Profesorowie emeryci

Dr Henryk Banaszak

Dyżurhenryk banaszak2_m

dyżury

Kontakt

habanasz@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

– 1974-1983 asystent w IS UW
– 1983-2007 adiunkt w IS UW
– 2008 – wykładowca w IS UW

Zainteresowania naukowe
Zajęcia dydaktyczne
Publikacje

dr hab. Piotr Chmielewski

Prof. dr hab.  Edward Ciupak (1930 – 2012)

Pracownik IS UW w latach 1951-2005

Prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania

Pracownik IS UW w latach 1956 – 2012

Dr Aleksandra Lompart

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-885, 22-55-20-709
email: lomparta@is.uw.edu.pl
a.lompart@gmail.com

Kariera naukowa

1975 – magister, Instytut Socjologii UW
1989 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe
Zajęcia dydaktyczne

Prof. dr hab.  Wojciech Modzelewski

Pracownik IS UW w latach 1967 – 2008

Kontakt:
e-mail modzelewski@marymont.pl

Prof. dr hab.  Witold Morawski

Pracownik IS UW w latach 1965 – 2007

Kontakt:
e-mail morawski.k@aster.pl

Prof. UW dr hab.  Michał Pohoski (1927 – 2012)

Pracownik IS UW w latach 1964 – 2007

Prof. dr hab. Ewa Nowicka

prof-dr-hab-ewa-nowicka-rusek
Kontakt

nowickar@is.uw.edu.pl
ewanowickarusek@gmail.com

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Publikacje

2010

 1. Migracje powrotne: powrót do domu czy migracja? w: Drogi i
  rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza
  psychologiczno-socjologiczna, Grzymała-Moszczyńska, H., Kwiatkowska, A.,
  Roszak, J. (red.), Wydawnictwo “NOMOS”, Kraków, 2010, ss. 190-206
 2. Polska w doświadczeniach długoletnich imigrantów (współautorstwo
  Aleksandra Winiarska), w: Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców
  w Polsce, W. Klaus (red.), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa,
  2010, ss. 133-208
 3. Gdzie kończy się religia? Meandry współczesnej religijności
  greckiej, w: Socjologia życia religijnego, S. Zaręba (red.), Wydawnictwo
  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2010, ss. 277-290
 4. Czy możliwe jest społeczeństwo wielokulturowe? Doświadczenia
  antropologa, w: Studia nad wielokulturowością, Dorota Pietrzyk-Reeves
  (red.), Krakowskie wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 2010

2009

 1. Kulturowa odmienność w działaniu. Narody duże i małe, stare i
  młode, w: Kulturowa Odmienność w Działaniu, Kultury i narody bez państwa, E.
  Nowicka (red.), Wydawnictwo “NOMOS”, Kraków, 2009, ss. 9-22
 2. Wojna jako element opowieści biograficznej greckich
  repatriantów z Polski, w: Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło
  konfliktów, A. Szpociński (red.), Collegium Civitas Press, Wydawnictwo
  Naukowe Scholar, Warszawa, 2009, ss. 73-124
 3. Dylematy pracy antropologa we współczesnym świecie, w:
  Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne
  i prawne, J. Królikowska (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
  Warszawa, 2009, ss. 17-32
 4. Kara w perspektywie antropologii społecznej, w: Kara w nauce
  i kulturze, J. Utrat-Milecki (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
  Warszawa, 2009, ss. 129-137
 5. Co my robimy tym ludziom? Wpływ trekkingu w Himalajach na
  społeczeństwo Nepalu, w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej,
  D. Rancew-Sikora (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009,
  ss. 29-45
 6. Badacz i badany w relacjach polsko-romskich. Wątpliwości
  etyczne, w: O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura,
  edukacja, P. Borek (red.), Collegium Columbinum, Kraków, 2009, ss. 10-23
 7. Corlu Mari czyli o tradycji arumuńskiej i jej użytkowaniu w
  budowaniu więzi etnicznej, w: Kreacje i Nostalgie, D. Rancew-Sikora, G.
  Woroniecka, C. Obracht – Prondzyński (red.), PTS-UG, Gdańsk 2009, ss. 35-53
 8. Badacz i badany w relacjach polsko-romskich. Wątpliwości
  etyczne, w: O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura,
  edukacja, Piotr Borek (red.),Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków, 2009,
  ss. 10-23.

2008

 1. Hermes Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny
  Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008
 2. Homecoming. An Anthropology of Return Migrations
  Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008
 3. Back to Africa ideologies. Real and symbolic return
  w: Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, str. 251-251, Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008
 4. Identity of Greek repatriates from Poland. Return home or new migration?
  w: Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, str. 59-78, Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008
 5. Powroty Greków do ojczyzny
  w: O społeczeństwie, moralności i nauce, str. 19-38, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, r. 2008
 6. Powrót do domu czy emigracja? Co się dzieje z tożsamością?
  w: Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, str. 17-39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, r. 2008
 7. Tradycja i nowoczesność. Przekaz kulturowy a system oświaty we współczesnej Mongolii
  w: Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, str. 85-100, Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2008
Zajęcia dydaktyczne
ubiegłe lata

Seminaria badawcze:

Prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Dyżur

dyżury

Kontakt

Siemiens@post.pl;
Siemiens@optimus.waw.pl

Kariera naukowa

1977 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

W 1980 r. wprowadziła do programu studiów na socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia poświęcone ruchom feministycznym i kobiecym oraz badaniom nad problematyką gender. Autorka publikacji dotyczących kształtowania się systemów wartości, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych, socjologii polityki i kultury politycznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej, a także problemów socjalizacji i edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego), oraz politycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań sytuacji kobiet ( kobiety w polityce, na rynku pracy, godzenie obowiązków w sferze prywatnej i publicznej, w mediach).

Badania

Udział w międzynarodowych projektach badawczych

Aktualnie bierze udział w realizacji następujących międzynarodowych projektów badawczych: (1)Światowe Badania nad Wartościami –World Values Survey, jest członkiem Steering Committee projektu), (2) “Work& Care. Social equality and changing relations between work, care and welfare in Europe” (kieruje polską częścią badań) (projekt Kom.Europejskiej); (3) członek grupy eksperckiej Kom. Europejskiej „Gender and Excellence” (dot. determinant karier naukowych); (4) Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe. (kieruje polska częścią badań (projekt Kom.Europejskiej).  Poprzednio m.in: (1) Etyczne zasady pracowników administracji w Polsce i Stanach Zjednoczonych, (2)Płeć a skład politycznych i ekonomicznych elit krajów uprzemysłowionych, (3) Kobiety w uniwersytetach europejskich (w ramach V-ego programu ramowego Kom. Europejskiej).

Udział w krajowych projektach badawczych w ostatnich latach m.in.:

(1)Determinanty wyników zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych  (dla Cent. Komisji Egzaminacyjnej); (2) „Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn” wykonanego w ramach programu Phare dla Pełnomocnika do Spraw Kobiet i Rodziny (tematy :Edukacja, Podejmowanie decyzji, Zarządzanie czasem, Przemoc, Nowe technologie); (3) Gender Index – Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Zajęcia dydaktyczne

Prof. dr hab.  Jadwiga Staniszkis

Pracownik IS UW w latach 1981 – 2008

Laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2004 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach “Postkomunizm” (2001) oraz “Władza globalizacji” (2003).

Prof. dr hab.  Barbara Szacka

Pracownik IS UW w latach 1951 – 2000

Prof. Dr hab.  Jerzy Szacki (1929 – 2016)

Pracownik IS UW w latach 1957 – 1999

Kontakt:
Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2003 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

Prof. UW dr hab.  Andrzej Tyszka

Pracownik IS UW w latach 1969 – 2000

Prof. UW, dr hab. Jan Węgleński

Pracownik IS UW w latach 1970 – 2012

Prof. dr hab.  Jerzy Wiatr

Pracownik IS UW w latach 1969 – 2001

prof. dr hab. Janina Wojnar-Sujecka (1922-2018)

dr hab. Marta Zahorska