Program MOST dla doktorantów

(więcej informacji oraz pliki do pobrania: tutaj)most_maly

Od 15 kwietnia do 15 maja 2014 r. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2014/2015. W tym okresie na stronie internetowej Programu (www.uka.amu.edu.pl) aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST. Studenci biorący udział w Programie MOST mają możliwość wyjazdu na jedną z 20 uczelni.

Koordynatorem Programu MOST dla doktorantów jest Pani Anna Adamczyk (annam@adm.uw.edu.pl).

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK MOST doktorant drukuje wniosek wygenerowany przez system i wraz z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora przedstawia go do zaopiniowania kierownikowi studiów doktoranckich na uczelni macierzystej. Podpisany wniosek wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik studiów doktoranckich zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, w terminie do 20 maja 2014 r., gdzie za pośrednictwem koordynatora uniwersyteckiego uczelni macierzystej doktorant uzyskuje akceptację wniosku przez właściwego prorektora do spraw doktoranckich. Następnie wniosek jest wgrywany przez koordynatora do systemu IRK MOST. Uczelnie macierzyste przesyłają Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym lub przez cały rok akademicki w terminie do 30 maja, natomiast w semestrze letnim do 10 grudnia. Decyzję o przyjęciu kandydata na program dla uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do dnia 31 lipca na semestr zimowy i do dnia 31 stycznia na semestr letni.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST doktorant przystępuje do sporządzania tzw. “Porozumienia o programie zajęć”, który może być realizowany poprzez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów doktoranckich odbywających się w uczelni przyjmującej lub też poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej o ile została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. W celu uzgodnienia Porozumienia o programie zajęć doktorant kontaktuje się z osobą wskazaną w piśmie informującym o przyjęciu na program. Po uzgodnieniu treści porozumienia o programie zajęć musi być ono zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Możliwości zakwaterowania:
Wnioski o zakwaterowanie składa się w Biurze Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
(Budynek Samorządów Studentów i Doktorantów UW,
Krakowskie Przedmieście,
00-927 Warszawa,
pokój 100, I piętro,
tel.: 22 55 20 189,
adres e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl).

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Samorządu Doktorantów UW (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/).

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą ubiegać się także o miejsca w Domu Pracownika Naukowego. Kontakt:
Biuro Spraw Socjalnych UW:
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa,
Mały Dziedziniec,
tel.: 22 55 22 608,
kierownik: mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin.