Czynności w przewodzie doktorskim

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW

 1. Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego
  1. proponowany temat rozprawy ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
  2. propozycję osoby promotora (promotora pomocniczego),
  3. propozycję dyscypliny dodatkowej (do wyboru filozofia lub ekonomia) oraz języka obcego nowożytnego, z których to przedmiotów będzie zdawany egzamin doktorski. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Kandydat jest wówczas zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego zwalniających z egzaminu doktorskiego stanowi Rozporządzenie MNiSZW z dnia 30 października 2015 r. poz. 1842
 2. Odpis dyplomu magisterskiego.
 3. Spis publikacji.
 4. Informacja o działalności popularyzującej naukę.
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. Opinia
 7. Życiorys naukowy.
 8. Koncepcja rozprawy doktorskiej.
 9. Co najmniej jeden rozdział rozprawy doktorskiej zatwierdzony przez promotora.

Złożenie pracy doktorskiej

  1. Pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim składa się w 3 egz. w formie papierowej (oprawione) oraz w formie elektronicznej.
   Strona tytułowa pracy doktorskiej:
   dokt_str_tyt
 1. W przypadku gdy tytuł pracy doktorskiej jest inny niż przy otwarciu przewodu doktorskiego należy złożyć podanie do Rady Naukowej IS UW z prośbą o zmianę tytułu pracy doktorskiej.