Program studiów

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZNĄ STUDIA W ROKU 2019/20
 

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2009/10

UWAGA:STUDENT MA OBOWIĄZEK DO KOŃCA III ROKU STUDIÓW ZALICZYĆ:
1) praktyki zawodowe (w dowolnym momencie od początku I do końca III roku studiów, co najmniej 3 tygodnie lub 90 godzin zgodnie z zasadami studiowania)
2) jeden przedmiot w języku obcym lub translatorium
3) przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG) (lub przedmioty fakultatywne prowadzone na innych kierunkach) za co najmniej 9 ECTS (w tym można zarazem zaliczyć przedmiot w języku obcym)
DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK ZALICZYĆ 240 GODZIN LEKTORATÓW I ZDAĆ EGZAMIN Z DOWOLNEGO JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B2
I ROK I SEM II SEM ECTS
Język obcy dowolny (zal.) 60 60 4
Pracownia komputerowa (zal.) 15 15 1
Filozofia (egz.) 30 30 5
Logika (egz.) 60 5
Historia społeczna (egz.) 30 30 5
Metodologia: PBS (egz.) 60 6
Wstęp do socjologii (egz.) 60 60 9
Klasyczne teorie socjologiczne (egz.) 60 60 9
Współczesne społeczeństwo polskie (zal.) 30 3
Statystyka (egz.) 60 60 9
Analiza danych zastanych (zal.) 30 3
BHP 0,5
WF 30 30 0
Ochrona własności intelektualnej 0,5
W SEMESTRZE GODZIN 435 435
ŁĄCZNIE 870 60
II ROK I SEM II SEM ECTS
UWAGA: DO 10 LISTOPADA I SEMESTRU II ROKU STUDENT WYBIERA MODUŁ LUB ITS ZGODNIE Z ZASADAMI STUDIOWANIA
Język obcy dowolny (egz.) 60 60 4
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego 2
Demografia społeczna (zal.) 30 3
Ekonomia (egz.) 30 30 5
Współczesne teorie socjologiczne (egz.) 60 60 9
Antropologia kulturowa (egz.) 60 5
Psychologia społeczna (egz.) 60 4
Procesy grupowe (zal.) 30 3
Pakiet spss (zal.) 30 2
Metody badań ilościowych cz. 1 30 3
Metody badań jakościowych cz. 1 30 4
Instytucje, procesy, systemy (egz.) 60 4
Procesy zmiany społecznej (zal.) 30 2
Socjologia szczegółowa 1 (MODUŁ) (egz.) 30 3
Socjologia szczegółowa 2 (MODUŁ) (egz.) 30 3
Seminarium badawcze cz. 1 (MODUŁ) 30 4
WF 30 30 0
W SEMESTRZE GODZIN 420 390
ŁĄCZNIE 810 60
III ROK I SEM II SEM ECTS
Metody badań ilościowych cz. 2 (raport) 30 4
Metody badań jakościowych cz. 2 (raport) 30 4
Socjologia szczegółowa 3 (MODUŁ) (zal.) 30 3
Socjologia szczegółowa 4 (MODUŁ) (zal.) 30 3
Seminarium badawcze cz. 2 (MODUŁ) (raport) 30 3
Etyka zawodowa (zal.) 30 2
Problemy współczesnego społeczeństwa (egz.) 60 3
Seminarium licencjackie (MODUŁ) i przygotowanie pracy licencjackiej (warunek zaliczenia – złożenie pracy licencjackiej; do 4 ECTS sem. lic. dodaje się 6 ECTS za pracę, łącznie przygotowanie pracy i udział w sem. lic. za 10 ECTS) 30 30 10
Przedmiot fakultatywny 1 (MODUŁ) 30 30 6
Przedmiot fakultatywny 2 (MODUŁ) 30 30 6
Przedmiot fakultatywny 3 (MODUŁ) 30 30 6
Przedmiot fakultatywny 4 (OG) 30 30 4
Przedmiot fakultatywny 5 (OG) 30 3
Za praktyki zawodowe (ZALICZENIE BEZ OCENY) 3
W SEMESTRZE GODZIN 330 240
ŁĄCZNIE 570 60

Spis zajęć fakultatywnych

Spis zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2009 /2010

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2010/11 i 2011/12

Program-studiow-i-stopnia

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16

Plan studiów I stopnia

I ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Wstęp do socjologii 60 30 wyk + ćw 6 3
Współczesne społeczeństwo polskiena tle porównawczym 30 Wykład 3
Klasyczne teorie socjologiczne 60 30 wyk + ćw 6 3
Wprowadzenie do filozofii 30 Wykład 3
Techniki pracy naukowej (propedeutyczne) 15 Warsztaty 2
Historia społeczna 30 Wykład 3
Logika 30 Ćwiczenia 3
Ekonomia 30 Wykład 3
Wprowadzenie do statystyki 60 30 Ćwiczenia 8 4
Warsztaty statystyczne 30 Warsztaty 4
Przedmioty fakultatywne
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 3
Przedmioty obowiązkowe – niezwiązane z kierunkiem studiów
język obcy dowolny 60 60 2 2
WF 30 30 1
BHP, ochrona własności intelektualnej 1
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 345 330
II ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma30 zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Współczesne teorie socjologiczne 90 wyk + ćw 9
Metody badań ilościowych 30 30 Warsztaty 4 4
Metody badań jakościowych 30 30 Warsztaty 4 4
Warsztaty z spss – do wyboru z oferty    warsztatów 30 Warsztaty 4
Problemy społeczne 30 konwers. 4
Instytucje, procesy, systemy 30 konwers. 4
Antropologia społeczna 30 konwers. 4
Psychologia społeczna 30 konwers. 4
Przedmioty fakultatywne
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 60 3 5
Przedmioty obowiązkowe – niezwiązane z kierunkiem studiów
j. obcy (dowolny) 60 60 2 2
egzamin certyfikacyjny z j. obcego 2
WF 30 30 1
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 330 300
III ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty fakultatywne
Socjologia szczegółowa 1 (MODUŁ) 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 2 (MODUŁ) 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 3 (MODUŁ) 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 4 (MODUŁ) 30 wykład 3
Seminarium badawcze (MODUŁ) 30 30 sem. bad. 4 4
Przedmioty fakultatywne (moduł) 60 90 8 9
Seminarium licencjackie 30 30 3 3
Praca licencjacka 5
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 60 3 6
Praktyki zawodowe 90 3
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 360 210

Uwaga: podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. W przypadku zajęć o charakterze fakultatywnym student rozliczany jest z liczby uzyskanych punktów ECTS, tak więc ostateczna liczba godzin zajęć dydaktycznych może być inna od podanej.

Moduły na studiach licencjackich

 • Student studiów pierwszego stopnia na początku IV semestru studiów wybiera jeden z dwóch trybów studiowania: studia w ramach modułów tematycznych lub w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
 • Lista modułów na przyszły rok akademicki wraz z opisem i warunki ich zaliczenia podawane są do wiadomości przez dyrektora do 15 września każdego roku akademickiego.
 • Student może zmienić wybrany moduł do końca drugiego tygodnia V semestru za zgodą dyrektora.
 • Student studiujący w ramach modułu ma pierwszeństwo wstępu na zajęcia przeznaczone dla tego modułu. Zajęcia w ramach modułu są odpowiednio opisane w USOS. Ukończenie studiów w ramach modułu zaświadcza koordynator modułu. Ukończenie studiów w ramach modułu jest poświadczone w suplemencie do dyplomu.
 • W ramach modułu (od V do VI semestru) student zalicza:
  1. wszystkie socjologie szczegółowe przypisane do modułu
  2. seminarium badawcze przypisane do modułu
  3. seminarium licencjackie przypisane do modułu
  4. dowolne przedmioty przypisane do modułu o łącznej punktacji wynoszącej 17 ECTS
  5. przedmioty dowolne spoza modułu (w tym przedmioty ogólnouniwersyteckie) o łącznej punktacji wynoszącej 9 ECTS
  6. Student studiujący w ramach modułu przygotowuje pracę na seminarium licencjackim  w ramach modułu

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia ogólnouniwersyteckie student zalicza w ramach przedmiotów opisanych w programie jako “Zajęcia fakultatywne (IS lub OG)”.
W czasie studiów licencjackich student ma obowiązek na zajęciach OGUN uzyskać od 9 do maksymalnie 15 punktów ECTS.

Indywidualny tok studiów na studiach licencjackich

Zgody na podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS) udziela dyrektor Instytutu. Warunkiem ubiegania się o ITS na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie średniej arytmetycznej nie niższej niż średnia uzyskana przez 15% studentów licząc od najwyższej średniej na danym roku w Instytucie w danym roku akademickim. Warunkiem udzielenia zgody jest podjęcie się przez pracownika Instytutu opieki naukowej nad studentem.

Rozpoczęcie studiów w ramach ITS jest możliwe na drugim roku studiów pierwszego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Po IV semestrze student może się ubiegać o zmianę trybu studiów z modułu na ITS (warunek: średnia z drugiego roku mieszcząca się w górnych 15% wyników dla drugiego roku i zaliczenie roku do końca czerwca).

Student ustala pogram studiów w ramach indywidualnego toku studiów ze swoim opiekunem naukowym według następujących zasad:

 • w programie i planie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty obowiązkowe przewidziane w programie studiów oraz seminarium badawcze;
 • student studiujący w ramach ITS może wskazać jako seminarium licencjackie dowolny przedmiot lub przedmioty w łącznym wymiarze 6 ECTS
 • liczba punktów ECTS nie może być mniejsza od obowiązujących w programie i planie studiów na danym roku;
 • student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów nie może włączać do swojego indywidualnego programu przedmiotów obowiązkowych realizowanych na studiach równoległych. Dotyczy to również studentów realizujących część studiów równoległych w systemie MOST.

Indywidualny tok studiów przyznawany jest jednorazowo. Opiekun wraz ze studentem ustala program ITS na każdy semestr nie później niż do zakończenia giełdy wymiany miejsc w grupach w rejestracji na dany semestr. Program (wraz z formą zaliczania zajęć) jest zatwierdzany przez dyrektora i może być zmieniany po rozpoczęciu semestru za zgodą dyrektora w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Precyzowanie zainteresowań – moduły

Media i komunikacja
Koordynator: dr Mikołaj Lewicki m.lewicki[at]uw.edu.pl

 • teorie i badania komunikacji społecznej
 • teorie i badania dyskursu
 • badania kultury masowej
 • analiza przekazów medialnych
 • badania rynkowe
Szczegółowy opis modułu “Media i komunikacja”

Polityka i demokracja
Koordynator: prof. UW Jarosław Kilias jkilias@is.uw.edu.pl

 • badania partycypacji politycznej
 • sondaże wyborcze
 • analizy funkcjonowania polskiej i europejskiej demokracji
 • polityka od szczebla wspólnotowego po lokalny
 • filozofia polityki
 • historia idei

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
Koordynator: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper glowackam@is.uw.edu.pl

 • problemy tożsamości w świecie globalnym
 • problemy kultury masowej i przemian świadomości zbiorowej
 • kulturowe, prawne i społeczne problemy integracji imigrantów, mniejszości etnicznych i religijnych
Szczegółowy opis modułu “Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”

Problemy społeczne i sprawy publiczne
Koordynator: dr Anna Kiersztyn chaber[at]is.uw.edu.pl

 • rynek pracy
 • rynek edukacyjny
 • pomoc i opieka społeczna
 • badania i analizy problemów związanych z patologiami społecznymi
 • socjologia stosowana
Szczegółowy opis modułu “Problemy społeczne i sprawy publiczne”

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2016/17

Plan studiów I stopnia

I ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Wstęp do socjologii 60 30 wyk + ćw 6 3
Współczesne społeczeństwo polskiena tle porównawczym 30 Wykład 3
Klasyczne teorie socjologiczne 60 30 wyk + ćw 6 3
Wprowadzenie do filozofii 30 Wykład 3
Techniki pracy naukowej (propedeutyczne) 15 Warsztaty 2
Historia społeczna 30 Wykład 3
Logika 30 Ćwiczenia 3
Ekonomia 30 Wykład 3
Wprowadzenie do statystyki 60 30 Ćwiczenia 7 4
Warsztaty statystyczne 30 Warsztaty 4
Przedmiot fakultatywny kierunkowy lub niezwiązany z kierunkiem studiów
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 3
Przedmioty obowiązkowe – niezwiązane z kierunkiem studiów
język obcy dowolny 60 60 2 2
WF 30 30 2
BHP, ochrona własności intelektualnej 1
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 345 330
II ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty obowiązkowe – kierunkowe
Współczesne teorie socjologiczne 90 wyk + ćw 9
Metody badań ilościowych 30 30 Warsztaty 4 4
Metody badań jakościowych 30 30 Warsztaty 4 4
Warsztaty z spss – do wyboru z oferty    warsztatów 30 Warsztaty 4
Problemy społeczne 30 konwers. 4
Instytucje, procesy, systemy 30 konwers. 4
Antropologia społeczna 30 konwers. 4
Psychologia społeczna 30 konwers. 4
Przedmioty fakultatywne kierunkowe i niezwiązane z kierunkiem studiów
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 60 3 5
Przedmioty obowiązkowe – niezwiązane z kierunkiem studiów
j. obcy (dowolny) 60 60 2 2
egzamin certyfikacyjny z j. obcego na poziomie minimum B2 2
WF 30 1
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 330 300
III ROK
Przedmioty Semestr I Semestr II forma zajęć ECTS – I sem ECTS – II sem
Przedmioty fakultatywne – związane z wybranym modułem
Socjologia szczegółowa 1 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 2 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 3 30 wykład 3
Socjologia szczegółowa 4 30 wykład 3
Seminarium badawcze 30 30 sem. bad. 4 4
Przedmioty fakultatywne (moduł) 60 90 8 9
Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką 30 30 3 8
Przedmioty fakultatywne poza modułem – kierunkowe i niezwiązane z kierunkiem studiów
Zajęcia fakultatywne (IS lub OG) 30 60 3 6
Praktyki zawodowe 90 3
W sumie ECTS 30 30
W sumie godzin 360 210

Legenda

 • Podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. Podstawową jednostką rozliczeniową są punkty ECTS. W IS UW obowiązują roczne rozliczenia – to znaczy, że także podział ECTS w tabeli pomiędzy semestry jest orientacyjny. Ważne, aby w ciągu roku rozliczyć wszystkie kategorie przedmiotów przewidziane na dany rok oraz uzyskać odpowiednią liczbę punktów ETCS.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Oguny (OG): przedmioty ogólnouniwersyteckie muszą być realizowane przez studentów IS poza Instytutem Socjologii. Przedmioty, które oferuje IS UW w USOS jako OG, są skierowane dla studentów spoza naszego Instytutu. Zajęcia OG powinny być zaliczone w wymiarze punktacji wynoszącej od 9 ECTS do maksymalnie 15 ECTS w ciągu trzech lat studiów (student sam decyduje, w którym roku zaliczy przedmioty fakultatywne kierunkowe IS UW a w którym przedmioty fakultatywne typy OG). UWAGA: co najmniej 3 ECTS uzyskane na zajęciach OG muszą należeć do humanistycznego obszaru nauki, przy czym rekomendowane jest uzyskanie ich w ciągu dwóch pierwszych lat studiów.

Indywidualny tok studiów na studiach licencjackich

Student studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o przyznanie ITS.

 1.  Zgody na kształcenie w trybie ITS na trzecim roku studiów udziela Dyrektor Instytutu na wniosek studenta. Warunkiem ubiegania się o ITS jest uzyskanie na drugim etapie średniej ocen nie niższej niż 4,2.
 2. Wniosek o ITS składa się w ciągu 7 dni od końca letniej sesji poprawkowej drugiego etapu studiów. Wniosek powinien podawać średnią ocen oraz wskazywać proponowanego opiekuna ITS, którym musi być pracownik lub doktorant Instytutu.
 3. Opiekuna ITS wyznacza Dyrektor Instytutu za zgodą opiekuna.
 4. Student ustala plan studiów w ramach ITS ze swoim opiekunem naukowym według następujących zasad:
  1. w planie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty obowiązkowe przewidziane w programie studiów, w tym seminarium badawcze;
  2. student studiujący w trybie ITS może wskazać dowolny przedmiot lub przedmioty jako seminarium licencjackie;
  3. plan semestralny musi obejmować co najmniej 30 ECTS (do planu semestralnego wlicza się połowę punktów ECTS przyznawanych za przedmioty roczne);
 5. Student składa w sekretariacie uzgodniony z opiekunem i podpisany przez niego plan ITS na każdy semestr nie później niż 14 dni od rozpoczęcia danego semestru. Plan jest zatwierdzany przez Dyrektora Instytutu i może być zmieniany po rozpoczęciu semestru za zgodą Dyrektora w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Plan ITS stanowi podstawę rozliczenia etapu studiów.

Precyzowanie zainteresowań – moduły

 • Student studiów pierwszego stopnia do końca maja IV semestru studiów wybiera jeden z dwóch trybów studiowania: studia w ramach modułów tematycznych lub w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
 • Student studiujący w ramach modułu ma pierwszeństwo wstępu na zajęcia przeznaczone dla tego modułu.
 • W ramach modułu (od V do VI semestru) student zalicza:
  1. cztery socjologie szczegółowe przypisane do modułu
  2. seminarium badawcze przypisane do modułu
  3. seminarium licencjackie przypisane do modułu
  4. przedmioty fakultatywne przypisane do modułu o łącznej punktacji wynoszącej 17 ECTS

Media i komunikacja
Koordynator: dr Mikołaj Lewicki m.lewicki[at]uw.edu.pl

 • teorie i badania komunikacji społecznej
 • teorie i badania dyskursu
 • badania kultury masowej
 • analiza przekazów medialnych
 • badania rynkowe
Szczegółowy opis modułu “Media i komunikacja”

Polityka i demokracja
Koordynator: dr Przemysław Sadura sadurap[at]gmail.com

 • badania partycypacji politycznej
 • sondaże wyborcze
 • analizy funkcjonowania polskiej i europejskiej demokracji
 • polityka od szczebla wspólnotowego po lokalny
 • filozofia polityki
 • historia idei

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
Koordynator: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz g.szymanska[at]gmail.com

 • problemy tożsamości w świecie globalnym
 • problemy kultury masowej i przemian świadomości zbiorowej
 • kulturowe, prawne i społeczne problemy integracji imigrantów, mniejszości etnicznych i religijnych
Szczegółowy opis modułu “Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”

Problemy społeczne i sprawy publiczne
Koordynator: dr Anna Kiersztyn chaber[at]is.uw.edu.pl

 • rynek pracy
 • rynek edukacyjny
 • pomoc i opieka społeczna
 • badania i analizy problemów związanych z patologiami społecznymi
 • socjologia stosowana
Szczegółowy opis modułu “Problemy społeczne i sprawy publiczne”

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2017/18

Plan studiów I stopnia od roku 2017/18 (plik pdf)

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Oguny (OG): przedmioty ogólnouniwersyteckie muszą być realizowane przez studentów IS poza Instytutem Socjologii. Przedmioty, które oferuje IS UW w USOS jako OG, są skierowane dla studentów spoza naszego Instytutu. Zajęcia OG powinny być zaliczone w wymiarze punktacji wynoszącej od 9 ECTS do maksymalnie 15 ECTS w ciągu trzech lat studiów (student sam decyduje, w którym roku zaliczy przedmioty fakultatywne kierunkowe IS UW a w którym przedmioty fakultatywne typy OG). UWAGA: co najmniej 3 ECTS uzyskane na zajęciach OG muszą należeć do humanistycznego obszaru nauki, przy czym rekomendowane jest uzyskanie ich w ciągu dwóch pierwszych lat studiów.

Indywidualny tok studiów na studiach licencjackich

Student studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o przyznanie ITS.

 1.  Zgody na kształcenie w trybie ITS na trzecim roku studiów udziela Dyrektor Instytutu na wniosek studenta. Warunkiem ubiegania się o ITS jest uzyskanie na drugim etapie średniej ocen nie niższej niż 4,2.
 2. Wniosek o ITS składa się w ciągu 7 dni od końca letniej sesji poprawkowej drugiego etapu studiów. Wniosek powinien podawać średnią ocen oraz wskazywać proponowanego opiekuna ITS, którym musi być pracownik lub doktorant Instytutu.
 3. Opiekuna ITS wyznacza Dyrektor Instytutu za zgodą opiekuna.
 4. Student ustala plan studiów w ramach ITS ze swoim opiekunem naukowym według następujących zasad:
  1. w planie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty obowiązkowe przewidziane w programie studiów, w tym seminarium badawcze;
  2. student studiujący w trybie ITS może wskazać dowolny przedmiot lub przedmioty jako seminarium licencjackie;
  3. plan semestralny musi obejmować co najmniej 30 ECTS (do planu semestralnego wlicza się połowę punktów ECTS przyznawanych za przedmioty roczne);
 5. Student składa w sekretariacie uzgodniony z opiekunem i podpisany przez niego plan ITS na każdy semestr nie później niż 14 dni od rozpoczęcia danego semestru. Plan jest zatwierdzany przez Dyrektora Instytutu i może być zmieniany po rozpoczęciu semestru za zgodą Dyrektora w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Plan ITS stanowi podstawę rozliczenia etapu studiów.

Precyzowanie zainteresowań – moduły

 • Student studiów pierwszego stopnia do końca maja IV semestru studiów wybiera jeden z dwóch trybów studiowania: studia w ramach modułów tematycznych lub w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
 • Student studiujący w ramach modułu ma pierwszeństwo wstępu na zajęcia przeznaczone dla tego modułu.
 • W ramach modułu (od V do VI semestru) student zalicza:
  1. cztery socjologie szczegółowe przypisane do modułu
  2. seminarium badawcze przypisane do modułu
  3. seminarium licencjackie przypisane do modułu
  4. przedmioty fakultatywne przypisane do modułu o łącznej punktacji wynoszącej 17 ECTS

Media i komunikacja
Koordynator: dr Mikołaj Lewicki m.lewicki[at]uw.edu.pl

 • teorie i badania komunikacji społecznej
 • teorie i badania dyskursu
 • badania kultury masowej
 • analiza przekazów medialnych
 • badania rynkowe
Szczegółowy opis modułu “Media i komunikacja”

Polityka i demokracja
Koordynator: dr Przemysław Sadura sadurap[at]gmail.com

 • badania partycypacji politycznej
 • sondaże wyborcze
 • analizy funkcjonowania polskiej i europejskiej demokracji
 • polityka od szczebla wspólnotowego po lokalny
 • filozofia polityki
 • historia idei

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
Koordynator: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz g.szymanska[at]gmail.com

 • problemy tożsamości w świecie globalnym
 • problemy kultury masowej i przemian świadomości zbiorowej
 • kulturowe, prawne i społeczne problemy integracji imigrantów, mniejszości etnicznych i religijnych
Szczegółowy opis modułu “Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”

Problemy społeczne i sprawy publiczne
Koordynator: dr Anna Kiersztyn chaber[at]is.uw.edu.pl

 • rynek pracy
 • rynek edukacyjny
 • pomoc i opieka społeczna
 • badania i analizy problemów związanych z patologiami społecznymi
 • socjologia stosowana
Szczegółowy opis modułu “Problemy społeczne i sprawy publiczne”