Katedra UNESCO

afiliowana przy Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
utworzona w 1996 roku

Kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
Kontakt emailowy: Siemiens@post.pl; Siemiens@optimus.waw.pl
Adres:
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
Warszawa, Polska
Tel/fax: 48-22-8265591; 48-22-8315153

Zadania Katedry:
badania, wykłady i seminaria prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, upowszechnianie wiedzy (również w środowiskach nieakademickich) w zakresie interdyscyplinarnych badań na problemami „gender” (kulturowo definiowanej płci) oraz sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych przeobrażeń społeczeństwa polskiego oraz globalnych przemian.
Celem podejmowanych działań jest także udział katedry w tworzeniu sieci instytucji (badaczy, studentów, przedstawicieli mediów , osób aktywnie działających w III sektorze) zainteresowanych w/w problemami, promowanie badań wysokiej jakości zarówno w kraju jak i we współpracy międzynarodowej.

Dziedziny reprezentowane:
socjologia, psychologia społeczna, nauki polityczne.

Współpracownicy:
pracownicy naukowi, doktoranci, przedstawiciele III sektora, fundacje.

Działalność w ciągu ostatnich 5 lat
1. Badania (podejmowane tematy):
Kariery akademickie kobiet i mężczyzn- intergeneracyjne podobieństwa i różnice*
Mobilność polskich naukowców
Kobiety w naukach ścisłych
„Genderowe” podobieństwa i różnice w uzyskiwaniu środków krajowych na badania*
Zachowania wyborcze kobiet i mężczyzn w wyborach parlamentarnych i samorządowych
Kobiety i mężczyźni w elitach politycznych i biznesowych w krajach uprzemysłowionych*
Rola organizacji kobiecych w społeczeństwach obywatelskich
Kobiety na rynku pracy
Godzenie pracy i obowiązków rodzinnych przez osoby wysoko wykwalifikowane*
Tożsamość płciowa, percepcja feminizmu
Tworzenie lobby kobiecego w Polsce , Europie i organizacjach międzynarodowych

* Badania realizowane w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej (głównie projektów Komisji Europejskiej, Światowych Badań nad Wartościami)

2. Seminaria i wykłady realizowane w Uniwersytecie Warszawskim (dla studentów socjologii oraz ogólnouniwersyteckie)
– kierowanie specjalizacją „Socjologia płci” na uzupełniających studiach magisterskich w Instytucie Socjologii UW
– kierowanie pracami doktorskimi w w/w zakresie

Tematy prowadzonych zajęć m.in.:
· Płeć i władza w sferze prywatnej i publicznej – z perspektywy antropologicznej, psychologicznej, socjologicznej i politologicznej.
· Seksualność i różne wymiary społecznego porządku.
· Płeć i wiek jako czynniki społecznej ekskluzji i inkluzji w edukacji i na rynku pracy. Teorie i rzeczywistość (porównania międzykulturowe)
· Więcej ni ż trzeci sektor. Kobiety i mężczyźni jako animatorzy oddolnych inicjatyw i ruchów społecznych (kontekst lokalny)
· Płeć i wiek jako determinanty komunikacji marketingowej.
· Kobiety i mężczyźni w polityce.
· Społeczna „fizjologia” miasta i obszarów rolniczych (interakcja między płcią, wiekiem i wykształceniem, sieciami społecznymi a formami przestrzennego zagospodarowania)
· Współczesny feminizm czy postfeminizm

Osoby prowadzące i współprowadzące w/w zajęcia:
prof. dr hab. R. Siemieńska-Żochowska, dr hab. E. Nasalska, dr hab. M. Zahorska-Bugaj, dr A. Domaradzka-Widła, dr D. Walczak, dr B.Frątczak-Rudnicka, mgr I.Matysiak, mgr A. Grabowska.

Konferencje zorganizowane przy współudziale Katedry UNESCO ”Kobiety- społeczeństwo- rozwój” w 2010 roku:
· Konferencja krajowa „Płeć w nauce – przeszkoda czy atut?
Kariery naukowe a życie prywatne” wraz z projektem Komisji Europejskiej „Workcare Synergies” koordynowanym przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „Feminotekę” 1 czerwca 2010 w Warszawie
· Konferencja międzynarodowa “Gender and Research Excellence” wraz z projektem Komisji Europejskiej „Workcare Synergies” koordynowanym przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację „Feminotekę” oraz projekt genSET Consortium 25.10.2010 w Warszawie

Celem obu konferencji było przedstawienie analizy sytuacji kobiet w nauce w kontekście godzenia ról rodzicielskich i życia prywatnego z pracą naukową. Prezentowane rezultaty kilku badań w ramach Workcare Synergies były konfrontowane z doświadczeniami osób pracujących w zmaskulinizowanych dziedzinach nauki oraz zajmujących się problemami instytucjonalnego wspierania rodzin w ich obowiązkach związanych z opieką.
Zadaniem projektu genSET jest zwiększenie potencjału europejskich instytucji naukowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z równością płci, mających wpływ na pracę naukową. W okresie od marca do czerwca 2010 odbyło się w ramach projektu 12 Consensus Seminars. W efekcie powstał Consensus Report on the Gender Dimension in Science zawierający 13 szczegółowych rekomendacji dla działań instytucjonalnych mających na celu wspieranie równego statusu kobiet i mężczyzn w czterech podstawowych obszarach: tworzenie wiedzy naukowej, zarządzanie kapitałem ludzkim, praktyki w miejscu pracy, a także system regulacji i ich przestrzeganie.

W obu konferencjach brali udział przedstawiciele MNiSzW, biznesu, pracownicy naukowi, studenci i doktoranci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także dziennikarze.

Prof. R. Siemieńska jako kierownik Katedry wzięła udział w międzynarodowej konferencji katedr UNESCO zajmujących się wybranymi aspektami problematyki “genderowej” w listopadzie 2010 w Buenos Aires przedstawiając aktywność w/w katedry oraz uczestnicząc w dyskusji dotyczącej globalnej współpracy katedr UNESCO.
Jest członkiem Rady programowej Kongresu Kobiet Polskich, rad doradczych projektów międzynarodowych koordynowanych zagranicą oraz koordynatorem polskich części projektów Komisji Europejskiej.

Wybrane publikacje od 2000 roku:
(pełna lista publikacji wymienionych poniżej osób znajduje się na stronach internetowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)

– R.Siemieńska:
Books :
– R. Siemienska, (2000), Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce (They Have No Opportunities, They Do Not Want, They Are Unable, Do They? About Attitudes and Women’s Political Participation in Poland). Warsaw: ISS UW and F.Ebert Foundation, UNESCO Chair „Women, Society and Development” UW. Warszawa: „Scholar”.
– R.Siemieńska (ed.) (2003), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik róznicujący (Actors of Public Life. Gender as Differentiating Factor). Warszawa: Wyd. Naukowe “Scholar”.pp. 237 (reader – collection of American and English texts)
– R. Siemieńska (ed.)(2005), Płeć – wybory – władza (Gender- Elections – Power).Warszawa: F.Ebert Foundation and „Scholar”.
– R.Siemieńska (ed.) (2007), (ed. with A. Zimmer) Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective. Warsaw: Scholar.
– R. Siemienska (2008), (Guest editor) Changing Conceptions of Gender. International Journal of Sociology, vol.38,/4

Dr A. Domaradzka (adiunkt ISS UW):
– 2009, Liderki organizacji kobiecych – próba typologii (Leaders of women’s organizations- typology), in: B. Budrowska (ed.) Kobiety-Feminizm-Demokracja., Warszawa: IFiS PAN.
Dr D. Walczak (adiunkt ISS UW):
– 2009, Gender Differences in Educational Outcomes: Study of the Measures Taken and the Current Situation in Europe 2009: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, EACEA P9 Eurydice, European Commission, co-author: Zahorska M.
http://www.eurydice.org

I. Matysiak(doktorantka ISS UW):
– 2009, „Kobiety w organizacjach wiejskich” (Women in Rural Organizations) In: Joanna Piotrowska, Agnieszka Grzybek (red.), „Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009”, Kongres Kobiet Polskich 2009, Warszawa, s. 345-351.

Dr A. Majcher :
– Majcher Agnieszka/ Zimmer Annette 2004,. Hochschule und Wissenschaft: Karrierechancen und Hindernisse für Frauen. In: Becker, Ruth/ Kortendiek Beate (eds.) Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung – Theorie, Methoden, Empirie. Verlag fuer Sozialwissenschaften, Pp. 590-598

– Majcher Agnieszka/ Zimmer Annette 2004, Hochschule und Wissenschaft: Karrierechancen und Hindernisse für Frauen. In: Becker, Ruth/ Kortendiek Beate (eds.) Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung – Theorie, Methoden, Empirie. Verlag fuer Sozialwissenschaften, Pp. 590-598

Dr F. Raciborski (Uniwersytet Medyczny w Warszawie):
– 2005. Czy wyborcy preferują mężczyzn?,(Does Electorate Preser Men?) w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
– 2009, Women’s Role In the Family: A comparative Study w N. Tos, K. Muller (eds.), Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological, Vienna 2009