Studia II stopnia – kierunek socjologia

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane studiami w naszym Instytucie do zapoznania się z informacjami dla kandydatów dostępnymi na stronie: http://www.karowa.edu.pl/. Znajdą tam Państwo opis naszej oferty, aktualności dotyczące rekrutacji i opinie naszych absolwentów. Ewentualne pytania odnośnie rekrutacji i studiów w Instytucie Socjologii można kierować na adres: rekrutacja@is.uw.edu.pl
Procedurę ubiegania się o przyjęcie na studia należy rozpocząć od rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim dostępnym tutaj. Opis całej procedury kwalifikacyjnej dostępny jest tutaj.

Zasady kwalifikacji w roku akademickim 2016/17

Otworzyliśmy trzecią turę rekrutacji dla kandydatów chcących podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Rozpoczyna się ona 7 września i będzie trwała do 26 września. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 27 września. Osoby, które nie zakwalifikowały się na studia w pierwszej i w dugiej turze, mogą zarejestrować się w trzeciej turze rekrutacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów za:

W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.
Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 70% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub – w przypadku jednolitych studiów magisterskich – magisterskiej) stanowi 30% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Łączny wynik mnoży się przez 100. Maksymalnie kandydat może uzyskać 500 punktów.
Osoby zakwalifikowane na studia II stopnia powinny złożyć następujące dokumenty:

Dodatkowo potrzebne mogą być:

Kandydaci-cudzoziemcy i osoby posiadające zagraniczny dyplom muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty wymienione tutaj.

Uwaga!
System umożliwia rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce “wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć “dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio “dyplom inżyniera” bądź “dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów). W przypadku nieposiadania dyplomu jako datę jego wystawienia należy wpisać datę obrony a jako numer – numer, który jest na zaświadczeniu o obronie.
Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te trzeba jednak uzupełnić.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych można ubiegać się po zaliczeniu co najmniej I roku studiów drugiego stopnia na dowolnym innym kierunku na UW.
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie zainteresowań socjologicznych kandydata – dotyczy materiału objętego programem studiów.
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku studiów (50% ostatecznego wyniku).