Uchwała Rady ws. Erasmusa

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII Z DNIA 7 KWIETNIA 2008
W SPRAWIE ZASAD ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW PRZEZ STUDENTÓW
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ

A. Zasady ogólne

 1. Student z oferty jednostki przyjmującej wybiera przedmioty odpowiadające treściami programowymi przedmiotom obowiązkowym prowadzonym w IS dla danego roku studiów (pomaga mu w tym Koordynator wymiany, w razie wątpliwości zasięgając opinii koordynatora danego przedmiotu). Jeśli program wybranego odpowiednika obejmuje tylko część materiału, koordynator przedmiotu na prośbę dyrektora wyznacza zakres różnic programowych, które student po powrocie powinien zdać w celu zaliczenia przedmiotu.
 2. Student wybiera przedmioty za liczbę ECTS odpowiadającą co najmniej liczbie ECTS do uzyskania w danym semestrze/roku.
 3. Przedmioty wybrane w jednostce przyjmującej jako odpowiedniki przedmiotów obowiązkowych, seminariów badawczych i seminariów licencjackich bądź magisterskich są wpisane do umowy z jednostką przyjmującą wraz z odpowiednikami w programie IS i liczy się za nie tyle punktów, ile przewidziano dla odpowiedników w IS (lub połowę punktów w razie zaliczenia jednego semestru przedmiotu rocznego).
 4. Jeśli przedmiot realizowany za granicą jest zaliczany jako odpowiednik przedmiotu kursowego w IS, to nie można zaliczyć go również jednocześnie jako przedmiotu fakultatywnego (chyba że pojawi się nadwyżka punktów (przedmiot obowiązkowy w IS ma mniej punktów, niż odpowiednik zagraniczny), wówczas przedmiot można wpisać jako fakultet z liczbą ECTS równą nadwyżce punktów).

B. Przedmioty roczne, jeśli w jednostce przyjmującej jest odpowiednik:

 1. Kursowy przedmiot roczny

Jeśli w jednostce przyjmującej jest prowadzony odpowiednik obowiązkowego przedmiotu rocznego, odpowiednik zalicza się jako przedmiot w IS.

 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dwa semestry tego przedmiotu zaliczone za granicą zalicza się jako dwa semestry zaliczone w IS (zaliczenie wpisuje i ocenę przepisuje dyrektor), a egzamin z przedmiotu będącego odpowiednikiem wpisuje się jako egzamin z przedmiotu kursowego w IS.  Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie.
 2. Jeśli student wyjeżdża na jeden semestr, semestr tego przedmiotu zaliczony za granicą zalicza się jako semestr zaliczony w IS (zaliczenie wpisuje dyrektor) i student jest traktowany tak, jak gdyby zaliczył semestr w IS. Obowiązek zdania egzaminu stosuje się, niezależnie od tego, na który semestr student wyjeżdża. Nieobecność na egzaminie wynikająca z różnych terminów zakończenia semestru w IS i w jednostce przyjmującej traktowana jest jako usprawiedliwiona. Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie.

2. Seminarium badawcze

Jako odpowiednik seminarium badawczego mogą być traktowane wyłącznie zajęcia interaktywne, połączone z własną pracą badawczą studenta.

 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz B1a) powyżej).
 2. Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium badawcze. Przedmiot realizowany za granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium badawczego. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za granicą jako semestr seminarium badawczego. Prowadzący seminarium wybrane przez studenta dołącza studenta do zespołu przygotowującego raport i może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy (ale nie w wymiarze odpowiadającym całej pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w IS w danym semestrze). Student przebywający za granicą ma obowiązek uczestniczyć w przygotowaniu raportu w formie wyznaczonej przez prowadzącego seminarium (jeśli raporty mogą być przygotowywane grupowo, prowadzący nie może nałożyć na studenta obowiązku przygotowania raportu samodzielnie). W USOS student otrzymuje zaliczenie seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok.

3.  Seminarium (proseminarium) licencjackie i magisterskie

Jako odpowiednik seminarium może być potraktowane seminarium lub konwersatorium (zajęcia interaktywne, samodzielne – nie np. ćwiczenia do wykładu).

 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz B1a) powyżej). Obowiązek zgłoszenia promotora i tematu oraz obowiązek  napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się niezależnie od tego, na który semestr student wyjeżdża.
 2. Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium, a przedmiot realizowany za granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za granicą jako semestr seminarium. Prowadzący może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy związanej z zaliczeniem semestru (ale nie w wymiarze odpowiadającym całej pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w IS w danym semestrze). Obowiązek zgłoszenia promotora i tematu oraz napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się. W USOS student otrzymuje zaliczenie seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok.

C.  Przedmioty semestralne, jeśli w jednostce przyjmującej jest odpowiednik

Jeśli w jednostce przyjmującej jest prowadzony odpowiednik obowiązkowego przedmiotu semestralnego, semestr tego przedmiotu zaliczony za granicą zalicza się jako semestr w IS (zaliczenie wpisuje i ocenę przepisuje dyrektor), a egzamin jako egzamin z przedmiotu w IS.

D. W razie braku odpowiednika przedmiotu obowiązkowego, seminarium badawczego, licencjackiego lub magisterskiego za granicą:

 1. Student może według swojego wyboru:
  1. zaliczać przedmiot eksternistycznie (egzamin/zaliczenie następuje w pierwszej sesji po powrocie z wymiany), liczba przysługujących terminów zaliczenia i skutki niezaliczenia są takie same, jak w przypadku studenta nie wyjeżdżającego na wymianę.
  2. zaliczać przedmiot, uczestnicząc w zajęciach po powrocie (student ma wówczas prawo rejestracji na przedmiot w najbliższym okresie, gdy jest on prowadzony, i ma prawo zaliczyć rok bez wpisu warunkowego (przeniesienie zaliczenia przedmiotu)).
 2. Student zaliczający eksternistycznie jakikolwiek przedmiot ma obowiązek zarejestrować się na ten przedmiot w USOS.
 3. Koordynatorzy przedmiotów kursowych (z wyjątkiem zajęć z metod badań jakościowych i ilościowych) ustalają zakres wymagań wobec studentów, którzy są nieobecni w pierwszym lub drugim semestrze lub w czasie całego roku, po których spełnieniu student może uzyskać eksternistyczne zaliczenie przedmiotu, i przekazują je Koordynatorowi wymiany Erasmus (do końca sierpnia 2009). Zakres wymagań dla zaliczenia przedmiotów kursowych w danym roku akademickim powinien być jednakowy wobec wszystkich studentów wyjeżdżających.
 4. Prowadzący seminaria badawcze, licencjackie, magisterskie i zajęcia z metod ilościowych i jakościowych ustalają indywidualnie ze studentami zasady zaliczenia eksternistycznego (zakres materiału/pracy do wykonania); student przekazuje te ustalenia na piśmie (z podpisem prowadzącego) Koordynatorowi wymiany, który przekazuje je dyrektorowi jako załącznik do listy wyjeżdżających studentów.

 

E.          Zadania Koordynatora wymiany

Koordynator przedstawia dyrektorowi na początku każdego roku akademickiego listę studentów wyjeżdżających w danym semestrze na wymianę według wzoru:

 

Nr Nazwisko Imię Nr indeksu (rodzaj studiów) Uczelnia przyjmująca
         
Rok i semestr studiów, na który student wyjeżdża Przedmioty/semestry   

zaliczone w czasie wyjazdu (nazwa przedmiotu w IS, nazwa przedmiotu w uczelni przyjmującej, liczba semestrów); ewentualne dodatkowe zaliczenie różnicy programowej (nazwisko egzaminatora)

Przedmioty pozostające do zaliczenia Zaliczenie eksternistyczne czy po powrocie (nazwisko egzaminatora)
       
             

 

Dane wpisane w tabeli powinny być zgodne z treścią umowy i są podstawą dla rozliczania studenta po powrocie. Do listy załączone powinny być spisane ustalenia dotyczące zaliczeń eksternistycznych (por. D 4 powyżej). Dyrektor informuje zainteresowanych koordynatorów przedmiotów kursowych o nazwiskach studentów wyjeżdżających na wymianę i wybranej przez nich formie zaliczenia, najpóźniej na dwa tygodnie przed odpowiednią sesją egzaminacyjną.