Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia od rok akad. 2019/20

PLAN STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) OD 2017/2018 ROKU

Plan studiów II stopnia w roku 2017/18

PLAN STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) W 2016/2017 ROKU

I ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II Forma zajęć ECTSI sem ECTSII sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Centralne Problemy Socjologiczne (2 z 6 do wyboru) 30 30 wykład monograficzny 3 3
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych (2 z 6 do wyboru) 30 30 seminarium 4 4
Filozofia nauki i metodologia nauk 30 seminarium 3
Analiza danych jakościowych (1 z 5 do wyboru) 30 warsztat-ćwiczenia 3
Analiza danych ilościowych (1 z 5 do wyboru) 30 warsztat-ćwiczenia 3
Warsztaty badawcze 30 30 warsztaty 4 4
Seminarium magisterskie 30 seminarium 4
Przedmioty fakultatywne – kierunkowe i niezwiązane z kierunkiem studiów
Zajęcia fakultatywne (IS lub OGUN – zob. legenda) 120 120 12 12
Przedmioty obowiązkowe – niezwiązane z kierunkiem studiów
WF 30 1
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 240 240
II ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Współczesna myśl społeczna (1 z 5 do wyboru) 30 konwersatorium 4
Seminarium magisterskie wraz z pracą magisterską 30 30 seminarium 4 14
Przedmioty fakultatywne – kierunkowe i niezwiązane z kierunkiem studiów
Zajęcia w jęz. obcym B2+ (min. 1 w IS) 30 30 4 4
Zajęcia fakultatywne (IS lub OGUN – zob. legenda) 180 90 18 12
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin* 270 150

Legenda

Plan studiów II stopnia (magisterskich) do 2016/2017 ROKU

I ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS I sem ECTS II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Centralne Problemy Socjologiczne (2 z 6 do wyboru) 30 30 wykład monograficzny 3 3
Teorie w analizach i badaniach socjologicznych (2 z 6 do wyboru) 30 30 seminarium 4 4
Filozofia nauki i metodologia nauk 30 seminarium 4
Analiza danych jakościowych (1 z 5 do wyboru) 30 warsztat-ćwiczenia 3
Analiza danych ilościowych (1 z 5 do wyboru) 30 warsztat-ćwiczenia 3
Warsztaty badawcze 30 30 warsztaty 4 4
Seminarium magisterskie 30 seminarium 4
Przedmioty fakultatywne
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 120 120 12 12
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 240 240
II ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Współczesna myśl społeczna (1 z 5 do wyboru) 30 konwersatorium 4
Seminarium magisterskie 30 30 seminarium 4 4
Praca magisterska 10
Przedmioty fakultatywne – kierunkowe
Zajęcia w jęz. obcym (min. 1 w IS) 30 30 4 4
Zajęcia fakultatywne IS 150 90 15 12
Przedmioty fakultatywne – niezwiązane z kierunkiem studiów
OGUN 30 3
30 30
270 150

Uwaga: podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. W przypadku zajęć o charakterze fakultatywnym student rozliczany jest z liczby uzyskanych punktów ECTS, tak więc ostateczna liczba godzin zajęć dydaktycznych może być inna od podanej.

Legenda

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2017/2018

Specjalizacja nauczycielska dla studiów stacjonarnych II stopnia – kompetencje do nauczania WOS w szkołach ponadpodstawowych
Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2017/2018

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Specjalizacja nauczycielska dla studiów stacjonarnych II stopnia – kompetencje do nauczania WOS w szkołach ponadpodstawowych
Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2015/2016

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2015/2016

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2014/2015

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2014/2015

Opis ścieżek specjalizacyjnych w roku akademickim 2012/2013

Szczegółowe zasady zaliczania ścieżek tutaj.
Oferujemy pięć profili specjalizacyjnych:

Kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne

Opis ścieżki

Socjologia polityki, państwa i życia publicznego

Polski system polityczny: podstawowe instytucje i procedury
Lokalny system władzy
Ruchy społeczne w perspektywie socjologicznej
Teorie opinii publicznej
Marketing polityczny
Unia Europejska: struktury i instytucje
Ideologie i praktyka administracji publicznej
Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe w systemie społecznym i politycznym
Demokracja i jej problemy
Wybór społeczny: teoria i zastosowania
Debatowanie i debaty publiczne

Socjologia i antropologia kultury

Komunikacja kulturowa
Dynamika kulturowa
Procesy kulturowe
Socjologia konsumpcji
Style życia
Tradycja i pamięć zbiorowa
Odmienność kulturowa
Metody badań i analiz antropologicznych

Wspólnoty i zróżnicowanie społeczne

Wspólnota i zróżnicowanie społeczne w świetle teorii i badań socjologicznych
Socjologia zróżnicowania kulturowego i mniejszości
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Socjologia mass mediów
Współczesna socjologia miasta
Przestrzeń miejska: obszary identyfikacji i wykluczenia
Metody badania przestrzeni miejskich
Socjologia wsi
Studia lokalne i regionalne

Metody badań społecznych i rynkowych

Wstęp do badań marketingowych
Socjologia i antropologia marketingu
Badania rynkowe w praktyce marketingowej
Badania ewaluacyjne
Metody analizy danych w badaniach marketingowych
Modele liniowe
Estymacja i weryfikacja modeli statystycznych
Dobór próby w badaniach socjologicznych
Analiza tablic ruchliwości i danych panelowych