Studia II stopnia – kierunek język i społeczeństwo

Interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Jednostki prowadzące
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Instytut Socjologii
kontakt:
jis.sekretariat@uw.edu.pl
Opis

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Proponowany interdyscyplinarny kierunek studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i na potrzebę kształcenia specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i problemach wynikających ze złożoności dyskursów, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.
Zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości rynku pracy w Polsce szczególnie cenieni będą pracownicy posiadający umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji. Absolwenci kierunku Język i społeczeństwozdobędą także te umiejętności.
Oryginalność proponowanego kierunku studiów wynika z wyjątkowego połączenia:

Studia mają charakter wieloaspektowy: łączą perspektywę językową i społeczną. Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach Język i społeczeństwo, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym.
Absolwenci studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem będą potrafili:

Zasady kwalifikacji

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia jest lista rankingowa sporządzona na podstawie punktów przyznanych za:

Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 70% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub – w przypadku jednolitych studiów magisterskich – magisterskiej) stanowi 30% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Łączny wynik mnoży się przez 100. Maksymalnie kandydat może uzyskać 500 punktów.

Osoby zakwalifikowane na studia II stopnia powinny złożyć następujące dokumenty:

Kandydaci-cudzoziemcy i osoby posiadające zagraniczny dyplom muszą dostarczyć ponadto dodatkowe dokumenty wymienione tutaj

Uwaga!
System umożliwia rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce “wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć “dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio “dyplom inżyniera” bądź “dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów). W przypadku nieposiadania dyplomu jako datę jego wystawienia należy wpisać datę obrony a jako numer – numer, który jest na zaświadczeniu o obronie.
Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając “0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te trzeba jednak uzupełnić.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim oraz osoby posiadające polskie obywatelstwo.