Praktyki

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Instytutu Socjologii

Dyżur pełnomocnika ds. praktyk dra Adama Ostolskiego
patrz: dyżury

Postanowienia ogólne

  1. Instytut Socjologii, zwany dalej “Instytutem”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
  2. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów (do końca III roku) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 3 tygodnie, albo 90 godzin za co otrzymuje 2 punkty ECT(w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2007/8) i 3 punkty ECTS (w przypadku pozostałych studentów) oraz zaliczenie (zał.). Punkty są dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na III roku niezależnie od terminu odbycia praktyk.

Cele praktyk

  1. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:
   • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
   • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
   • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
   • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
   • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
   • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
   • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

  1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk (dalej Pełnomocnik).
  2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

Miejsce odbywania praktyk

  1. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej “Firmą/Instytucją” – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.
  2. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.
  3. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów. Forma praktyki innej niż oferowana przez Instytut wymaga uprzedniego (przed rozpoczęciem praktyki) uzgodnienia z Pełnomocnikiem.
  4. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

Formy praktyk

  1. Ustala się następujące formy praktyk:
    • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
    • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
    • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
    • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
    • udział w akcjach promujących Uniwersytet, Wydział Filozofii i Socjologii lub którykolwiek z Instytutów wchodzących w skład Wydziału (dni otwarte, debaty, seminaria, itp.),
    • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu, Wydziału lub któregokolwiek z Instytutów:
    • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu, Wydziału lub któregokolwiek z Instytutów:
    • pracy w agencji badawczej, firmie konsultingowej lub innej na stanowisku związanym z badaniami społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, organizacją życia społecznego lub zarządzaniem zespołami ludzi;
    • pracy w mediach (w tym elektronicznych) i wydawnictwach;
    • praca lub wolontariat w administracji państwowej i samorządowej
    • praca lub wolontariat w instytucjach pozarządowych
    • uczestnictwo w innych formach aktywności organizowanych przez uczelnie wyższe, administrację państwową lub samorządową lub instytucje pozarządowe, w tym przygotowaniu imprez, konferencji, badań, publikacji naukowych lub o tematyce społecznej itp.

   10.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet lub Instytut oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej odpowiednio w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów lub u Pełnomocnika;

   10.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

   10.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej 3 tygodni w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

   10.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

   10.5. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in..:

  2. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.
  3. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

12a. Oferta praktyk Wydziału Filozofii i Socjologii jest publikowana na stronie internetowej IS i stronie Wydziału. Publikacją, konstruowaniem oferty praktyk i pozyskiwaniem propozycji praktyk dla studentów oraz przekazywaniem studentom WFiS informacji o praktykach zajmuje się Pełnomocnik.

Obowiązki odbywającego praktykę

  1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.
  2. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:
   • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;
   • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
   • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk
  3. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej przez Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.
  4. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:
   • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet
   • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
   • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
   • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.
  5. Ze strony internetowej Instytutu Socjologii (zakładka praktyki zawodowe) student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowny/e/ plik/i:
   • wzór Porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją – Załącznik nr 1 (zbędna w przypadku pracy na rzecz Wydziału lub Instytutu)
   • wzór Ramowego programu praktyki – Załącznik nr 2
   • wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki – Załącznik nr 3 (wypełnia Firma/Instytucja )
   • wzór Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności – Załącznik nr 4

Warunki zaliczenia praktyki

  1. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów, w szczególności Zaświadczenia o odbyciu praktyki lub Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności.
  2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:
   • pieczęć Firmy/Instytucji,
   • dane studenta,
   • dane Firmy/Instytucji,
   • termin i wymiar godzin praktyki,
   • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,
   • ogólną opinię o praktykancie,
   • ogólną ocenę odbytej praktyki,
   • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.
  3. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.
  4. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.
  5. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.
  6. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.
  7. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.
  8. Nie zaliczenie praktyki jest związane z nie zaliczeniem roku w którym powinna być ostatecznie zrealizowana (to jest III roku studiów licencjackich) i z koniecznością powtarzania roku.

Postanowienia końcowe

 1. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
 2. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.
 3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 4. Instytut nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.
 5. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.
 6. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.
 7. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.
 8. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia:

 1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki
 2. Ramowy program praktyki
 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)
 4. Wzór wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

Praktyki zawodowe Erazmusa

Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów UW. Rok akademicki 2017/2018 Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów UW. Rok akademicki 2017/2018 kontakt w ISUW: dr Julia ...

Oferty praktyk

SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii poszukuje osoby na stanowisko praktykant(ka) w dziale badań i analiz. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2019. szczegóły oferty ...