Zasady rejestracji

Zasady rejestracji w ramach USOS-Web w Instytucie Socjologii UW

Zasady rejestracji na przedmioty oraz konsekwencje wynikające z nieprawidłowej rejestracji określa uchwała Rady Instytutu z dnia 8 maja 2007r (patrz poniżej).
Rejestracja i określające je zasady obowiązują wszystkich studentów Instytutu. Student rejestruje się na zajęcia elektronicznie na stronach: usosoweb.
Studenci pierwszego roku są zapisywani administracyjnie na zajęcia i do grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych, mogą natomiast swobodnie wybierać przedmioty ogólnouniwersyteckie i zajęcia z WF.
Począwszy od drugiego roku, student ma obowiązek rejestracji na wszystkie przedmioty (obowiązkowe i do wyboru) wskazane siatką zajęć swojego roku oraz na wszystkie przedmioty, które powtarza.
Ze względów merytorycznych możliwość rejestracji na przedmioty do wyboru może być uzależniona od wcześniejszego zaliczenia wskazanych przedmiotów lub równoległego zarejestrowania się na inne przedmioty.
Informacje o tego typu wymaganiach są dostępne na stronach USOSweb.
Studenci mają obowiązek uczęszczania do grup oraz zaliczania zajęć w grupach, do których zostali zarejestrowania.
Rejestracja na zajęcia w Instytucie jest kilkustopniowa.

Rejestracja na przedmioty. Student poprzez USOSweb wskazuje na przedmioty, które chciałby zaliczyć. Prośby studenckie są rozpatrywane przez władze Instytutu (z-ca dyrektora ds. studenckich). Wyniki rejestracji na te przedmioty (ich akceptacja lub odrzucenie prośby rejestracyjnej) są udostępniane przez USOSweb w ogłoszonym terminie.

Zapisy do grup.
Studenci, których rejestracje na przedmioty zostały zaakceptowane, mogą (i powinni) uczestniczyć w zapisach do grup ćwiczeniowych itp., przypisanych do zajęć tych przedmiotów. W ustalonym terminie mogą podawać w USOSwebie swoje preferencje. Po zakończeniu zbierania preferencji automat rejestrujący przypisuje studentów do grup (rozpatrując ich w losowej kolejności), starając się uwzględnić preferencje i unikać konfliktów terminów zajęć. Po zakończeniu tego etapu jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w internetowej giełdzie wymiany grup.
Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji rejestracji są udostępniane na stronach USOS-web.

UCHWAŁA
RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 8 maja 2007 roku

w sprawie ustalania planu studiów studenta studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, licencjackich/jednolitych magisterskich/uzupełniających magisterskich i rozliczania z jego realizacji.

§ 1

Plan studiów i katalog przedmiotów
1. Dyrektor Instytutu Socjologii (dalej jako IS) ogłasza plan studiów na poszczególnych rodzajach studiów prowadzonych przez Instytut. W planie studiów podane są:
a) warunki zaliczenia kolejnych lat studiów i uzyskania różnych typów dyplomów ukończenia studiów;
b) przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne, które student powinien zaliczyć.
2. Zmiany planu studiów na kolejny rok akademicki są ogłaszane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.
3. W przypadku indywidualnego toku studiów, plan na kolejny semestr, na wniosek opiekuna naukowego studenta, ustala Dyrektor, przed rozpoczęciem rejestracji na ten semestr.
4. Na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia Dyrektor IS ogłasza Katalog Przedmiotów proponowanych przez Instytut w następnym roku akademickim. Katalog podaje:
a) atrybuty przedmiotów: zajęcia składające się na ten przedmiot (wykład, ćwiczenia, seminarium itp.), łączny wymiar godzinowy poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin lub zaliczenie na ocenę), założenia co do przygotowania uczestników zajęć i ograniczenia dostępu (np. wymagania wstępne lub “tylko dla studentów modułu”);
b) atrybuty edycji przedmiotów, czyli ich realizacji w danym roku: nazwiska koordynatora (-ów) przedmiotów i grup zajęciowych, górny i dolny limit miejsc oraz opisy przedmiotów.
5. Projektowane terminy zajęć w poszczególnych semestrach danego roku akademickiego Dyrektor IS UW ogłasza przed rozpoczęciem rejestracji na semestr w którym dany przedmiot się rozpoczyna.

§ 2

Rejestracja na przedmioty prowadzone przez Instytutu Socjologii UW
1. Przez rejestrowanie się na przedmiot rozumie się następującą sekwencję działań:
a) zgłoszenie przez studenta zamiaru uczęszczania w określonym cyklu dydaktycznym na wchodzące w skład danego przedmiotu zajęcia dydaktyczne oraz przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia przedmiotu – zwane prośbą rejestracyjną;
b) akceptacja przez koordynatora przedmiotu (prowadzącego dane zajęcia) prośby rejestracyjnej oznacza zarejestrowanie studenta na przedmiot. Odrzucenie prośby rejestracyjnej oznacza jego nie zarejestrowanie się na ten przedmiot. Liczba akceptacji nie może przekraczać górnego przewidywanego limitu miejsc dla danego przedmiotu, chyba, że osoba prowadząca dany przedmiot wyrazi zgodę na zwiększenie limitu.
2. Dyrektor Instytutu może wprowadzić administracyjne zarejestrowanie na przedmioty obowiązkowe zawarte w planie studiów.
3. Rejestrowanie na przedmioty odbywa się w określonych w ust. 5 okresach rejestracji, w terminach ogłoszonych przez Dyrektora, przy czym:
a) w terminach przeznaczonych do zgłaszania próśb rejestracyjnych danego etapu rejestracji studenci mogą wycofywać prośby jeszcze nie zaakceptowane;
b) odrzucona prośba rejestracyjna studenta traci ważność wraz z końcem etapu rejestracji, w trakcie którego została zgłoszona. Student może złożyć kolejną prośbę rejestracyjną na ten sam przedmiot w kolejnym etapie, z zachowaniem ograniczeń określonych w §2 ust. 6 i ust. 11;
4. Ograniczenia rejestracji:
a) student nie może rejestrować się na przedmiot, który już zaliczył. Ograniczenie to nie dotyczy tych przedmiotów, które są kontynuowane w następnym roku akademickim;
b) student zarejestrowany na dany przedmiot fakultatywny w jego poprzedniej lub obecnej edycji może rejestrować się nań powtórnie tylko za indywidualną zgodą Dyrektora.
5. Rejestracja studenta na przedmiot wygasa trzy tygodnie po sesji poprawkowej odpowiedniego semestru
6. Wprowadza się następujące typy rejestracji:
a) rejestracje podstawowe (semestralne):
– na semestr zimowy:
o rejestracja na przedmioty semestru zimowego oraz przedmioty roczne danego roku akademickiego odbywa się od 1 do 15 czerwca poprzedniego roku akademickiego,
o zapisy do grup zajęciowych z tych przedmiotów odbywają się w drugiej dekadzie czerwca poprzedniego roku akademickiego,
o giełda wymiany miejsc w grupach odbywa się – w trzeciej dekadzie czerwca oraz od początku ostatniego tygodnia września do końca drugiego tygodnia zajęć.
– na semestr letni:
o rejestracja na przedmioty semestru letniego danego roku akademickiego odbywa się od 1 do 15 grudnia roku akademickiego w którym będą odbywać się te zajęcia,
o zapisy do grup zajęciowych z tych przedmiotów odbywają się w drugiej dekadzie stycznia,
o giełda wymiany miejsc w grupach odbywa się od początku ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem semestru letniego do końca drugiego tygodnia zajęć.
b) rejestracje uzupełniające odbywają się w każdym semestrze. Rejestracja uzupełniająca na semestr zimowy rozpoczyna się 1 września, a kończy się 15 września. Rejestracja uzupełniająca na semestr letni odbywa się dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
c) rejestracje dodatkowe, które odbywają się w każdym semestrze. Rejestracja dodatkowa rozpoczyna się po zamknięciu rejestracji uzupełniającej, a kończy na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną odpowiedniego semestru.
7. Szczegółowy terminarz rejestracji na następny rok akademicki ogłasza Dyrektor nie później niż do dnia 30 maja.
8. Na zakończenie każdego etapu rejestracji Dyrektor ogłasza listę przedmiotów dopuszczonych do następnego okresu rejestracji oraz podaje informację o liczbie wolnych miejsc na tych przedmiotach.
9. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 10, w przypadku gdy liczba zgłoszeń na przedmiot w rejestracji podstawowej jest mniejsza niż dolny limit, edycja przedmiotu nie dochodzi do skutku. Zasada ta nie dotyczy zajęć prowadzonych w języku obcym. Na wniosek pracownika, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na uruchomienie tego przedmiotu.
10. Dyrektor może uruchomić przedmiot, o którym mowa w § 2 ust. 9, na pisemny wniosek grupy studentów liczącej co najmniej tyle osób, ile wynosił dolny limit wymagany do uruchomienia przedmiotu. Wniosek musi być złożony do Dyrektora po zamknięciu rejestracji podstawowej, a przed rozpoczęciem roku akademickiego. W takiej sytuacji studenci składający wniosek są rejestrowani na ten przedmiot administracyjnie (bez prawa wyrejestrowywania się) nawet, jeśli spowoduje to przekroczenie ich limitów rejestracyjnych.
11. W okresach rejestracji podstawowej student:
a) ma obowiązek zarejestrować się na przedmioty, których zaliczenie jest konieczne do uzyskania wpisu na następny (w stosunku do roku, którego dotyczy rejestracja) rok studiów lub uzyskania dyplomu;
b) w przypadku zajęć fakultatywnych student III i IV roku w trakcie rejestracji na semestr zimowy ma obowiązek zarejestrować się na liczbę godzin zajęć równą co najmniej połowie łącznej liczby godzin zajęć fakultatywnych wymaganych do zaliczenia danego roku;
c) może zarejestrować się co najwyżej na przedmioty w liczbie godzin przewidzianej dla danego roku w planie studiów, powiększonej o liczbę godzin przedmiotów niezbędną mu do spełnienia wymagań z poprzednich lat;
12. Student może wyrejestrować się z przedmiotów, na które został wcześniej zarejestrowany w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć.
13. W okresach rejestracji uzupełniającej student ma obowiązek uzupełnienia swojej rejestracji tak, aby zostały zachowane wymagania § 2 ust. 11.
14. Uchwała Rady Instytutu określi procedurę postępowania dotyczącą studentów, których rejestracje podstawowe lub uzupełniające nie spełniają zapisów § 2 ust. 11.
15. W okresach rejestracji dodatkowej:
a) rejestracja następuje w kolejności zgłoszeń, po złożeniu w sekretariacie ds. studenckich pisemnej zgody prowadzącego przedmiot, która może być wydana w wypadku, gdy student wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, tak jakby był on na ten przedmiot zarejestrowany;
b) za zgodą Dyrektora, student może zarejestrować się na zajęcia obowiązkowe nie wchodzące w zakres jego aktualnego etapu studiów;
c) student może zarejestrować się na zajęcia fakultatywne przekraczające liczbę godzin zajęć objętych planem dla danego etapu studiów. Student może zarejestrować się dodatkowo na liczbę godzin równą liczbie godzin zajęć fakultatywnych wymaganych na tym roku, z zachowaniem limitów określonych w §2 ust. 14 podpunkt d). W przypadku studentów I i II roku rejestracje na zajęcia fakultatywne są możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora i zostają wliczone w limit określony w §2 ust. 14 podpunkt d).
d) Ogólna liczba godzin zajęć ponadplanowych na które może zarejestrować się student w ciągu całego toku studiów nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby godzin wymaganych do ukończenia studiów.
e) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może wyrazić zgodę na rejestrację na większą liczbę zajęć, niż wynoszą ograniczenia ustalone w §2 ust. 14, podpunkt c) i d).
16. Student ma prawo do rezygnacji z zajęć danego przedmiotu pod warunkiem, że zostały zmienione przewidziane terminy ich prowadzenia lub zasady ich zaliczania przez prowadzącego lub koordynatora. Rezygnacja polega na złożeniu podania u Dyrektora IS w terminie 14 dni od zaistnienia danej sytuacji.
17. Student studiów pierwszego stopnia oraz student studiów drugiego stopnia ma prawo w trakcie trwania studiów do jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał w trakcie rejestracji. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy w trakcie trwania studiów.

§ 3

Rejestracja na seminaria magisterskie i egzaminy specjalistyczne
Rejestracja i zasady zaliczania seminariów magisterskich oraz egzaminów specjalistycznych odbywają się na odrębnie ustalonych zasadach określonych uchwałami Rady Instytutu.

§ 4

Egzaminy i oceny
1. O zaliczenie przedmiotu może się ubiegać jedynie student nań zarejestrowany. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się zaliczenie wszystkich zajęć składających się na ten przedmiot oraz zdanie egzaminu (w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem). W przypadku egzaminów specjalistycznych wymagane jest zarejestrowanie na egzamin i spełnienie wszystkich wymogów określonych przez egzaminatora. Zarejestrowany na przedmiot student, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może utracić w tej edycji prawo jego zaliczania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, na wniosek prowadzącego zajęcia. Student, który utracił prawo zaliczania przedmiotu otrzymuje z niego w tej edycji ocenę niedostateczną lub nie zaliczenie.
2. Zarejestrowany na przedmiot student, który nie utracił prawa jego zaliczania oraz nie przystąpił do egzaminu w pierwszym terminie (nie spełniwszy odpowiednich wymagań lub z własnego wyboru), nie otrzymuje w tym terminie oceny niedostatecznej. Jeśli przystąpił do egzaminu i go nie zdał, to otrzymuje w tym terminie ocenę niedostateczną. W obu przypadkach student ma prawo przystąpić do egzaminu w drugim terminie.
3. Student, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie, oraz nie przystąpił do egzaminu w drugim terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Student, który nie przystąpił do egzaminu w żadnym z terminów otrzymuje nie zaliczenie.
4. Egzaminator może zgodzić się na dopuszczenie do egzaminu w drugim terminie studenta, który w pierwszym terminie uzyskał ocenę pozytywną.
5. Jeśli student przystępuje do egzaminu w drugim terminie, to ocena wtedy uzyskana jest ostateczną oceną z przedmiotu i anuluje ocenę z pierwszego terminu. Ocena anulowana nie jest uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.
6. W przypadku przystąpienia studenta do egzaminu komisyjnego w trybie § 26 Regulaminu Studiów w UW jako wynik zaliczenia przedmiotu przyjmuje się ocenę uzyskaną na egzaminie komisyjnym.

§ 5

Protokoły egzaminacyjne
Podstawą wpisu zaliczenia przedmiotu do instytutowej dokumentacji studenta są protokoły. Wpisy zaliczeń zajęć składających się na przedmiot oraz ostatecznego wyniku zaliczenia przedmiotu do protokołów, indeksów i kart egzaminacyjnych mogą być dokonywane wyłącznie przez koordynatora przedmiotu lub dyrektora. Osoba dokonująca wpisu potwierdza go własnoręcznym podpisem.

§ 6

Rozliczenie studenta po upływie okresu zaliczeniowego
1. Studenci są rozliczani z uzyskanych wyników po upływie rocznego okresu zaliczeniowego, którego termin określa Zarządzenie Rektora UW określające organizację roku akademickiego.
2. Student otrzymuje wpis na następny rok akademicki, jeśli zgromadzone przez niego zaliczenia wyczerpują wymagania wszystkich poprzedzających lat akademickich. W przeciwnym razie student może otrzymać wpis warunkowy, ponowny wpis na ten sam rok akademicki lub zostać skreślony z listy studentów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Instytutu.

§ 7

Ustalenia końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. § 3 ma zastosowanie począwszy od roku akademickiego 2007/08.