Prowadzone

Strona domowa

Wyżej

program zajęć i lektur

dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof.UW- Curriculum Vitae

 

BulletPrzebieg kariery naukowej

BulletSpis publikacji

BulletProwadzone zajęcia

BulletSeminarium Badawcze

BulletZajęcia z poprzednich lat Semestr zimowy.

BulletCurriculum Vitae

BulletStudia Doktoranckie

BulletAdres

 

Dr. hab. Ireneusz KRZEMIŃSKI

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej

Instytut Socjologii UW

ul. Karowa 18, pokój 313

00-927 WARSZAWA

fax (22) 827-85-99, tel. 55-20-713

 

e-mail: krzemire@is.uw.edu.pl 

krzemire@poczta.onet.pl

 

 

 

Curriculum Vitae

 

1949 -  22 czerwca, urodzony w Ciechanowie, rodzice Andrzej i Stanisława.

 

EDUKACJA.

1967 -            - Matura, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;

1967 - 1972   - Studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone oceną bardzo dobrą. Praca magisterska na temat koncepcji wyjaśnień     redukcjonistycznych w socjologii, promotor prof. Stefan Nowak.

1980 -            - Obrona pracy doktorskiej pt. „Kontrowersje wokół kontynuacji myśli teoretycznej G.H. Meada i meta-teoretyczne problemy współczesnej

                            socjologii”. Promotor: Prof. Stefan Nowak. Opublikowana w postaci książkowej pt. „Symboliczny interakcjonizm i socjologia”.

1993 -            - Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie pracy: ‘Co się dzieje między  ludźmi? Analiza teorii interakcji społecznych”.

1996 -            - Uzyskanie tytułu profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

1997 -             - Uzyskanie tytułu profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

PRACA.

Od 1971 -      - Praca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego:

1971 - 1974   - pracownik techniczno - naukowy w zespole badawczym prof. Stefana Nowaka „Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej” - projekt na temat konfliktu pokoleń.

1974 - 1980   - asystent w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych IS UW; zajęcia z metodologii socjologii i psychologii społecznej.

1981 - 1992   - adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych IS UW; zajęcia:

         1981- 1985 - wykłady na temat teorii interakcji społecznych;

         1983 -1984 oraz 1985 - 1986 - seminaria na temat teorii demokracji;

         1983 - 1989 - wykłady dla studentów polonistyki UW na temat socjologii, ruchów społecznych i teorii demokracji;

         1989 - 1993 - wykłady oraz seminaria na temat antysemityzmu, getta warszawskiego w latach okupacji hitlerowskiej, stereotypów narodowych;

1993 - 1996   - Docent w Instytucie Socjologii UW.

Od 1996         - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1995 - 1997 - v-ce dyrektor Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych UW.          

1996 - 1998   - Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (różne wykłady).

Wiosna 2001 – Wykłady na Rochester University, USA, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.

2001-              - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personeleme w Warszawie.

 

 

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE.

1990 -            - Ekspert w kampanii wyborczej Tadeusza Mazowieckiego. Efektem tego było przygotowanie wraz z dr. M. Grabowską książki o pierwszych, demokratycznych po wojnie wyborach „Bitwa o Belweder”. 

1991 -            - Ekspert w zespole Ministra Kultury oraz w Biurze Prasowym Rządu RP.

1991 - 1993   - Wraz z dr Pawłem Śpiewakiem cotygodniowy program w Radiu Wolna Europa pt. „Socjologia i polityka”.

1991 -             - Kandydat w wyborach parlamentarnych Kongresu Liberalno - Demokratycznego oraz ekspert w kampanii wyborczej KLD.

1991 - 1994 -  - Współpracownik (analiza badań opinii publicznej) dziennika „Rzeczpospolita”.       

Od 1996 -       - Członek Zarządu Polskiego PEN – Klubu (druga kadencja).

 

PRACE BADAWCZE.

1971- 1972-    - Postawy nauczycieli szkół licealnych wobec pracy, uczniów i szkoły jako instytucji - badanie sondażowe dla Komitetu Polska 2000.

1972 - 1978 -  - Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej - badanie sondażowe rodziców i dzieci na temat konfliktu pokoleń w Warszawie i w Kielcach, pod kierunkiem Stefana Nowaka.

1973 - 1974 -   - Nowe osiedle warszawskie w opinii jego mieszkańców - badanie sondażowe dla Instytutu Architektury i Urbanistyki.

1974 -              - Postawy i system wartości młodzieży polskiej - wtórna analiza wyników badań sondażowych w Polsce w latach 1956 - 1974 (wraz z H. Datner).

1976 -              - Opinia publiczna na temat protekcji w życiu społecznym - sondaż przygotowany dla OBOP.

1980 - 1981 -   - Polacy Jesień’ 80 - proces tworzenia niezależnych organizacji związkowych w okręgu warszawskim - kierownik badania na temat tworzenia „Solidarności” i innych związków zawodowych; opracowanie pod tym samym tytułem ukazało się w 100 egz. w 1984 r.

1981 -              - Uczestnik zespołu badawczego prof. Alaine’a Touraine’a w badaniu nad NSZZ „Solidarność” jako ruchem społecznym.

1982 -1985 -   - Społeczeństwo polskie w czasach kryzysu - członek zespołu badaczego pod kierunkiem  Stefana Nowaka.

1985 -1988 -   - Komunistyczny umysł - nieukończony projekt badawczy na temat mentalności komunistów w Polsce.

1988 - 1989 -  - Self - concept polskich studentów - małe badanie na temat koncepcji siebie studentów w Warszawie i Lublinie.

1990 - 1991 -  - Hazard i stosunek do powstania kasyn w Polsce - badanie na zlecenie Ministerstwa Finansów RP.

1992 -             - Antysemityzm w Polsce współczesnej - wstępne badanie na temat antysemityzmu w Polsce (wraz z H. Datner).

1992 - 1994 -  - Antysemityzm w Polsce współczesnej - badanie sondażowe wg projektu, nagrodzonego grantem Komitetu Badań Naukowych.

1996 - 1999 -   Druga rewolucja w małym mieście. Transformacja ustrojowa w oczach mieszkańców małego miasta: Mława i Szczecinek - projekt badania, nagrodzony  grantem Komitetu Badań Naukowych.                     

1998 -             - Człowiek WARTY - badanie ewaluacyjne kampanii reklamowej Towarzystwa Ubezpieczeń WARTA.

1998 - 1999 -  - Postawy menedżerów i pracowników spółek należących do NFI na temat funkcjonowania Funduszy - badanie sondażowe dla Instytutu Gospodarki Rynkowej  w Gdańsku wraz z A. Kojderem).

2000 – 2003 – Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe w Polsce i na Ukrainie – badania sonda¿owe, projekt nagrodzony grnatem KBN.

 

 

NAGRODY.

1981 -         - Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską.    

1992 -             - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

1993 -             - Nagroda im. Jana Strzeleckiego polskiego PEN- Clubu.

1996 -             - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 

STYPENDIA I KONFERENCJE.

1984 -              - Dwumiesięczne stypendium w Paryżu, w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, C.A.D.I.S (u prof. A. Touraine’a).

1985 -              - Instytut Spraw Wschodnich w Kolonii (d. RFN).

1985 -              - Dwumiesięczne stypendium Oxford Colleges Hospitality  Schem for Polish Scientists w Cambridge (Jesus’ College) i Oxfordzie (St. Johns’ College).

1992 -              - Międzynarodowe konferencje na temat antysemityzmu:

Czerwiec - 1. „Anti - semitism in formerly socialist countries” - Paryż, Maison des Sciences  de l’Homme, EHESS;

                - 2. „L’education pour la tolerance: le cas de  resurgent”;         UNESCO i Simon Wiesenthal Center, Paryż.        

Wrzesień - „Amtisemitismus in Europa” - Technische Universitat, Berlin.

1995 - 1996 -   - Roczne stypendium naukowe w Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA.

1997 -         Wrzesień - Stereotypy Żyda w Polsce i w Niemczech - konferencja międzynarodowa w Krakowie;

Październik - Poznawcza i praktyczna ważność motywów politycznych w pracach Stanisława i Marii Ossowskich - konferencja w Gdańsku.

1998 - Marzec - Marzec’68 - trzydzieści lat później - konferencja naukowa w Uniwersytecie Warszawskim.

                   Czerwiec - Die Vertreibung der Juden aus Polen 1968. Antisemitismus und politiches Kalkul - konferencja międzynarodowa w Technische Universistat, Berlin.   

                   Czerwiec -  Strategia zarządzania administracją państwową w okresie transformacji ustrojowej - konferencja, Kancelaria Premiera RP, Warszawa.

Forum Organizacji Pozarządowych HIV/AIDS “Nie wystarczy powiedzieć kocham”, Bydgoszcz, 29-30 październik 1998; referat.

Konferencja na temat stosunków polsko – ukraińskich, Kraków, listopad 1998; referat.

1999-              Konferencja NACHBAR POLEN (w rocznicę X-lecia przemian demokratycznych w Polsce), Akademie fur Politische Bildung, Tutzing – 14-16 maja 1999r.; udział w panelu w jęz. angielskim.

Konferencja DET NYA POLEN, The Olof Palme International Center, Sztokholm – 8 maja 1999; wystąpienie w jęz.angielskim (Society in Democratic Transition. Under Pressure).

Światowy Kongres PEN, Warszawa, czerwiec 1999; wystąpienie “Pożegnanie z XX wiekiem: nadzieje i zagrożenia u progu XX wieku”.

Konferencja 100 PYTAŃ DO RZĄDU I NEGOCJATORÓW, dotyczących problemów ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej – Jachranka, 22-24.X.1999. Instytut na Rzecz Ekorozwoju; wystąpienie.

Konferencja FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ETYKA URZĘDNICZA A TRANSFORMACJA USTROJOWA, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP; 25 listopada 1999; referat. 

Międzynarodowa Konferencja MŁODZIEŻ A AIDS, 26-28 listopada 1999 Warszawa – wystąpienie i prowadzenie dyskusji w sekcji “Programy Profilaktyczne”;

Seminarium KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU POLSKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, Polska Rada Ruchu Europejskiego i Instytut Spraw Publicznych,  Warszawa, 14-15 grudnia 1999; wystąpienie (“Społeczne czynniki, kształtujące wizerunek kraju”).

 

2000                 Polsko – Szwedzkie Seminarium (The Polish – Swedish Colloquium) JEWS AND CHRISTIANS IN DIALOGUE, Sodertorns Hogskola, Stockholm, 7-9 marca 2000r.; referat w jęz. angielskim (wydanie książkowe Stockholm 2001).

          Debata “Europa XXI wieku. Europa potrzebuje Polski?” –Warszawa, 15 marca 2000, udział w panelu, Program Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej

Seminarium na temat polskiej religijności współcześnie – Deutsch-Polnische Gessellschaft Brandenburg e. V.; Poczdam, 30 marca 2000; referat (w jęz. polskim).

XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS – Rzeszów – Tyczyn, wrzesień 2000; dwa referaty.

Konferencja PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ – Warszawa, 13 listopada 2000 r.; referat – wystąpienie; Instytut Spraw Publicznych.

Seminarium COMBATING INTOLERANCE – PREPARATORY SEMINAR FOR CONFERENCE, Swedish Prime Minister’s Office, Stockholm, 18-19 października 2000r.; wystąpienie w jęz. angielskim (opublikowane jako seminar papers).   

Konferencja Międzynarodowa RUCH SOLIDARNOŚĆ A PRZYSZŁOŚĆ ZJEDNOCZONEJ EUROPY pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP – Szczecin 7-10 grudnia 2000; referat ““Solidarność” społeczny eksperyment i projekt polskiej demokracji (artykuł do przygotowywanej książki w jęz. francuskim).

Konferencja NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITIES IN THE EU ENLARGEMENT: VIEWS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Praga – Castle Stirin, 6-8 grudnia 2000; referat w jęz. angielskim “National Identity and European Consciousness of Poles”; Institute of International Relations, Prague i Bertelsmann Foundation, Guetersloh (jako artykuł w książce w jęz. angielskim).

2001                 1 marca – 30 maja 2001  - pobyt w Rochester University, NY, USA – stypendium Fundacji Kosciuszkowskiej; kurs (1/2 semestru) Transformation as a Cultural Process.

 

 

 

 

 

Na pocz±tek strony Komentarze dotyczące funkcjonowania strony prosimy kierować do J. Kot