Płatności

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający wykaz opłat i terminy wpłat w przypadku rozłożenia czesnego na raty.

Proponujemy 3 plany płatności:

  1. całość – 5200 zł
  2. 2 raty – 2750 zł semestralnie
  3. 10 rat- 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Oświadczenie o płatnościach
Szczegółowa informacja o opłatach związanych ze studiowaniem w IS UW