Obrona dyplomu

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18.V.2006 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia: Wzór stron tytułowych pracy dyplomowej
Załącznik nr 2 do zarządzenia: Karta pracy dyplomowej (drukowana z USOS)
Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej
Prowadzenie Elektronicznej Księgi Dyplomów w USOS
Jak zapisać pracę dyplomową w formacie PDF?

Zasady dyplomowania – studia I stopnia
Zasady dyplomowania – studia II stopnia

Podrecznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów

Student, dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej:
uzyskuje niezbędne zaliczenia do uzyskania absolutorium w tym zaliczenie seminarium dyplomowego;
składa w sekretariacie studiów stacjonarnych:

Sekretariat następnie wprowadza do USOS-a niezbędne dane do uruchomienia procedury egzaminu dyplomowego oraz archiwizacji pracy dyplomowej.
Po migracji danych student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacie PDF (maks. 25 MB)

Na tydzień przed obroną należy skontaktować się z Sekcją Toku Studiów w celu potwierdzenia daty egzaminu dyplomowego oraz wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Egzamin dyplomowy studenci składają przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący (Dyrektor Instytutu Socjologii lub z-ca Dyrektora IS UW ds. studenckich, lub z-ca Dyrektora IS UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą), promotor, recenzent.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego zadawane są co najmniej trzy pytania.

Odbiór dyplomu wraz z suplementem możliwy jest po miesiącu od daty obrony (informacja o odbiorze dyplomu będzie widoczna w USOSweb studenta).

APD krok po kroku