Obrona dyplomu

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18.V.2006 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia: Wzór stron tytułowych pracy dyplomowej
Załącznik nr 2 do zarządzenia: Karta pracy dyplomowej (drukowana z USOS)
Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej
Prowadzenie Elektronicznej Księgi Dyplomów w USOS
Jak zapisać pracę dyplomową w formacie PDF?

Podrecznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów

Student, dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej:
uzyskuje niezbędne zaliczenia do uzyskania absolutorium w tym zaliczenie seminarium dyplomowego;
składa w sekretariacie studiów stacjonarnych:

 1. egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie, zbindowany podpisany przez autora pracy i promotora (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1,Tytuł pracy NIE może być zapisany drukowanymi literami;
  Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 – tworząc spis treści należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony);
  Kod wg programu Socrates-Erasmus:  Socjologia 14200
 2. płytę CD
  (praca zapisana razem z załącznikami w dwóch plikach „doc” i „pdf” tożsamych z wydrukiem;
  nazwy plików dla prac licencjackich: 3502-LIC-SC-PESEL.pdf/.doc
  nazwy plików dla prac magisterskich: 3502-MGR-SC-PESEL.pdf/.doc)
 3. 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5
 4. kartę obiegową
 5. legitymację studencką
 6. potwierdzenie wpłaty za dyplom na indywidualne konto studenta w kwocie 60 zł
 7. dodatkowe zdjęcie oraz opłata 40 złotych za dyplom w języku angielskim.

Sekretariat następnie wprowadza do USOS-a niezbędne dane do uruchomienia procedury egzaminu dyplomowego oraz archiwizacji pracy dyplomowej.
Po migracji danych student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacie PDF (maks. 25 MB)

Na tydzień przed obroną należy skontaktować się z Sekcją Toku Studiów w celu potwierdzenia daty egzaminu dyplomowego oraz wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Egzamin dyplomowy studenci składają przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący (Dyrektor Instytutu Socjologii lub z-ca Dyrektora IS UW ds. studenckich, lub z-ca Dyrektora IS UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą), promotor, recenzent.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego zadawane są co najmniej trzy pytania.

Odbiór dyplomu wraz z suplementem możliwy jest po miesiącu od daty obrony (informacja o odbiorze dyplomu będzie widoczna w USOSweb studenta).

APD krok po kroku