Program studiów

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZNĄ STUDIA W ROKU 2019/20
 

Poprzedni program studiów

Plan studiów:

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok studiów
Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe
Współczesna myśl społeczna Wykład 30 5 Zaliczenie na ocenę
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych Wykład 30 5 Egzamin
Centralne Problemy Socjologii Wykład 30 5 Egzamin
Zróżnicowanie społeczne Konwersatorium 30 5 Egzamin
Metodologia z elementami badań rynkowych Wykład 30 3 Egzamin
Metodologia z elementami badań rynkowych Warsztaty 30 6 Zaliczenie na ocenę
Badania ewaluacyjne Warsztaty 30 6 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty w ramach specjalizacji
Socjologie szczegółowe Wykłady 60 10 Egzamin
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium Seminarium 30 12 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Logika – semiotyka logiczna Wykład 30 3 Egzamin
II rok studiów
Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe
Globalne procesy społeczne Konwersatorium 30 6 Zaliczenie na ocenę
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych Laboratorium 30 6 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty w ramach specjalizacji
Przedmioty fakultatywne (w tym jeden w języku obcym) Konwersatoria (łącznie 60 godz.) i seminarium (30 godz.) 90 15 Zaliczenie na ocenę
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (wraz z pracą mgr.) Seminarium 60 30 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty fakultatywne – niezwiązane z kierunkiem studiów
OGUN Seminarium 30 3 Zaliczenie na ocenę

Opis przedmiotów kierunkowych – obowiązkowych

Centralne problemy socjologiczne. Zajęcia dotyczące najważniejszych, kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna. Przykładowo, mogą to być zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: zmiana społeczna, instytucje i decyzje polityczne, zróżnicowanie i nierówności społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia więzi społecznych itd. Zajęcia te w założeniu mają być wykładami monograficznymi, w trakcie których specjaliści z naszego Instytutu przedstawią poszczególne (wybrane przez siebie, zgodnie z własnymi doświadczeniami naukowo-badawczymi) zagadnienia – teorie socjologiczne, które się na nich koncentrują, najważniejsze pytania badawcze, propozycje odpowiedzi na nie udzielane w przeszłości i współcześnie przez naukowców z różnych szkół i tradycji naukowych. Dla absolwentów studiów licencjackich w naszym Instytucie zajęcia te będą okazją do pogłębienia i uporządkowania swojej wiedzy o najważniejszych problemach socjologii, a dla absolwentów innych uczelni i kierunków –prowadzeniem we współczesną socjologię w zakresie, który ich najbardziej interesuje.

Teorie w analizach i badaniach socjologicznych. Zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych. Zajęcia będą poświęcone analizie najważniejszych, zdaniem prowadzących, prac socjologicznych. Mogą to być zajęcia poświęcone jednej książce, jednemu autorowi lub też kilku pracom na jeden temat lub z jednej dziedziny. W trakcie zajęć studenci będą analizować prace socjologiczne pod kątem założeń teoretycznych i ideologicznych, na jakich zostały oparte, sposobu prowadzenia badań i wyciągania z nich wniosków (w przypadku prac opartych na badaniach empirycznych), sposobu prezentacji wyników, dyskusji z oponentami i argumentowania własnych racji. Szczególny nacisk zostanie położony na sposób przekładania założeń teoretycznych na projekty badawcze i na analizy socjologiczne.

Metodologia z elementami badań rynkowych –wykład i warsztaty. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami metodologicznymi nauk społecznych oraz pokazaniu roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i ustrukturowaniu procesu badawczego. Zajęcia warsztatowe mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych, umiejętności projektowania i realizowania projektu badawczego oraz analizy i interpretacji danych.

Współczesna myśl socjologiczna. Zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, historia społeczna. Zajęcia pokazują współczesną socjologię i jej dorobek na tle innych nauk społecznych – wzajemne relacje, inspiracje i nieporozumienia. Powinny pokazywać zalety i ograniczenia podejścia interdyscyplinarnego oraz prezentować najważniejsze dylematy związane z rozumieniem życia zbiorowego.

Zróżnicowanie społeczne. Zajęcia konwersatoryjne poświęcone teoriom struktury i zróżnicowania społecznego mające na celu pogłębienie umiejętności posługiwania się kategoriami socjologicznymi w analizie zróżnicowań i nierówności społecznych oraz rozwinięcia wrażliwości na kwestie nierówności społecznych i dyskryminacji.

Badania ewaluacyjne. Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań ewaluacyjnych i nabycie przez nich umiejętności projektowania ewaluacji z uwzględnieniem różnorodności technik badawczych oraz wykształcenie umiejętności krytycznej oceny wyników badań ewaluacyjnych.

Globalne procesy społeczne. Konwersatorium skoncentrowane na nabyciu umiejętności identyfikowania procesów globalnych w ich politycznym, ekonomicznym i kulturowym wymiarze, rozwinięciu rozumienia wyzwań i zagrożeń o charakterze globalnym oraz pogłębieniu wiedzy dotyczącej wpływu globalizacji na tożsamość jednostki.

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych. Zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych oraz wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na samodzielne przygotowanie raportu z badań sondażowych.

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2016/17

Program studiów dla studentów, którzy zaczęli naukę w latach ak. 2012/2013 – 2015/2016

Plan studiów II stopnia (magisterskich) – zaocznych

I ROK
Przedmioty Semestr 1 Semestr 2 ECTS – I sem. ECTS – II sem.
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Logika – semiotyka logiczna (wykład) 30 3
Współczesna myśl społeczna (wykład)  30 5
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych (wykład) 30 5
Centralne Problemy Socjologii (wykład) 30 5
Zróżnicowanie społeczne  (kon) 30 6
Metodologia z elementami badań rynkowych (wykład) 30 3
Metodologia z elementami badań rynkowych (war) 30 5
Badania ewaluacyjne (war) 30 6
Przedmioty kierunkowe – w ramach ścieżek specjalizacyjnych
Socjologie szczegółowe (wykład) 60 10
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium 30 30 6 6
Razem godzin 360 180 180
Razem ECTS 30 30
II ROK
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Globalne procesy społeczne (kon) 30 6
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych (lab) 30 6
Przedmioty fakultatywne kierunkowe  – w ramach ścieżek specjalizacyjnych
Przedmioty fakultatywne (sem + kon) 60 60 9 9
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (sem) 30 30 4 6
Praca magisterska 5 15
Razem 240 godzin 150 90
Razem ECTS 30 30
Razem w cyklu I-II godzin 600
Razem w cyklu I-II ECTS 120

Scieżki specjalizacyjne

Program studiów dla studentów, którzy zaczęli naukę w roku ak. 2011/2012

Studenci uzupełniających studiów magisterskich w IS UW, studiują w ramach ścieżek specjalizacyjnych. Zostały one ułożone z myślą o zaproponowaniu studentom spójnych treściowo bądź funkcjonalnie modułów zajęć, które umożliwią systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień. Zajęcia w ramach ścieżek odbywają się w niewielkich grupach i umożliwiają dobry, bezpośredni kontakt z promotorami prac magisterskich i prowadzącymi zajęcia – w Instytucie Socjologii kładziemy nacisk na indywidualizację nauki.

W roku akademickim 2011/12 proponujemy ścieżki następujące:

  1. Socjologia płci (gender studies ). Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn (prowadząca – prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska–Żochowska)
  2. Socjologia stosowana (prowadzący – prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske)
  3. Etniczność, globalizacja, konflikt, terroryzm – problemy zróżnicowania kulturowego świata (prowadzący – prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka i dr Marek Tabin)
  4. Zastosowania statystyki w socjologii (prowadzący dr hab. prof. UW Grzegorz Lissowski)

Spośród zaproponowanych ścieżek uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak nie więcej niż 4 ścieżki. W czasie rekrutacji kandydaci zostaną poproszeni o wskazanie ścieżek preferowanych. Jeżeli ścieżka wybrana przez kandydata w pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach ścieżki wskazanej w dalszej kolejności.
Opis ścieżek na rok akademicki 2011/12 do pobrania tutaj.

Program studiów składa się z zajęć kierunkowych, wspólnych dla wszystkich studentów, oraz z zajęć wchodzących w skład wybranej ścieżki

Na I roku

Na II roku

Każdy ze studentów przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem promotora w ramach wybranej ścieżki. Studia kończą się egzaminem magisterskim, a absolwenci posiadają tytuł naukowy magistra nauk społecznych w zakresie socjologii.

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu. Studia prowadzone są w systemie zjazdowym; zjazdy odbywają się raz na dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Program studiów

I ROK

Przedmioty Semestr1 Semestr 2 Forma zaliczenia **ECTS suma ECTS

Przedmioty ogólne

Logika – semiotyka logiczna (wyk) 30 egz 4+1 5
Etyka (wyk) 30 egz 4+1 5

Przedmioty podstawowe

Teorie socjologiczne (wyk) 30 egz 4+1 5
Zróżnicowanie społeczne (kon) 30 30 egz 8+1 9
Metodologia z elementami badań rynkowych (wyk) 30 egz 4+1 5
Metodologia z elementami badań rynkowych (cw) 30 zal 4 4
Badania ewaluacyjne (kon) 30 zal na ocenę /raport 4+1 5

Przedmioty kierunkowe

Socjologie szczegółowe (wyk) * 60 2 egz 2 x (4+1) 10
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium * 30 30 zal /plan pracy magisterskiej 12 12
Razem godzin 360 180 180
Razem ECTS 60

II ROK

Przedmioty podstawowe

Globalne procesy społeczne (kon) 30 zal /praca pisemna 4+1 5
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych (lab) 30 egz 4+1 5

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty fakultatywne (sem + kon) * 60 60 2 egz 2 x (8+1) 18
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (sem) * 30 30 zal 12 12
Praca magisterska zal 20 20
Razem 240 godzin 150 90
Razem ECTS 60
Razem w cyklu I-II godzin 600
Razem w cyklu I-II ECTS 120

*/ Przedmioty przewidziane planem ścieżki specjalizacyjnej

**/ Sposób przeliczania punktów ECTS:

Wyjaśnienia dotyczące programu:

Socjologia na Karowej to:

Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

Studia na Karowej uczą konkretnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym – współpracy, samodzielności w myśleniu, kreatywności oraz pewności w formułowaniu wniosków i rozsądku w ocenie ich przesłanek, rozbudzają wyobraźnię, otwierają ciekawość na wiedzę i pozwalają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.