Erasmus

erasmus_logo

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Socjologii jest dr Tomasz Maślanka: maslankat@is.uw.edu.pl

Ogólne, szczegółowe i aktualne w danym roku akademickim informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie oraz pliki do pobrania znajdują się na następujących stronach:
  http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=311
  http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=940 (tutaj można również znaleźć aktualne komunikaty o liczbie wolnych miejsc, terminach składania wniosków, aktualne dane o wysokości stypendium, informacje o dofinansowaniu dla studentów niepełnosprawnych).
Kwalifikacja kandydatów w roku akademickim 2013/2014 zostanie zakończona 5 marca 2013 r.

Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów
na studia w ramach programu LLP-ERASMUS

 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w poszczególnych jednostkach UW. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
 2. Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki podpisały umowy o wymianie studenckiej Erasmus i które posiadają KARTĘ UCZELNI ERASMUS ważną na rok akademicki 2013/2014. Lista uczelni partnerskich: tutaj.
 3. W celu przeprowadzenia kwalifikacji na stypendium Erasmus Dziekan powołuje Komisję, w skład której wchodzą: koordynator programu Erasmus, przedstawiciel danej jednostki UW, przedstawiciel Samorządu Studentów. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UW określa Komisja.
 4. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą studia w uczelni zagranicznej, na poziomie umożliwiającym czynne uczestnictwo w zajęciach i/lub zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej. Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów.
 5. Doktoranci są studentami trzeciego stopnia studiów. Podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS określoną przez UW w porozumieniu z uczelnią partnerską.
 6. W kwalifikacji mogą uczestniczyć jedynie studenci, którzy nigdy nie studiowali za granicą w ramach programu Erasmus.
 7. Stypendium Erasmus może być przyznane studentowi zakwalifikowanemu na Europejskie Studia Magisterskie lub Doktoranckie Erasmus Mundus (tzw. studia „mundusowe”), pod warunkiem nieprzyznania mu innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
 8. Studentowi i doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji do Dziekana. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji Dziekana.
 9. Jedynym opiekunem naukowym studenta przed oraz w trakcie wyjazdu jest koordynator Erasmus jednostki macierzystej.
 10. Stypendium Erasmus może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 11. Minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny – 10 miesięcy.
 12. Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od kosztów, które student ponosi z tytułu zakwaterowania.
 13. Stypendium Erasmus ma charakter uzupełniający i nie może być niższe niż 200 euro/miesiąc.
 14. Doktoranci oraz studenci studiów prowadzonych wspólnie przez UW i uczelnie zagraniczne na podstawie zawartego porozumienia mogą być zgłaszani do stypendium Erasmus wciągu całego roku akademickiego, ale osobom zgłoszonym po 5 marca 2013 r. będziemogło być przyznane stypendium jedynie pod warunkiem pojawienia się możliwości finansowych (dodatkowe fundusze albo gdy w przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, wydziałowy koordynator Programu nie wskaże kolejnego studenta z listy rezerwowej).