Program MOST dla doktorantów

most_maly

Program MOST 2017/2018

PROGRAM MOST DLA DOKTORANTÓW

Uprzejmie informujemy, że od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. będzie trwała rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. W tym okresie na stronie internetowej Programu aktywny będzie link umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Na stronie Programu Most w zakładce „DLA DOKTORANTÓW” znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji. Poniżej znajduje się harmonogram i wymogi dla aplikacji na program dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK MOST doktorant drukuje wniosek wygenerowany przez system i wraz z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora przedstawia go do zaopiniowania kierownikowi studiów doktoranckich na uczelni macierzystej. Podpisany wniosek wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik studiów doktoranckich zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, w terminie do 20 maja 2017 r., gdzie za pośrednictwem koordynatora uniwersyteckiego uczelni macierzystej doktorant uzyskuje akceptację wniosku przez właściwego prorektora do spraw doktoranckich. Następnie wniosek jest wgrywany przez koordynatora do systemu IRK MOST. Uczelnie macierzyste przesyłają Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym lub przez cały rok akademicki w terminie do 30 maja, natomiast w semestrze letnim do 10 grudnia.

Decyzję o przyjęciu kandydata na program dla uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do dnia 31 lipca na semestr zimowy i do dnia 31 stycznia na semestr letni. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST doktorant przystępuje do sporządzania tzw. „Porozumienia o programie zajęć”, który może być realizowany poprzez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów doktoranckich, które odbywają się w uczelni przyjmującej lub też poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej o ile została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. W celu uzgodnienia Porozumienia o programie zajęć doktorant kontaktuje się z osobą wskazaną w piśmie informującym o przyjęciu na program. Po uzgodnieniu treści porozumienia o programie zajęć musi być ono zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

O programie
Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia. działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach wprowadzonych 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r., 12 października 2010 r., 25 października 2013 r. oraz 7 marca 2014 r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl