja narodowa.
  Promotor: Barbara Szacka
 • Szpociński Andrzej
  Obrazy przeszłości w słuchowiskach radiowych dla młodzieży szkół podstawowych w latach 1951 – 53, 1958 – 60, 1973 – 75.
  Promotor: Barbara Szacka
 • Zaborowski Wojciech
  Potoczne wizje struktury społecznej. Percepcje struktury społecznej i obranej dystrybucji dóbr.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1982

 • Baniak Józef
  Socjologiczna analiza powołań kapłańskich w Polsce w świetle badań powojennych.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Chałubiński Mirosław
  Julian Hochfeld jako socjolog marksistowski i myśliciel socjalistyczny.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Grabowska Mirosława
  Stosunki międzypokoleniowe w rodzinie a przekaz postaw i wartości.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Jaźwińska – Motylska Ewa
  Ruchliwość społeczno – zawodowa mieszkańców Warszawy.
  Promotor: Michał Pohoski
 • Kapciak Alina
  Społeczne obszary samotności.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Koseła Krzysztof
  Pomiarowe kryteria doboru wskaźników do badań socjologicznych.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Parys Jan
  Ghana 1957 – 1966. Społeczne uwarunkowania polityki rozwojowej.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski
 • Siellawa – Kolbowska Krystyna E.
  Elementy świadomości społecznej nauczycieli Warszawy.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Taras Raymond
  Societal imperatives and group interests: the changing response of ideology in a socialist state.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr

1981

 • Gołdyka Leszek
  Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Kliszko Henryk
  Pojęcie stosunku produkcji w pracach Karola Marksa.
  Promotor: Aleksandra Jasińska – Kania
 • Malak Zdzisław
  Uwarunkowania ruchliwości przestrzennej w Wielkim Mieście.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Małowiejski Lesław
  Motywy wyboru zawodu wojskowego i ich społeczne uwarunkowania.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Ułasiuk Franciszek
  Miejsce oficera – emeryta w społeczeństwie.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr

1980

 • Chmielewski Piotr
  Ewolucjonizm w antropologii kulturowej. Rozważanie wokół teorii kultury i teorii ewolucji Leslie A. White’a.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Dobrzycka Urszula
  Myśl filozoficzna i społeczna Edwarda Abramowskiego.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Gładys Jolanta
  Zmiana techniczno – organizacyjna w przemyśle polskim. Socjologiczne studium zakładu przemysłowego.
  Promotor: Witold Morawski
 • Kozłowska – Łabanowska Cecylia
  Przemiany wzoru osobowego lekarza.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Krzemiński Ireneusz
  Spory o kontynuacje myśli G. H. Mead’a a współczesne problemy metateoretyczne socjologii.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Lipiński Edward
  Koncepcja socjologiczna Marshalla McLuhana. Próba interpretacji.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Malewski Mieczysław
  Typ przystosowania pracownika w sytuacji pracy a podejmowanie kursowego doskonalenia zawodowego.
  Promotor: Kazimierz Doktór
 • Matynia Elżbieta
  Leon Schiller – społeczne drogi teatru XX- lecia międzywojennego.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Mikołajewska Barbara
  Zachowanie jednostki w sytuacji pokusy.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Radzik Ryszard
  Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji wschodniej w latach 1830 – 1863.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski
 • Siewierski Jacenty
  Idea socjalizmu w pracach K. Kautskiego i O. Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji.
  Promotor: Leszek Gilejko
 • Straus Grażyna
  Czytelnictwo literatury fachowej i jego społeczno – zawodowe uwarunkowania.
  Promotor: Antonina Kłoskowska
 • Wyłczew Rumen I.
  Poglądy społeczne współczesnych socjalistów amerykańskich.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Zahorska Marta
  Inteligencja a społeczeństwo w myśli społecznej okresu warszawskiego pozytywizmu.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Żółtaniecki Ryszard
  Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia w badaniach lokalnych systemów władzy.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Żuk Anna
  Antypsychiatria a programy kontrkultury.
  Promotor: Jerzy Szacki

1979

 • Baranowska Maria
  Rola społeczna proboszcza w świetle przemian kulturowych wsi polskiej.
  Promotor: Edward Ciupak
 • Borowski Józef G.
  Socjologiczna analiza roli organizacji młodzieżowych w społeczeństwie socjalistycznym.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Drążkiewicz Jerzy
  Interesy a struktura społeczna (Teoretyczne problemy interesów w strukturze społeczeństwa socjalistycznego).
  Promotor: Jan Malanowski
 • Godlewski Janusz
  Socjologiczne uwarunkowania roli zawodowej milicjanta.
  Promotor: Józef Tulski
 • Hryniewicz Janusz
  Ruchliwość społeczna a egalitaryzm.
  Promotor: Jan Malanowski
 • Lutyk Aleksander
  Sytuacja i potrzeby starszych ludzi na wsi.
  Promotor: Barbara Tryfan
 • Mokpokpo Muki Kodzo Dravi
  Popular participation and personalization of power. The case of some rural institutions in Africa.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski
 • Podedworna Hanna
  Państwowe Gospodarstwo Rolne. Analiza socjologiczna.
  Promotor: Stefan Nowakowski

1978

 • Czyżkowski Jan
  Społeczne ramy poznania. Wybrane zagadnienia marksistowskiej socjologii wiedzy.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Dymkowski Maciej
  Uwarunkowania dynamiki postaw interpersonalnych w grupie.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Fatah Abdulla J.
  Problemy rozwoju kultury kurdyjskiej w Iraku.
  Promotor: Józef Chałasiński
 • Karpiński Jakub
  Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Kojder Andrzej
  Metodologiczne problemy toku postępowania badawczego w empirycznej socjologii (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu surveyowego).
  Promotor: Klemens Szaniawski
 • Kostecki Andrzej M.
  Somalia – zarys historyczno-socjologiczny.
  Promotor: Andrzej Zajączkowski
 • Kostowska Elżbieta
  Idea równości społecznej w myśli marksistowskiej.
  Promotor: Jan Malanowski
 • Kraśko Nina
  Pojęcie sukcesu naukowego i jego rola we wspólnotach naukowych.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Naumowa Stefka
  Poglądy wiejskiego społeczeństwa bułgarskiego na moralność i prawo.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Niedziałek Marian Cz.
  Milicja jako instytucja społeczna (Rola milicji w środowisku miejskim).
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Niklas Dariusz
  Kategoria sensu w socjologii rozumiejącej na tle odniesień praktycznych.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Orlik Jacek
  Przemiany postaw, potrzeb i aspiracji studentów warszawskich wyższych uczelni.
  Promotor: Wiesław Wiśniewski
 • Prasek Cezary A.
  Młodzież współczesna w dziejach filmowych polskiej kinematografii lat 1955 – 70 na tle wybranych kinematografii polskich.
  Promotor: Józef Chałasiński
 • Przybyła – Piwko Elżbieta
  Aspiracje i postawy społeczne – zawodowe młodych robotników przemysłowych (na podstawie badań przeprowadzonych w płockiej “Petrochemii”, tarnobrzeskim “Siarkopolu” i warszawskim “Fotonie”).
  Promotor: Anna Preiss
 • Szafnicki Krzysztof
  Dochody z pracy jako element zróżnicowania społecznego ludności miejskiej.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1977

 • Frieske Kazimierz
  Wpływ przekonań moralnych na zachowania pracownicze. Moralne problemy ładu społecznego w przemyśle.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Szlajfer Henryk
  Burżuazja latynoamerykańska. Próba socjologii zależnej klasy panującej.
  Promotor: Jerzy J. Wiatr
 • Wasilewski Jacek
  Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów.
  Promotor: Michał Pohoski
 • Wójtowicz Andrzej
  Problem światopoglądu w świetle teorii grup odniesienia i symbolicznego interakcjonizmu.
  Promotor: Edward Ciupak

1976

 • Bobrowska Halina
  Powieść i piśmiennictwo Senegalu jako czynnik kształtowania się negroafrykańskiej samowładzy społeczno – kulturowej.
  Promotor: Józef Chałasiński
 • Faltán Lubomir
  Procesy urbanizacji Słowacji po drugiej wojnie światowej.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Kaczyński Grzegorz J.
  Ruchy religijne w procesie przemian społeczności w Kongu Belgijskim.
  Promotor: Józef Chałasiński
 • Kiciński Krzysztof
  Trzy aspekty egoizmu.
  Promotor: Maria Ossowska
 • Urgacz Barbara
  Typologia aktywności społecznej (w oparciu o analizy wiejskiej społeczności lokalnej).
  Promotor: Józef Chałasiński

1975

 • Jadam Henryk
  Procesy integracji osadników bieszczadzkich.
  Promotor: Józef Chałasiński
 • Labbe Octavio
  Chilean class consciousness: a sociological view.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Lissowski Grzegorz
  Zależności statystyczne między dwiema zmiennymi losowymi. Pojęcia podstawowe.
  Promotor: Klemens Szaniawski
 • Sadowski Andrzej
  Przemiany świadomości białoruskiej mniejszości narodowej w warunkach przejścia do miasta.
  Promotor: Stefan Nowakowski

1974

 • Cichomski Bogdan
  Nauka jako instytucja społeczna. Warunki rozwoju kadry naukowej uczelni technicznych w Polsce.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Janowska Anita H.
  Kryminologiczna problematyka zabójstw w Polsce. Wybrane zagadnienia.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Kamiński Antoni
  Władza a racjonalność – studium z socjologii współczesnego kapitalizmu.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Marciniak Jerzy
  Teoretyczne problemy socjalizmu i kwestia niepodległości w myśli społeczno – politycznej Kazimierza Kelles-Krauza. (Wybrane zagadnienia).
  Promotor: Janina Wojnar – Sujecka
 • Mościskier Andrzej
  Przestępczość w Polsce na tle procesów industrializacji i urbanizacji.
  Promotor: Michał Pohoski
 • Styczeń Marek
  Procedury taksonomiczne.
  Promotor: Klemens Szaniawski
 • Sułek Antoni
  Miejsce eksperymentu w naukach społecznych.
  Promotor: Stefan Nowak

1973

 • Frentzel – Zagórska Janina
  Reakcje na niezgodność treści poznawczych i ich rola w regulacji zachowania (w ujęciu tzw. “teorii zgodności” oraz tzw. “teorii aktywności poznawczej”).
  Promotor: Stefan Nowak
 • Gajewski Zdzisław
  Adaptacja robotników pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Synak Brunon
  Socjologiczne aspekty przekazywania gospodarstw chłopskich za rentę w związku z procesem urbanizacji.
  Promotor: Stefan Nowakowski

1972

 • Kalbarczyk Ryszard
  Społeczne zróżnicowanie inteligencji Radomia.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Kurczewski Jacek
  Metody badania systemów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa przedpaństwowego).
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Osiatyński Wiktor Janusz
  Przemiany amerykańskiej mitologii społeczno-politycznej.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Sroka Mieczysław
  Edycja listów Stanisława Brzozowskiego.
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Wnuk – Lipiński Edmund
  Praca i wypoczynek w budżecie czasu.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1971

 • Błuszkowski Jan
  Osobowość społeczna studentów (studium nad aktywnością i aspiracjami społecznymi studiującej młodzieży).
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski
 • Chełstowski Bogdan
  Świat społeczny w dziele literackim Alain René Lesage’a.
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Dziżyński Jan
  Porządek naturalny a historia. Główne idee doktryny P. J. Proudhona.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Falewicz Jan Karol
  Społeczne uwarunkowania spożycia i postaw wobec alkoholu w środowiskach młodzieżowych w Polsce.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Grad Mieczysław
  Pamiętnikarze i działacze – przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu “Moje życie w Polsce Ludowej”.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Król Marcin
  Historia i utopia. Świadomość historyczna w ideologii jakobinów (1789 – 1794).
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Łoś Maria
  Społeczno – ekonomiczne uwarunkowanie wzorów zachowań i aspiracji młodzieży wiejskiej.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Neyman Elżbieta
  Zmiana społeczna, rozwój, nowatorstwo: teoretyczne propozycje współczesnego funkcjonalizmu, ewolucjonizmu i behawioryzmu.
  Promotor: Jerzy Szacki
 • Słomczyński Kazimierz M.
  Zróżnicowanie społeczno – zawodowe i jego korelaty – z badań nad ludnością miejską w latach 1964 – 67.
  Promotor: Włodzimierz Wesołowski

1970

 • Pawluczuk Włodzimierz
  Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu tradycyjnych społeczności terytorialnych.
  Promotor: Maria Ossowska
 • Pilinow Anna
  Problem incestu w świetle antropologii kulturowej, historii prawa oraz badań empirycznych.
  Promotor: Adam Podgórecki
 • Tyszka Andrzej
  Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia).
  Promotor: Antonina Kłoskowska
 • Wantuła Halina
  Poczucie winy a przestępca. Rozważania nad poczuciem winy z punktu widzenia problemu resocjalizacji.
  Promotor: Maria Ossowska
 • Weber Barbara
  Młodzież a współczesne wzory osobowe.
  Promotor: Maria Ossowska
 • Węgleński Jan
  Społeczne problemy małych miast (analiza porównawcza).
  Promotor: Stefan Nowakowski

1969

 • Korszyńska Stanisława
  Status członka spółdzielni jako czynnik integracji pracownika w przedsiębiorstwie.
  Promotor: Maria Hirszowicz
 • Łobodzińska Barbara
  Problemy społeczne współczesnego małżeństwa miejskiego.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Mokrzycki Edmund
  Pojęcie rozumienia w humanistycznej koncepcji socjologii.
  Promotor: Stefan Nowak
 • Morawski Witold
  Konflikt i kooperacja między kapitałem a pracą w socjologii przemysłowej.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Nowicka Ewa
  Ruchy społeczne wśród Melanezyjczyków oraz Indian Ameryki Północnej jako reakcja na polityczną dominację i kontakt kulturowy. Analiza porównawcza i typologia.
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Stanowski Adam
  Odpowiedzi autoindentyfikacyjne jako wskaĽniki postaw wobec religii.
  Promotor: Stefan Nowak

1968

 • Tulski Józef
  Postawy młodych robotników wobec pracy zawodowej.
  Promotor: Maria Hirszowicz
 • Tyrowicz Stanisław
  Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945.
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Zagórski Krzysztof
  Psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty potrzeb ludzkich.
  Promotor: Zygmunt Bauman

1967

 • Jasińska – Kania Aleksandra
  Karol Marks a problemy alienacji we współczesnej socjologii amerykańskiej.
  Promotor: Zygmunt Bauman
 • Sowa Julia
  Założenie aksjologiczne w tworzeniu podstawowych pojęć psychiatrii. Analiza i krytyka współczesnych pojęć normalności i zdrowia psychicznego z punktu widzenia metodologicznego i socjologicznego.
  Promotor: Maria Ossowska

1966

 • Czerwiński Marcin
  W poszukiwaniu odpowiedniości literatury i obyczaju. Studium z zakresu współczesnej kultury włoskiej.
  Promotor: Nina Assorodobraj

1965

 • Krawczyk Barbara
  Aspiracje zawodowe i wzory kariery zawodowej studentów AWF.
  Promotor: Maria Bielińska – Hirszowicz
 • Narojek Winicjusz
  System władzy w mieście.
  Promotor: Zygmunt Bauman
 • Trybusiewicz Janusz
  Kryzys społeczny i propozycje jego przezwyciężenia w myśli społecznej francuskiej Restauracji (de Maistre – Saint-Simon).
  Promotor: Nina Assorodobraj

1964

 • Ciupak Edward
  Problemy socjologiczne kultu religijnego w Polsce
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Jasińska Magdalena
  Problematyka prostytucji młodocianych w świetle badań terenowych w Warszawie
  Promotor: Maria Ossowska
 • Nowak Irena
  Wartości, przystosowanie a pozycja w grupie – analiza porównawcza dwóch środowisk studenckich
  Promotor: Maria Ossowska
 • Osiadacz – Molska Alina
  Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878 – 1886
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Wiśniewski Wiesław
  Postawy tolerancji – korelaty i uwarunkowania
  Promotor: Maria Ossowska

1963

 • Krawczyk Zbigniew
  Inspiracje ideologiczne i założenia teoretyczne socjologii Edwarda Abramowskiego
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Maślińska Halina
  Poglądy etyczne Jeremiasza Benthama
  Promotor: Maria Ossowska

1962

 • Malanowski Jan
  Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938 – 60.
  Promotor: Stefan Nowakowski
 • Pióro Zygmunt
  Ekologia społeczna a planowanie urbanistyczne
  Promotor: Stanisław Ossowski
 • Stasiak Henryk
  Analiza pojęć związanych z terminem “funkcja” w socjologii.
  Promotor: Stanisław Ossowski
 • Szacka Barbara
  Teoria społeczna i społeczna utopia. Analiza poglądów Stanisława Staszica.
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Szlezingier Maria
  Filozofia społeczna Róży Luksemburg.
  Promotor: Julian Hochfeld

1961

 • Hinz Henryk
  Założenia filozofii społecznej Hugona Kołłątaja
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Possart Jadwiga
  Struktury myślenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Siciński Andrzej
  Zasięg masowego komunikowania i jego społeczne podłoże
  Promotor: Stanisław Ossowski
 • Skarga Barbara
  Narodziny pozytywizmu polskiego
  Promotor: Nina Assorodobraj
 • Wesołowski Włodzimierz
  Niektóre problemy socjologii klas i warstw społecznych
  Promotor: Julian Hochfeld

1960

 • Chodak Szymon
  Funkcje systemów partyjnych w państwach współczesnych Europy Zachodniej
  Promotor: Julian Hochfeld
 • Matejko Aleksander
  Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  Promotor: Stanisław Ossowski
 • Pawełczyńska Anna
  Grupy społeczne nieletnich przestępców w Polsce
  Promotor: Stanisław Ossowski

1959

 • Malewska Hanna
  Przyczyny uprzedzeń anty-murzyńskich w Stanach Zjednoczonych.
  Promotor: Jan Szczepański
 • Szacki Jerzy
  Idea “ojczyzny” i idea “narodu” w polskiej myśli szlachecko – rewolucyjnej.
  Promotor: Bronisław Baczko

1958

 • Malewski Andrzej
  Zagadnienia budowy i użyteczności teorii socjologicznej.
  Promotor: Kazimierz Ajdukiewicz
 • Nowak Stefan
  Prawa ogólne, zdania historyczne i wyjaśnienia przyczynowe w socjologii.
  Promotor: Stanisław Ossowski

1957

 • Wiatr Jerzy
  Socjologia amerykańska a kwestia murzyńska w U.S.A.
  Promotor: Julian Hochfeld

1956

 • Bauman Zygmunt
  Program polityczny Brytyjskiej Partii Pracy.
  Promotor: Julian Hochfeld
 • Hirszowicz Maria
  Studium o sprzecznościach międzymocarstwowych we współczesnym kapitalizmie.
  Promotor: Julian Hochfeld

1950

 • Nowakowska Irena
  Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej.
  Promotor: Stanisław Ossowski

1948

 • Antoszczuk Stanisław
  Zagadnienie ideologii w systemie Pareta i w systemie Marksa.
  Promotor: Stanisław Ossowski
 • Lipińska Wanda
  Garwolin – studium monograficzne.
  Promotor: Stanisław Ossowski

1947

 • Nowakowski Stefan
  Mieszczaństwo polskie na przełomie XVIII i XIX wieku.
  Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1937

 • Dynowski Witold
  Izolacja cywilizacyjna woj. wileńskiego i nowogródzkiego.
  Promotor: Jan Stanisław Bystroń

1935

 • Assorodobraj Nina
  Warunki wytwarzania się proletariatu przemysłowego u zarania industrializmu.
  Promotor: Stefan Czarnowski

1932

 • Bardach Artur
  Zagadnienie postępu technicznego w marksistowskiej teorii dziejów.
  Promotor: Stefan Czarnowski

Nagrody pracowników

Odznaczenia

 • 2015
  prof. Ireneusz Krzemiński
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
 • 2003
  prof. Jerzy Szacki
  Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

Nagroda im. Stefana Nowaka

W celu upamiętnienia postaci i dorobku Stefana Nowaka (1924-1989) oraz promowania badań w dziedzinach szczególnie mu bliskich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił w 1995 roku Nagrodę jego imienia, przyznawaną za „osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego”.

Stefan Nowak jak nikt inny nadaje się na patrona nagrody Instytutu Socjologii. Na warszawskiej socjologii spędził całe swoje dorosłe życie i przeżył całą formację ustrojową – od początków PRL do jego upadku. Należał do pierwszych po wojnie studentów – entuzjastów socjologii. Był uczniem Stanisława Ossowskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim przebył wszystkie szczeble kariery akademickiej, od młodszego asystenta aż do członkostwa najznakomitszych akademii nauk.

Stefan Nowak – poprzez swoje badania, pracę nauczycielską, działalność w środowisku socjologicznym i przykład własny – wywarł poważny wpływ na oblicze i warsztat socjologii w naszym kraju. Wielu socjologów jest i czuje się jego dłużnikami. Ustanowienie nagrody jego imienia jest wyrazem świadomości tego długu.

W celu upamiętnienia postaci i dorobku Stefana Nowaka (1924-1989) oraz promowania badań w dziedzinach szczególnie mu bliskich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił w 1995 roku Nagrodę jego imienia, przyznawaną za „osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego”.

Stefan Nowak jak nikt inny nadaje się na patrona nagrody Instytutu Socjologii. Na warszawskiej socjologii spędził całe swoje dorosłe życie i przeżył całą formację ustrojową – od początków PRL do jego upadku. Należał do pierwszych po wojnie studentów – entuzjastów socjologii. Był uczniem Stanisława Ossowskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim przebył wszystkie szczeble kariery akademickiej, od młodszego asystenta aż do członkostwa najznakomitszych akademii nauk.

Tutaj napisał pierwsze w Polsce nowoczesne podręczniki metodologii badań społecznych. Przez jego seminaria przenikała do Polski metodologia badań empirycznych, na nich uczono się łączyć wyobraźnię teoretyczną z rzetelnym warsztatem. W pracy z Nowakiem wielu socjologów zyskało formację naukową, a treści lub styl jego myślenia są wciąż obecne w ich twórczości.

Tutaj zrealizował swoje badania empiryczne. W 1958 roku zbadał „ideologię społeczną” studentów Warszawy, a był to pierwszy akademicki sondaż w odrodzonej po 1956 roku socjologii polskiej. W 1961 roku Nowak przeprowadził badania and subiektywnymi aspektami struktury społecznej, pierwsze w Polsce tak pełne badania tej dziedziny. Wśród ich wyników znalazło się ważne ustalenie, że ideały socjalistycznego egalitaryzmu przyjęły się w społeczeństwie i stały się podstawą krytyki rzeczywistości. Na początku lat siedemdziesiątych Nowak badał międzypokoleniową transmisję wartości i stwierdził, że w Polsce nie ma „luki pokoleniowej”. Stefan Nowak był wybitnym znawcą społeczeństwa polskiego – nie tylko jego bodźcem, a jego pojęcie „próżni społecznej”, jako jedno z nielicznych pojęć socjologicznych stało się obiegowym.

Stefan Nowak należał do uczonych, którzy nakaz „nieposłuszeństwa w myśleniu”, sformułowany przez Ossowskiego, potraktowali serio – i rozciągał go poza aferę nauki. Był przykładem niezależności w myśleniu i działaniu publicznym, oparciem dla „niepokornych” – także wtedy, gdy postawa taka była jeszcze rzadko wyraża.

Stefan Nowak – poprzez swoje badania, pracę nauczycielską, działalność w środowisku socjologicznym i przykład własny – wywarł poważny wpływ na oblicze i warsztat socjologii w naszym kraju. Wielu socjologów jest i czuje się jego dłużnikami. Ustanowienie nagrody jego imienia jest wyrazem świadomości tego długu.

Regulamin nagrody im. Stefana Nowaka

1. Nagroda im. Stefana Nowaka przyznawana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.

2. Nagrodzona może być praca opublikowana w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się Nagrodę. Nagrodzona może być także seria prac, przy czym co najmniej jedna z tych prac musi ukazać się w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się Nagrodę.

3. Nagrodę za osiągnięcia z dziedziny metodologii przyznaje się autorom krajowym, a nagrodę za badania społeczeństwa polskiego – zarówno autorom krajowym, jak i zagranicznym.

4. Nagrodę przyznaje się co dwa lata. Jeśli w danym roku Jury nie przyzna Nagrody, przyznaje się ją w roku następnym.

5. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom oraz gratyfikację finansową. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty, a Laureat wygłasza wykład dedykowany pamięci Stefana Nowaka. Wykład wydawany jest drukiem.

6. Jury Nagrody w składzie trzech osób wybierane jest co dwa lata przez Radę Instytutu Socjologii UW. Jeśli w danym roku Jury nie przyzna Nagrody i przyznaje się ją w roku następnym, wybiera się nowe Jury.

7. Interpretacja Regulaminu Nagrody należy do Jury.


Laureaci Nagrody im. Stefana Nowaka

 • 2013
  Marek Krajewski
  Nagroda za badania nad “niewidzialnym miastem”, za ich pomysł i kierownictwo.
 • 2010
  Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
  Nagroda za badania nad ekologią i dynamiką biedy w wielkim mieście.
 • 2007
  Radosław Markowski
  Nagroda za zainicjowanie i prowadzenie Polskiego Generalnego Studium Wyborczego oraz badania nad zachowaniami wyborczymi Polaków w kontekście zmieniającego się systemu politycznego.
 • 2005
  Andrzej Nowak
  Nagroda za wkład do metodologii symulacji komputerowych i modelowania matematycznego procesów społecznych.
 • 2003
  Bogdan W. Mach
  Nagroda za książkę „Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka” i inne prace o wpływie zmiany ustrojowej w Polsce na osobowość społeczną.
 • 2001
  Henryk Domański
  Nagroda za badania i prace poświęcone strukturze społeczeństwa polskiego w okresie zmiany systemowej.
 • 1999
  Kazimierz M. Słomczyński
  Nagroda za badania nad zależnościami między położeniem jednostki w strukturze społecznej a jej psychologicznym funkcjonowaniem.
 • 1997
  Bogdan Cichomski
  Nagroda za zainicjowanie, koncepcję i kierownictwo programu badawczego Polski Generalny Sondaż Społeczny, którego wyniki zawarte są w tomach „Polski Generalny Sondaż Społeczny. Struktura skumulowanych danych, 1992-1995″.
 • 1995
  Krystyna Lutyńska
  Nagroda za książkę „Surveye w Polsce: spojrzenie socjologiczno-antropologiczne”

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • 2004
  prof. Jadwiga Staniszkis
  Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach “Postkomunizm” (2001) oraz “Władza globalizacji” (2003).
 • 2003
  prof. Jerzy Szacki
  Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

Nagroda prezesa Polskiej Akademii Nauk

Laureaci nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk

 • 2015
  prof. Mirosława Marody
  Nagroda za publikację naukową pt. “Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna” – książkę o wyjątkowej wartości dla środowiska nauk społecznych i humanistycznych.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • 2015
  dr Agata Joanna Komendant-Brodowska
  Nagroda za rozprawę doktorską pt. “Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej”
 • 2012
  dr Sylwia Urbańska
  Nagroda za pracę doktorską “Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet”.
 • 2004
  dr Sławomir Mandes
  Nagroda za pracę doktorską “Pojęcie Świata przeżywanego w socjologii.”

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureaci Nagrody Ministra

 • 2011
  prof. Elżbieta Hałas
  została wyróżniona nagrodą indywidualną II stopnia za cykl prac w języku polskim i angielskim poświęconych socjologii kulturowej i kulturologii Floriana Znanieckiego.

  prof. Ewa Nowicka-Rusek
  została wyróżniona nagroda indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe i wieloletnia pracę na rzecz rozwoju nauk społecznych.
 • 2010
  prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
  Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za książkę “Zasady sprawiedliwego podziału dóbr”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.

Nagroda im. Ludwika Krzywickiego

Laureaci nagrody Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Ludwika Krzywickiego

 • 2013
  dr Lech Nijakowski
  Nagroda za książkę: Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo SCHOLAR 2013
 • 2001
  dr Mirosława Grabowska i dr Tadeusz Szawiel
  Nagroda za książkę: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 [2003].

Nagroda im. Jana Długosza

Laureaci nagrody im. Jana Długosza za najlepszą książkę w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki

 • 2005
  prof. Mirosława Marody i dr Anna Gizy-Poleszczuk
  Nagroda za książkę „Przemiany więzi społecznych”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

Nagroda im. ks. Józefa Tischnera

Laureaci nagrody im. ks. Józefa Tischnera

 • 2013
  prof. Paweł Śpiewak
  Nagroda za całokształt twórczości, w której przekonująco łączy socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę

  dr Michał Łuczewski
  Nagroda za książkę “Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012
 • 2012
  dr Karolina Wigura
  Nagroda za książkę „Wina narodów. Przebaczanie jako strategia prowadzenia polityki”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011
 • 2005
  dr hab. Mirosława Grabowska
  Nagroda za książkę ‘Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku.’, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego

Laureaci nagrody PTS im. Stanisława Ossowskiego

 • 2012
  dr Michał Łuczewski
  Nagroda za książkę Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2012.
 • 2007
  dr Lecha Nijakowski
  Nagroda za książkę: Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.
 • 2000
  dr Cezary Trutkowski
  Nagroda za książkę: Społeczne reprezentacje polityki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

Nagroda im. Floriana Znanieckiego

Laureaci nagrody PTS im. Floriana Znanieckiego

 • 2012
  Jan Strzelecki
  Nagroda I stopnia za pracę magisterską pt. “Postfordowska ideologia pracy. Narracje laureatów konkursu ‘Grasz o staż'”
 • 2011
  Wojciech Marek Rafałowski
  Nagroda II stopnia za pracę magisterską pt. “System wyborczy jako czynnik kształtujący system partyjny w krajach pokomunistycznych”
 • 2010
  Justyna Pękala
  Nagroda I stopnia za pracę magisterską pt. „Mechanizm peer review na przykładzie polskich czasopism naukowych”
 • 2002
  Michał Kot
  Nagroda za pracę magisterską: Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce.

  Jan Stanisław Herbst
  Nagroda za pracę magisterską: Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 • 2001
  Lech Nijakowski
  Nagroda za pracę magisterską: Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku.

  Justyna Cieślik
  Nagroda za pracę magisterską: Powstanie i rozwój internetu: analiza instytucjonalna.
 • 2000
  Marta Bucholc
  Nagroda za pracę magisterską: Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu ‘mocnego programu’ socjologii wiedzy. Próba krytyki.

  Krzysztof Tymicki
  Nagroda za pracę magisterską: Bezżenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska.
 • 1999
  Mart Kuc
  Nagroda za pracę magisterską: Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego.

  Dariusz Przybysz
  Nagroda za pracę magisterską: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych.
 • 1995
  Dominika Dzięgielewska
  Nagroda za pracę magisterską: Metoda wyceny warunkowej: zastosowanie sondażu do oceny wartości dóbr środowiskowych. Przykład projektu zahamowania eutrofizacji Bałtyku.

  Izabela Hawrylik
  Nagroda za pracę magisterską: Analiza głównych nurtów w krytyce mass mediów.
 • 1993
  Łukasz Mazurkiewicz
  Nagroda za pracę magisterską: Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji systemowej.
 • 1992
  Barbara Badora i Joanna Szymańska
  Nagroda za pracę magisterską: Święty naszych czasów.

Nagroda im. Jana Józefa Lipskiego

Laureaci nagrody im. Jana Józefa Lipskiego

 • 2012
  Adam Wolański
  Nagroda za pracę magisterską “Postholokaustowa etyka a Kościół katolicki”

  Karolina Mikołajewska
  Wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia za pracę magisterską “Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników Wedla”
 • 2008
  Marta Olejnik
  Nagroda za pracę magisterską „Komunikacyjne sposoby utwierdzania się we wspólnej wizji rzeczywistości”

  Karolina Sztandar-Sztanderska
  Nagroda za pracę magisterską ”Teoria socjologiczna a praktyki społeczne według Pierre’a Bourdieu”
 • 2007
  Agata Nowotny
  Nagroda za pracę magisterską „Współczesne ramy sztuki. Kategorie odbiorcze sztuki współczesnej wobec najnowszych przemian społecznych. Na podstawie badań publiczności i kuratorów wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej”

  Monika Dawidejt
  Nagroda za pracę magisterską „Miasto „wyrwanych korzeni”. Problemy kształtowania się tożsamości religijnej w Ełku”
 • 2002
  Dominik Batorski
  Nagroda za pracę magisterską: Przestrzenna teoria głosowania: zachowania wyborców a wymiary ideologiczne

Nagroda im. Witolda Kuli

Laureaci nagroda Banku BISE S.A. im. prof. Witolda Kuli

 • 2002
  Marta Strumińska
  Nagroda za pracę magisterską: Zrównoważony rozwój i Lokalna Agenda 21.

  Małgorzata Mazurek
  Nagroda za pracę magisterską: Codzienność socjalistycznego zakładu pracy. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie 1956-62.

  Arkadiusz Peisert
  Nagroda za pracę magisterską: Skuteczność pożyczek dla bezrobotnych na tle ewolucji rynku pracy.

Nagroda PEN Clubu

Laureaci nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jerzego Strzeleckiego

 • 2002
  dr Jakub Karpiński
  Nagroda za „Intelektualna precyzję refleksji metodologa nauk społecznych i człowieka kultury, za pasję moralną humanisty, smak i elegancję, które okiełznać potrafiły polityczne furie, za niezłomną godność przekonań i odwagę czynów publicznych, która nie cofa się przed poświęceniem za żywe świadectwo Pana Cogito”
 • 1992
  dr Ireneusz Krzemiński

Inne nagrody

 • 2015
  dr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska
  Została wyróżniona w XVII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę “Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce”. Organ przyznający Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 • 2014
  Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
  a) I Nagroda dla mgr Zofii Włodarczyk za pracę „Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”
  b) Wyróżnienie dla mgr Eweliny Koziary za pracę „Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną”

  Nagroda przyznana przez Klub Jagielloński we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej
  I nagroda dla Moniki Białokowskiej za pracę magisterską “Prascy wysoko wykwalifikowani specjaliści „ekspaci”– łatwa imigracja i życie w „bańce”. Analiza procesu migracyjnego oraz integracji”

  Nagroda XI edycji ogólnopolskiego konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym
  III nagroda dla Eweliny Koziary za pracę magisterską „Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną”

  Nagroda za Najlepszą Pracę nt. Ameryki Łacińskiej, konkursu organizowanego przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich
  Dla mgr Agnieszka Radziwinowiczówna za pracę pt. “Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu”

  Nagroda Rzecznika Praw Dziecka, za najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka
  Dla Anny Siejak w kategorii prace magisterskie – “Kocham. Nie biję?” – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym.

  Nagroda im. Jana Józefa Lipskiego
  Nagroda specjalna II stopnia im. Gajki Kuroniowej
  Dla Zofii Włodarczyk za pracę magisterską “Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”
 • 2013
  dr Julia Sałacińska-Rewiakin
  I nagroda w X edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską za pracę “Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości”.

  mgr Adam Müller
  I nagroda w XV edycji konkursu prac magisterskich organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę pt. “Udział wynagrodzeń w PKB a jego ukryty wpływ na reformę emerytalną”
 • 2011
  mgr Adam Gendźwiłł oraz mgr. Joanna Kusiak
  Stypendia Junior Fulbright Advanced Research Awards przyznane w ramach Programu Fulbrighta na rok akademicki 2011-2012

  dr Sylwia Urbańska
  I Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską pt. “Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Koseła)

  dr Anna Kordasiewicz
  Nagroda III stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską zatytułowaną “(U) Sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej”, której promotorem był prof. dr hab. Antoni Sułek.Laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2010
  mgr Adam Gendźwiłł (doktorant Instytutu Socjologii UW)
  I Nagroda w VII edycji Konkursu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcji “Samorządu Terytorialnego” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronioną w 2009 roku
 • 2009
  dr Joanna Wawrzyniak
  znalazła się wśród laureatów IX edycji programu “Zostańcie z nami”. Stypendium tygodnika “Polityka” otrzymują najwybitniejsi przedstawiciele pokolenia młodych badaczy. Jest ono wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureatów oraz zachętą do kontynuowania badań w polskich instytucjach naukowych

  mgr Barbara Lisowska
  III nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR za pracę magisterską “Rola serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i generowaniu kapitału społecznego – na przykładzie serwisu Wiadomości24.pl”.

  dr Marta Kuc-Kiełkowska
  Pierwsza nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę doktorską

  dr Mikołaja Lewicki
  Druga nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę

  dr Michał Łuczewski
  Wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę „Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007”

  dr Przemysław Sadura
  Wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę „Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji”
 • 2007
  Zuzanna Kołakowska
  Nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) za pracę magisterską: „Metodologiczne problemy zjawiska niedostępności w badaniach sondażowych”