Dokumenty i uchwały

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Przepisy przejściowe do Regulaminu Studiów

Przepisy przejściowe do Regulaminu Studiów

Zasady studiowania

Do 30 września 2015.
Od 1 października 2015.
Od 1 października 2016.
Nowelizacja zasad studiowania w IS od roku 2018/19

Zwolnienia z opłat

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2008 roku dotycząca projektu uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW WARUNKI ZWOLNIENIA Z OPŁAT STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

 1. Zgodnie z § 11 i 12 uchwały nr 135 Senatu UW z dnia 27.09.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o zwolnienie z opłat.
 2. Podstawą do całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat może być:
  1. osiągnięcie przez studenta wyróżniających się pozytywnie wyników w nauce tzn.: średniej ocen z egzaminów ze wszystkich lat studiów wyższej lub równej 4,0 uzyskanej w pierwszym terminie;
  2. sytuacja materialna, która w czasie studiów uległa znaczącemu pogorszeniu.
 3. W sytuacji, gdy student spełnia warunki a i b wymienione w punkcie 2. podania rozpatrywane są rozdzielnie. Oznacza to, że zwolnienie studenta z częściowych opłat za dobre wyniki w nauce nie pozbawia go możliwości ubiegania się o zwolnienie z opłat z tytułu pogorszenia w trakcie studiów sytuacji materialnej.
 4. Studenci ubiegający się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat z tytułu wyróżniających się pozytywnie wyników w nauce zobowiązani są do złożenia indeksów do 20 lipca każdego roku akademickiego.
 5. Przy składaniu indeksu należy odebrać w sekretariacie “Poświadczenie złożenia indeksu w terminie”. Będzie to jedyny honorowany dokument poświadczający terminowość złożenia indeksu.
 6. Student, który z przyczyn od siebie niezależnych nie może złożyć indeksu w terminie jest zobowiązany do 20 lipca danego roku akademickiego złożyć w sekretariacie oświadczenie, w którym uzasadni niemożność złożenia indeksu w wyznaczonym terminie.
 7. Decyzje dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii samorządu studentów.
 8. Uchwała w chodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pobieranie opłat

Uchwała Rady Instytutu z dnia 22 stycznia 2008 roku dotycząca projektu uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie terminu i sposobu pobierania opłat od studentów IS §1

 1. Opłaty za kształcenie studentów Instytutu Socjologii na studiach niestacjonarnych pobiera się według następujących planów:
  • plan A: wpłata jednorazowa w wysokości równej opłacie za dany rok studiów;
  • plan B: wpłata w 2 ratach; każda w wysokości równej połowie opłaty za dany rok studiów;
  • plan C: wpłata w 10 ratach; każda w wysokości równej jednej dziesiątej opłaty za dany rok studiów.
 2. Oświadczenie o wyborze planu płatności, o którym mowa w ust. 1 student I roku studiów składa wraz z podpisaniem “Umowy o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Warszawskim” (w formie aneksu do tej umowy), a student kolejnych lat studiów do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego roku akademickiego. Jeżeli student nie złoży oświadczenia o planie płatności, zostanie automatycznie zobowiązany do realizacji planu A.
 3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat:
  • dla planu A: do 30 września,
  • dla planu B: I rata – do 30 września, II rata – do 15 lutego,
  • dla planu C: I rata – do 30 września, II rata – do 31 października, III rata – do 30 listopada, IV rata – do 31 grudnia, V rata – do 31 stycznia, VI rata – do 28/29 lutego, VII rata – do 31 marca, VIII rata – do 30 kwietnia, IX rata – do 31 maja, X rata – do 30 czerwca.

§2

 1. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) oraz opłata za konsultacje i dodatkowy termin zaliczenia egzaminu powinny być wnoszone w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek studenta może rozłożyć opłaty, o których mowa w ust. 1 na dwie raty.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, student składa wraz z wnioskiem o warunkowy wpis na następny etap studiów lub wnioskiem o wyrażenie zgody na powtarzanie etapu studiów.

§3 Opłaty związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych lub opłaty związane z powtarzaniem zajęć we wszystkich formach studiów są wnoszone na wskazane konto Instytutu Socjologii. Opłaty za usługi edukacyjne w Instytucie Socjologii UW

Seminaria magisterskie

Uchwała Rady Instytutu z dnia 22 stycznia 2008 roku dotycząca projektu uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie terminu i sposobu pobierania opłat od studentów IS §1

 1. Opłaty za kształcenie studentów Instytutu Socjologii na studiach niestacjonarnych pobiera się według następujących planów:
  • plan A: wpłata jednorazowa w wysokości równej opłacie za dany rok studiów;
  • plan B: wpłata w 2 ratach; każda w wysokości równej połowie opłaty za dany rok studiów;
  • plan C: wpłata w 10 ratach; każda w wysokości równej jednej dziesiątej opłaty za dany rok studiów.
 2. Oświadczenie o wyborze planu płatności, o którym mowa w ust. 1 student I roku studiów składa wraz z podpisaniem “Umowy o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Warszawskim” (w formie aneksu do tej umowy), a student kolejnych lat studiów do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego roku akademickiego. Jeżeli student nie złoży oświadczenia o planie płatności, zostanie automatycznie zobowiązany do realizacji planu A.
 3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat:
  • dla planu A: do 30 września,
  • dla planu B: I rata – do 30 września, II rata – do 15 lutego,
  • dla planu C: I rata – do 30 września, II rata – do 31 października, III rata – do 30 listopada, IV rata – do 31 grudnia, V rata – do 31 stycznia, VI rata – do 28/29 lutego, VII rata – do 31 marca, VIII rata – do 30 kwietnia, IX rata – do 31 maja, X rata – do 30 czerwca.

§2

 1. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) oraz opłata za konsultacje i dodatkowy termin zaliczenia egzaminu powinny być wnoszone w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek studenta może rozłożyć opłaty, o których mowa w ust. 1 na dwie raty.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, student składa wraz z wnioskiem o warunkowy wpis na następny etap studiów lub wnioskiem o wyrażenie zgody na powtarzanie etapu studiów.

§3 Opłaty związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych lub opłaty związane z powtarzaniem zajęć we wszystkich formach studiów są wnoszone na wskazane konto Instytutu Socjologii. Opłaty za usługi edukacyjne w Instytucie Socjologii UW

Egzaminy specjalistyczne

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania egzaminów specjalistycznych w Instytucie Socjologii UW §1

 1. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Instytucie Socjologii UW może włączyć do oferty dydaktycznej Instytutu możliwość zdawania egzaminu specjalistycznego.
 2. Decyzję o włączeniu egzaminu specjalistycznego do oferty dydaktycznej podejmuje Rada Instytutu.
 3. Egzamin specjalistyczny stanowi formę sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów mającą na celu:
  1. pogłębienie wiedzy studenta z zakresu szerokiego zagadnienia socjologicznego lub subdyscypliny socjologicznej;
  2. rozwój całościowego spojrzenia na określone problemy i zagadnienia z zakresu socjologii;
  3. pogłębienie zdolności samokształcenia i samodzielnej pracy studenta.

§2

 1. Zakres wiedzy wymaganej do zdawania egzaminu specjalistycznego nie jest ściśle powiązany z zakresem określonych zajęć dydaktycznych, lecz może stanowić ich rozszerzenie i nawiązanie do wiedzy wyniesionej z określonej grupy zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba organizująca egzamin specjalistyczny określa zakres przedmiotowy, wymagania oraz warunki przystąpienia do egzaminu.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu specjalistycznego może być uzyskanie zaliczenia określonego przedmiotu, grupy przedmiotów, bądź uczestnictwa w określonym module dydaktycznym lub bloku tematycznym.

§3

 1. Wykaz egzaminów specjalistycznych proponowanych przez Instytut w bieżącym roku akademickim zatwierdza Rada Instytutu i ogłasza Dyrektor Instytutu na co najmniej pół roku przed sesją egzaminacyjną, w której będą one przeprowadzane.
 2. Wykaz zawierać musi: nazwę egzaminu, nazwisko egzaminatora, zakres przedmiotowy egzaminu. warunki przystąpienia, terminy rejestracji na egzaminy, proponowany termin ich przeprowadzenia, wykaz wymaganej literatury i inne wymagania określone przez egzaminatora oraz liczbę punktów 2 ECTS przypisaną do konkretnych egzaminów.

§4 Do egzaminów specjalistycznych stosują się wszystkie zasady dotyczące egzaminów określone Regulaminem Studiów, uchwałami Senatu UW, Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, Rady Instytutu Socjologii oraz zarządzeniami Dziekana WFiS i Dyrektora IS. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin pomocy materialnej

Regulamin pomocy materialnej