Studia II stopnia zaoczne – kierunek socjologia

O przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia w Instytucie Socjologii UW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku i w momencie przystąpienia do rekrutacji legitymują się co najmniej zaświadczeniem o złożeniu egzaminu licencjackiego.

Zapisy w IRK

Rekrutacja odbywa się w kilku turach. Kolejne tury są uruchamiane, jeśli nie zostanie wyczerpany limit miejsc.
Jeżeli w ramach jednej tury zgłosi się większa niż przewiduje limit liczba kandydatów, pod uwagę będzie brana średnia ze studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź studiów równoważnych.
Zapisy na studia prowadzone są za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.
Terminy rejestracji:

Zasady kwalifikacji

Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc – na podstawie wymaganych dokumentów, które należy złożyć w sekretariacie studiów zaocznych IS UW.
Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie (p. 101):

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Obowiązują takie same zasady i terminy, jak w przypadku studiów nierównoległych.

Wysokość czesnego

Studia są płatne, a czesne wynosi 5500 zł rocznie. Wpłatę czesnego należy dokonać przed dniem rozpoczęcia zajęć. Ze studentami I roku studiów II stopnia po immatrykulacji będzie podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia oraz aneks zawierający wykaz opłat i terminy wpłat w przypadku rozłożenia czesnego na raty.
Proponujemy 3 plany płatności:

  1. całość – 5200 zł
  2. 2 raty – 2750 zł semestralnie
  3. 10 rat- 550 zł miesięcznie

Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.
Program studiów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat studiów zaocznych
mgr Małgorzata Arcichowska-Maj
tel. 22-55-20-721
majm@is.uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych
dr Paweł Poławski
polapaw@is.uw.edu.pl