LLP – Erasmus

erasmus_logo

 

Koordynator
dr Julia Kubisa
E-mail: kubisaj@is.uw.edu.pl
Office hours
Dyżur: dyżury

Znajdziecie tutaj między innymi podstawowe informacje o tym przedsięwzięciu, spis uczelni zagranicznych, z którymi współpracuje nasz Instytut i odnośniki do innych stron LLP Erasmusa, z których dowiedzieć się będziecie mogli tego, na co tutaj zabraknie miejsca.

Wszelkie zapytania dotyczące spraw związanych z programem prosimy kierować do instytutowego Koordynatora programu – dr Julii Kubisy lub osoby odpowiedzialnej za program LLP Erasmus z ramienia samorządu studenckiego.

Kryteria rekrutacji Erasmus w ISUW 2019/2020

Pilne: informacje o wyjazdach do Wielkiej Brytanii i Brexicie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm

Maksymalna liczba punktów, jaka kandydatka/kandydat mogą uzyskać podczas rekrutacji wynosi 100 punktów. Przydzielane są one w następujący sposób:

Kryteria Biura Współpracy z Zagranicą:
średnia min. 3,49
maksymalnie 1 warunek

Termin kwalifikacji:
Składanie dokumentów w wersji elektronicznej
23.01.2019 – 19.02.2019
adres: erasmuskarowa@gmail.com – prosimy o właściwe opisanie plików (nazwisko_imię_zawartośćpliku)

Wyniki: do 27.02.2019
Możliwość odwołania 28.02.2019 – 04.03.2019
ostateczne zgłoszenie do BWZ – do 09.03.2019.

Wysokość stypendium
Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

 1. a) 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
 2. b) 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
 3. c) 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Socjologii UW w ramach programu Erasmus
Erasmus 2019/20 – informacje

Dla studentów IS

Koordynator
dr Julia Kubisa
E-mail: kubisaj@is.uw.edu.pl
Dyżur: dyżury
 1. Student z oferty jednostki przyjmującej wybiera przedmioty odpowiadające treściami programowymi przedmiotom obowiązkowym prowadzonym w IS dla danego roku studiów (pomaga mu w tym Koordynator wymiany, w razie wątpliwości zasięgając opinii koordynatora danego przedmiotu). Jeśli program wybranego odpowiednika obejmuje tylko część materiału, koordynator przedmiotu na prośbę dyrektora wyznacza zakres różnic programowych, które student po powrocie powinien zdać w celu zaliczenia przedmiotu.
 2. Student wybiera przedmioty za liczbę ECTS odpowiadającą co najmniej liczbie ECTS do uzyskania w danym semestrze/roku.
 3. Przedmioty wybrane w jednostce przyjmującej jako odpowiedniki przedmiotów obowiązkowych, seminariów badawczych i seminariów licencjackich bądź magisterskich są wpisane do umowy z jednostką przyjmującą wraz z odpowiednikami w programie IS i liczy się za nie tyle punktów, ile przewidziano dla odpowiedników w IS (lub połowę punktów w razie zaliczenia jednego semestru przedmiotu rocznego).
 4. Jeśli przedmiot realizowany za granicą jest zaliczany jako odpowiednik przedmiotu kursowego w IS, to nie można zaliczyć go również jednocześnie jako przedmiotu fakultatywnego (chyba że pojawi się nadwyżka punktów (przedmiot obowiązkowy w IS ma mniej punktów, niż odpowiednik zagraniczny), wówczas przedmiot można wpisać jako fakultet z liczbą ECTS równą nadwyżce punktów).
 1. Kursowy przedmiot roczny
 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dwa semestry tego przedmiotu zaliczone za granicą zalicza się jako dwa semestry zaliczone w IS (zaliczenie wpisuje i ocenę przepisuje dyrektor), a egzamin z przedmiotu będącego odpowiednikiem wpisuje się jako egzamin z przedmiotu kursowego w IS. Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie.
 2. Jeśli student wyjeżdża na jeden semestr, semestr tego przedmiotu zaliczony za granicą zalicza się jako semestr zaliczony w IS (zaliczenie wpisuje dyrektor) i student jest traktowany tak, jak gdyby zaliczył semestr w IS. Obowiązek zdania egzaminu stosuje się, niezależnie od tego, na który semestr student wyjeżdża. Nieobecność na egzaminie wynikająca z różnych terminów zakończenia semestru w IS i w jednostce przyjmującej traktowana jest jako usprawiedliwiona. Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie.
 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz 1a) powyżej).
 2. Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium badawcze. Przedmiot realizowany za granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium badawczego. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za granicą jako semestr seminarium badawczego. Prowadzący seminarium wybrane przez studenta dołącza studenta do zespołu przygotowującego raport i może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy (ale nie w wymiarze odpowiadającym całej pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w IS w danym semestrze). Student przebywający za granicą ma obowiązek uczestniczyć w przygotowaniu raportu w formie wyznaczonej przez prowadzącego seminarium (jeśli raporty mogą być przygotowywane grupowo, prowadzący nie może nałożyć na studenta obowiązku przygotowania raportu samodzielnie). W USOS student otrzymuje zaliczenie seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok.
 1. Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz 1a) powyżej). Obowiązek zgłoszenia promotora i tematu oraz obowiązek napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się niezależnie od tego, na który semestr student wyjeżdża.
 2. Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium, a przedmiot realizowany za granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za granicą jako semestr seminarium. Prowadzący może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy związanej z zaliczeniem semestru (ale nie w wymiarze odpowiadającym całej pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w IS w danym semestrze). Obowiązek zgłoszenia promotora i tematu oraz napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się. W USOS student otrzymuje zaliczenie seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok.
 1. Student może według swojego wyboru:
  1. zaliczać przedmiot eksternistycznie (egzamin/zaliczenie następuje w pierwszej sesji po powrocie z wymiany), liczba przysługujących terminów zaliczenia i skutki niezaliczenia są takie same, jak w przypadku studenta nie wyjeżdżającego na wymianę.
  2. zaliczać przedmiot, uczestnicząc w zajęciach po powrocie (student ma wówczas prawo rejestracji na przedmiot w najbliższym okresie, gdy jest on prowadzony, i ma prawo zaliczyć rok bez wpisu warunkowego (przeniesienie zaliczenia przedmiotu)).
 2. Student zaliczający eksternistycznie jakikolwiek przedmiot ma obowiązek zarejestrować się na ten przedmiot w USOS.
 3. Koordynatorzy przedmiotów kursowych (z wyjątkiem zajęć z metod badań jakościowych i ilościowych) ustalają zakres wymagań wobec studentów, którzy są nieobecni w pierwszym lub drugim semestrze lub w czasie całego roku, po których spełnieniu student może uzyskać eksternistyczne zaliczenie przedmiotu, i przekazują je Koordynatorowi wymiany Erasmus (do końca sierpnia 2009). Zakres wymagań dla zaliczenia przedmiotów kursowych w danym roku akademickim powinien być jednakowy wobec wszystkich studentów wyjeżdżających.
 4. Prowadzący seminaria badawcze, licencjackie, magisterskie i zajęcia z metod ilościowych i jakościowych ustalają indywidualnie ze studentami zasady zaliczenia eksternistycznego (zakres materiału/pracy do wykonania); student przekazuje te ustalenia na piśmie (z podpisem prowadzącego) Koordynatorowi wymiany, który przekazuje je dyrektorowi jako załącznik do listy wyjeżdżających studentów.

O programie

Pytania i odpowiedzi

Drodzy Studenci!
Chcielibyśmy, aby zamieszczone poniżej informacje przybliżyły Wam ideę i zasady Programu LLP/ Erasmus, który oferuje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, zyskania nowych przyjaciół.
Program LLP/ Erasmus stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z krajów Unii Europejskiej na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego.
Będziecie mogli otrzymać niewielkie stypendium ERASMUSa i zostaniecie zwolnieni z opłat czesnego w uczelni zagranicznej. Ponadto w Waszej macierzystej uczelni okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zaliczony.

Kto może wziąć udział w programie ERASMUS?
Aby skorzystać ze stypendiów ERASMUSa, należy:
o być studentem uczelni posiadającej Kartę Erasmusa zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/ dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora) na wydziale objętym Programem;
o być obywatelem kraju uprawnionego do udziału w Erasmusie (albo mieć oficjalny status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce);
o mieć ukończony pierwszy rok studiów.
Kandydat do wyjazdu powinien mieć dobre wyniki w nauce i znać język oby w stopniu umożliwiającym mu udział w zajęciach w uczelni zagranicznej.
Szczegółowe zasady rekrutacji studentów na wyjazdy Erasmusa oraz kryteria selekcji ustalane są przez uczelnie i podawane do publicznej wiadomości. Informacji tych poszukuj na własnej uczelni (Koordynator Uczelniany, dział współpracy z zagranicą).

Jak skorzystać z Programu i dokąd można wyjechać?
Jeżeli spełniacie kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, powinniście skontaktować się z uczelnianym lub wydziałowym koordynatorem programu LLP/ Erasmus w Waszej uczelni, którego zwykle znaleźć można w dziale/ biurze współpracy z zagranicą. Informacje zazwyczaj są także zamieszczane na internetowej Waszej uczelni. Koordynator lub inne osoby zatrudnione w dziale udzielą Wam wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów (każda uczelnia prowadzi selekcję studentów we własnym zakresie) oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych. Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Wasza macierzysta uczelnia podpisała umowy o współpracy w ramach ERASMUSa, przewidujące wymianę studentów.

Na jak długo i kiedy można wyjechać?
W ramach Programu LLP – Erasmus możecie wyjechać do partnerskiej uczelni zagranicznej na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. W praktyce uczelnie najchętniej wysyłają swoich studentów na okres stanowiący formalną część programu studiow, np. jeden semestr.
UWAGA: pobyt za granicą w ramach ERASMUSa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu? Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa?
Nie ma z góry określonego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ERASMUSa. Każda uczelnia ustala taki termin samodzielnie. W większości polskich szkół wyższych selekcja odbywa się wczesną wiosną. Najlepiej już na początku roku akademickiego udać się do działu współpracy z zagranicą i tam uzyskać niezbędne informacje o terminie i formie naboru studentów.
Każda uczelnia we własnym zakresie organizuje selekcję kandydatów i ustala kryteria, według jakich będą oni kwalifikowani do wyjazdu, stosując się jednak do krajowych wymogów Programu Erasmus. Podstawowymi kryteriami są wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Wam koordynator Programu LLP – Erasmus i pracownicy działu współpracy z zagranicą w Waszej uczelni.

Jakie są prawa i obowiązki “studenta Erasmusa”?
Wykaz podstawowych praw i obowiązków “studenta Erasmusa” zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student powinien otrzymać egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle otrzymuje się ją po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

Jaka jest wysokość stypendium?
Stypendium ERASMUSa jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza uzyskane w formie grantu Erasmusa fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. Ma ono zredukować różnicę w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. Kwota grantu Erasmusa jest niewysoka i może się różnić w zależności od uczelni. Aktualną wysokość stypendium znajdziesz na stronach BWZ Erasmusa.
W związku z ograniczoną kwotą grantu, wiele polskich uczelni decyduje się na dofinansowanie wyjazdów studentów z budżetu uczelni lub wydziałów w formie dodatkowego grantu lub współfinansowania części kosztów (np. podróży, ubezpieczenia, uzyskania wizy). Uczelnie pobierające opłaty za studia mogą zwolnić stypendystę Erasmusa z opłat czesnego lub zredukować jego wysokość na czas pobytu u uczelni zagranicznej.

Czy za studia za granicą trzeba płacić?
Nie. Zgodnie z zasadami programu LLP/Erasmus, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego).

Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?
Tak być powinno. Jest to jeden z wymogów Programu LLP – Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie “Porozumienia o programie zajęć” (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu jednak decyduje wydział macierzysty po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.

Co to jest “Porozumienie o programie zajęć? (“Learning Agreement”)?
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do “Porozumienia” można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).
Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)?
Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.
Podobny wykaz – zawierający dotychczas zaliczone przedmioty – może być również wymagany przez uczelnię przyjmującą w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie uczęszczał student w uczelni partnerskiej.

Co to jest ECTS?
Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ma ułatwić uznawanie okresów studiów odbytych za granicą. System ten pozwala na “mierzenie” w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kredytowych).
Więcej informacji można znaleźć w informatorze “Europejski System Transferu Punktów” zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej.

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża? Czy jest możliwość udziału w językowych kursach przygotowawczych?
Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach.
Możecie wziąć udział w kursach przygotowawczych języka obcego w Waszej uczelni przed wyjazdem lub już za granicą w uczelni przyjmującej (jeżeli takie kursy są organizowane). Ponadto, kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS specjalne językowe kursy przygotowawcze (EILC – Erasmus Intensive Language Courses). Studenci przyjęci na tego typu kursy nie ponoszą opłaty za kurs.

Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą?
Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż za pośrednictwem Koordynatora Uczelnianego lub biura współpracy z zagranicą powinniście jak najszybciej skontaktować się z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Pomocy w nawiązaniu kontaktu powinien udzielić Wam uczelniany koordynator ERASMUSa lub/ i dział współpracy z zagranicą Waszej uczelni.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z Programu w konkretnej uczelni, należy kontaktować się z uczelnianym koordynatorem Erasmusa.
Jeżeli jesteś studentem filologii lub słuchaczem NKJO zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wyjazdów na staże dla przyszłych nauczycieli w ramach Programu Comenius.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania programu Socrates / Erasmus zamieszczone są na stronie internetowej Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Żródło: http://www.socrates.org.pl/

Ważne linki

Biuro Współpracy z Zagranicą UW (BWZ)
http://www.bwz.uw.edu.pl/
Oficjalna strona Socratesa Erasmusa w Polsce
http://www.frse.org.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca programu Socrates Erasmus
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Przewodnik dla studentów zagranicznych
http://www.cwm.pw.edu.pl/EN/aa_studying_at_wut/foreign_students_guide.pdf

Ranking

Ranking uczelni partnerskich
Poniższe zestawienie zostało utworzone aby ułatwić Wam wybór uczelni
partnerskiej w ramach programu Erasmus Socrates. Chcieliśmy w ten sposób
zwrócić Waszą uwagę na uczelnie, które są szczególnie interesujące,
oraz zniechęcić Was do miejsc cieszących się złą renomą.

Uniwersytet, miasto Rekomendacja Próba
1 Universität Bielefeld szczególnie polecane 1
2 Humboldt Universität zu Berlin szczególnie polecane 2
3 Universiteit Maastricht polecane 9
4 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg polecane 3
5 Lund Universitet polecane 1
6 Kobenhahavns Universitet polecane 5
7 Siena polecane 1
8 Johannes-Gutenberg-Universitaet Mainz raczej polecane 2
9 Universiteit Utrecht raczej polecane 3
10 Universidad de Oviedo raczej polecane 3
11 Katholishe Universität Eichstadt raczej polecane 3
12 University College Dublin raczej polecane 4
13 Ludwig-Maximilians Universität München raczej polecane 8
14 Malmo Hogskola raczej polecane 1
15 Universite des Sciences et Technologie de Lille raczej nie rekomendowane 9
16 Universite de Poitiers raczej nie rekomendowane 1
17 Wolfgang Goethe Universität Frankfurt raczej nie rekomendowane 2
18 La Coruna raczej nie rekomendowane 2
19 Universidad del Pais Vasco Bilbao raczej nie rekomendowane 6
20 Universitetet I Tromso nie rekomendowane 2

Ranking opracowaliśmy na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów
Instytutu Socjologii dla Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykorzystany materiał obejmował ankiety z lat 2004/05, 2005/06 oraz 2006/07.
Niestety kwestionariusz, jak również kafeteria nie zostały stworzone z myślą
o wykorzystaniu ich w celu porównania zbiorczego, dlatego przedstawiony poniżej
ranking może spełniać funkcję jedynie pomocniczą przy ewaluacji uniwersytetów,
z którymi współpracujemy.

Przy przeglądaniu wyników prosimy zwrócić uwagę na podstawie ilu ankiet
została wystawiona ocena konkretnego uniwersytetu. Niestety z powodu braków
danych niektóre rekomendacje zostały wystawione na podstawie jednej czy dwóch
ankiet. Zdajemy sobie sprawę, że jest to nadużycie, niemniej jednak chcieliśmy
zaprezentować Wam jak najszersze zestawienie, które będziecie mogli wybiórczo
wykorzystać.

Rekomendacje uniwersytetów zostały wystawione na podstawie ilości punktów wynikających z przeważenia odpowiedzi znajdujących się w ankietach. Na ocenę końcową – 100 punktów – składały się oceny cząstkowe sześciu kategorii:
1. Ocena oferty programowej uniwersytetu, jej poziomu oraz różnorodności – 25p
2. Ocena indywidualnych korzyści naukowych – 15p
3. Trudności w kwestii załatwiania formalności w danym miejscu – 20p
4. Ocena osobistych korzyści pozanaukowych – 15p
5. Indywidualna ocena organizacji czasu wolnego i życie towarzyskiego – 10p
6. Koszty – 15p

Rekrutacja

Warunki rekrutacji:
Kandydować mogą studenci Instytutu Socjologii, którzy mają zaliczony 1 rok studiów.

Co jest brane pod uwagę?
Rekrutacja na Erasmusa w roku akademickim 2008/09.
Uwaga, zostały zmienione dotychczasowe warunki rekrutacji. Tak jak w poprzednich latach, każdy z kandydatów będzie mógł zdobyć 100 punktów i w zależności od ilości punktów będą przyznawane miejsca. Każdy będzie mógł wybrać sobie trzy uniwersytety, które go interesują. Natomiast nowymi kryteriami, które będą brane pod uwagę są: umotywowanie wyjazdu i uczestnictwo w kursach w językach obcych na IS. A więc 100 punktów będzie rozkładało się następująco:

50 p -> za średnią 5,0
25 p -> przysługuje osobom, które zaliczyły na IS choć jedne zajęcia prowadzone w języku obcym, lub w trakcie rekrutacji na Erasmusa w nich uczestniczą (warunkiem jest bycie zapisanym w USOSie)
15 p -> zostanie przyznane w zależności od stopnia znajomości języka obcego:
– 15 p – certyfikaty na poziomie C1 i wyższym
– 10 p – certyfikaty na poziomie B2 lub wpis z lektoratu na poziomie C1
– 5 p – wpisy z lektoratów na poziomie B2
10 p -> za odpowiednie uargumentowanie dlaczego kandydatowi zależy na wyjeździe na uczelnie, do której aplikuje (należy uargumentować wybór każdej z wybranych uprzednio uczelni).

Terminarz 2008/2009
Orientacyjny kalendarz rekrutacji w roku akademickim 2008/09
23.10.08 spotkanie informacyjne (godz. 16.00)
01.12.08 Termin zgłaszania preferencji dotyczących wyboru uniwersytetu partnerskiego. Do tego czasu należy złożyć komplet wymaganych dokumentów (zaświadczenie o średniej, o uczęszczaniu na zajęcia w języku angielskim, o poziomie języka obcego oraz pisemne uargumentowanie chęci wyjazdu). W przypadku gdy chcielibyście pojechać na studia na uniwersytet, z którym nie mamy podpisanej umowy, to do tego czasu należy załatwić wszystkie formalności.
08.12.08 Ogłoszenie wyników pierwszej tury rekrutacji
15.12.08 Ogłoszenie list niewykorzystanych miejsc. Osoby niezadowolone z przydzielonego uniwersytetu powinny z niego zrezygnować i ubiegać się o wyjazd na wymarzony uniwersytet w ramach rekrutacji dodatkowej.
12.01.09 Ostateczny termin zgłaszania się w ramach rekrutacji dodatkowej. Mogę się do niej włączyć osoby nie biorące udziału w pierwszym etapie rekrutacji.
19.01.09 Ogłoszenie ostatecznych list.
02.02.09 Czas na zaakceptowanie wyjazdu w USOSie, podjęcie decyzji o semestrze na który chce się wyjechać, oraz dostarczenie koordynatorowi wydrukowanego formularza.
Następnie dokumenty zostają przekazane do BWZ i proces rekrutacji zostaje uznany za zakończony.

Zakwalifikowani 2008/2009
Dania Kobenhahavns Universitet Magdalena Piotrowska
Aleksandra Leyk
Marta Bacewicz
Beata Charycka
Francja Universite de Poitiers Marta Makarewicz
Universite Pierre Mendes France Grenoble 2 Jan Śpiewak
Universite Victor Segalen Bordeaux 2 Kamila Wieczorek
Ewa Godlewska
Universite des Sciences et Technologies de Lille Helena Marzec
Jacek Wąs
Karolina Duszyńska-Łysak
Joanna Stolarska
Universite des Vincennes-Saint Denis Paris VIII Maria Pacuska
Natalia Jaworska
Hiszpania Universidad Carlos III de Madrid Justyna Przychodaj
Magdalena Grządkowska
Universidad del Pais Vasco Mateusz Konikowski
Radosław Ensztain
Universidad de Oviedo Anna Grzywińska
Katarzyna Urbaniak
Universidade da Coruńa Grażyna Zych
Anna Kwiecińska
Holandia Universiteit Maastricht Magdalena Boroń
Marta Kołodziejska
Maja Durlik
Izabela Jurcewicz
Universiteit Utrecht Agata Chojnowska
Aleksandra Kalinowska
Niemcy Humboldt Universitaet zu Berlin Katarzyna Wigura
Łukasz Błoński
Johann Wolfgang Goethe Universitaet Szymon Kowalewski
Ludwig-Maximilians Universitaet Meunchen Dominik Skowerski
Justyna Kopczyńska
Leszek Zaborowski
Magdalena Olszewska
Universitaet Bremen Piotr Mączkowski
Norwegia Universitetet I Tromso Bartosz Kołodziejczyk
Magdalena Szydłowska
Portugalia Lizbona Katarzyna Kozak
Słowenia University of Ljubljana Emilia Nasiłowska
Konrad Major
Szwecja Lund Universitet Katarzyna Fereniec
Malmo Hogskola Piotr Bekas
Umea Universitet Magalena Borkowska
Turcja Koyna Katarzyna Andrejuk
Diana Mróz
Wielka Brytania Leeds Metropolitan University Piotr Dubiniec
Eliza Cuber
Włochy Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” Zosia Gradek
Karolina Organiściak
Universita degli Studi di Teramo Justyna Kuśmirek

Zakwalifikowani 2009/2010
Zakwalifikowani do wyjazdu w ramach I tury kwalifikacji na stypendium Erasmus na rok akademicki 2009/2010 w Instytucie Socjologii UW

Czechy Masaryk University in Brno Krzysztof Sadowski 90pkt.
Marianna Szyszko 86 pkt.
Dania Kobenhahavns Universitet Ewa Grzywalska 83 pkt.
Paulina Hołderna 82 pkt.
Anna Huras 82 pkt.
Paulina Kowalska 82 pkt.
Francja Universite Victor Segalen Bordeaux 2 Marta Mazuś 85 pkt.
Małgorzata Grabowska 83 pkt.
Universite des Sciences et Technologies de Lille Gustaw Żurawski (ISNS) 36 pkt.
Universite des Vincennes-Saint Denis Paris VIII Zuzanna Cichowska 87 pkt.
Jakub Rozenbaum 86 pkt.
Hiszpania Universidad Carlos III de Madrid Dorota Olko 87 pkt.
Agata Dudkiewicz 79 pkt.
Universidad del Pais Vasco Paloma Jasiczek 79 pkt.
Bożena Krakowiecka 79 pkt.
Universidad de Oviedo Anna Ciepiela 81 pkt.
Bartosz Piotrowski 69
Universidade da Coruńa Krzysztof Hamerszmit 82 pkt.
Holandia Universiteit Maastricht Zofia Płoska 94 pkt.
Hanna Gaudasińska 88 pkt.
Małgorzata Nabiałek 85 pkt.
Michał Czartoryski 84 pkt.
Universiteit Utrecht Joanna Ornoch 96 pkt.
Anna Modzelewska 90 pkt.
Niemcy Humboldt Universitaet zu Berlin Joanna Erbel 100 pkt.
Agata Chojnowska 83 pkt.
Johann Wolfgang Goethe Universitaet Piotr Ziewiec 55 pkt.
Ludwig-Maximilians Universitaet Meunchen Julia Heller 74 pkt.
Katarzyna Latoszek 71 pkt
Mieczysław Jodkowski 62 pkt.
Jan Szewczyk 47 pkt.
Norwegia Universitetet I Tromso Anna Karkowska 87 pkt.
Portugalia Lizbona Julia Legat 78 pkt.
Słowenia University of Ljubljana Damian Wesołek 88 pkt.
Jacek Stawiany 83 pkt.
Szwecja Lund Universitet Natalia Królikowska 87 pkt.
Wielka Brytania Leeds Metropolitan University Zuzanna Macios 87 pkt.
Włochy Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” Eliza Cuber 84 pkt.
Paweł Ogrodzki 82 pkt.
Universita degli Studi di Teramo Paulina Bartoszewska 80 pkt.

Osoby, którym zabrakło punktów na zakwalifikowanie się na wyznaczone preferencjami uniwersytety:

1. Agata Arkabuz a) Rzym 67 pkt.
2. Marcin Benedek a) Paryż 80 pkt.
3. Ewa Kościelna a) Kopenhaga 52 pkt.
4. Julia Milewska a) Berlin 81 pkt.
5. Adam Müller a) Ljubljana 80 pkt.
6. Marcin Piotrowski a) Ljubljana 80 pkt. b) Brno 74 pkt.
7. Marta Szuksztul a) Bordeaux 71 pkt.

Osoby te mogą ubiegać się o wolne miejsca w ramach drugiej tury rekrutacji.

Uchwała Rady ws. Erasmusa

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII Z DNIA 7 KWIETNIA 2008
W SPRAWIE ZASAD ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW PRZEZ STUDENTÓW
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ

A. Zasady ogólne

B. Przedmioty roczne, jeśli w jednostce przyjmującej jest odpowiednik:

Jeśli w jednostce przyjmującej jest prowadzony odpowiednik obowiązkowego przedmiotu rocznego, odpowiednik zalicza się jako przedmiot w IS.

2. Seminarium badawcze

Jako odpowiednik seminarium badawczego mogą być traktowane wyłącznie zajęcia interaktywne, połączone z własną pracą badawczą studenta.

3. Seminarium (proseminarium) licencjackie i magisterskie

Jako odpowiednik seminarium może być potraktowane seminarium lub konwersatorium (zajęcia interaktywne, samodzielne – nie np. ćwiczenia do wykładu).

C. Przedmioty semestralne, jeśli w jednostce przyjmującej jest odpowiednik

Jeśli w jednostce przyjmującej jest prowadzony odpowiednik obowiązkowego przedmiotu semestralnego, semestr tego przedmiotu zaliczony za granicą zalicza się jako semestr w IS (zaliczenie wpisuje i ocenę przepisuje dyrektor), a egzamin jako egzamin z przedmiotu w IS.

D. W razie braku odpowiednika przedmiotu obowiązkowego, seminarium badawczego, licencjackiego lub magisterskiego za granicą:

 

E. Zadania Koordynatora wymiany

Koordynator przedstawia dyrektorowi na początku każdego roku akademickiego listę studentów wyjeżdżających w danym semestrze na wymianę według wzoru:

Nr Nazwisko Imię Nr indeksu (rodzaj studiów) Uczelnia przyjmująca
Rok i semestr studiów, na który student wyjeżdża Przedmioty/semestryzaliczone w czasie wyjazdu (nazwa przedmiotu w IS, nazwa przedmiotu w uczelni przyjmującej, liczba semestrów); ewentualne dodatkowe zaliczenie różnicy programowej (nazwisko egzaminatora) Przedmioty pozostające do zaliczenia Zaliczenie eksternistyczne czy po powrocie (nazwisko egzaminatora)

Dane wpisane w tabeli powinny być zgodne z treścią umowy i są podstawą dla rozliczania studenta po powrocie. Do listy załączone powinny być spisane ustalenia dotyczące zaliczeń eksternistycznych (por. D 4 powyżej). Dyrektor informuje zainteresowanych koordynatorów przedmiotów kursowych o nazwiskach studentów wyjeżdżających na wymianę i wybranej przez nich formie zaliczenia, najpóźniej na dwa tygodnie przed odpowiednią sesją egzaminacyjną.

English

Studying at IS

5 main reasons why studying on Sociology Institute – Warsaw University is a good choice

1.Warsaw University is the largest university in Poland
there are almost 50 000 students of Warsaw University, and 500 of them are foreigners
Warsaw University cooperates with 292 partner universities
Every year there are more and more English language classes which you may attend
Warsaw University offers very good learning background like modern library and lecture rooms

2.Sociology Institute, Warsaw University is the best place to study sociology in Poland!
It gains the first place in all of the ratings of sociology departments
It is famous of it’s traditions (students and lecturers here were: Florian Znaniecki, Zygmunt Bauman, Leon Petra?ycki, Stanis?aw Ossowski, Stefan Nowak)
Our lecturers are the greatest experts considering sociology of politics, history of idea, statistics and mathematical sociology etc.

3.Blooming students life:
In Warsaw there are plenty of pubs, clubs and discos where you can have fun all week round paying relatively small prices!
It is also relatively cheap to travel across the country or to participate in cultural life e.g. theatre, cinema, galleries.
Polish students (especially those studying in Sociology Institute) are English speaking, very friendly and open;
Moreover Poland is famous for its hospitality ;

4.Sociology Institute is very friendly for Erazmus program exchange students
you can meet here people from all parts of the Europe – over twenty European Universities participates in exchange programs with our Institute;
Every year there are more and more English language classes which you may attend
You can attend classes given on different Faculty(not only on Sociology Institute)
Foreign students who are coming to Sociology Institute will be assisted by other polish students (mentors); International Relations Office will be helping them too;
Erasmus participants have guaranteed permanent contact with program coordinator
Almost all of the classes are held in the same one building;

5.Warsaw – modern city with traditions
The capitol city of Poland and the largest economy center
the most important academic center in Poland
there are 2 million people living in this city and 250 thousands of that are students;
you can find here a great variety of architecture: old town, post 2nd World War buildings and examples of very modern architecture
you can use different means of transport here (bus, tramway, subway, train);
there are plenty of green places (like parks) everywhere in Warsaw

For everyone who is about to study in Poland we recommend this guide: Foreign students guide

Living in Warsaw

Entertainment in Warsaw. A subjective guidebook through Warsaw amusement places.

When we already know where to sleep and where to eat, the next step will be to entertain ourselves.
There are a lot of places of amusement in Warsaw – cinemas, pubs, clubs, where we can have a good time, so everyone will find something for himself.

Let’s take a look at pubs first. In the neighbourhood of Warsaw University Department of Sociology and Philosophy, we can get a beer in BROWARMIA, 1 Królewska St. or in HARENDA, 4/6 Krakowskie Przedmieście St., where with no doubt we will meet a lot of other Warsaw University students. Much the same in INDEKS, 24 Krakowskie Przedmieście St., (to get in we need to take the stairs located just to the right side of the Warsaw University main gate). In HARENDA as well as in INDEKS concerts and parties often take place in the evenings. The schedule is to be found under www.harenda.pl and www.indeks-klub.pl.

However, in the evening I would recommend a cluster of small pubs situated in 22/28 Nowy Świat St., which nowadays is getting more and more popular (we can get there through the gates in 22, 24, 26 and 28 Nowy Świat St.). We will find there 10 different, original pubs. In CAFE FAJKA we can smoke a waterpipe and meet a lot of foreigners. PEWEX and LE MELANGE attract their clients with great ambiance and very interesting inner decorations. In BUTELKA and BLUE BAR we can have a snack that goes along perfectly with a beer.

If one likes to sip a drink and listen to life music or take part in other artistic or cultural events (performances, exhibitions, slam poetry) at the same time, he should visit CAFE KULTURALNA, www.kulturalna.pl, placed just next to Dramatyczny Theatre, in the rather hard to be overlooked Warsaw Palace of Culture and Science, or CENTRUM ARTYSTYCZNE FABRYKA TRZCINY, www.fabrykatrzciny.pl, in Praga district, 14 Otwocka St. When we are already in Praga, which is getting more and more trendy now, we should also drop into ŁYSY PINGWIN, 11 Ząbkowska St., and SKŁAD BUTELEK, www.skladbutelek.pl, 22 11 Listopada St.

Being in Żoliborz, we should obligatory go to PRACOVNIA, 16 Popiełuszki St. Visting Old Town, we can take a rest in CHIMERA, 29 Podwale St. or in located nearby in the area of New Town CAFE POLYESTER, www.polystercafe.pl, 49/51 Freta St. or JAZZ CAFE HELICON, 45/37 Freta St.

That’s about places where we can begin our evening. Let’s say a few words about clubs now.

A lot of students choose bars in 33/35 Dobra St., JADŁODAJNIA FILOZOFICZNA, www.filozoficzna.art.pl, DIUNA, www.diunaclub.pl, AURORA, www.aurora.waw.pl and CZARNY LEW. Another popular place where many clubs are gathered is Mazowiecka St. with ZOO, www.klubzoo.pl, TYGMONT, www.tygmont.com.pl, ENKLAWA, www.enklawa.com, MONOBAR, www.monobar.pl, and PAPARAZZI, www.paprazzi.com.pl. If in Dobra St. we will meet young “rebels”, in Mazowiecka St. we can expect to meet trendy “rich&beautiful”. If one would like to see Warsaw celebrities, the best place to meet them is CINNAMON, www.thecinnamon.pl, placed in the Metropolitan building, 1 Piłsudski Sq. or the nearby HOTL, www.clubhotl.pl, placed in Europejski Hotel. If by any chance we don’t manage to get in there (closed door-selection, too crowdy), we can move to less snobbish PAPROTKA, www.paprotka.pl, in the Grand Theatre building or OPIUM, 9/11 Wierzbowa St.

There are a lot of clubs in Warsaw and there is getting more very quickly. It would be impossible to describe here all ot them. To get a full list we can check under www.clubbing.pl.

Now, I will only mention a few more clubs that are open when most of “normal” clubs is already closed.

One of them is club M25, www.m25.waw.pl, 25 Mińska St. in Praga district. There is a special bus from the centre of Warsaw that will take us there, for details see under the Internet address mentioned above. In Old Town we can have a party in opened during the whole weekend heterofriendly gay club TOMBA TOMBA, 37 Brzozowa St. Also, from Friday evening until Monday morning we can have fun in LUZZTRO club, 6 Aleje Jerozolimskie Av.

If we get hungry in the middle of our crazy night, we can grab something to eat in opened the whole night long SZPILKA, SZPARKA and SZPULKA, situated one after another in Plac Trzech Krzyży (Three Crosses Sq.) and also (at least that’s what people say) in LEMON, 6 Sienkiewicza St. At the junction of Marszałkowska and Świętokrzyska St., next to the UNDERGROUND club, there’s a small Mc Donald’s window open until the early morning hours.

On the next day, after the party, when we just want to take a rest, Warsaw offers us a lot of places to choose from.

Let’s begin from cinemas. There are many of them, so the best thing will be to look under www.repertuar.filmweb.pl, where we can find movie descriptions and the actual schedule. Here I will only mention two cinemas that are in some way different from the others. These are ILUZJON, www.fn.org.pl, 50a Narbutta St. and MURANÓW, www.muranow.gutekfilm.com.pl, 1 Gen. Andersa St. In both places we can watch ambitious and classic movies, festivals and film reviews take place there. Each true fan of the “silver screen” should definitely visit them.

Every year, in the beginning of October, the Warsaw International Film Festival is organized. From time to time we can also take part in movie marathon nights. These are organized in KINOTEKA, www.kinoteka.pl, MULTIKINO, www.multikino.pl or SILVER SCREEN, www.enemef.pl. There is also a three-dimensional cinema in Warsaw called IMAX, www.kinoimax.pl.

If we prefer to take a swim, we can go to one of Warsaw swimming pools. I recommend WODNY PARK, www.wodnypark.com.pl, 4 Merliniego St., where we can also go into the sauna or have a spa day.

These who prefer an active form of rest, I would encourage to go bowling or climbing. We can do that in HULAKULA, www.hulakula.com.pl, 56/66 Dobra St., in the Warsaw University Library Building, level -1.

We can also ride a bike in Warsaw. We will find the bike road along Wis?a riverside that leads to Kampinoski National Park situated northly from Warsaw. I also recommend the road to Kabacki Wood that leads through Ursynów district.

If one likes to feel adrenaline flow, I would advise TOR IMOLA, www.imola.pl, 33 Puławska St. in Piaseczno approximately 15 km from Warsaw city centre, where one can drive gocarts or relieve one’s energy by shooting paintball guns.

Deutsch

Institut für Soziologie an der Universität Warschau
Das Institut für Soziologie an der Universität Warschau erreicht seit Jahren erste Plätze in Gegenüberstellungen der polnischen Hochschulen in der Kategorie der Sozialwissenschaft.
IfS besteht aus 12 Abteilungen: für Allgemeine Soziologie, für Sozialgedanke, für Kultursoziologie, für Sozialanthropologie, für Methoden der Soziologischen Forschung, Statistik, Demografie und Mathematiksoziologie, für Politiksoziologie, für Dorf- und Stadtsoziologie, für Arbeits- und Organisationssoziologie, für Bildungswesens und Erziehungssoziologie, für Sozialproblemen und Sozialplanung, für Sozialpsychologie und zwei Arbeitsräume – für Theorien des Sozialen Wandels und für Datenverarbeitung. IfS betreibt theoretische, methodologische und empirische Forschung verbunden mit vielen soziologischen Fachbereichen. Besonders populär sind die Problemen der Verwandlungen des politischen und sozialen System, auch das Sozialbewusstsein und die ethnischen Fragen. Der Weg der Wissenssoziologie wird entwickelt.
Eine gut versorgte Bibliothek befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Institut. Außerdem kann sich die Universität Warschau mit ihrer modernen, auf hohen Niveau stehenden, reichen an Sammlungen Universitätsbibliothek rühmen (Bibliothek der Universität Warschau). BUW ist nicht nur „ ein Schalter“, wo kann man die Bücher ausliehen und zurückgeben, sondern auch ein stiller und gemütlicher Platz für ruhiges Lernen. Dank dem geräumigen Innenraum kann man in der Lektüre eintauchen und dank auf dem Dach unterbrachten Gärten kann man sich nach der anstrengenden geistigen Arbeit entspannen. Sowohl Fakultätsbibliothek als auch BUW sind in der Nähe von Institut lokalisiert.
Das IfS Gebäude befindet sich in der Karowa Strasse, gleich neben dem Hauptcampus der Universität, in dem schönsten historischen Teil des Stadtzentrums. Unweit läuft der klassische, (dank den folgenden Renovierungen) in immer besserem Zustand, Königsweg. Nicht weit von Institut befindet sich auch die Altstadt mit Königschloss und der bezaubere historische alte Park Łazienki Królewskie.Warum Institut ist so außergewöhnlich?
Institut ist gleichzeitig der Teil, der äußere Beobachter und der Forscher der sich sehr dynamisch wandelnden polnischen Gesellschaft. Die Gesellschaftssystemtransformation wurde in 1989 Jahr angefangen und dauert bis jetzt. Von dem Gesichtspunkt des Sozialforschers aus, 17 Jahren, die uns von der Anfang des Prozesses der grundlegenden Wandlung trennen sind nicht viel. Das Institut für Soziologie gibt eine Chance um direkt die Gesellschaft der Transformationszeit zu beobachten.Ein paar Wörter über Geschichte
Für die Anfang der Institut für Soziologie an der Universität Warschau anerkennt man die Gründung der ersten Lehrstühle für Soziologie an den polnischen Hochschulen in 20-er und 30-er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie entwickelten sich dynamisch unter der Leitung von u. a. Stanisław Ossowski. Diese Entwicklung werde durch den Zweiten Weltkrieg und spätere Ereignisse brutal unterbrach. Der aufgezwungene Politiksystem ließ für freie und nicht indoktrinierte Institutionen nicht viel Platz. Doch das Institut für Soziologie bleibt durch den ganzen Zeit der Volksrepublik Polen einen von den wenigen Plätze, die die Ersatz von der Freiheit gaben. Man konnte hier nicht nur frei denken, sondern auch frei lesen, sprechen und schreiben. Nach dem Jahr 1989 vergrößerte Institut systematisch seinen Kreis von Vortragenden und erweiterte die Urfang der Aktivitäten. Das Institut hat schnell das Versäumte angesichts andere europäische Soziologische Institutionen nachgeholt.

Warum Warschau?

5 Gründe, wegen denen es sich löhnt, die Soziologie an der Universität Warschau zu wählen

1. Die Universität Warschau ist die größte polnische Universität;
über 50 000 Studenten mit etwa 500 ausländische Studenten;
Kontakt mit 292 Partnerhochschulen;
Die wachsende Zahl der in Fremdsprachen geführten Kursen;
Die moderne Bibliothek und die Hörsaales.

2. IfS ist der beste Platz in Polen um Soziologie zu studieren
Der erste Platz in Gegenüberstellung der Instituten für Soziologie
Das Institut mit Traditionen (hier studierten und unterrichteten: Florian Znaniecki, Zygmunt Bauman, Leon Petrażycki, Stanisław Ossowski, Stefan Nowak);
Unter den Vortragenden die größten polnischen Spezialisten für Soziologie, Geschichte der Idee, Statistik und Mathematiksoziologie, etc.

3. Das erlebnisreiche Studentenleben
In Warschau gibt es viele Pubs, Klubs und Diskotheken, wo kann man die ganze Woche Spaß haben
…für das kleine (im Vergleich mit den europäischen Standarten) Geld;
Sehr billig sind auch Reisen durch Polen, Kulturinstitutionen, etc.;
Die polnischen Studenten (besonders Studenten aus IfS) sind offen und kennen die Fremdensprachen
…und die polnische Gastfreundlichkeit ist geradezu sprichtwortlich.

4. Das Institut ist freundlich für Erasmus-Studenten
Im IfS kann man Leute aus ganz Europa treffen (aus über 20 Universitäten)
Mit jedem Jahr gibt es mehr in Fremdsprachen geführten Kursen
Studenten haben die Möglichkeit an Kursen an anderen Fakultäten teilzunehmen.
Die Ausländer bekommen Hilfe von IfS-Studenten (Mentoren) und Büro für Internationale Beziehungen UW(BWZ);
Den Erasmusteilnehmer wird der ständige Kontakt mit Erasmus-Koordinator garantiert;
Alle Kursen finden praktisch in einem Gebäude statt.

5. Warschau – die moderne Stadt mit Traditionen
Die Hauptstadt von Polen und das Wirtschaftzentrum;
Das wichtigste akademische Zentrum in Polen
In der Warschauer Agglomeration leben über 2 Mill. Leute (mit über 250 00 Studenten)
Der echte architektonische Tiegel – die Kammeraltstadt, die monumentale Gebäude von der Nachkriegszeit und moderne Gebäude
Die Standardverkehrsinfrastruktur (Busse, Straßenbahnen, U-Bahn, Vorortbahn)
Sehr viel Parken und Grünanlagen.

Erste Schritte

Herzlich willkommen beim Institut für Soziologie der Warschauer Universität!

Wenn du diese Seite besucht, bist du sicher europäische Studenten, der unser Department ausgewählt hat und die Reize des Studierens in Polen erkennen will. Wir freuen uns über deine Auswahl und hoffen, dass du mit ihr zufrieden wirst. Wir glauben, dass die ankommende ein paare Monate ein wertvolles Erlebnis für dich werden.

Wir möchten, dass dein Aufenthalt bei uns eine Erde von Gemütlichkeit und angenehmen Erfahrungen für dich ist und keine Probleme bereitet. Deshalb setzen wir in dieser Abteilung die Auskünfte, die dir während der ersten Tage in Warschau nützlich werden. Hier erfährst du von notwendigen Formalitäten und Orten, in den du sie erledigen kann, von einer Einquartierung, und findest du den Kontakt zu Personen und Institutionen, wo du die Hilfe bekommst.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

Wenn du Warschauer Universität und Institut für Soziologie wählt, musst du nicht viele Formulare ausfüllen. Alle Formalitäten wurden auf das Minimum beschränkt.

1. Noch vor der Ankunft
A. Registrierung

Wenn du wurdest für Austausch im Rahmen des Erasmus Programm auf seiner mütterliche Hochschule qualifiziert, sollst du die Seite von Büro für Zusammenarbeit mit dem Ausland des Warschauer Universität (die polnische Abkürzung ist BWZ UW) besuchen: http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/index2.htm Dort findest du die Dokumente, die zur Registrierung am Ort nötig sind. Lade das Formular herunter und füll es aus: „Application Form for Incoming Students”. Es ist für die Erasmus-Studierenden bestimmt. (du findest es hier: http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm). Du sollst dieses Formular ausdrucken und weiter für den Vertreter deiner Hochschule geben, um zu unterschreiben. Dann sollst du das Formular an der Adresse der Warschauer Universität schicken. Diese Dokumente werden danach zum Institut für Soziologie geschickt und akzeptiert. Nach maximal 3 Wochen, bekommst du von BWZ UW den Brief(„Leter of Acceptance”), der deine Annahme bestätigt und den vorbereiteten spezielle für die ausländischen Studenten Führer nach der UW „Guide for comming students”. Gleichzeitig wirst du in eine Mailingliste einschreiben und mittels ihr werden die Arbeitern BWZ UW mit dir in Kontakt stehen. Auf der Seite von BWZ UW findest du auch das Formular (http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm), mittels des du dich zu dem intensiven Kurs der Polnischsprache anmelden kannst, der durch Die Institut für Polnische Sprache und Kultur für Ausländer „Polonicum” (http://www.polonicum.uw.edu.pl/poden.php?id=centrum.) organisiert ist. Solche Kurse befinden sich immer am Ende des Septembers und dauern zirka 2 Wochen. Die Anmeldung ist nur mit dem Formular und durch BWZ möglich. Die Unterrichtstunden sind nur vor dem Wintersemester organisiert, jedoch jeder Erasmus-Studierende die Möglichkeit hat, um Polnisch während des akademischen Jahres zu lernen. Diese Kurse sind kostfrei.

Wichtig! Nachdem die Dokumente durch IS akzeptiert werden, soll mit dir ein polnischer Student in Kontakt stehen. Er wird dein Mentor während deines Aufenthalts in Polen. Erasmus Student Network, die bei der UW funktioniert (http://www.esn.uw.edu.pl/) versichert die Hilfe des Mentors für jede ankommende Person. Der Mentor kontaktiert dich durch E-Mail, holt dich aus der Bahnhof/Flughafen ab, hilfst du die Wohnung zu finden und ist dein Führer bei Erledigung verschiedenen Formalitäten. Wenn du irgendwelche Fragen hast, fragst du gerade ihn zuerst. Mehr über das Programm den Studenten -Mentoren: http://www.esn.uw.edu.pl/ukmentor.htm

B. Die Einquartierung
UW hat Studentenwohnheimen zur Verfügung, in den auch die ausländischen Studenten wohnen können. Die Wohnung im Studentenwohnheim ist besonders mit Rücksicht auf seinen niedrigen Preis attraktiv. Außerdem kannst du dort die Studenten aus ganzer Europa kennen lernen. Das Leben im Studentenwohnheim ist also nicht nur preiswerter sondern auch interessanter als z.B. Mieten ein Zimmer von jemandem.
Der Wille der Wohnung in Studentenwohnheim soll gemeldet im Formular sein, der von der Ankunft ausgefüllt ist. (sieh Punkt 1; http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm). Die Zimmer in den Studentenwohnheimen sind preiswert (zirka 110€ monatlich), aber ihre Standard ist nicht hoch (das hängt von konkretem Studentenwohnheim ab – die Unterschiede zwischen ihnen sind gewaltig). In den Studentenwohnheimen fehlt es an den Mensen (man muss in der Stadt essen, oder selbständig in gemeinsame Küchen kochen). Darüber, wer einen Platz im Studentenwohnheim bekommt, entscheidet BWZ und diese Entscheidung wird in „Letter of Acceptance” bestätigt. Was wichtig ist, der erste Monat der Wohnung im Studentenwohnheim muss man schon vor der Ankunft bezahlt werden.
Aber es ist hier nur ein Problem: für etwa 400 ankommenden nach Warschau Studenten im Rahmen des internationalen Austausches fällt es nur 150 Studentenwohnheimstellen zu.
Wenn du die Stelle im Studentenwohnheim nicht bekommst, kannst du eine private Wohnung in Warschau mieten. Bei der Suche nach dem besten Angebot helfen die Mentoren und Erasmus Student Network. Du kannst z.B. das Internet Forum benutzen: http://www.activeboard.com/forum.spark?forumID=34379– dort erscheinen sich die Angebote an den Zimmer und Wohnungen zu mieten. Das Mieten der ganzen Wohnung kostet selbstverständlich mehr als die Stelle im Studentenwohnheim, aber für ein einzelnes Zimmer in der Studentenwohngemeinschaft kann man sogar etwas weniger bezahlen (!).

2. Nach der Ankunft
A. Besuch in BWZ. Der Studentenausweis.

So schnell, wie es möglich ist (am besten gleich nach der Ankunft) melde dich im BWZ UW, um dein Ankommen zu bestätigen und den Studentenausweis zu besorgen. BWZ UW befindet sich auf dem Gebiet von dem Universitätcampus, in der Krakowskie Przedmieście Strasse 26/28 (Pałac Kazimierzowski, 2 Stock). Bring du den Identitätsausweis (am besten den Pass) und 2 Passfotos mit. Bring du auch die Dokumenten, die du an deiner mütterliche Uni bekommt hat, und die Bestätigung des aktuellen Krankenversicherungbesitz (die Europäische Krankenversicherungskarte) mit. Den Studentenausweis bekommst du gleich, auf der Stelle. Das ist eine elektronische Karte, die Funktionen von vielen Dokumenten spielen kann, z.B. Bibliothekskarte oder Zeitkarte des Stadtverkehrs. Der Studentenausweis bestätigt, dass du ein Student bist. Mit ihm bekommst du Ermäßigungen für Busfahrkarten, Eintrittskarten für Kino, Theater, Clubs.
Während deiner ersten Besuch in BWZ bekommst du ”Information Package”, der viele wertvolle Auskünfte enthalt. Du bekommst auch den Schein (Roll of Credit), in der deine Noten und Punkte eingeschrieben werden.

Es ist gut, um eine internationale Karte wie ISIC, EURO 26 zu besitzen.

B. Bibliothekskarten Universitätsbibliothek (so genannte BUW) und Institutsbibliothek)

Der neue elektronische Ausweis spielt auch eine Rolle der Bibliothekskarte in der Bibliothek der Warschauer Universität. Aber zuerst komm zu der Institutsbibliothek (http://195.187.97.20/webpac-bin/220r_ifisEN/wgbroker.exe?new+-access+top), die sich beinahe gegenüber dem Zentraltor der UW ( Krakowskie Przedmieście 3, erster Stock)befindet. Um die Bibliothekskarte zu bekommen, sollst du Studentenausweis und eine Passfoto mitbringen.

C. Zugang zum Internet
Bei unserem Institut haben wir PC-Labor mit dem freien Zugang zum Internet. Du kannst das benutzen mit keinen Störungen. (Sie befindet sich im vierten Stock, der Eintritt durch den zweiten Treppenraum.) Außerdem, im ersten und dritten Stock des Instituts fängst du dem Signal des drahtlosen Netzes. (der Name der Netz: kanciapa, das Passwort: dobrykon). Du kannst auch die Computer im Campus benutzen. Nachdem du den Studentenausweis besorgt hast, sollst du ins Gebäude der alten BUW gehen, wo du das individuelle Konto bekommst. Es ermöglicht dir das Internet zu nutzen. Das freie Internet ist auch in BUW zugänglich,

D. Kontakt mit IS, Anmeldung für die Kurse
Die Sitze dem Institut von Soziologie befindet sich in der Karowa 18 Strasse, neben das Bristol Hotel. Nach dem Ankommen sollst du den Institutskoordinator kontaktieren. Er hilft dir bei Anmeldung für die rechten Kurse. Der Koordinator von Erasmus beim IS ist dr Maciej Gdula (mgdula@poczta.onet.pl).

Für manche Kurse (Fremdsprache, Sport und diese, die bei Collegium Polonicum organisiert wird) musst du durch Internet anmelden, auf der Seite: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/. Für die sonstigen Kurse musst du nicht durch das Netz einschreiben. Einfach komm in sie und trägt dich in eine Liste ein. Vergiss nicht, dass du die interessante Übungen, Seminaren und Vorlesungen an den anderen Fakultäten suchen kannst. Wenn du möchtest an ihnen teilnehmen, sollst du den Fakultätskoordinator von Erasmus kontaktieren(die Liste den Koordinatoren: http://www.bwz.uw.edu.pl/lista_koordyn__200607.htm). Die Informationen über die ausgewählte Kurse im Fremdsprachen befindet sich hier : http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/sel_courses_2006_2007.htm.

E. Gesundheit
Um eine Gesundheitspflege zu bekommen, musst du die Europäische Krankenversicherungskarte besitzen. Sie bestätigt, dass du in deinem Land versichert bist. Dank dieser Karte kannst du Dienstleitungen des öffentlichen Gesundheitswesens in Anspruch nehmen. In Unfall des Brauchs, kannst du in die Universitätspraxis heilen. (ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, tel. +48 22 5520365, +48 22 8267507 oder Waryńskiego Strasse 10a, tel. +48 22 6605325, +48 22 8255107) und im Universitätskrankenhaus (Waryńskiego 10a, tel. +48 22 6605325, +48 22 8255107).

Um eine ärztliche Hilfe zu bekommen musst du drei Dokumenten vorzeigen:
1.den gültigen Studentenausweis
2.den gültigen Pass oder den anderen Identitätsausweis
3.die gültige Europäische Krankenversicherungskarte

F. Legalisierung des längeren Aufenthalts
Die Bürger der Europäischen Union fahren nach Polen mit keinem Visum ein, und können hier ohne Legalisierung ihres Aufenthalts drei Monate über verweilen. Wenn du in Polen länger als drei Monate sein wirst, musst du die Aufenthaltsgenehmigung besorgen (noch bevor der dritte Monat wird beenden). Dir hilft dabei Frau Barbara Kaczkiewicz aus Büro für Soziale Angelegenheiten bei der UW (Krakowskie Przedmieście Strasse 26/28, Pałac Kazimierzowski piętro II, pokój 22; email: barbarak@adm.uw.edu.pl; tel. +48 22 5520757).

G. Die nutzbaren Adressen:
Die wichtigste Institution, die für die Hilfe den ausländischen Studenten verantwortlich ist, ist Büro für Zusammenarbeit mit dem Ausland bei der UW.

Biuro Współpracy z Zagranicą UW
Address:
Krakowskie Przedmieście 26/28 (main Campus)
Casimir Palace (Pałac Kazimierzowski), room 24, 2nd floor
00-325 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 5520487, +48 22 5520818
Fax: +48 22 5524011
Office hours: 10.00 – 14.00 Monday to Friday;
http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/

Wenn du die Probleme oder die Fragen hast steh in Kontakt mit Frau Błażejewska, die für die Erasmus-Studenten verantwortlich ist (E-Mail: zob@adm.uw.edu.pl; tel. +48 22 5520487).

Die Karte des Campus, die dir behilflich sein kann: http://www.bwz.uw.edu.pl/jak_dotrzec.htm

In Fall den Problemen kannst du auch zu Leuten aus Erasmus Student Network in Beziehung eintreten, besonders zu deinem Mentor. Emailadresse findest du an der Seite: http://www.esn.uw.edu.pl/contact.htm.

Es ist die gute Idee um für Diskussionsliste anzumelden. Das machst du dadurch, dass du E-Mail an der Adresse: esnuw_erasmus@yahoogroups.co.uk schickst.

ESN organisiert am Anfang jedes Jahres die Orientierung Tage („Orientation Days”), in Rahmen deren kennst du das Leben an UW und die wichtigste Orte in Warschau lernen.

Leben in Warschau

Unterhaltung in Warschau ein subjektiver Reiseleiter über amüsante Plätze

Wenn wir schon wissen, wo wir schlaffen und essen werden, ist es gut zu erfahren, wo man sich amüsieren kann… In Warschau fehlt es nicht an Unterhaltung, wie Kinos, Pubs oder Clubbing. Jeder findet mit sicherheit etwas für sich.

Beginnen wir mit den Pubs… In der Nähe der Philosophie- und Soziologieabteilung können wir auf ein Bier zur BROWARNIA auf der Królewskastrasse 1 oder zur HARENDA (Krakauer Vorstadt 4/6) gehen, wo wir mit sicherlich viele Studenten der Warschauer Universität treffen werden, ähnlich, wie beim INDEX (Krakauer Vorstadt 24, die Treppe hinunter gleich bei dem Warschauer-Universität-Tor). Sowohl in HARENDA, als auch in INDEX finden abends Partys statt. Ein genauer Fahrplan ist unter den folgenden Web-Adressen zu finden: www.harenda.pl und www.indeks-klub.pl.

Abends empfehle ich aber eine andere Region mit Pubs. Sie befindet sich in der Nähe von Nowy Świat 22/28 ( man kann dort durch ein Tor gelangen: Nowy Świat nr 22, 24, 26 lub 28). Dort finden wir 10 kleine Lokale, jeder Lokal sieht anders aus, aber alle sind interessant. In CAFE FAJKA, können wir eine Wasserpfeife rauchen und viele Ausländer treffen. PEWEX und LE MELANGE sind für ihr interessantes Aussehen bekannt und in BUTELKA und in BLUE BAR können außerdem etwas noch essen. Wenn jemand Trinken mit einer Musik live oder mit artistischen Spektakeln verbinden will, sollte unbedingt CAFE KULTURALNA (befindet sich im Kulturpalast gleich neben des Dramatischen Theaters, www.kulturalna.pl) oder CENTRUM ARTYSTYCZNE FABRYKA TRZCINY, das sich in Warschauer-Prag auf Otwockastrasse 14 befindet besuchen. Wenn wir schon zur Warschauer-Prag gelangen, lohnt es sich dort ŁYSY PINGWIN ( Ząbkowskastrasse 11) und SKŁAD BUTELEK (11 Listopadastrasse 22, www.skladbutelek.pl) aufzusuchen. In Żoliborz dagegen sollte man PRACOVNIA (Popiełuszkistrasse 16) nicht verpassen. Wenn man die Altstadt besucht, kann man sich in CHIMERA (Podwalestrasse 29) ausruhen oder die sich in der Neustadt (in der Nähe von der Altstadt) befindenden CAFE POLYESTER (Fretastrasse 49/51, www.polyestercafe.com) und JAZZ CAFE HELICON (Fretastrasse 45/47) besuchen. Das wäre alles, wenn es um den Beginn vom Abend geht, jetzt kommen wir zu den Nachtklubs. Viele Studenten wählen die Partyregion auf Dobrastrasse 33/35 aus. Dort befinden sich folgende nachtklubs: JADŁODAJNIA FILOZOFICZNA (www.filozoficzna.art.pl), DIUNA (www.diunaclub.pl), AURORA (www.aurora.waw.pl) i CZARNY LEW. Eine andere, bekannte Clubbingregion ist die Mazowieckastrasse. Dort befinden sich: ZOO (www.klubzoo.pl), TYGMONT (www.tygmont.com.pl), ENKLAWA (www.enklawa.com), MONO BAR (www.monobar.pl) oraz PAPARAZZI (www.paparazzi.com.pl). Auf der Dobrastrasse finden wir viele junge, bescheidene Personen, auf Mazowieckastrasse dagegen können wir eher „die Schönen und die Reichen” erwarten. Wenn jemand bekannte Warschauer kennen lernen will, dann trifft er sie am meisten in dem Metropolitangebäude (Pilsudskiplatz 1) in CINNAMON (www.thecinnamon.pl), und auch in dem dort daneben liegenden europäischen Hotel, HOTL (www.clubhotl.pl). Wenn man aber dort es nicht schaffen würde reinzugehen wegen zu harter Selektion oder wegen zu großen Menschenmenge, dann befinden sich in der Nähe andere bekannte, aber vielleicht nicht so populäre Nachtklubs: PAPROTKA (das Gebäude des Großen Theaters, www.paprotka.pl) und OPIUM (Wierzbowastrasse 9/11). Es gibt ganz viele Nachtklubs in Warschau und es enstehen dauernd neue, jedoch ist es schwer über alle zu erzählen. Um mehr über das Clubbing in Warschau zu erfahren empfehle ich die Web-Seite www.clubbing.pl.

Afterparties
Ich möchte noch diese Klubs erwähnen, die sogenannte „Afterparties” bieten, d. h. sie sind noch geöffnet, während die meisten Lokale schon geschlossen sind.
In Praga (ein Warschauer Stadtviertel), in der Minska Str. 25 befindet sich ein empfehlenswerter Klub M25. Der Klub hat seinen Sitz auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik, von der Innenstadt ist M25 mit einer besonderen Buslinie leicht erreichbar (genauere Informationen auf der Web Seite www.m25.waw.pl ). In der Altstadt dagegen können wir uns in einem heterofriendly Gay Club TOMBA TOMBA innerhalb des ganzen Wochenendes amüsieren (Brzozowa Str. 37). Ab Freitag Abend können wir uns pausenlos bis in den hellen Montagmorgen im Klub LUZZTRO (Jerozolimskie Alee 6) amüsieren.
Wenn wir während der „anstrengenden” Party hungrig werden, dann können wir uns – rund um die Uhr – in folgenden Lokalen stärken: SZPILKA, SZPARKA und PODOBNO am DreiKreuzePlatz (Plac Trzech Krzyży), sowie in LEMON in der Sienkiewicz Str. 6. An der Kreuzung der Świętokrzyska und Marszalkowska Str. befindet sich eine McDonald Bar, die fast die ganze Nacht geöffnet ist.

Kino
Am nächsten Tag, wenn wir uns nach der Party-Nacht ausruhen wollen, hat Warschau auch etwas zu bieten. Wir beginnen mit Kinos… Es gibt wirklich sehr viele Kinos in Warschau und ich denke, dass es am besten wäre, die Web Seite www.repertuar.filmweb.pl zu besuchen, wo man die ausführliche Beschreibung der Filme und das Kinoprogramm finden kann. Ich möchte hier zwei Kinos empfehlen, die sich – meiner Meinung nach – von den Übrigen unterscheiden: ILUZJON (Narbutta Str. 50a www.fn.org.pl ) und MURANOW (Gen. Andersa Str. 1 www.muranow.gutekfilm.com.pl ). In den beiden laufen Filme aus der „oberen Stufe” und Filmklassiker. Dort finden auch verschiedene Festivals statt. Die beiden Kinos sollten von jedem Kinofan besucht werden.
Am Anfang Oktober beginnt das Internationale Warschauer Filmfestival. Dieses Datum darf nicht vergessen werden. Sehenswert sind auch so genannte Filmmarathons. Sie finden in Warschauer Kinos KINOTEKA (www.kinoteka.pl ), MULTIKINO (www.multikino.pl ) und SILVER SCREEN (www.enemef.pl ) statt. In Warschau gibt es auch ein dreidimensionales Kino IMAX (www.kinoimax.pl).

Unterhaltung andere

Schwimmbad
Wenn wir uns im Schwimmbad entspannen möchten, dann würde ich den AQUA PARK (www.wodnypark.com.pl ) in der Merliniego Str. 4 empfehlen. Dort haben wir auch die Möglichkeit, eine Sauna und andere Einrichtungen zu benutzen.

Alle Fans der aktiven Erholung sollten HULAKULA (Dobra Str. 56/66, Bibliothek der Warschauer Universität, www.hulakula.com.pl ) besuchen. Dort kann man u. a. kegeln, es gibt auch eine Kletterwand.

Rad fahren
In Warschau kann man natürlich Rad fahren. Wenn wir einen Radweg benutzen, der an der Weichsel entlang führt, erreichen wir den Kampinos Nationalpark (im Norden). Empfehlenswert ist auch eine andere Route, die zum Kabacki Wald führt (durch die Wohnsiedlung Ursynów).

Allen „Adrenalinsüchtigen” empfehle ich folgende Adresse: Puławska Str. 33 in Piaseczno (ein Städtchen bei Warschau, mit dem Sammeltransport erreichbar, www.imola.pl ). Zu den zahlreichen Attraktionen gehören dort u.a. Gokarts und Paintball.

Francais

étudier á IS

Les premiers pas en socrates – erasmus

Bienvenue a l’Institut de Sociologie de l’Université de Varsovie!
Si vous visitez ce site, vous êtes étudiants qui ont choisi notre Institut et qui sont ainsi ouverts aux bienfaits d’étudier en Pologne. Heureux de votre choix, nous vous souhaitons un bon séjour plein d’éxperiences.

Pour vous aider à ne pas le troubler et à éviter les problèmes, nous avons crée ce site avec les informations utiles lors de vos premiers jours à Varsovie. Visitez – le pour y trouver les conseils sur les formalités.
Bonne chance!

En choisissant l’Université de Varsovie et l’Institut de Sociologie, vous ne restez pas avec trop de papiers à faire. Les formalités sont limitées au minimum.

1. Avant de partir
A. Régistration

Si vous vous êtes qualifiés pour l’échange au sein de programme Erasmus dans votre faculté d’origine, visitez le site du Bureau des Relations Internatonales de UW http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/index2.htm (version anglaise). Vous trouverez ici les documents de registration sur place. Téléchargez et remplissez le formulaire d’application pour étudiants arrivants „Application Form for Incoming Students” que vous trouverez ici: http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm). Imprimez-le et laissez-le signer par le réprésentant de votre université (dans la plupart des cas, le coordinateur du programme d’échanges). Ensuite, envoyez-le à l’adresse de l’Université de Varsovie. Après que ce document arrive, il sera renvoyé à l’Instut de Sociologie et confirmé par ses autorités (sauf si certains critères ne sont pas accomplis, par exemple si vous ne réprésentez pas le niveau suffisant de la langue éxigée). Après trois semaines au maximum, vous recevrez en réponse du Bureau des Relations Internatonales de UW une Lettre d’Accéptaction („Letter of Acceptance”) et le guide pour les étudiants étrangers („Guide for comming students”), qui fait connaître notre universté. Au même temps, votre adresse e-mail sera inscrit à la liste de diffusion pour que les employés du Bureau puissent vous contacter .

Sur le site du Bureau des Relations Internationales, vous trouverez aussi le formulaire http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm qui vous permettera de vous inscrire au cours intensif du polonais, organisé par L’Institut de la Culture et la Langue Polonaise « Polonicum » (pour les informations précises en anglais, regardez sur http://www.polonicum.uw.edu.pl/poden.php?id=centrum.) Les classes ont lieu fin de septembre et durent deux semaines environ. Il est possible de s’inscrire soit en ligne, soit à l’intermédiaire du Bureau des Relations Internationales. Les cours sont ogranisés exclusivement avant le début de semestre d’été. Par contre, chaque étudiant en échange universitaire a droit d’étudier le polonais au cours d’année academique. Les cours sont gratuits.

Important! Après avoir été accepté par l’Institut de Sociologie, vous devez être contacté par un étudiant polonais, qui sera votre mentor pendant le séjour en Pologne. La séction d’organisation Erasmus Student Network affiliée à l’Université de Varsovie assure l’aide d’un mentor à chaque étudiant qui arrive. Le mentor va vous contacter par e-mail, vous renseigner sur le transport à Varsovie, vous chercher à la gare/l’aéroport. Il vous aidera à trouver un logement et va vous guider dans tout ce qui est formalités. Si vous avez des questions, il est le premier à vous répondre. Pour en savoir plus sur le programme étudiants – mentors, visitez le site http://www.esn.uw.edu.pl/ukmentor.htm (en anglais).

B. Logement

Comme chaque université, UW rend à votre disposition ses maisons d’étudiant. Leur loyer raisonnable est particullièrement attirant. En plus, ce type de logement vous donne la possibilité de rencontrer sur place les étudiants de toute l’Europe. Voilà pourquoi il non seulement vous permette d ‘économiser, mais aussi paraît plus interessant que louer un appartement. Si vous avez envie de vous héberger dans une maison d’étudiant, il faut le remarquer dans le formulaire rempli avant de partir (regardez sur point 1: http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/iros_forms.htm).

Le logement dans les maisons d’étudiant n’est pas cher (110 € par mois environ), mais en échange ne vous attendez pas au standard trop élévé. Cela dépend fortement de la maison, car leur standard est très varié. Les maisons d’étudiant manquent aussi des cantines. Il faut manger dehors ou cuisiner vous-mêmes dans les cuisines communes. Une place dans un maison d ‘étudiant est attribuée par le Bureau des Relations Internationales et confirmée dans la Lettre d’Acceptation. L’important, c’est ce que le premier mois dans cette maison doit être payé à l’avance, avant votre arrivée.
Mais heureux sont ceux qui ont obtenu cette place. Sur 400 étudiants qui arrivent chaque année, il y a seulement 150 places leur résérvées.

Si vous n’êtes pas parmi les choisis, il faut trouver un appartement à louer à Varsovie. Les mentors et Erasmus Student Network vous aideront à trouver les meilleures offres. Regardez sur le forum de ESN sur http://www.activeboard.com/forum.spark?forumID=34379 pour les annonces sur les appartements et les chambres à louer. Le loyer est bien sûr plus haut que dans une maison d’étudiant, mais une chambre dans un appartement partagé avec les autres étudiants vaut même moins cher.

2 .Après l’arrivée

Il vous reste quelques affaires à régler.

A. Se rendre dans le Bureau des relations internatonales ; la carte d’étudiant

Rendez – vous le plus vite possible au Bureau des relations internatonales pour confirmer votre arrivée et obtenir la varte d’étudiant. Le Bureau des relations internatonales se trouve sur le campus universitaire principal, 26/28 rue Krakowskie Przedmieście (Pałac Kazimierzowski, 2ème étage). Apportez avec vous un document d’identité (le passeport sera meilleur) et 2 photos d’identité, et également les documents que vous avez obtenu à votre université et la preuve d’assurance médicale valide (comme la Carte Européenne d’Assurance Maladie).

Vous recevrez votre carte d’étudiant tout de suite. Elle est sous forme d’une carte éléctronique qui comprend plusieurs documents, tels que la carte d’accès à la Bibliothèque Universitaire et la carte de transport. C’est aussi la preuve de votre status d’étudiant et ainsi, elle vous permet de profiter de réduction des tarifs des ticket de bus, des places au cinéma, d’entrée aux boîtes ou à la piscine. Attention! Le moment où on ecrit ces mots (mars 2007), la validité de la carte éléctonique issue en année académique 2007/2008 n’est pas tout à fait confirmée.

Lors de votre première visite au Bureau des Relations Internationales vous recevrez un bouquin avec beaucoup d’informations utiles, dit „Information Package” et une carte dite « Roll of Credits » pour marquer vos notes et les points- crédits ECTS. Il est qussi utile d’avoir une carte d’étudiant internationale, telle que ISIC ou EURO <26.

B. Les cartes d’accès à la Bibliothèque Universitaire (BUW) et la Bibliothèque d’Institut de Sociologie

La nouvelle carte éléctronique d’étudiant devrait servir aussi comme la carte d’accès aux bibliothèques, mais les travaux sont toujours en progrès. Avant d’aller à la Bibliothèque Universitaire (BUW) et la Bibliothèque d’Institut de Sociologiepour obtenir les cartes d’accès, demandez au Bureau des Relations Internationales si vous pouvez vous servir de votre carte d’étudiant. Ainsi, vous économiserez du temps.

Si ce n’est pas le cas, il faut se rendre à la Bibliothèque Universitaire (http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=163) pour obtenir la carte d’accès. La Bibliothèque se trouve à le rue Dobra 55/60, à proximité de Campus central et l’Institut de Sociologie. Les listes des étudiants d’Erasmus à Varsovie sont transmises à BUW, alors il suffit de se rendre sur le point de reception des cartes d’accès à gauche de l’entrée avec votre carte d’étudiant.

Avant, rendez-vous à la Bibliothèque d’Institut de Sociologie(http://195.187.97.20/webpac-bin/220r_ifisEN/wgbroker.exe?new+-access+top), qui se trouve dans l’Institut de Philosophie, rue Krakowskie Przedmieście 3 (1er étage), juste en face de la porte de Campus central. Pour obtenir la carte d’accès, il faut présenter la carte d’étudiant et une photo d’identité.

C. L’ accès à l’Internet

L’institut de sociologie est équipé d’une salle d’ordinateurs avec l’accès à l’Internet gratuit, ouverte pour tous les étudiants. Elle se trouve au 4ème étage (entrée par la 2ème cage d’escalier). En plus, au 1er et 3ème étage vous avez l’accès sans fil (nom du réseau: kanciapa, mot de passe : dobrykon)
Si vous voulez utiliser les ordinateurs au Campus Prinicipal, rendez- vous avec votre carte d’étudiant à Stary BUW (au milieu de Campus Prinicipal) pour obtenir une compte qui vous autorise à y profiter d’Internet. L ‘accès gratuit sur les ordinateurs communs et par le réseau sans fil est aussi à votre disposition à BUW.

D. Se contacter avec IS; régistration aux cours

L’ Institut de Sociologie (IS) se trouve 18, rue Karowa à proximité de Campus Central et près de l’hotel Bristol. Après votre arrivée, contactez le plus vite possible le coordinateur d’Erasmus à notre faculté. C’est lui qui vous viendra à l’aide en ce qui concerne l’inscription à certains cours. Dr Maciej Gdula (mgdula@poczta.onet.pl) est coordinateur du programme Erasmus dans l’IS.
Pour participer aux certaines classes (en langues étrangères, éducation physique et celles organisées par « Collegium Pollonicum »), il faut s’inscrire sur https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/. Pour les autres, il faut venir vous-mêmes et mettre vos noms sur une liste.

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de trouver les classes, seminaires et lectures qui vous interessent aux autres facultés. Si vous voulez y participer, contactez leurs coordinateurs d’Erasmus (la liste complète des coordinateurs se trouve sur http://www.bwz.uw.edu.pl/lista_koordyn__200607.htm). Vous trouverez es renseignements sur classes en langues étrangères sur http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/sel_courses_2006_2007.htm).

E. La santé

Pour obtenir l’aide et profiter des soins de santé, vous devez vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est preuve d’assurance maladie dans votre pays. Ainsi, vous pouvez profiter gratuitement des services médicaux publics en Pologne.

Selon vos besoins, vous pouvez vous guérir dans les dispensaires universitaires (24/26, rue Krakowskie Przedmieście, tél. +48 22 5520365, +48 22 8267507, ou 10a rue Waryńskiego, tel. +48 22 6605325, +48 22 8255107) ou dans l’hôpital universitaire (10a rue Waryńskiego, tél. +48 22 6605325, +48 22 8255107). Pour obtenir de l’aide, il faut se munir des trois documents:

1. la carte d’étudiant valide,
2. votre passeport ou autre document d’identité
3. la Carte Européenne d’Assurance Maladie

F. Légalisation d’un séjour prolongé

Les citoyens d’Union Européenne peuvent venir en Pologne sans visa et rester sur son territoire sans légaliser leur séjour pour trois mois. Si vous restez plus longtemps, vous devez obtenir la carte de séjour temporel avant la fin de votre troisième mois en Pologne. Mme Barbara Kaczkiewicz du Bureau des Affaires Etudiantes (Biuro Spraw Studenckich, 26/28 rue Krakowskie Przedmieście, Pałac Kazimierzowski, 2ème étage, salle 22, e-mail : barbarak@adm.uw.edu.pl ; tél. +48 22 5520757) vous aidera à le faire.

G. Où chercher de l’aide

Le Bureau de Relations Internationales de l’Unversité de Varsovie (Biuro Współpracy z Zagranicą UW; BWZ UW) est l’institution principale responsable de l’aide aux étudiants étrangers.

Addresse:

26/28 rue Krakowskie Przedmieście
(Campus central) Pałac Kazimierzowski, salle 24, 2ème étage. 00-325 Warszawa,
Poland Tel: +48 22 5520487,
+48 22 5520818
Fax: +48 22 5524011
Heures d’ouverture: 10h00 – 14h00 de lundi à vendredi.
Site oficiel en anglais : http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/

Si vous avez des problèmes ou des questions, contactez Mme Zofia Błażejewska, responsable des affaires étudiantes Erasmus (email: zob@adm.uw.edu.pl; tél. +48 22 5520487).

Carte en ligne de Campus central, qui vous aidera à trouver le Le Bureau de Relations Internationales et à naviguer entre les bâtiments universitaires : http://www.bwz.uw.edu.pl/jak_dotrzec.htm)
Les membres d’ Erasmus Student Network (et surtout vos mentors) répondront aussi à vos questions et vous aideront à résoudre vos problèmes. Les adresses e-mail sont disponibles sur http://www.esn.uw.edu.pl/contact.htm .
Il est aussi utile de rejoindre la liste de discussion pour les étudiants Erasmus en envoyant un e-mail à esnuw_erasmus@yahoogroups.co.uk:
L’Erasmus Student Network organise chaque année les Journées d’Insertion (Orientation Days) où vous découvrez la vie académique à l’Université de Varsovie et les endroits les plus importants de Varsovie.

Le site de l’Université en anglais: www.uw.edu.pl/en
Lecalendrier académique : http://www.bwz.uw.edu.pl/rok_akademicki_20062007.htm

écrit par Przemysław Musiński Traduit par helena marzec

habiter á Varsovie

S’amuser à Varsovie – guide subjectif des lieux de distraction

Quand on a déjà un lieu pour dormir et qu’on connaît les lieux où il est possible de bien manger, il vaut savoir où l’on peut s’amuser. A Varsovie il y a beaucoup de lieux de distraction – tout le monde trouvera quelque chose pour lui.

Les pubes et les cafés

Autour de la Faculté de la Sociologie et Philosophie il y a Browarnia (rue Królewska 1), Harenda (rue Krakowskie Przedmieście 4/6) ou Indeks (rue Krakowskie Przedmieście 24, on doit descendre l’escalier juste à côté de la porte de l’Université) – ce sont des lieux où beaucoup d’étudiants passent leur temps entre les cours. A Harenda et à Indeks, il y a aussi des soirées. Tu peut chercher des précisions sur : www.harenda.pl et www.indeks-klub.pl.
Pour le soir je recommande un lieu de plus en plus populaire sur la rue Nowy Świat 22/28. Dans la courette il y a beaucoup de petits locaux – chacun est different, mais intéressant. Dans Cafe Fajka on peut fumer le narguilé et rencontrer des étrangers. Pewex et Le Melange sont des lieux decorés de façon très interessante. Dans Butelka ou Blue Bar il y a la possibilité de bien manger.

Si l’on aime se cultiver tout en bucant, on ne peut pas rater Cafe Kulturalna (dans le Palais de la Culture, à côté du théâtre Dramatyczny – www.kulturalna.pl) ou au Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny située à Praga (rue Otwocka 14). Praga – la partie de Varsovie sur la rive gauche de la Vistule – devient plus en plus à la mode. Les pubs intéressants là-bas sont Łysy Pingwin (rue Ząbkowska 11) et Skład Butelek (rue 11 Listopada 22 ; www.skladbutelek.pl). Quand tu es à Żoliborz tu dois aller à Pracovnia (rue Popiełuszki 16). En visitant Stare Miasto on peut se reposer à Chimera (rue Podwale 29) ou de plus près de Nowe Miasto – au Cafe Polyester (rue Freta 49/51; www.polyestercafe.com) et au Jazz Cafe Helicon (rue Freta 45/47).

Les clubs

Beaucoup d’étudiants choisissent le localité de la rue Dobra 33/35 où il y a Jadłodajnia Filozoficzna (www.filozoficzna.art.pl), Diuna (www.diunaclub.pl), Aurora (www.aurora.waw.pl) et Czarny Lew. L’autre localité des clubs est rue Mazowiecka avec Zoo (www.klubzoo.pl), Tygmont (www.tygmont.com.pl), Enklawa (www.enklawa.com), Mono Bar (www.monobar.pl) et Paparazzi (www.paparazzi.com.pl).
Alors que à rue Dobra on peut rencontrer des jeunes qui aiment les fêtes alternatives – dans la rue Mazowiecka vont les gens qui suivent la mode. Si l’on veut rencontrer quelqu’un de célèbre, le plus probable est dans le Metropolitan (un bâtiment sur la place Piłsudski 1) dans Cinnamon (www.thecinnamon.pl) et aussi à l’Hôtel Europejski, au club HOTL (www.clubhotl.pl) situé à côté. Dans le voisinage il y a aussi Paprotka (le bâtiment du Grand Théâtre, www.paprotka.pl) et Opium (rue Wierzbowa 9/11).

En Varsovie il y a beaucoup de clubs, c’est impossible d’écrire sur tous. Pour t’orienter tu dois voir le site www.clubbing.pl.

J’écrirais encore sur les lieux que proposent les ‘after’ – ils sont ouverts quand la plupart des autres lieux sont déjà fermés. A Praga il y a club M25, où l’on peut aller par un autobus du centre (les précisions : www.m25.waw.pl). A Stare Miasto (La vieille ville) dans la rue Brzozowa 37 tu peut aller à l”heterofriendly gay club’ Tomba Tomba qui est ouvert tout le weekend. Il y a aussi le Luzztro (Aleje Jerozolimskie 6) qui est ouvert du vendredi soir au lundi matin sans pause.
Si l’on a faim il y a la possibilité de manger à chaque heure de jour et de la nuit au Szpilka, Szparka et Podobno (plac Trzech Krzyży – place des Trois Croix) et aussi au Lemon (rue Sienkiewicza 6). Je te recommande ces lieux ! A proximité du carrefour des rues Świętokrzyska et Marszałkowska (à côté du club Underground) il y a un McDonald ouvert tard dans la nuit.

Les autres lieux de distraction

Quand tu en as assez des fêtes, Varsovie propose d’autres choses à faire. Commençons avec les cinémas – il y en a une multitude et la meilleure chose a faire est de voir la page repertuar.filmweb.pl où il y a les résumés des films et les répertoires des cinémas. Les cinémas les plus originaux sont : Iluzjon (rue Narbutta 50a, www.fn.org.pl) et Muranów (rue Gen.Andersa 1, www.muranow.gutekfilm.com.pl). Dans les deux on peut voir les films plus alternatifs et aussi les productions commerciales. Ils organisent les festivals du cinéma – si quelqu’un aime le cinéma, ce sont des lieux pour lui.
Au début du mois d’octobre à Varsovie il y a le Festival International du Film. Certains cinémas proposent des nuits de films – ce sont : Kinoteka (www.kinoteka.pl), Multikino (www.multikino.pl), Silver Screen (www.enemef.pl). A Varsovie il y a aussi la possibilité d’aller voir un film en tridimensionnel (IMAX, www.kinoimax.pl).

Si on préfère relaxer à la piscine, je recommande Wodny Park (rue Merliniego 4, www.wodnypark.com.pl) où l’on peut utiliser aussi un spa et un sauna. Pour ceux qui prefèrent quelque chose de plus actif je peux proposer le bowling ou le mur d’escalade : les deux sont dans Hulakula (rue Dobra 56/66, Bibliothèque de l’Universite, étage -1 ; www.hulakula.com.pl).

A Varsovie on peut faire du vélo et VTT – je recommande la route à côté de la Vistule vers le Parc National Kampinoski et la route vers le bois Kabacki (à travers la cité Ursynów).

Pour les amateurs d’adrénaline il y a Tor Imola (rue Puławska 33 a Piaseczno, www.imola.pl) oú on peut faire du karting ou jouer au paintball.

Je suis sûre que chacun trouvera beaucoup de choses à faire en Varsovie – c’est impossible de s’ennuyer ici

Espanol

¡Bienvenidos a la Universidad de Varsovia, a la facultad de Sociología!

Estamos contentos que vayáis a estudiar aquí con nosotros y esperamos que estéis satisfechos de eso. En esta página podéis encontrar todas las informaciones importantes sobre la universidad, la ciudad de Varsovia y, por supuesto, sobre el programa Erasmus.

Algunos informaciones sobre la universidad:

La Universidad de Varsovia (UW) es la más grande y también una de las más antiguas de Polonia: fue fundada en el año 1816. En el año 2005 en la universidad había más de 56,800 estudiantes con más de 800 profesores. Tenemos 19 facultades con sus propios institutos. Adémas, en la Universidad podrás aprender muchas lenguas extranjeras, incluso el turco, el persa o el rumano.

Nuestra facultad está situada en la calle Karowa 18, cerca del campus principal de la UW. El Instituto de Sociología (IS) es el mejor lugar para estudiar sociología. IS fue fundado en 1968, pero existía ya desde 1957. Por eso tenemos muchas tradiciones y los mejores profesores enseñan aquí. Tratamos de unir lo útil con lo agradable. Ahora, casi cada año ocupamos el primer lugar en los rankings de institutos de sociología en Polonia. IS forma parte de la Facultad de Filosofía y Sociología. Tenemos una biblioteca común, que está en el edificio de la facultad de filosofía, en la calle Krakowskie Przedmiescie. Se debe constatar que es justamente en nuestro instituto donde el programa Erasmus es el más desarrollado en toda la UW. Cada año estudiantes de otros países vienen a Polonia para estudiar sociología.

El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, empleado por todas las instituciones de educación Superior, ayuda a los estudiantes a preparar sus programas, matricularse a las asignaturas. La mayoría de las asignaturas están en polaco, pero también hay algunas que se imparten en inglés. Sin embargo es útil aprender polaco para una comunicación fácil entre los estudiantes polacos y extranjeros.

Informaciones prácticas:

Clima:
El invierno, de diciembre a febrero, es muy frío, con grandes nevadas y temperaturas que pueden ser inferiores a los -10º. La primavera es generalmente soleada, aunque a veces hay heladas hasta mayo. El verano dura de junio hasta agosto y es muy cálido. El otoño es seco y soleado.

Varsovia:
La capital de Polonia se encuentra en el centro del país y está localizada sobre las principales rutas de tránsito internacional. Ocupa ambas orillas del río Vístula, la ciudad tiene una población de casi 2 millones de habitantes.

Transporte urbano:
Varsovia tiene sólo una línea de metro, pero hay muchos autobúses y tranvías. El transporte urbano funciona desde las 6 de la mañana hasta las 22-23 horas de la noche. (El autobús 175 hace el trayecto entre el centro y el aeropuerto.). Durante la noche hay líneas especiales que circulan cada hora. Durante los fines de semana el metro funciona hasta las 3 de la madrugada.

El ocio:
La vida cultural de Varsovia es activa todo el año. Para relajarse después de las clases podéis ir a los bares, clubes o discotecas. Muchos diferentes lugares para divertirse están en el centro y tambien cerca de la Ciudad Vieja. En general la gente va allí en los fines de semana y entonces es difícil encontrar un lugar para sentarse con los amigos, pero hay que intentar, porque los Polacos son muy abiertos y alegres, especialmente los estudiantes de IS. :)

Los precios en Varsovia, por ser ésta una capital, son un poquito más altos que en otras ciudades polacas. Sin embargo, comparandolos con los precios europeos hay que decir que Polonia es un país más bien barato.

Algunos ejemplos de precios que os pueden ser útiles:

Pan: 0.6 euro
Queso: 3.45 euro / kg
Tomates: 1.46 euro / kg
Naranjas: 1.20 euro / kg
Leche: 0.50 euro / litre
Huevos: 0.80 euro / 10
Chocolate: 0.50 euro / una tableta
Cerveza: 0.70 euro una lata, 1,50 euro en bares
Te: 2-3 euro / 100 bolsas
Coca Cola: 0.50 euro una lata

Más informacion encontraréis en las páginas escritas en otras lenguas. Adémas, todas las cosas conectadas con los estudios pueden arreglarse con el coordinador del programa Erasmus.

Uchwała Rady ws. Erasmusa

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII Z DNIA 7 KWIETNIA 2008 W SPRAWIE ZASAD ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ A. Zasady ogólne Student z oferty jednostki przyjmującej wybiera przedmioty odpowiadające treściami ...