Program studiów

Studenci magisterskich, niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia w IS UW studiują w ramach specjalizacji, które umożliwiają systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień, pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich i zdobycie umiejętności cenionych na rynku pracy. Zajęcia w ramach specjalizacji odbywają się w niewielkich grupach i umożliwiają dobry, bezpośredni kontakt z promotorami prac magisterskich i prowadzącymi zajęcia.

Ukończenie specjalizacji potwierdzane jest suplementem do dyplomu ukończenia studiów.

W roku akademickim 2016/17 studenci mogą wybrać między następującymi specjalizacjami:

BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE W PRAKTYCE 

Oferta specjalizacji „Badania społeczne i rynkowe w praktyce” w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia (zaocznych) skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, osób odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w ramach instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych badaniami społecznymi. Specjalizacja będzie właściwym wyborem nie tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na socjologii, ale również tych, które ukończyły zarządzanie, ekonomię, antropologię, kulturoznawstwo, psychologię i kierunki pokrewne. Zajęcia w ramach specjalizacji będą prowadzone przez doświadczonych badaczy związanych z Instytutem Socjologii UW oraz ekspertów z największych firm badawczych w Polsce. Nacisk zostanie położony na kształtowanie konkretnych umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy, a nie na przekazywanie abstrakcyjnej wiedzy. Zajęcia będą harmonijnie łączyły teorię z praktyką, przy czym z założenia większość z nich będzie kładła nacisk na wykształcenie pogłębionych umiejętności samodzielnego planowania i realizowania projektów badawczych. W ramach zajęć z „Socjologii rynku” studenci zapoznają się z najważniejszymi podejściami teoretycznymi i metodologicznymi z zakresu tej gałęzi socjologii, swobodnie czerpiącej z dorobku socjologii i ekonomii. Zajęcia z „Socjologii konsumpcji” oferują zaawansowane umiejętności analizy trendów rynkowych i konsumenckich. Kluczowe znaczenie dla kształtowania wiedzy i umiejętności studentów mają zajęcia „Warsztaty z badań społecznych i rynkowych”, na których będą oni mieli okazję zastosować wiedzę podczas realizacji projektów badawczych pod okiem doświadczonych badaczy specjalizujących się w najnowszych/ najczęściej wykorzystywanych podejściach praktyków. W czasie proseminarium i seminarium dyplomowego studenci przygotowują pracę magisterską, która w warstwie empirycznej może bazować na aktualnych doświadczeniach zawodowych magistranta. W trakcie proseminarium studenci z pomocą promotora dokonują wyboru tematu pracy magisterskiej, przygotowują jej konspekt i prowadzą wstępne badania empiryczne mające stanowić podstawę badawczą pracy, natomiast na seminarium kontynuują przygotowywanie pracy w stałym, bezpośrednim i zdalnym, kontakcie z promotorem.

ETNICZNOŚĆ, KONFLIKT, GLOBALIZACJA – PROBLEMY ZRÓŻNICOWANIA KULTUROWEGO WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 

Specjalizacja skierowana jest do osób, które w pracy zawodowej mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego: do osób pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, pracowników branży turystycznej i instytucji kultury. Jest ona przeznaczona również dla wszystkich, którzy ukończyli studia filologiczne, kulturoznawcze, dziennikarskie, etnologiczne i antropologiczne, historyczne czy z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii i pragną pogłębić własne rozumienie zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji oraz zapoznać się z najnowszymi sposobami badania kultury, tożsamości i procesów globalizacji. W trakcie zajęć w ramach specjalizacji studenci uzyskują umiejętność pogłębionego analizowania zjawisk kulturowych we wszystkich ich wymiarach: lokalnym i globalnym, etnicznym, narodowym i religijnym, obyczajowym i związanym ze stylem życia. Studenci pracując nad własnymi projektami łączą perspektywę antropologiczną i socjologiczną, by w pogłębiony sposób analizować kontakty międzyetniczne i międzynarodowe w ich wymiarze kulturowym, społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzone w trzech blokach Pierwszy dotyczy antropologicznego opisu współczesnego świata i jego kulturowego zróżnicowania: „Anthropology of ethnic groups and intercultural relations” (seminarium w języku angielskim) i „Antropologia współczesności” (konwersatorium). Na zajęciach z drugiego bloku studenci zapoznają się z analizą konfliktów na poziomie regionalnym i globalnym z perspektywy socjologii konfliktu i antropologicznych analiz podziałów świata społecznego i kształtowania tożsamości: „Konflikty, wojny, kryzysy – elementy socjologii konfliktu” (konwersatorium) oraz „Swoi i obcy – stereotypy, konflikty i tożsamość z perspektywy antropologicznej” (seminarium). Kolejną częścią specjalizacji są zajęcia poświęcone współczesnym wyzwaniom, jakie niesie międzynarodowa migracja i kontakty międzykulturowe: „Mobilność międzynarodowa i integracja imigrantów” (konwersatorium) i „Problemy polityki wielokulturowości” (seminarium). W trakcie zajęć specjalizacyjnych student uzyskuje wiedzę na temat współczesnych problemów związanych z globalizacją i przenoszeniem się wzorów kulturowych w różne miejsca świata, nowych wyzwań dla kształtowania się tożsamości w świecie wielokulturowym oraz problemów współczesnej kultury na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Uczy się metod badania zjawisk kulturowych w perspektywie międzynarodowej oraz analizowania danych zastanych, dyskursu publicznego i działań społecznych z uwzględnieniem wpływu czynników kulturowych, etnicznych i religijnych oraz stereotypów kryjących się w konstruktach kulturowych. Na I roku studiów studenci zapoznają się z analizami współczesnego zróżnicowania kulturowego oraz poznają najnowsze metody badania przemian kulturowych i ich rezultaty. W trakcie proseminarium uczą się formułowania problemów badawczych i wybierają tematykę badań najbliższą ich zainteresowaniom. W kolejnym roku, na seminarium magisterskim, pracują już nad własnym projektem badawczym, a na pozostałych zajęciach zapoznają się z problemami polityki międzynarodowej i działaniami wobec najważniejszych wyzwań globalizującego się świata.

POLITYKI PUBLICZNE (PUBLIC POLICY)

Specjalizacja „Polityki Publiczne” koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy i umiejętności przydatnych do planowania i analizowania programów interwencji społecznych – celowych działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego i zmierzających do rozwiązywania kwestii uznawanych za istotne w życiu zbiorowym. Programy oferowanych zajęć odwołują się do perspektywy nauki o politykach publicznych (ang. public policy) i – łącznie – oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w jednostkach administracji publicznej – także samorządowej, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rynku, prowadzących diagnozy rozmaitych społecznych kwestii na użytek działań praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ewaluacje ich skuteczności i efektów.

Kursy w ramach specjalizacji umożliwią słuchaczom m. in.

Specjalizacja oferuje pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o wykorzystaniu wiedzy naukowej w kształtowaniu polityk publicznych absolwentom studiów I stopnia różnorodnych kierunków, bo też i różne dziedziny nauki mają swoje zastosowanie i użyteczność w przeciwdziałaniu charakterystycznym dla współczesnych społeczeństw „ryzykom”. Ofertą mogą być zainteresowani w szczególności absolwenci kierunków społecznych – ekonomii, polityki społecznej, politologii, socjologii, prawa, kryminologii czy antropologii. Uczestnikom zajęć chcemy także pokazać, że rozmaite interpretacje problemów współczesnych społeczeństw, przeplatają się z ideologiami, które mają wpływ na wybór strategii działania oraz ich ostateczny rezultat. Oferta programowa zmierza w kierunku pokazania, że to, co uznajemy za kwestie i problemy społeczne ma swój instytucjonalny i ideologiczny kontekst, a wszelkie próby racjonalizacji strategii rozwiązywania problemów życia zbiorowego nieustannie ograniczane są znaczeniem tego kontekstu.

Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzone są przez pracowników Instytutu Socjologii (w szczególności Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego), którzy mają doświadczenia nie tylko akademickie, ale i praktyczne – zdobyte np. w trakcie ekspertyz, badań diagnostycznych i ewaluacji. Oferowane kursy stanowią powiązaną ze sobą całość, nawiązując także do zajęć wspólnych dla wszystkich studentów kierunku Socjologia – w szczególności do (prowadzonych na I roku) kursów z metodologii i warsztatów z badań ewaluacyjnych, oraz (na II roku) zajęć z analizy ilościowej z wykorzystaniem oprogramowania do analizy statystycznej (np. SPSS). Na pierwszym roku, w ramach specjalizacji, studenci biorą udział przede wszystkim w proseminarium „Polityki publiczne – wprowadzenie”, poświęconym prezentacji i krytycznemu omówieniu uzasadnień dla „Public policy” – to jest racjom uzasadniającym potrzebę racjonalnych interwencji w życie zbiorowe i celowego kształtowania biegu spraw publicznych oraz analizie wybranych czynników, które determinują zarówno wybór celów „politycznego” działania, jak i wybór sposobów realizacji tych celów w ramach systemu administracji publicznej. Kurs „Racjonalność w podejmowaniu decyzji publicznych” poświęcony jest omówieniu tzw. racjonalnych modeli podejmowania decyzji, ich zastosowań i ograniczeń – z nawiązaniami do polskich tradycji w tym zakresie (np. do szkoły socjotechniki). Zajęcia “Polityka publiczna jako proces – naturalna historia decyzji publicznych” koncentrują się na zastosowaniach modeli inkrementalnych i konstruktywizmu w analizie polityk publicznych oraz na procesualnym charakterze tych ostatnich – sięgając także do założeń ( i metod) tzw. analizy dyskursu. Kurs “Administracja publiczna i jej otoczenie” omawia procesy kształtowania się instytucji nowoczesnego państwa i towarzyszące im zmiany w formach administracji publicznej jako reakcję na problem koordynacji i zarządzania w sferze publicznej. Omówione zostaną także formy kontroli administracji publicznej i konsekwencje jej stosowania, uznaniowość decyzji administracyjnych, efektywność administracji i jej ograniczenia. Zajęcia „Współczesne państwo opiekuńcze” poświęcone będą głównym kierunkom zmian w instytucjach państwa opiekuńczego (welfare state) oraz ich nowym formułom (welfare mix, workfare state, flexicurity). Na roku drugim, w czasie seminarium magisterskiego „Współczesne polityki publiczne – ideologia i praktyka” studenci – w intensywnej formie i pod kierunkiem promotorów – pracują nad wybranymi przez siebie, szczegółowymi zagadnieniami istotnymi w polskiej polityce publicznej. Powstające prace magisterskie będą oparte na “studiach przypadku” dotyczących procesu decyzyjnego lub interwencji obejmujących konkretne kwestie społeczne współczesnej Polski lub istotne na poziomie lokalnym. Dyskutowane na zajęciach prace dyplomowe powinny w założeniach wykorzystywać samodzielnie zebrany materiał empiryczny i bazować na technikach analitycznych omawianych na pozostałych kursach specjalizacji. O ile zajęcia na I roku mają charakter wprowadzający i metodologiczny, to kursy prowadzone na II roku studiów mają przede wszystkim dać orientację w konkretnych obszarach polityk publicznych. Proponujemy np. zajęcia dotyczące bezpieczeństwa socjalnego, polityki rynku pracy, polityki migracyjnej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, czy też kurs dotyczący dylematów związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem prawa w związku z realizacją polityk publicznych. Wszystkie zajęcia opierają się na aktualnej literaturze przedmiotu, aktualnych danych i realnych przykładach decyzji, wdrażania i skutków interwencji społecznych. W miarę potrzeb, zajęcia zawierają także komponent porównawczy i odwołują się do ustaleń innych – niż socjologia – dyscyplin naukowych. Jeden z kursów na II roku służy także ćwiczeniu przydatnych w pracy zawodowej umiejętności posługiwania się językiem obcym i jest oparty na anglojęzycznej literaturze.

SOCJOLOGIA PŁCI. SPOŁECZNE, KULTUROWE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA SYTUACJI KOBIET I MĘŻCZYZN

Specjalizacja skierowana jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań płci, w szczególności absolwentów kierunków takich jak kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika.

Program specjalizacji pozwala rozwinąć wiedzę o najważniejszych teoretycznych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych badań pokazujących role realnie odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Przyjrzymy się wzorom zaangażowania kobiet i mężczyzn jako strategiom rozwiązywania różnego rodzaju problemów społecznych, w tym także radzenia sobie z sytuacją własnej starości czy osamotnienia zarówno w przypadku aktywności starszych kobiet i mężczyzn z dużych miastach, jak i udziału obu płci w życiu społeczno-kulturalnym na wsi. Wspólnie ze studentami będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu współczesne zmiany społeczne związane ze zmianami demograficznymi i globalizacją rynku pracy dotykają kobiety i mężczyzn. Przedyskutujemy też kwestię, na ile pewne cechy przypisane dotąd jednej płci tracą swoją jednoznaczność, stając się po prostu cechami ludzi, otwierając nowe możliwości podejmowania działań uprzednio zdefiniowanych jako wyłącznie męskie lub kobiece. Zagadnienia związane z płcią kulturową będą omawiane na podstawie wyników badań prowadzonych w różnych krajach co umożliwi analizę postaw i poglądów polskiego społeczeństwa a także rozwiązań ułatwiających godzenie ról w sferze życia prywatnego i publicznego w wymiarze porównań międzykulturowych.

Zajęcia prowadzone na I roku studiów wprowadzają studenta w problematykę kształtowania płci kulturowej („Płeć a edukacja”- konwersatorium) oraz funkcjonowania organizacji kobiecych i feministycznych („Między państwem a jednostką – rola płci w trzecim i czwartym sektorze w perspektywie międzynarodowej”- konwersatorium). W ramach proseminarium „Płeć a zmieniająca się granica między sferą prywatną i publiczną” student uzyskuje pogłębioną wiedzę o charakterze przemian ról kobiecych i męskich w społeczeństwie ponowoczesnym i ich konsekwencji oraz dokonuje wyboru tematyki pracy magisterskiej. W trakcie zajęć prowadzonych na II roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzę na temat uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu publicznym („Kobiety i mężczyźni w polityce”- konwersatorium), postaw i oczekiwań kobiet i mężczyzn wobec pracy („Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w erze globalizacji”- konwersatorium) a także zapoznają się z wynikami wybranych badań socjologicznych w perspektywie międzynarodowej („Women in social research” – konwersatorium w języku angielskim). W trakcie seminarium magisterskiego studenci przygotowują koncepcję pracy magisterskiej, realizują badania własne oraz analizują ich wyniki.

Udział w zajęciach prowadzonych w ramach specjalizacji pozwala rozwinąć umiejętność samodzielnego formułowania i weryfikowania sądów na temat roli czynników instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych we wzmacnianiu bądź przezwyciężaniu stereotypów i nierówności płci a także umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych.

STOSUNKI PRACY I ZASOBY LUDZKIE 

Specjalizacja „Stosunki pracy i zasoby ludzkie” jest propozycją skierowaną do osób które pragną w swej pracy zawodowej wykorzystać wiedzę socjologiczną i umiejętności profesjonalne dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Jest to oferta programowa zaadresowana do osób zatrudnionych lub zamierzających w przyszłości zatrudnić się w nowoczesnych działach typu human resources management, odpowiadających za kontakty ze związkami zawodowymi, planujących prowadzenie badań i ekspertyz społecznych w korporacjach międzynarodowych, pragnących pracować w firmach prywatnych sektora dużych i średnich przedsiębiorstw, instytucjach publicznych (samorządowych i państwowych), firmach badawczych, konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych, w mediach (prasa, tv, Internet), w organizacjach pozarządowych, w związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców.

Praca ludzka w ostatnich dekadach podlega znaczącym zmianom, zmieniają się także warunki jej wykonywania, determinowane procesami konkurencji gospodarczej i rozwojem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności wieloaspektowego rozumienia tych przemian, zrozumienia motywacji człowieka pracującego, jego stosunku do zadań, zdolności do kooperacji w środowisku pracy, stosunku do pracodawcy, istoty aspiracji związanych z karierą zawodową. Przedmioty, nauczane w trakcie specjalizacji wzajemnie się uzupełniają umożliwiając pogłębione zrozumienie kondycji grup roboczych i zespołów zadaniowych w zróżnicowanych środowiskach pracy. Słuchacze będą dyskutować zagadnienia związane z władzą i konfliktem w organizacjach, wyzwaniami pracy zespołowej, motywacją i satysfakcją z pracy oraz omawiać procesy podejmowania decyzji w firmach. Uwaga będzie skupiona także na zbiorowym charakterze pracy. Podstawowy cel tej specjalizacji to ukształtowanie zdolności absolwentów do pobudzania współdziałania ludzi w różnych środowiskach pracy w kierunku bardziej harmonijnych stosunków pracy, zapobiegania konfliktom i budowania lepszego ładu społecznego w większych zakładach pracy.

W trakcie całego kursu studiów będzie prowadzony przedmiot „Praca w warunkach globalizacji”, jako proseminarium i seminarium dyplomowe, na którym przedyskutowane będą teorie i koncepcje oraz wyniki badań, odnoszące się do przemian współczesnych środowisk pracy we współczesnym kapitalizmie oraz typowych problemów, wynikłych z natury nowej pracy i problemów organizacyjnych, związanych z różnymi formami zatrudnienia. Słuchacze będą mieli sposobność konfrontować ten obszar wiedzy z własnymi projektami dyplomowymi oraz dyskutować je w trakcie proseminarium i seminarium magisterskiego. Ten przedmiot oferuje treści charakterystyczne nowoczesnej socjologii pracy, wrażliwej na zagrożenia związane z obecną, burzliwą fazą globalizującej się polskiej gospodarki. Studenci od początku będą zachęcani do prowadzenia własnego oryginalnego projektu badawczego, odpowiadającego ich zainteresowaniom, potrzebom wykonywanej pracy lub planowanej kariery zawodowej.

Poszczególne przedmioty oferują nie tylko umiejętności niezbędne dla wyuczenia myślenia w kategoriach typowych dla socjologii; dają one możliwości bardziej interdyscyplinarnego spojrzenia na sferę pracy. Przedmiot „Socjologia organizacji” prezentując wiedzę socjologiczną, zbliżoną do teorii organizacji i zarządzania, umożliwia zrozumienie sposobów funkcjonowała nowoczesnych organizacji, niezależnie od tego, czy są to oddziały wielkich multinationals, czy duże firmy krajowe czy niewielkie firmy rodzinne. Główny nacisk zostanie położony na zrozumienie dynamiki karier zawodowych w organizacjach, zrozumienie zmian kultur organizacyjnych i oporu wobec programu restrukturyzacji oraz nowych paradygmatów zarzadzania personelem. Przedmiot „ Problemy rynku pracy” łącząc wiedzę socjologiczną i ekonomiczną umożliwi zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynku pracy oraz jego segmentacji. Przedmiot „Prawo pracy”, prowadzony przez pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dostarczy studentom systematycznego kompendium wiedzy na temat różnych aspektów indywidualnych kontraktów o pracę i zbiorowych stosunków pracy. Przedmiot „Teorie i praktyki zbiorowych stosunków pracy” zaprezentuje wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze, odnoszącą się do relacji między pracodawcą i reprezentacjami pracowniczymi (związki zawodowe, rady pracowników), badaniach na ten temat i najważniejszych teorii wyjaśniających dynamikę tych relacji we współczesnym świecie. Przedmiot „Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie socjologicznej” prezentując ten paradygmat w pracy kadrowej, skupia się przede wszystkim na zrozumienie kontekstu jego skutecznego wprowadzania w Polsce, oraz typowych praktyk i skutków społecznych tej techniki zarzadzania personelem. Studenci poznają wyniki aktualnych badań oraz pochodzące z polskich i międzynarodowych firm przykłady działań charakterystycznych dla polityki zarządzania zasobami ludzkimi (systemy motywowania pracowników, sposoby mierzenia lojalności pracowników, employer branding, benchmarking pracowniczy). Przedmiot „Etyka pracy w zarządzaniu potencjałem ludzkim organizacji”, nawiązując do filozoficznej refleksji etycznej w warstwie teorii oferuje dyskusję przypadków występowania konfliktów racji moralnych w typowych sytuacjach pracy.

Opis wszystkich specjalizacji wraz z efektami kształcenia można pobrać tutaj.

Spośród zaproponowanych specjalizacji uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak nie więcej niż 4. W czasie rekrutacji kandydaci są proszeni o wskazanie specjalizacji preferowanych. Jeżeli specjalizacja wybrana przez kandydata w pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach specjalizacji wskazanej w dalszej kolejności. Student może zostać przyjęty tylko na jedną specjalizację.

Zaliczenie specjalizacji wymaga zaliczenia w okresie dwóch lat studiów wszystkich zajęć przewidzianych jej programem, o łącznej punktacji wynoszącej 67 ECTS. Do zrealizowania programu studiów należy ponadto zaliczyć wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane planem studiów, za które student otrzymuje łącznie 49 ECTS. Zajęcia w ramach specjalizacji rozpoczynają się w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów.

W ramach wybranej przez siebie specjalizacji student realizuje proseminarium i seminarium magisterskie, którego ostatni cykl zakończony jest pracą dyplomową (łącznie 42 ECTS). Są to zaawansowane zajęcia seminaryjne ćwiczące umiejętności pracy akademickiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych.

Do zrealizowania programu studiów należy zaliczyć także wszystkie przedmioty kierunkowe przewidziane planem studiów.

Plan studiów:

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia
I rok studiów
Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe
Współczesna myśl społeczna Wykład 30 5 Zaliczenie na ocenę
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych Wykład 30 5 Egzamin
Centralne Problemy Socjologii Wykład 30 5 Egzamin
Zróżnicowanie społeczne Konwersatorium 30 5 Egzamin
Metodologia z elementami badań rynkowych Wykład 30 3 Egzamin
Metodologia z elementami badań rynkowych Warsztaty 30 5 Zaliczenie na ocenę
Badania ewaluacyjne Warsztaty 30 6 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty w ramach specjalizacji
Socjologie szczegółowe Wykłady 60 10 Egzamin
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium Seminarium 30 12 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Logika – semiotyka logiczna Wykład 30 3 Egzamin
WF WF 30 1 Zaliczenie
II rok studiów
Przedmioty kierunkowe – obowiązkowe
Globalne procesy społeczne Konwersatorium 30 6 Zaliczenie na ocenę
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych Laboratorium 30 6 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty w ramach specjalizacji
Przedmioty fakultatywne (w tym jeden w języku obcym) Konwersatoria (łącznie 60 godz.) i seminarium (30 godz.) 90 15 Zaliczenie na ocenę
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (wraz z pracą mgr.) Seminarium 60 30 Zaliczenie na ocenę
Przedmioty fakultatywne – niezwiązane z kierunkiem studiów
OGUN Seminarium 30 3 Zaliczenie na ocenę

Opis przedmiotów kierunkowych – obowiązkowych

Centralne problemy socjologiczne. Zajęcia dotyczące najważniejszych, kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna. Przykładowo, mogą to być zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: zmiana społeczna, instytucje i decyzje polityczne, zróżnicowanie i nierówności społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia więzi społecznych itd. Zajęcia te w założeniu mają być wykładami monograficznymi, w trakcie których specjaliści z naszego Instytutu przedstawią poszczególne (wybrane przez siebie, zgodnie z własnymi doświadczeniami naukowo-badawczymi) zagadnienia – teorie socjologiczne, które się na nich koncentrują, najważniejsze pytania badawcze, propozycje odpowiedzi na nie udzielane w przeszłości i współcześnie przez naukowców z różnych szkół i tradycji naukowych. Dla absolwentów studiów licencjackich w naszym Instytucie zajęcia te będą okazją do pogłębienia i uporządkowania swojej wiedzy o najważniejszych problemach socjologii, a dla absolwentów innych uczelni i kierunków –prowadzeniem we współczesną socjologię w zakresie, który ich najbardziej interesuje.

Teorie w analizach i badaniach socjologicznych. Zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych. Zajęcia będą poświęcone analizie najważniejszych, zdaniem prowadzących, prac socjologicznych. Mogą to być zajęcia poświęcone jednej książce, jednemu autorowi lub też kilku pracom na jeden temat lub z jednej dziedziny. W trakcie zajęć studenci będą analizować prace socjologiczne pod kątem założeń teoretycznych i ideologicznych, na jakich zostały oparte, sposobu prowadzenia badań i wyciągania z nich wniosków (w przypadku prac opartych na badaniach empirycznych), sposobu prezentacji wyników, dyskusji z oponentami i argumentowania własnych racji. Szczególny nacisk zostanie położony na sposób przekładania założeń teoretycznych na projekty badawcze i na analizy socjologiczne.

Metodologia z elementami badań rynkowych –wykład i warsztaty. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami metodologicznymi nauk społecznych oraz pokazaniu roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i ustrukturowaniu procesu badawczego. Zajęcia warsztatowe mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych, umiejętności projektowania i realizowania projektu badawczego oraz analizy i interpretacji danych.

Współczesna myśl socjologiczna. Zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, historia społeczna. Zajęcia pokazują współczesną socjologię i jej dorobek na tle innych nauk społecznych – wzajemne relacje, inspiracje i nieporozumienia. Powinny pokazywać zalety i ograniczenia podejścia interdyscyplinarnego oraz prezentować najważniejsze dylematy związane z rozumieniem życia zbiorowego.

Zróżnicowanie społeczne. Zajęcia konwersatoryjne poświęcone teoriom struktury i zróżnicowania społecznego mające na celu pogłębienie umiejętności posługiwania się kategoriami socjologicznymi w analizie zróżnicowań i nierówności społecznych oraz rozwinięcia wrażliwości na kwestie nierówności społecznych i dyskryminacji.

Badania ewaluacyjne. Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań ewaluacyjnych i nabycie przez nich umiejętności projektowania ewaluacji z uwzględnieniem różnorodności technik badawczych oraz wykształcenie umiejętności krytycznej oceny wyników badań ewaluacyjnych.

Globalne procesy społeczne. Konwersatorium skoncentrowane na nabyciu umiejętności identyfikowania procesów globalnych w ich politycznym, ekonomicznym i kulturowym wymiarze, rozwinięciu rozumienia wyzwań i zagrożeń o charakterze globalnym oraz pogłębieniu wiedzy dotyczącej wpływu globalizacji na tożsamość jednostki.

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych. Zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych oraz wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na samodzielne przygotowanie raportu z badań sondażowych.

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2016/17

Program studiów dla studentów, którzy zaczęli naukę w latach ak. 2012/2013 – 2015/2016

Plan studiów II stopnia (magisterskich) – zaocznych

I ROK
Przedmioty Semestr 1 Semestr 2 ECTS – I sem. ECTS – II sem.
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Logika – semiotyka logiczna (wykład) 30 3
Współczesna myśl społeczna (wykład)  30 5
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych (wykład) 30 5
Centralne Problemy Socjologii (wykład) 30 5
Zróżnicowanie społeczne  (kon) 30 6
Metodologia z elementami badań rynkowych (wykład) 30 3
Metodologia z elementami badań rynkowych (war) 30 5
Badania ewaluacyjne (war) 30 6
Przedmioty kierunkowe – w ramach ścieżek specjalizacyjnych
Socjologie szczegółowe (wykład) 60 10
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium 30 30 6 6
Razem godzin 360 180 180
Razem ECTS 30 30
II ROK
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Globalne procesy społeczne (kon) 30 6
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych (lab) 30 6
Przedmioty fakultatywne kierunkowe  – w ramach ścieżek specjalizacyjnych
Przedmioty fakultatywne (sem + kon) 60 60 9 9
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (sem) 30 30 4 6
Praca magisterska 5 15
Razem 240 godzin 150 90
Razem ECTS 30 30
Razem w cyklu I-II godzin 600
Razem w cyklu I-II ECTS 120

Scieżki specjalizacyjne

Program studiów dla studentów, którzy zaczęli naukę w roku ak. 2011/2012

Studenci uzupełniających studiów magisterskich w IS UW, studiują w ramach ścieżek specjalizacyjnych. Zostały one ułożone z myślą o zaproponowaniu studentom spójnych treściowo bądź funkcjonalnie modułów zajęć, które umożliwią systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień. Zajęcia w ramach ścieżek odbywają się w niewielkich grupach i umożliwiają dobry, bezpośredni kontakt z promotorami prac magisterskich i prowadzącymi zajęcia – w Instytucie Socjologii kładziemy nacisk na indywidualizację nauki.

W roku akademickim 2011/12 proponujemy ścieżki następujące:

  1. Socjologia płci (gender studies ). Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn (prowadząca – prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska–Żochowska)
  2. Socjologia stosowana (prowadzący – prof. UW dr hab. Kazimierz Frieske)
  3. Etniczność, globalizacja, konflikt, terroryzm – problemy zróżnicowania kulturowego świata (prowadzący – prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka i dr Marek Tabin)
  4. Zastosowania statystyki w socjologii (prowadzący dr hab. prof. UW Grzegorz Lissowski)

Spośród zaproponowanych ścieżek uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak nie więcej niż 4 ścieżki. W czasie rekrutacji kandydaci zostaną poproszeni o wskazanie ścieżek preferowanych. Jeżeli ścieżka wybrana przez kandydata w pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach ścieżki wskazanej w dalszej kolejności.
Opis ścieżek na rok akademicki 2011/12 do pobrania tutaj.

Program studiów składa się z zajęć kierunkowych, wspólnych dla wszystkich studentów, oraz z zajęć wchodzących w skład wybranej ścieżki

Na I roku

Na II roku

Każdy ze studentów przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem promotora w ramach wybranej ścieżki. Studia kończą się egzaminem magisterskim, a absolwenci posiadają tytuł naukowy magistra nauk społecznych w zakresie socjologii.

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu. Studia prowadzone są w systemie zjazdowym; zjazdy odbywają się raz na dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Program studiów

I ROK

Przedmioty Semestr1 Semestr 2 Forma zaliczenia **ECTS suma ECTS

Przedmioty ogólne

Logika – semiotyka logiczna (wyk) 30 egz 4+1 5
Etyka (wyk) 30 egz 4+1 5

Przedmioty podstawowe

Teorie socjologiczne (wyk) 30 egz 4+1 5
Zróżnicowanie społeczne (kon) 30 30 egz 8+1 9
Metodologia z elementami badań rynkowych (wyk) 30 egz 4+1 5
Metodologia z elementami badań rynkowych (cw) 30 zal 4 4
Badania ewaluacyjne (kon) 30 zal na ocenę /raport 4+1 5

Przedmioty kierunkowe

Socjologie szczegółowe (wyk) * 60 2 egz 2 x (4+1) 10
Przedmiot fakultatywny jako proseminarium * 30 30 zal /plan pracy magisterskiej 12 12
Razem godzin 360 180 180
Razem ECTS 60

II ROK

Przedmioty podstawowe

Globalne procesy społeczne (kon) 30 zal /praca pisemna 4+1 5
Zawansowane techniki komputerowej analizy danych (lab) 30 egz 4+1 5

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty fakultatywne (sem + kon) * 60 60 2 egz 2 x (8+1) 18
Przedmiot fakultatywny jako seminarium magisterskie (sem) * 30 30 zal 12 12
Praca magisterska zal 20 20
Razem 240 godzin 150 90
Razem ECTS 60
Razem w cyklu I-II godzin 600
Razem w cyklu I-II ECTS 120

*/ Przedmioty przewidziane planem ścieżki specjalizacyjnej

**/ Sposób przeliczania punktów ECTS:

Wyjaśnienia dotyczące programu:

Socjologia na Karowej to:

Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

Studia na Karowej uczą konkretnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym – współpracy, samodzielności w myśleniu, kreatywności oraz pewności w formułowaniu wniosków i rozsądku w ocenie ich przesłanek, rozbudzają wyobraźnię, otwierają ciekawość na wiedzę i pozwalają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.