Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych.
Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa dwa lata i ma charakter fakultatywny.
Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony do dyplomu IS.

Program specjalizacji nauczycielskiej
Program specjalizacji składa się z trzech modułów.
Program modułu 1 „Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu >>Wiedza o społeczeństwie<<” obejmuje wszystkie przedmioty obowiązkowe z programu studiów stacjonarnych dla studiów II stopnia.
Ponadto studenci specjalizacji nauczycielskiej mają obowiązek zrealizować przedmioty z modułu 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” oraz modułu 3 „Przygotowanie w dydaktycznym”, które składają się na plan zajęć opisany poniżej (30 ECTS).
Plan studiów dla specjalizacji nauczycielskiej obejmuje wszystkie obowiązkowe przedmioty realizowane na stacjonarnych studiach II stopnia.
Ponadto studenci mają obowiązek zrealizować program opisany w poniższej tabeli (moduł 2 i 3).

Koordynator specjalizacji: dr Barbara Bossak-Herbst: bossakb@is.uw.edu.pl

Na zajęcia fakultatywne kierunkowe w IS UW do wyboru studenci specjalizacji nauczycielskiej przeznaczają minimum 14 ECTS.

Przedmioty obowiązkowe dla specjalizacji nauczycielskiej z modułu 2 i 3 (pdf)