Prowadzone Strona domowa Wyżej program zajęć i lektur dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof.UW- Spis publikacji
BulletPrzebieg kariery naukowej BulletSpis publikacji
BulletProwadzone zajęcia BulletSeminarium Badawcze
BulletZajęcia z poprzednich lat BulletCurriculum Vitae
BulletStudia Doktoranckie BulletAdres

Dr hab. Ireneusz KRZEMIŃSKI

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

            LISTA PUBLIKACJI.

 

KSIĄŻKI.

1. I. Krzemiński, G. Bakuniak, H. Banaszak, A. Kruczkowska, Polacy - Jesień’80. Proces tworzenia niezależnych organizacji związkowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1983.

2. Symboliczny interakcjonizm i socjologia, PWN Warszawa 1986.

3. Socjologia i doświadczenie społeczne Polaków, Biblioteka Kultury Niezależnej

Warszawa 1987 (druk podziemny).

4. Świat zakorzeniony, Wydawnictwo niezależne WOLA, Warszawa 1988 (druk podziemny).

5. Solidarność 1980. Proces powstawania organizacji związkowych „Solidarności”, Wydawnictwo niezależne WOLA, Warszawa 1989.

6. Polska po „Solidarności”?, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1989.

7. wraz z M. Grabowską Bitwa o Belweder, Myśl i Wyd. Literackie Warszawa-Kraków 1991.

8. Co się dzieje między ludźmi, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1992.

9. wraz z W. Mrozowskim „Plan generalny” reform w Polsce. Analiza treści ankiety Prezydenta L. Wałęsy, Kancelaria Prezydenta RP Warszawa 1994.

10. Czy Polacy są antysemitami? Wyniki socjologicznego badania, redaktor naukowy i współautor, Oficyna Naukowa Warszawa 1996.

11. Solidarność. Projekt polskiej demokracji, Oficyna Naukowa Warszawa 1997.

12. Co się dzieje między ludźmi, Open i Wyd. Jacek Santorski  Warszawa 1999.

13. wraz z Pawłem Śpiewakiem Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

 

 

ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH.

1. z A. Jawłowską Metodologiczne refleksje na temat badań sondażowych nad młodzieżą w Polsce, w: Młodzież w procesie przemian, Ossolineum Wrocław-Warszawa 1977.

2. przy współpracy M. Grabowskiej  Idea wykształcenia społecznego, w: Model wykształconego Polaka, pod red. B. Suchodolskiego, Ossolineum Wrocław 1980.

3. System społeczny „epoki gierkowskiej”, w: Społeczeństwo polskie czasu kryzysu pod red. Stefana Nowaka, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1984.

4. W poszukiwaniu lepszego jutra. Socjalizm Stanisława Ossowskiego, w: O społeczeństwie

i teorii społecznej pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej i J. Szackiego, PWN Warszawa 1985.

5. Zygmunt Freud i świat zdesperowanego rozumu, w: Psychoanaliza, psychologia analityczna. Materiały z sesji, red. J. Ostaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1985.

6. Pologne et Solidarite: le sens du vecu, w: Pologne en temps de crise pod red. W. Adamskiego, W. Pańkowa, A. Rycharda i R. Sainsaulieu; Meridiens - Klincksieck Paris 1988.

7. Rzeczywistość miłości, w: Religijność społeczeństwa polskiego lat osiemdziesiątych pod red. M. Grabowskiej i T. Szawiela, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1989.

8. Robotnicze postulaty a model społeczeństwa obywatelskiego, w: Postulaty 1970-1971 pod red. B. Chmiel i E. Kaczyńskiej, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1988.

9. Nierealistyczne marzenia i realistyczny egoizm. Ideał osobowości rodziców i ich dzieci, w: Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej pod red. S. Nowaka, PWN Warszawa 1989.

10. The Indebtedness and the Possibility of Democratization the Borrower-Country - the Polish Case, w: Dette - Droits de l’Homme - Democratie. Repport de la session internationale pod red. L. Heymansa, Universite de Paix  Namur 1989.

11. Religiose Aspekte der „Solidaritat” in Polen, w: Vorboten des Wandels. Gessellschaft, Wirtschaft und Religion in Polen und Ungarn pod red. A. Załuski i Z. Krasnodębskiego, Atelier Wien 1990.

12. Latentne wzory kultury i dynamika postaw społeczeństwa polskiego, w: Dziedzictwo Stefana Nowaka pod red. A. Sułka, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1992.

13. Ideały i interesy: świadomość społeczna zakłopotana, w: Polska 1989 - 1992. Fragmenty pejzażu pod red. M. Grabowskiej i A. Sułka, IFiS PAN Warszawa 1993.

14. Język współczesnej polityki w świetle etyki komunikacji, w: Etyka międzyludzkiej komunikacji pod red. J. Puzyniny, SEMPER Warszawa 1993.

15. Żydzi i Polacy, w: Ludzie i instytucje w okresie przemian. Materiały z seminarium o mediach w Łodzi pod red. A. Rostockiego, Łódź 1992.

16. Najlepiej nieudana kampania. Kampania wyborcza Kongresu Liberalno - Demokratycznego - przypadek politycznej alienacji,  w: Język polski/Polszczyzna i Polacy  w końcu XX wieku  pod red. K. Handke i H. Dalewskiej - Greń, Warszawa 1994.

17. Obywatelski ideał w procesie przemian. Procesy społeczne i działania elity politycznej, w: Ludzie i instytucje. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, Wyd, UMCS, Lublin 1995.

18. Kultura jako przestrzeń duchowa, w: Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1995.

19. Niedokończona rewolucja. Administracja państwowa administracją publiczną, w:

Strategiczne zarządzanie administracją publiczną w warunkach przemian społeczno - politycznych. Materiały konferencyjne, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, INFOR, Warszawa 1998.

20. Antysemityzm, socjalizm i „nowa świadomość”. Długofalowe konsekwencje Marca’68, w: Marzec’68. Trzydzieści lat później, pod red. M. Kuli, P. Osęki i M. Zaremby, PWN Warszawa 1998.

21. Zło kapitalizmu i dobro socjalizmu w demokratycznych projektach Ossowskich, pr. zb. pod red. O. Sochackiego, Wątki polityczne w pracach Marii i Stanisława Ossowskich,  Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk  1999

22. Co myślą o prawach mniejszości narodowych Polacy? w: Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, pod red. D. Berlińskiej i K. Frysztackiego, Opole 1999.

23. Moralne skutki transformacji ustrojowej, w: Funkcjonowanie polskiej administracji publicznej - etyka a transformacja ustrojowa, Materiały konferencyjne, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, grudzień 1999.  

24. Wstęp do r. VII,  Nowe Społeczeństwo w: Spór o Polskę 1989 – 99, pod red. P. Śpiewaka

25. The Polish – Jewish Rivalry w: Jews and Christians in Dialogue, ed. by Michael Bron,

Stockholm 2001, s. 1- 20.

26. Polacy i Żydzi – wizja wzajemnych stosunków, tożsamość narodowa i antysemityzm,w:

Trudne sąsiedztwa – z socjologii konfliktów narodowościowych pod red. Aleksandry

Jasińskiej – Kani, Scholar, Warszawa 2001.

27. In Search for a Model of Democracy in Poland, w: Civil Society, Citizenship and

Learning, eds. Agnieszka Bron, Michael Schemmann; Bochum Studies in

International Adult

Education, LIT Verlag Munster-Hamburg-London 2001.

28. The National Identity and European Consciousness of Poles, w: National and European

Identities in EU Enlargement, ed. Petr Drulak, Institute of International Relations, Prague, 2001.

29. “Solidarnosc”, une experience sociale et la projet de la democratie polonaise, w: Mythes      et Symboles politiques en Europe centrale, eds. Ch. Delsol, M. Masłowski,

J. Nowicki, puf, Paris, 2002

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH.

1. z Ewą Morawską System wartości nauczycieli. Komunikat z badań, w: Biuletyn Polska 2000, Warszawa 1972.          

2. Stanowisko redukcjonistyczne w naukach społecznych, Studia Socjologiczne, 1974, nr3.

3. z Heleną Datner Lęk i nadzieja. O systemie wartości młodego pokolenia,  Więź 1974, nr 9.

4.  Wizerunek osoby własnej młodego pokolenia na tle sytuacji osobistej, w: Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej. Raport z wynikami badania, Uniwersytet Warszawski Warszawa 1974.

5. Antropologia i socjologia. W poszukiwaniu modelu integracji nauk społecznych, Studia Socjologiczne 1976, nr 1.

6. Społeczeństwo norm i społeczeństwo wzorów, Więź 1977, nr  5.

7. Interakcjonistyczne interpretacje teorii G.H. Meada, Studia Socjologiczne 1979, nr 2.

8. Socjologia życia codziennego, Problemy 1979, nr 10.

9. Życie jako teatr. Socjologia E. Goffmana, Dialog, 1979, nr 6.

10. Czym jest teoria? O dyskursie i przedstawianiu na przykładzie teorii G.H. Meada, Studia Socjologiczne 1980, nr 1.

11. Wartości i nauka, Więź 1984, nr 11/12.

12. Polska i „Solidarność” - sens ludzkiego doświadczenia,  Aneks 1985, nr 40. Wersja angielska:

12a. Poland and „Solidarity” - the sens of human experience, Religion in Communist Lands 1986, vol. 14. no.1.

13. Nowe pokolenie, Kontakt (Paryż) 1986, nr 55.

14. Świat zakorzeniony, Aneks 1986, nr 43.

15. Czy można mówić o chrześcijańskim humanizmie? Więź 1986, nr 9.

16. Młodzi w latach kryzysu, Więź 1987, nr 6.

17. Religia i „Solidarność”, Aneks 1987, nr 48. Przedruk w: Przegląd Polityczny,

Gdańsk 1988, nr 10.

18. Odkrywanie świata. „Solidarność” jako przemiana duchowa społeczeństwa, Ethos 1990, nr 11/12.

19. Szybko i powoli - tygiel polskich przemian, Odra 1990, nr 9.

20. z M. Grabowską Trudny początek III Rzeczypospolitej, Więź 1991, nr3.

21. Zagrożenia dla polskich reform, Odra 1991, nr 1.

22. Świadomość zakłopotana. Społeczne ideały i interesy, Społeczeństwo otwarte 1992, nr 9.

23. Antysemityzm w Polsce współczesnej, Społeczeństwo otwarte 1992, nr 11.

24. Dlaczego socjologia? Przegląd Humanistyczny 1992, nr 3.

25. Anti-Semitism in contemporary Poland. Research Hypotheses, Patterns of Prejudices 1993, vol. 27, no.1.

26. Czy zwyciężył  socjalizm? Przegląd Polityczny 1993, nr 21/22.

27. Między lękiem a podziwem. Obraz Niemców w badaniach sondażowych opinii, Przegląd Polityczny 1994, nr 24 (również wersja niemiecka).

28. „Solidarność” - mit i rozczarowanie, Społeczeństwo otwarte 1994, nr 1.

29. Rozbity ideał. Działania elit i społeczeństwo,  Społeczeństwo otwarte 1994, nr 10.

30. Styles of political thinking in Polish intellectual elites, Polish Sociological Review 1995, no. 2.

31. Polacy i Żydzi w świetle badania ankietowego, Kultura i Społeczeństwo 1996, nr 3.

32. Revolution without voice, Periphery, New Arbor 1996, no.2.

33. Problem z Papieżem, Przegląd Polityczny 1997, nr 35

34. Pokolenie Marca’68, Przegląd Polityczny 1998, nr 37/38.

35. Metodologia jako filozofia pozytywistycznej równowagi. Ćwierć wieku w Instytucie Socjologii UW, Kultura i Społeczeństwo 1998, nr 3/4.

36. Polacy i Żydzi - obraz wzajemnych stosunków, antysemityzm i tożsamość narodowa, Kultura i Społeczeństwo 1999, nr 1. 

37. Pomoc, o której się głośno nie mówi. Moralna sytuacja chorych na AIDS w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, nr 2, 1999

38. Osobliwości polskiej Eurodebaty, Res Publica Nowa, nr 4 (139), 2000.

39. Moralne skutki transformacji ustrojowej, Wzorce działania państwa, Studia Polityczne,

nr 11 (specjalny), 2000; s. 179 – 191.

40. Polish- Jewish Relations, Anti-Semitism and National Identity, Polish Sociological Review, nr 1 (173), 2002; s. 25-51.

41. Razem a osobno. O stosunkach polsko- żydowskich – osobiście, po polsku i niemiecku, DIALOG, Deutsch-Polnisches Magazin, nr 60, 2002, s.68-78

 

RECENZJE I POLEMIKI.

1. Marx' s Methodological Ideas. Rev. of the book by L.Nowak, U podstaw marksistowskiej metodologii nauk, Polish Sociological Bulletin 1971, no. 1 - 2

2. Modele i nauka, Odra 1976, nr 1.

3. Nieludzka naukowość czy nauka o człowieku? Polemika z książką M Marody, Empiryczny

i teoretyczny sens pojęcia postawy, Studia Socjologiczne 1977, nr 4.

4. Odwaga podróży. O książce M.Króla Podróż romantyczna, Więź 1987, nr 9.

5. Res Publica? Uwagi o myśleniu i polityce, Res Publica 1988, nr 8.

6. Polskie społeczeństwo pod hitlerowską okupacją. Recenzja książki J.Grossa, Polish Society under German Occupation, Kultura i Społeczeństwo 1989, nr 2.

7. Dekalog, Kieślowski i Bóg, Dialog 1990, nr 7.

8. Polaków trudna dekada. Recenzja książki J. Grossa Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów w latach 1939-1948; Kultura i Społeczeństwo 1999, nr 1.

 

Prof. Ireneusz Krzemiński

Na pocz±tek strony Komentarze dotycz±ce funkcjonowania strony prosimy kierować do J. Kot