Instytut Socjologii na Karowej

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształci wyjątkowych ludzi w wyjątkowy sposób. Do tradycji naszego Instytutu należy otwartość na wszelkie idee, światopoglądy, problemy i podejścia badawcze. Wciąż się uczymy i nie powielamy schematów. Nasi profesorowie chcą stawiać sobie i studentom wysokie wymagania, nasi studenci przychodzą do nas, bo chcą wysokich wymagań. Dążymy do pogłębionego rozumienia zjawisk społecznych i krytycznego oglądu wszelkich oczywistości. Kształcimy ludzi przygotowanych do aktywnego działania we współczesnym świecie, ludzi, którzy wiedzą i rozumieją więcej. Przez rozwój innowacyjnych badań naukowych, przełomowe publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń wybitnych ekspertów i specjalistów, ale również przez obecność w życiu publicznym członkowie naszej społeczności potwierdzają nieustannie swoją wiarę w socjologię i jej społeczną misję.

Absolwent studiów licencjackich wie, czym jest socjologia i czym wyróżnia się spośród innych dyscyplin. Nasz absolwent nabywa nie tylko ogólnej orientacji w świecie współczesnym, polskim i światowym życiu społecznym i kulturowym i erudycji, jaką daje program, w którym jest miejsce na poważne traktowanie klasyków i na zapoznanie się z najnowszymi badaniami i teoriami. Zyskuje coś cenniejszego: umiejętność stosowania swojej wiedzy w praktyce. Kładziemy nacisk na realne, konkretne umiejętności (matematyczne, warsztatowe, pisarskie, interpersonalne, autoprezentacyjne, analityczne), dając naszym absolwentom unikatowy zestawy kompetencji, które zapewniają im maksymalnie szeroki wybór dalszej drogi. Znajomość języków obcych, której rozwój umożliwiamy i którą egzekwujemy, bogata oferta wymiany stypendialnej z zagranicą, szeroki wachlarz badań, w których może uczestniczyć student w ramach praktyk zawodowych, różnorodność doświadczeń i możliwość uczenia się od największych sław polskiej socjologii sprawia, że nasz licencjat zawsze ma przewagę nad konkurentami. Nasze studia nie są łatwe i nie da się ich przejść bez wysiłku. Za to nasz licencjat, wybierając studia magisterskie albo wkraczając na rynek pracy wie, że znajdzie się wśród najlepszych.

Absolwent studiów magisterskich to człowiek, który do umiejętności praktycznych nabytych na studiach pierwszego stopnia dodał pogłębioną wiedzę teoretyczną i zaawansowaną znajomość warsztatu badawczego socjologii. Rozwijamy umiejętności matematyczne i warsztatowe, nie zaniedbując humanistycznej formacji – chronimy naszych studentów przed przekształceniem w prymitywne maszynki do wykonywania poleceń. Na studiach magisterskich najwybitniejsi polscy socjolodzy pracują indywidualnie ze studentami, którzy gotowi są włożyć wiele wysiłku w to, by stać się specjalistami w badaniu i analizie zjawisk społecznych. Znajomość najnowszych teorii i technik badawczych połączona z uczestnictwem w badaniach prowadzonych aktualnie przez naszych pracowników ma pozwolić studentom włączyć się w główny nurt współczesnej światowej socjologii i w zycie socjologicznej społeczności w Polsce. Kształcimy ludzi, którzy wszędzie odnajdą się bez kompleksów: na dowolnych studiach doktoranckich lub podyplomowych, w firmach badawczych, w instytucjach publicznych i pozarządowych, w mediach, w Polsce i za granicą. Atmosfera współpracy, przynależność do wspólnoty Instytutu Socjologii, sieć kontaktów i zasób technik pozwalających wciąż dalej się rozwijać – to bezcenny kapitał, który oferujemy każdemu naszemu studentowi.

Każdy z naszych pracowników chce uczyć i chce się uczyć. Szanujemy studentów i nie traktujemy ich jako zła koniecznego, chcemy im przekazać nasz szacunek dla nauki, przekazując im naszą postawę otwartości i gotowości do kwestionowania zastanych prawd. Nasi pracownicy byli świadkami, uczestnikami, wybitnymi badaczami i komentatorami najważniejszych przemian w Polsce ostatnich dziesięcioleci – reprezentując różne podejścia i różne światopoglądy, zdołali stworzyć wizerunek socjologii na Karowej: socjologii otwartej, wolnej od prowincjonalizmu, wciąż zdolnej do radykalizmu i zaangażowanej w życie publiczne. To zasób, na którym dziś budujemy i który chcemy rozwijać. Podejmujemy więc nowe wyzwania badawcze, publikacyjne, organizacyjne i dydaktyczne, które wszystkie łączy hasło: socjologia. Kontynuujemy nasze tradycje, wierzymy w naszą tożsamość. Niewiele jest w Polsce miejsca takich, jak Instytut Socjologii – są być może wybitniejsze placówki badawcze, większe i lepiej urządzone szkoły zawodowe, ale nie ma żadnego miejsca, w którym wybitni badacze, wielcy nauczyciele, kontrowersyjni krytycy i wiodący eksperci publiczni spotykaliby się w atmosferze zrozumienia, współpracy i poszanowania wspólnej przeszłości.