O USOS-ie

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) przeznaczony jest do wspomagania wszelkich prac związanych z tokiem studiów i obsługą finansową studentów, w tym też stypendialną. W jednej centralnej bazie danych przechowywane są informacje dotyczące wszystkich studentów i pracowników uczelni oraz osób spoza uczelni związanych z procesem dydaktycznym, a także wszystkich prowadzonych przedmiotów i zajęć. Dzięki temu, użytkownik systemu może prześledzić cały przebieg toku studiów studenta zaczynając od immatrykulacji, poprzez przedmioty zaliczone na poszczególnych latach studiów aż do zdobytych certyfikatów (aż do ukończenia studiów). W systemie przewidziano przechowywanie wszystkich wprowadzanych narastająco informacji. Będzie można w nim odnaleźć informacje dotyczące przebiegu procesu dydaktycznego zachodzącego w uczelni na przestrzeni lat ( np. przedmioty, które kiedykolwiek znajdowały się w ofercie UW, pełne listy uczestników wszystkich zajęć, protokoły z ocenami, wydane certyfikaty itp.). 

 

W ramach USOS działają następujące aplikacje internetowe, takie jak:

– USOSweb – umożliwiający rejestrację studentów na zajęcia tzw. kursowe oraz powszechny dostęp do wybranych informacji przechowywanych w bazie USOS. USOSweby są wykorzystywane lokalnie przez wydziały, działa również USOSweb dla jednostek nie posiadających własnych serwerów posadowiony na centralnym serwerze DAK; 

– IRK – system internetowej rejestracji kandydatów na studia;

– IRK-BWZ – system internetowej rejestracji na studia dla obcokrajowców, wykorzystany nie tylko do samej rejestracji, ale także jako informator o Uczelni;

– REJESTRACJA – system internetowych zapisów na zajęcia z języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouniwersyteckie i dające uprawnienia pedagogiczne.

 

USOS- web 

 

Internetowy moduł USOSweb pozwala na dostęp do wybranych danych z USOS (np. Katalog przedmiotów) wszystkim użytkownikom Internetu. Inne moduły USOSweb są dostępne jedynie dla użytkowników posiadających osobiste konta, przede wszystkim dla pracowników dydaktycznych i studentów. Nauczyciele akademiccy mogą wykorzystywać tę aplikację np. do uzyskiwania list studentów zapisanych na prowadzone przez nich zajęcia, wystawiania ocen na protokołach, itd.