Rekrutacja na studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów trwa od 20 czerwca do 5 września 2017 r. W dniach 18-19 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione najpóźniej 29 września 2017 r. na stronie Instytutu Socjologii UW oraz na tablicy ogłoszeń w Instytucie Socjologii UW.
Studia rozpoczynają się 2 października 2017 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy się zarejestrować na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW oraz złożyć dokumenty w sekretariacie IS UW (Karowa 18, pok. 101, pierwsze piętro) w godzinach jego otwarcia.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. wydruk podania z IRK,
 2. podanie do Przewodniczącej Rady Instytutu Socjologii o przyjęcie na studia,
 3. życiorys,
 4. opis zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z listą udokumentowanych publikacji,
 5. koncepcję planowanej rozprawy doktorskiej (w trzech egzemplarzach).
 6. opinia samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Socjologii UW.
 7. 3 fotografie,
 8. wydruk podania o wydanie legitymacji elektronicznej,
 9. odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o przyjęciu przez promotora pracy magisterskiej,
 10. dokumenty potwierdzające wyniki studiów wraz z potwierdzoną przez uczelnie informacją o średniej,
 11. kserokopie certyfikatów znajomości języków obcych,
 12. Kandydaci ubiegający się o stypendium doktoranckie winni złożyć stosowne podanie.
 13. Ponadto należy złożyć formularze ZUS ZZA (link) (lub stosowne oświadczenie o ubezpieczeniu (link).

O wyniku rekrutacji decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena projektu rozprawy doktorskiej, oceny ze studiów, znajomość języków obcych oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata. Pod uwagę brane będą także kompetencje szczególnie przydatne w dydaktyce prowadzonej w Instytucie Socjologii UW. Szczegółowy opis procedury rekrutacyjnej, w tym szczegółowych kryteriów i punktacji oceny kandydatów zawiera Uchwała nr 29/2017 z 28 lutego 2017 r. Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii.

Osobom zainteresowanym nawiązaniem kontaktem z pracownikami Instytutu sugerujemy nawiązanie kontaktu z nimi mailowego. Adresy znajdują się przy ich spisie.

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie

Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Wiesława Kozek

Sekretarz Komisji:
dr hab. prof. UW Jarosław Kilias
kilias(at)chello.pl

Członkowie:
dr hab. Jacek Haman
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. prof. UW Krzysztof Koseła
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Lech Nijakowski

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Agnieszka Karlińska