Zespół Zakładu Psychologii Społecznej

Prof. Mirosława Marody
kierownik Zakładu
Zainteresowania naukowe:
 • teoria zmiany społecznej,
 • komunikacja społeczna
 • teoria praktyk społecznych,
 • socjologia poznania,
 • socjologia historyczna,
 • psychologia społeczna,
 • socjolingwistyka,
 • metody jakościowe w naukach społecznych
prof. Anna Giza Zainteresowania naukowe:
 • rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej
 • socjologia ewolucyjna
 • marketing w perspektywie socjologicznej
dr Mikołaj Lewicki Studiował na MISH-u (głównie socjologię i filozofię) oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą wojen kulturowych w USA oraz roli intelektualistów.Doktorat, o tym „dlaczego przyszłość Polski nie może się zacząć”- o dyskursach transformacyjnych w Polsce, po roku 1989 w kontekście teorii czasu społecznego i teorii modernizacji obronił w roku 2008. Od paru lat zajmuje się badaniami relacji między sektorem finansowym, a społeczeństwem – zadłużeniem, tzw. finansjalizacją oraz działaniem tzw. „urządzeń rynkowych” (market devices), procesami nadawania wartości rynkowej, wartościowania i uwspółmierniania oraz tym, jak zmienia się nasze rozumienie komunikacji poprzez media (szczególnie masowe), a wraz z nim – pęka ład instytucji tworzących rynek medialny.

Zainteresowania naukowe:

 • kultura gospodarcza
 • rozwój przedsiębiorczości i kapitalizmu w Polsce, szczególnie po roku 1989
 • społeczno-gospodarczy rozwój Polski
 • obserwacje i teorie publiczności, widowni oraz obiegów kulturowych
 • teorie mediów
 • teorie i badania wartościowania, ekonomii wartości oraz neopragmatyzmu w socjologii
 • socjologia czasu, temporalne aspekty struktury i tożsamości w późnej nowoczesności
dr Sławomir Mandes Zainteresowania naukowe:

 • socjologiczna psychologia społeczna
 • socjologia religii
 • socjologia ekonomiczna
 • teoria socjologiczna
dr Anna Przybylska Ukończyła studia socjologiczne i politologiczne (Uniwersytet Warszawski) oraz studia nad mediami i komunikowaniem (Uniwersytet w Amsterdamie). Interesują ją badania stosowane inspirowane dorobkiem w tych trzech obszarach nauki.Kierownik Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii UW. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, the European Communication Research and Education Association, the International Association for Media and Communication Research.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria, metody i narzędzia deliberacji
 • konsultacje społeczne
 • socjologia mediów
 • (nowe) media i władza
 • społeczności lokalne
dr Małgorzata Sikorska Jej zdaniem, socjologia to przede wszystkim uważne przyglądanie się otaczającej nas rzeczywistości. Z tego „przyglądania się” zajęła się tematami związanymi z życiem rodzinnym (bo tak ją własna rodzina zainspirowała). Tego „przyglądania się” stara się uczyć swoich studentów. To „przyglądanie się”, a wraz z nim bycie socjologiem, może być wciągającym zajęciem.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia rodziny: zmiany w sferze życia rodzinnego, nowe role matki, ojca i dziecka, nowe wzory socjalizacji
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • „socjologia kulinarna”
 • psychologia społeczna traktowana jako dziedzina naukowa zajmująca się działaniami jednostek na „poziomie mezo”: między poziomem jednostkowym a poziomem społecznym
dr Cezary Trutkowski Zainteresowania naukowe

 • socjologiczne formy psychologii społecznej
 • teoria społecznych reprezentacji
 • badania języka i komunikacji (analiza treści, analiza konwersacyjna, analiza dyskursu)
 • metodologia badań społecznych
mgr Natalia Cabaj
kontakt:
natalia.cabaj[at]gmail.com
Ukończyła Instytut Socjologii UW oraz IPSIR UW (w którym ma nadzieję już niedługo obronić długo odkładaną pracę magisterską). Od niedawana wchodzi w skład Zakładu Psychologii Społecznej IS UW. Zawodowo zajmuje się badaniami rynku.

Zainteresowania naukowe:

 • badania sondażowe jako źródło społecznej samowiedzy
 • ekspertyzacja życia codziennego
 • ilościowe i jakościowe metody badań społecznych i marketingowych
mgr Beata Charycka
kontakt: b.charycka[at]is.uw.edu.pl
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW, obecnie doktorantka (od 2012 roku), zawodowo związana z Instytutem Spraw Publicznych

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja i dialog społeczny
 • partycypacja obywatelska
 • wspólnoty lokalne, więzi społeczne
mgr Dominika Czerniawska
kontakt: dczerniawska[at]gmail.com
Socjolożka, obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznegi i Komputerowego UW; zajmuje się przemianami komunikacji naukowej i jej zmianami związanymi z rozpowszechnieniem się ICT.

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja naukowa, nowe formy tworzenia wiedzy
 • pomiary efektów nauki
 • otwarta nauka

Najnowsze publikacje:

 • Otwarty dostęp – nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy, Biuletyn PTE, nr 2(56) 2012
 • Wykluczenie cyfrowe. Strukturalne uwarunkowania korzystania z internetu w Polsce i województwie mazowieckim, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-30-0, Warszawa: 2012
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego, MGG Conferences, ISBN: 978-83-63557-36-2, Warszawa: 2012
mgr Aleksandra Gołdys
kontakt: goldysa[at]gmail.com
Rozbieg do decyzji o doktoracie trwał u niej bardzo długo. Wydawało jej się, że nie ma naukowego temperamentu, a jest praktykiem – ciekawskim podglądaczem zachowań. Po kilku latach współpracy z organizacjami sportowymi i samorządami lokalnymi zaczął jej doskwierać brak teorii na temat społecznej roli sportu oraz konkretnych metod socjologicznych, które mogłyby być maksymalnie użyteczne w tworzeniu polityk lokalnych. Pomyślała więc o takim użytecznym doktoracie. Lubi wierzyć, że socjologia jest nie tylko nauką, ale również rodzajem misji. Uważa, że kluczowe w socjologicznym instrumentarium jest empatia i oczytanie (najbardziej ją irytuje, że nie wiedząc co zrobili inni zaczynamy wymyślać rzeczy od nowa – cóż za czasu marnowanie!). Jej doświadczenia pokazują, że jest wielki popyt na rzeczową socjologiczną ekspertyzę, ale wciąż socjologowie nie potrafią być „dostępni” – rzeczywiście pomagać, rzeczywiście tłumaczyć, prawdziwie wysłuchać, odpowiednio szybko zareagować. Chciałaby się jakoś w miarę swoich możliwości dołożyć do zmiany tej sytuacji.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie socjologii w tworzeniu polityk
 • metodologia badań jakościowych (szczególnie jej objaśnianie i praktyczne stosowanie)
 • badania jakościowe
 • zmiana społeczna
 • nowe technologie
 • socjologia sportu
 • analiza instytucjonalna

Najnowsze publikacje:

 • “Mistrzostwa zwolnione z w-fu”, Mała Kultura Współczesna, 12/201
mgr Piotr Idzik
kontakt: piotr.idzik[at]vp.pl
Magister Socjologii UJ, Licencjat Zarządzania i Marketingu UJ oraz Stosunków Międzynarodowych KSW. Zawodowo zajmujący się badaniami marketingowymi, członek PTBRiO.
Doświadczenie zawodowe łączy z zainteresowaniami naukowymi traktując za Z. Baumanem konsumpcję jako główny przejaw aktywności współczesnego człowieka. Miłośnik Kin Studyjnych i podróży po Europie, w trakcie których: degustuje lokalną kuchnię, ogląda mecze piłkarskie lokalnych drużyn oraz poznaje lokalną kulturę klubową.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji i stylów życia
 • socjologia informacji
 • nowoczesne ponadnarodowe społeczeństwo i jego stratyfikacja
mgr Łucja Krzyżanowska
kontakt: lucja.krzyzanowska[at]gmail.com
Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research – Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Zainteresowania naukowe:

 • „siwiejące” społeczeństwo i „generacja 50+
 • jakościowe metody badań społecznych oraz marketingowych

Najnowsze publikacje:

 • rozdz. „Praca”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa (w druku); współautorka
 • „Homo sovieticus czy doświadczony pracownik? – pracownik w wieku 50+ oczami pracodawcy” – artykuł przyjęty do druku w publikacji pokonferencyjnej przygotowywanej w ramach Łódzkich Dni Gerontologii 2012 (w druku)
 • „Życie bez pracy – o niespodziewanych kosztach przejścia na emeryturę”, w: T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa, WUW: 2012
 • „Fear is a bad adviser – consequences of negative attitudes of the Poles towards the pension system”, w: J. Perek-Biała, A. Hof (red.), Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University Press, Kraków 2012
 • Raport „Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach młodych matek” opublikowany na stronie internetowej AXA Polska; współautorka
  “O braku wzajemnego zrozumienia”, Kultura Liberalna 21.02.2012

Badania:
„Zoom na UTW” – projekt badawczy poświęcony polskim Uniwersytetom Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Badanie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

mgr Agata Nowotny Zajmuje się socjologią i antropologią dizajnu, kultury materialnej, kulturą wizualną, badaniami kultury popularnej oraz nowych mediów.
Specjalizuje się w jakościowych badaniach społecznych i marketingowych (fokusy, wywiady indywidualne, obserwacje, analizy semiotyczne, badania etnograficzne) oraz w szkoleniach i warsztatach kreatywnych (dla różnych grup odbiorców: projektantów, przedstawicieli NGO, lokalnych instytucji kultury).Pracuje jako badaczka społeczna w projektach badawczych i animacyjnych. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę“ – jest współautorką i konsultantką merytoryczną koncepcji sieci Latających Socjologów.

Najnowsze publikacje

 • Gra w otwarte projekty. Dizajn i innowacje w dobie otwartych licencji, w: My dzieci – siecie. Wokół manifestu, Fundacja Nowoczesna Polska, 2012
 • Nieoczywista oczywistość przystanków, w: Przystanki polskie, M. Rawluk, wyd. Bęc Zmiana, 2012
mgr Franciszek Przeradzki
kontakt: przeradzkif[at]is.uw.edu.pl
Miłośnik i badacz podróży w każdym wydaniu. Teoretyk i praktyk, który oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni uczy też nurkowania i narciarstwa.

Zainteresowania naukowe:

 • podróże i turystyka
 • ponowoczesne formy podróżowania
mgr Maja Sawicka
kontakt: maja.sawicka[at]gmail.com
Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UW. Rozpoczęła studia doktoranckie w 2011 roku.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia emocji
 • przemiany kultury emocjonalnej i norm dotyczących emocji
 • przejawy obecnoci emocji w życiu społecznym
 • nowe wymiary wspólnotowości, więzi społeczne
 • komunikacja, komunikacja zapośredniczona, nowe formy komunikacji

Najnowsze publikacje:

 • “Kostka cukru w szklance wody, czyli w stronę socjologii psychologicznej. Recencja książki B. Lahire’a pt. The Plural Actor”, Kultura i Społeczeństwo nr 1/2013
 • “Każdy z nas jest Emmą Bovary, czyli dlaczego miłość boli. Recencja książki E. Illouz pt. Why Love Hurts”, Kultura Współczesna nr 3(74)/2012
mgr Łukasz Sokołowski
kontakt: luklsok[at]gmail.com
Psycholog i etnolog

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia mediów i publiczności
 • socjologia praktyk społecznych
 • historia społeczna jednostki
 • socjologia Norberta Eliasa

Badania:
N N116 276338 „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej” 2010-20123.

mgr Magdalena Tomasik Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Część studiów odbyła na University College Dublin w Irlandii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, demografii, socjologii rodziny, ilościowych i jakościowych metod badań społecznych oraz marketingowych. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzała badania przy ewaluacji Programu Integracji Społecznej (w ramach PPWOW), a także na potrzeby firm realizujących jakościowe i ilościowe badania rynku medyczno-farmaceutycznego. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Najnowsze publikacje:

 • “Polska w Unii Europejskiej”, w: A. Giza, M. Sikorska (red.) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: 2013 (współautor: M. Zieleńska)
 • “Zapewnianie jakości i ewaluacja” w: M. Federowicz, A. Wojciuk (red.) Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji, Warszawa: w redakcji (współautor: M. Dybaś)
 • “Diagnoza obecnego stanu – osoby niepełnosprawne w instytucjach aktywizacji społecznej i zawodowej”, w: I. Wóycicka (red.) Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa: w redakcji

Badania:
„Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (projekt BECKER)”

mgr Agata Urbanik
mgr Karolina Wereta
kontakt: weretak[at]is.uw.edu.pl
Doktorantka IS UW. Od 4 lat dzieli swoje życie między Polskę a Kolumbię, prowadząc badania terenowe dotyczące partycypacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. We współpracy z Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Kolumbia), prowadzi obecnie projekt badawczy “Through art and culture towards the city of citizens. The influence of municipal cultural strategies on local communities development”.

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja społeczna
 • sztuka miejska
 • sojologia miasta
 • development studies
 • historia konfliktu kolumbijskiego

Najnowsze publikacje:

 • “Wielki eksperyment miejski”, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (opracowanie zbiorowe), Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: 2013
mgr Marianna Zieleńska
kontakt: zielm[at]yahoo.com
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej, asystentka naukowa w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji. Prowadzi szereg badań związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego – szczególnie w obszarze polityki rynku pracy, integracji społecznej, edukacji oraz rozwoju obszarów wiejskich (w tym badania ewaluacyjne). W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia związane z działaniem administracji publicznej oraz rozwojem służby cywilnej.

Zainteresowania naukowe:

 • teoria systemów Luhmanna
 • socjologia organizacji
 • zmiana społeczna/instytucjonalna
 • historia idei

Najnowsze publikacje:

 • “Factors facilitating or impeding development of capabilities of young people with low skills. The case study of vocational education programme in Poland”, Social Work and Society, vol. 10, no 1/2012

Badania:
Walcząc z biedą w Europie: Przebudowa polityki aktywnej integracji poprzez partycypacyjne oraz zintegrowane metody zarządzania wielopasomwego (akronim: COPE) – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego.
European Working Conditions Observatory w ramach Europe Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – celem projektu jest monitorowanie warunków pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Praca, edukacja, partycypacja – Jak zwiększać szansy młodych ludzi? (akronim: Workable)” – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach 7. Programu Ramowego, dotyczący szans młodych ludzi na rozwój zawodowy oraz dopasowania zdobywanych przez nich kwalifikacji i umiejętności do zmieniającego się popytu na pracę.

mgr Mateusz Halawa
kontakt: mateuszhalawa[at]gmail.com,
strona: mateuszhalawa.com
Jest absolwentem IS UW oraz Wydziału Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku. Zajmuje się etnografią i badaniami jakościowymi, pisze o mediach, antropologii kredytu i długu, życiu codziennym w kapitalizmie i kulturze popularnej.

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia i socjologia ekonomiczna, social studies of finance
 • emocje i podmiotowość w kapitalizmie
 • praktyki posługiwania się nowymi i starymi mediami

Najnowsze publikacje:

 • Youth and Media. New Media and Cultural Participation, Frankfurt, Peter Lang: w redakcji (2013),
  współautorzy: M. Filiciak, M. Danielewicz, P. Mazurek, A, Nowotny
 • “Tylu Polaków naraz widzieć… O statystycznym wytwarzaniu społeczeństwa”, w: A. Giza (red.) Gabinet luster. Kształtowanie samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Warszawa, Scholar: w redakcji (2013)

Badania:
Inhabiting Postsocialism: The Rise of Mortgages in Poland, kierownik, Dissertation Fieldwork Grant, The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, realizowany w The New School for Social Research (2013).
Nowe media jako technologie „ja”. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, cyfrowych i sieciowych technologii komunikowania, kierownik, grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca, UW (2011-2013).

dr Małgorzata Molęda-
Zdziech
kontakt: malgorzatamoleda-
zdziech[at]wp.pl
Socjolożka, niepraktykująca antropolożka (wierzą, że zawody mają płeć), choć zawodowo związana z SGH, sercem, duchem wciąż w IS UW; kolekcjonerka aniołów w każdej postaci, lubi operę i dolce far niente, nie lubi zdrobnień

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia mediów, mediatyzacja życia publicznego
 • celebryci jako nowi bohaterowie współczesności
 • lobbing i grupy interesów na poziomie narodowym, europejskim

Najnowsze publikacje:

 • Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa: 2013
 • “Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej”, w: Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), Scholar, Warszawa: 2012
 • “Lobbing w służbie demokracji”, Kultura Liberalna, 24.01.2012
 • “Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na infromacjach i wiedzy”, w: Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Studia i Prace, nr 10/2012 SGH Warszawa
 • Kryzys w mediach, media w kryzysie, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH
mgr Dorota Olko
kontakt: d.olko[at]is.uw.edu.pl
Ukończyła socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną w ramach Kolegium MISH, a także Podyplomowe Studium Filologii Polskiej ze specjalnością „Redakcja językowa tekstu” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Współprowadziła badania ewaluacyjne projektów z zakresu partycypacji obywatelskiej, m.in. dla Fundacji Pole Dialogu. Związana ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego, zajmowała się promocją Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat

Zainteresowania naukowe:

 • partycypacja obywatelska, socjologia miasta
 • kultura terapeutyczna
 • socjologia ciała
 • style życia
 • społeczne konsekwencje przemian rynku pracy
dr Konstanty Strzyczkowski
kontakt: kstrzycz[at]is.uw.edu.pl
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia konsumpcji
 • kultura popularna
 • produkcja społeczna

Najnowsze publikacje:

 • Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, WUW: 2012
 • Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • ‘Bigger cages, longer chains?’ Prosumpcja w erze gospodarki cyfrowej”, w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (red.), WUW: 2012
 • “Czego suchasz? Wolność i dyskryminacja w gustach muzycznych”, w: Sztuka i Polityka. Muzyka popularna, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012
Mgr Maria Rogaczewska Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego, współtwórczyni inicjatywy “Projekt Społeczny 2012″ www.ps2012.pl finansowanej przez CEE Trust.Głęboko zainspirowana nurtem “public sociology”, wierzy, że socjologia ma sens o tyle, o ile socjologowie czują się odpowiedzialni za dawanie ludziom narzędzi rzetelnej diagnozy, krytyki społecznej i samozrozumienia. Te narzędzia samorozumienia i działania są szczególnie istotne w dobie bardzo silnej presji biurokracji państwowej i władzy rynków na struktury społeczeństwa obywatelskiego, rodziny i jednostki. W codziennej pracy łączy działalność naukową z zaangażowaniem społecznym (jest członkinią kilku organizacji pozarządowych).Specjalizuje się w badaniach jakościowych dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, kapitału społecznego w społeczeństwach postkomunistycznych, a także w badaniach ewaluacyjnych i strategicznych dla wielu instytucji polityki społecznej i trzeciego sektora w Polsce. Planowana rozprawa doktorska dotyczyć będzie typologii wzorów religijności wśród młodych Polaków wchodzących w dorosłość.Jako niezależna badaczka współpracowała z ministerstwami, urzędami różnego szczebla, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Towarzystwem „Więź”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami.Trenerka organizacji pozarządowych i pracowników samorządów w projekcie systemowym “Decydujmy razem”.

Najnowsze publikacje:
“I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me: How Twenty- and Thirty- Somethings Reevaluate Their Religion in Poland”, Journal of Contemporary Religion, special edition: w redakcji,
współautor: S. Mandes

Badania:
Projekt Społeczny 2012, grant udzielony przez Trust of Civil Society in Central and Eastern Europe na innowacyjne badania, inicjatywy społeczne i monitoring związany z modernizacją Polski i Ukrainyw konekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. http://www.ceetrust.org/grant/152/Grant LOCALIZE http://www.localise-research.eu/

mgr Karolina Sztandar-
Sztanderska
kontakt:
k.sztanderska[at]gmail.com
Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (IS UW) i w Sciences Po de Paris. W swojej pracy analizuje relację między państwem a obywatelem na przykładzie praktyk podejmowanych wobec osób bezrobotnych w Polsce. Od 2011 r. jest zatrudniona w IS UW w ramach europejskiego projektu badawczego LOCALISE: local words of social cohesion (7PR). Wcześniej brała już udział w kilku projektach międzynarodowych (WORKABLE: Making capabiilities work, YOUNEX: Youth, employment & exclusion in Europe, CAPRIGHT: Resources, rights and capabilities; in search of social foundations for Europe), reprezentując m.in. IS UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Szkołę Główną Handlową oraz polskich (MNiSW). Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe wzbogaciły liczne wyjazdy stypendialne do Francji (stypendium rządu francuskiego w Sciences Po de Paris w Paryżu i Université Nancy 2) i zatrudnienie w zespole prof. Martina Heidenreicha w Niemczech (Carl von Ossietzky Universität). Z wykształcenia: socjolog (magisterium w IS UW) i filozof (maîtrise w Université Nancy 2), w praktyce: socjolożka i tłumaczka.

Zainteresowania naukowe:

 • Jej zainteresowania naukowe na różnych etapach obejmowały:
 • socjologię i antropologię nauki, teorię socjologiczną, socjologię i antropologię polityki publicznej, czy w końcu, socjologię i antropologię organizacji. Ale zamiast opisu pracy naukowej przez odwołanie do uznanych podziałów dyscyplinarnych i subdyscyplinarnych, woli odnosić się do problemów, którymi się zajmowała: przekładalności różnych perspektyw teoretycznych i dyscyplinarnych, ich zastosowań w badaniach empirycznych oraz problematyki praktyk społecznych, translacji i życia codziennego.

Badania:
międzynarodowe:
„LOCALISE: local words of social cohesion” (7PR), kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
„WORKABLE: Making capabilities work, kierownik projektu w IS UW: dr Sławomir Mandes.
polskie:
„Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu”, Narodowy Program Humanistyki, kierownik projektu w IS UW: dr Joanna Wawrzyniak.

mgr Zofia Waślicka Jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych UW i na w Institut des Sciances Sociales du Politique na uniwersytecie Paris X.

Zainteresowania naukowe:

 • socjologia pamięci
 • muzea
 • Zagłada Żydów
dr Joanna Zalewska
kontakt:
joanna.marta.zalewska
[at]gmail.com
Adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Pracę magisterską obroniła na Wydziale Psychologii UW, pracę licencjacką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Studia doktoranckie ukończyła w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracę doktorską z dziedziny socjologii „Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości przez warszawskich seniorów” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej i obroniła w IFiS PAN. Recenzentkami były prof. dr hab. Mirosława Marody i prof. dr hab. Anna Titkow.

Zainteresowania naukowe:

 • rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne?) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych (szczególnie w rodzinie) w przebiegu życia trzech pokoleń

Badania:
Badaczka w grancie NN116274738 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2010-2012); temat: starość w kulturze popularnej w Polsce, analiza seriali. Tom zbiorczy z tego grantu jest już w druku.
Grant wewnątrzuczelniany APS BSTP 5/11-I „Organizacja konsumpcji a przemiany praktyk i więzi społecznych w przebiegu życia starszych pokoleń” (2011-2012). Artykuł “Consumer revolution interrupted: Household innovations and the shift from ages of custom to ages of fashion in Poland” został wysłany do Journal of Consumer Culture, oczekiwanie na recenzje (status Awaiting Reviewer Selection).