Podyplomowe Studium Ewaluacji

ewaluacjam

Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Program Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych został tak skonstruowany aby umożliwiał poznanie dwóch perspektyw projektu ewaluacyjnego: perspektywy wykonawcy i perspektywy zamawiającego.

Proponowane studia umożliwiają zatem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy zarówno w roli badacza-ewaluatora, jak i np. urzędnika administracji publicznej, w którego zakres obowiązków służbowych wchodzi zlecanie, monitorowanie i odbiór badań ewaluacyjnych.

Mocnym atutem naszego Studium jest komponent metodologiczny – zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych oraz przybliżają możliwości wykorzystania badań społecznych do ewaluacji sposobów wdrażania polityk publicznych.

Program

Zajęcia podzielone są na 4 moduły tematyczne, zapewniające wszechstronne przygotowanie słuchaczy do planowania, zamawiania i realizacji badań ewaluacyjnych. Specjalny blok zajęć poświęcony został omówieniu przykładów ewaluacji prowadzonych w różnych sektorach oraz specyfice tych sektorów. Duża część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń prowadzonych w małych grupach.

Zaliczenie studiów następuje na podstawie pracy zaliczeniowej w formie projektu badań ewaluacyjnych.

Moduły

Moduł I: Wstęp do ewaluacji

Moduł II: Proces ewaluacji

Moduł III: Badania ilościowe i jakościowe

Moduł IV: Ewaluacje sektorowe

Kadra

Kadrę studium stanowią zarówno wykładowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w metodologii badań społecznych oraz w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w różnych sektorach, jak i wykładowcy zewnętrzni – wybitni praktycy: pracownicy PARP i MRR oraz ewaluatorzy zajmujący się realizacją badań na rynku.

Większość prowadzących jest członkami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, co stanowi dodatkową gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego zajęć.

Wśród prowadzących są między innymi: prof. K. Frieske (IS UW), prof. J. Szlachta (SGH), dr hab. K. Koseła (IS UW), dr M. Jasiński (IS UW), dr M. Kowalski (UW, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne), dr C. Trutkowski (IS UW), dr M. Klepka (PAN, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne), dr P. Poławski (IS UW), A. Haber (PARP, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne), B. Ciężka (niezależny ewaluator, prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego), S. Bienias (KJO).

Informacje formalne

kierownik studium
dr Lech Nijakowski
nijakowskil@is.uw.edu.pl

Studium trwa dwa semestry, ok. 160 h dydaktycznych.

Lokalizacja: zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy, w Instytucie Socjologii UW, ul. Karowa 18.

Orientacyjne godziny zajęć:

Minimalna liczba uczestników: 20 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż 20 osób studia w danym roku akademickim nie zostaną uruchomione).

Limit przyjęć: 60 osób.

Koszt studiów: 4000 zł za rok (możliwość zapłaty w dwóch ratach)

Materiały: uczestnicy otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych

Konto bankowe IS: konto Instytutu Socjologii

Rekrutacja

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (przynajmniej na poziomie licencjackim) – wymagane jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat bądź magisterium).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia (wzór nr 1)
  2. Życiorys
  3. Odpis dyplomu
  4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wzór nr 2)
  5. Kwestionariusz osobowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór nr 3).