I AM STRONGLY SUPPORTIVE TO OPEN ACCESS – THIS IS WHY YOU CAN READ SOME OF MY PUBLICATIONS ON-LINE – unfortunately not all of them…

24. 2012: “Wakacyjne podróże – o świecie uniwersyteckim na świecie” w Pismo Uniwersytetu Warszawskiego, 10/2012: on-line

23. 2012: Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych“.w Przegląd Socjologii Jakościowej; lipiec 2012: dostęp.

22. 2012: „Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przestawicieli nauk społecznych w języku angielskim“ w Przegląd Socjologii Jakościowej, luty 2012: dostęp.

21. 2012: „Geniusz czy businessman? Sprzężenie karier drogą sukcesu w nauce.“ W Stan Rzeczy, W-wa, Wydawnictwo UniwersytetuWarszwskiego, interdyscyplinarny periodyk Instytutu Socjologii.

20. 2012: „ Transnational Careers in the Virtuoso World“ in Careers in Creative Industries, eds. Chris Mathiew, Routledge, London, New York; January 2012.

19. 2011: Becoming Transnational Professional. Mobilność i kariery polskich elit naukowych Wyd. Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (a book)

18. 2010: „Jak badać procesy mobilności zawodowej? Kluczowa rola etnografii w powstaniu nowej propozycji teoretycznej odnośnie socjologii mobilności.“ In Studia Humanistyczne. Str: 41-56.

17. 2010: “Teaching the Art of Playing with Career-Coupling Relationships in the virtuoso World”, Studies in Symbolic Interaction, 35; eds. by Norman Denzin, Emerald October, 2010.

16. 2010: „Konstruowanie „międzynarodowej“ tożsamości badacza nauk biologicznych.” w Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego; red. Anna Kacperczyk & Krzysztof Konecki; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

15. 2010: „Transnarodowy Profesjonalista i jego profesjonalna kultura” w Mozaiki Transnarodowości – Teorie – Metody – Zjawiska, red. S. Urbańska i L. Krzyżowski, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

14. 2010: „Transnational Path of Creative Careers in the Virtuoso World: Producing Excellence in Western (France) and Eastern (Poland) Europe“ in Creativity from a Global Perspective, Creative Encounters, Copenhagen Business School & FuDan University in Shanghai: on-line.

13. 2009: “How to manage scientists? Lab-leader’s job- tricky task” in Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarzadzania, red. Banaszak, Doktor; Poznan, wyd. Wyzszej Szkoly Komunikacji i Zarzadzania, 2009: 131-160. Poland

12. 2009: “We are all Europeans! – ‘Kultura Europejska’, ‘Kultura Polska’ i ‘Kultura Własna‘ w dyskursie studentów programu Erasmus w Warszawie » ”””” w” « Wizje kultury wlasnej, obcej i wspolnej w sytuacji kontaktu », red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Bialystok 2009 : 24-37. Poland.

11. 2009: Research Rapport „Careers and Mobility of the Laureates of Foundation for Polish Science“; FNP – short version: on-line: RAPORT MOBILNOSC STYPENDYSTOW PROGRAMU KOLUMB

10. 2009: “Coupling career fairy tail ‘Fascinating Sociology Class’. How to teach sociology – the sociology of sociology?” in Qualitative Sociology Review: on-line peer reviewed review; December, 2009 – reviewed 10th March, 2010.

9. 2007: “Kształcenie tożsamości członków międzynarodowych elit. Internacjonalizm zawodowy- pomiedzy dyskursem a praktyką.” in „W Kręgu Socjologii Interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Ponowoczesność i tożsamość.” Red. J. Leoński, U. Kozłowska. Szczecin: Economicus: 116-138. Poland.

8. 2006: „Le Travail Artistique peut-il être un modèle d’occupation au 21e siècle? Remarques sur l’utilité d’une recherche ethnographique dans le milieu des virtuoses.“: on-line.

7. 2006: Les associations entre les carrieres dans les milieux artistiques et scientifiques. Le cas de violonistes virtuoses et de chercheurs en sciences de la vie. in Sociologie de sciences – sociologie de l’art“, Paris, l’Harmattan, Logiques Sociales., decembre 2006 :243-261.

6. 2006: “Career Coupling. Career Making in the Elite Worlds of Musicians and Scientists”.

5. 2005: “Sprzężenie Karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych.” Przegląd Socjologii Jakościowej, TomI Numer 1, revue sociologique : on-line.

4. 2005: “ Usages et apports de l’analyse comparative ethnographique dans sa dimension

internationale” in Ethnographie du travail artistique: éléments de réflexion épistémologique – Les Cahiers du Laboratoire Georges Friedmann n°14. Paris, la Sorbonne /CNRS. France

3. 2004: « Le double rôle de chercheur dans le cadre de l’observation participante. Comment étudier son propre milieu? » ; Cahiers de Recherches de Journées Doctorales de l’Université Paris VIII – Sciences Humaines. Paris, France.

2. 2004: « Les liens et les réseaux dans la formation de virtuoses. » Sociétés Contemporaines 56: 133-63. Paris : l’Harmattan.

1. 2002: « Edukacja muzyczna we Francji » – Wybrane Zagadnienia Edukacji Artystycznej dzieci i mlodziezy; éd. Wydawnictwo Uniwersystetu Zielonogorskiego; novembre 2002; Poland