Publikacje

uspolecznienie W swojej najnowszej książce Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie dr Maciej Gdula analizuje koncepcje najważniejszych współczesnych teoretyków – Slavoja Žižka, Pierre’a Bourdieu, Judith Butler, Michela Foucaulta, Ernesto Laclau i Brunona Latoura – pokazując, na jak różne sposoby rozumie się dziś krytykę społeczną i jak różne zadania się przed nią stawia.
Książka ukazała się nakładem Krytyki Politycznej.
producingExcellence_m Ukazała się książka Izabeli Wagner „Producing Excellence: The Making of Virtuosos”, Rutgers University Press 2015.

Driven by a passion for music, for excellence, and for fame, violin soloists are immersed from early childhood in high-pressure competitions, regular public appearances, and arduous daily practice. An in-depth study of nearly one hundred such children, Producing Excellence illuminates the process these young violinists undergo to become elite international soloists.
Więcej informacji tutaj.

MatkaPolka Książka Sylwii Urbańskiej, „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń robotnic” (UMK, Toruń 2015) ukazała się w serii monografie Fundacji Nauki Polskiej.
Od co najmniej kilku dekad to zwalniane z restrukturyzujących się fabryk pracownice, rolniczki i gospodynie domowe są bohaterkami cichej, niewidzialnej, choć masowej rewolucji. Jako (nie)legalne migrantki–sprzątaczki i opiekunki dzieci, osób starszych i chorych – zamieszkujące wraz z milionami podobnych sobie globalnych robotnic getta migracyjne w metropoliach Europy i Ameryki, musiały zmierzyć się z nowymi nierównościami, gruntownie przeorganizować role, tożsamości rodzinne i wzorce płci.
Więcej informacji tutaj.
Layout 1 Książka Zuzanny Bogumił, Joanny Wawrzyniak et al. „The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums” (New York-Oxford 2015) ukazała się właśnie w serii Museums and Collections wydawnictwa Berghahn Books.
This book presents a useful methodology for examining museum images and provides a critical analysis of the role historical museums play in the contemporary world. As the catastrophes of World War II still exert an enormous influence on the national identities of Russians, Poles, and Germans, museum exhibits can thus play an important role in this process.
Więcej informacji tutaj.
mowa Czy? Mowa nienawiści o gejach i lesbijkach w polskim dyskursie katolickim.
Raport studentów Instytutu Socjologii z badań dyskursu w r. akad. 2006/2007
, przeprowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Ireneusza KRZEMIŃSKIEGO
Tekst publikacji przygotowany pod jego redakcją.
Warszawa 2015
depatrianci1 Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości.
Książka jest do nabycia na stronie NCK.
socjologia_ulotka_internet_2m1 Redakcja naukowa:
Mikołaj Lewicki
Sławomir Mandes
Anna Przybylska
Małgorzata Sikorska
Cezary Trutkowski

Książkę wydało
Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strangers_by_Choice_cover1 W wydawnictwie Peter Lang ukazało się tłumaczenie książki Andrzeja Waśkiewicza Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej sfinansowane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.
global_community1 Dr hab. Marta Bucholc opublikowała w Niemczech książkę “A Global Community of Self-Defense”.
In this book, the author is tackling one of the most salient problems in our current debate about globality: How a global community is possible.
antropolodzynawojnie1 Nakładem Wydawnictw UW ukazała się książka Michała Kowalskiego “Antropolodzy na wojnie”, w której Autor przedstawia dzieje współpracy badaczy społecznych z wojskiem i wywiadem od czasów wypraw Jamesa Cooka, przez rywalizację kolonialną mocarstw europejskich, I i II wojnę światową, okres „zimnej wojny” aż do współczesnych interwencji militarnych w Iraku i w Afganistanie.
Opis książki jest tutaj.
Kubisa okladka_m Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych
Julia Kubisa
Warszawa 2014
link do księgarni

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napotykają kobiety chcące uczestniczyć w sferze publicznej. Z badań nad OZZPiP wyłania się obraz organizacji walczącej, starającej się negocjować wizerunek pielęgniarki i położnej przez zerwanie z tradycyjnie przypisywaną tym zawodom pokorą na rzecz podkreślania ich profesjonalizmu oraz niezwykłej wagi pracy opiekuńczej. Tłem rozważań jest reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jej konsekwencje dla warunków pracy oraz możliwości świadczenia wysokiej jakości opieki przez pielęgniarki i położne. Julia Kubisa napisała książkę ważną, zawierającą wiele oryginalnych obserwacji i uogólnień, rozszerzającą wiedzę o polskim ruchu związkowym.
prof. dr hab. Juliusz Gardawski

Autorka pokazuje obszary naszej transformacji ustrojowej, w których zmiany na plus są niewielkie, a często zgoła żadne.
prof. dr hab. Witold Morawski

Paradoksy idei reprezentacji politycznej
Andrzej Waśkiewicz
Warszawa 2012
link do księgarni

Książka Andrzeja Waśkiewicza dotyczy jednej z kluczowych idei związanych z demokracją – idei reprezentacji. Kiedy dzisiaj mówimy o kryzysie demokracji, w istocie najczęściej mamy na myśli kryzys instytucji reprezentacji. Andrzej Waśkiewicz z perspektywy historyka idei pokazuje znakomicie narodziny i rozwój idei reprezentacji, zwłaszcza przed jej zinstytucjonalizowaniem w demokracji przedstawicielskiej, a także problemy związane z funkcjonowaniem instytucji reprezentacji we współczesnym państwie. Dzięki tej wyczerpującej, świetnie napisanej książce możemy się zastanowić, czy słabościom reprezentacji jesteśmy w stanie jakoś zaradzić, do jakich historycznych dzieł i autorów powinniśmy się odwołać oraz na jakie pytania związane z ideą demokracji musi jeszcze odpowiedzieć myśl polityczna, by kwestia reprezentacji została potraktowana poważnie. Nie jest to książka wyłącznie dla specjalistów, gdyż zarówno z ideą, jak i instytucją reprezentacji mamy przecież wszyscy do czynienia na co dzień.
Marcin Król

Style życia a porządek klasowy w Polsce
redakcja: Maciej Gdula, Przemysław Sadura
Warszawa 2012
link do księgarni

Ta książka zrodziła się z ciekawości i rozczarowania. Byliśmy ciekawi, czy zaproponowany przez Pierre’a Bourdieu podział na trzy klasy – wyższą, średnią i niższą – daje się obronić w odniesieniu do Polski. Chcieliśmy sprawdzić, na czym polegają zbieżności i różnice między stylami życia we Francji i w naszym kraju. Rozczarowani byliśmy dotychczasowymi sposobami wykorzystywania teorii Bourdieu w Polsce, gdyż zbyt swobodnie traktowano w nich pojęcia autora Dystynkcji. Zaproponowana przez nas koncepcja stylów życia jako rywalizujących uniwersalności – mimo że nieortodoksyjna – to, jak sądzimy, pozostaje wierna duchowi i kierunkowi ewolucji teorii Bourdieu.
Maciej Gdula i Przemysław Sadura

blaski_m Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce
Redakcja naukowa Ewa Nowicka
Warszawa 2011
link do księgarni

Każda emigracja ma swoje blaski i cienie. Z punktu widzenia emigranta źródłem radości bywa możliwość ucieczki od nieznośnych warunków życia, szansa zdobycia miejsca bezpiecznego lub dającego oczekiwane perspektywy rozwoju indywidualnego oraz awansu społecznego dzieci. Cieniem okazują się nieoczekiwane trudności, różnice kulturowe, obcość nowego środowiska społecznego. Po stronie społeczeństwa przyjmującego blaskiem może być uzupełnienie braków na rynku pracy, zetknięcie się z ciekawą odmiennością. Nierzadko jednak towarzyszy temu cień w postaci zachowań niezrozumiałych, nieznanych, dziwacznych, czasem wręcz nieakceptowanych, odbieranych jako groźne i odrażające.
Ewa Nowicka

4562m Dawne idee, nowe problemy
Redakcja naukowa Paweł Śpiewak
Warszawa 2011
link do księgarni

Książka Dawne idee, nowe problemy jest dziełem pracowników i przyjaciół Zakładu Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UW. Składa się z różnorodnych studiów, które łączy jedno: klasyków myśli społecznej i politycznej traktuje się tu jako przewodników i partnerów w rozmowie o naszej współczesności. Dzięki lekturze mistrzów autorzy opisują, czym jest Unia Europejska, nowa polityka, czym w polityce jest wybaczenie, jak zmienia się sens populizmu i jak są wyznaczane granice socjologii. Warsztat historyków idei łączą z warsztatami badaczy i obserwatorów życia publicznego.

“Nasze poszukiwania ideą w różnych kierunkach. Są między nami osoby zainteresowane teoriami socjologicznymi, ideami polityki, dzisiejszymi ruchami społecznymi. Łączy nas jedno: jesteśmy przekonani, że warto patrzeć na naszą współczesność poprzez klasyczne już dzieła, które ukształtowały zachodnią tradycję myśli społecznej i socjologicznej. Mistrzowie i nauczyciele idei są naszymi przewodnikami i przyjaciółmi, którzy pomagają nam obejrzeć pasjonujące nas zjawiska z różnych stron. […] Chcemy z nich uczynić po części współczesnych nam. Pragniemy, by uczestniczyli oni w ważnych publicznych debatach i pomogli nam rozwiązać nasze problemy”.
ze wstępu Pawła Śpiewaka

jednostka_wykorzenionam Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?
Redakcja naukowa: Aleksandra Lompart
Warszawa 2010
link do księgarni

“Spośród wielu metafor organizujących myślenie socjologiczne coraz większą popularność zyskuje metafora zakorzenienia/wykorzenienia. Nie powinno nas to dziwić, żyjemy wszak w dobie gwałtownych przemian norm i relacji społecznych, ról i tożsamości, instytucji i organizacji – a więc wszystkiego tego, co tworzy glebę społecznego życia i pozwala jednostkom odnajdywać swe własne w nim miejsce. A ściślej, co pozwalało, gdyż to właśnie doświadczane współcześnie przemiany, pozbawiając nas możliwości jednoznacznego określenia naszego miejsca w kulturze i społeczeństwie, rodzą w nas poczucie wykorzenienia, braku przynależności, obcości wreszcie. To poczucie wykorzenienia wydaje się dziś nieodłącznym korelatem procesów indywidualizacji.”
Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski

polska_po20m Polska po 20 latach wolności
Redakcja naukowa Marta Bucholc, Sławomir Mandes, Tadeusz Szawiel, Joanna Wawrzyniak
Warszawa 2011
link do księgarni

Na tom składa się, poza nader rzeczowym redaktorskim wprowadzeniem, 30 rozpraw, stanowiących pokłosie udanej konferencji naukowej, którą Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w maju 2009 roku na dwudziestolecie przełomu ustrojowego w naszym kraju. W żadnym razie nie jest to jednak po prostu zbiór materiałów konferencyjnych. Widać, że redaktorom książki zależało na stworzeniu możliwie rozległej (i teoretycznie pogłębionej) panoramy społecznej Polski współczesnej.
Wśród autorów znaleźli się znakomici goście zagraniczni, m.in. Adam Przeworski, którego, umieszczona na pierwszym miejscu, obszerna rozprawa Samorządność naszych czasów stanowi niewątpliwie jedną z ozdób całości.
Wiele innych pozycji to również teksty naprawdę pierwszorzędne, wnoszące rzeczywiście coś nowego nie tylko do kanonu wiedzy o tzw. transformacji systemowej naszego kraju i jej rezultatach, ale i do refleksji o stanie polskiej socjologii czy wiedzy społecznej w ogólności. Niektóre są przy tym w stanie zainteresować szersze grono czytelników, a nie tylko socjologów i studentów socjologii. Wielką zaletą zbioru jest zresztą to, że nierzadko wprost do dyskusji zaprasza.
z recenzji Jerzego Szackiego

kultura-i-gospodarka
Kultura i gospodarka
Autor: J. Kochanowicz, M. Marody (red.)
Wydawnictwo: SCHOLAR
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7383-403-3
Ilość stron: 308
Fundamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy indziej wskazywano raczej, że obie te sfery są w gruncie rzeczy mocno ze sobą zrośnięte i pojęcia gospodarki oraz kultury traktować należy raczej jako nazwy różnych aspektów tej samej rzeczywistości. (?)
Zebrane w tym tomie teksty w żadnej mierze nie pretendują do wyczerpującego opisu polskiej kultury ekonomicznej. Stanowią raczej wyraz osobistego zaangażowania poszczególnych Autorów w rozważania dotyczące określonych obszarów problemowych, niż próbę systematycznej analizy związków między polską kulturą i gospodarką. Tym niemniej redaktorzy tego tomu mają nadzieję, że przedstawione teksty przyczynią się do ożywienia zainteresowania tą problematyką, w ich mniemaniu niezmiernie ważką, a jednocześnie jak dotąd raczej zaniedbywaną w polskim dyskursie naukowym.
(fragmenty Wprowadzenia)
wojna-a-panstwo-wczoraj-i-dzis_piotr-chmielarz
Autor: Piotr Chmielarz
Wydawnictwo: SCHOLAR , Kwiecień 2010
ISBN: 978-83-7383-397-5
Liczba stron: 308
Ile nowego jest we współczesnych wojnach? Co to znaczy – wygrać wojnę? Jaką rolę w jej prowadzeniu odgrywa państwo?
Piotr Chmielarz poszukuje odpowiedzi na pytanie o naturę wojen, z którymi stykają się bądź mogą zetknąć współczesne społeczeństwa europejskie. Wojna, podobnie jak społeczeństwo, a wraz z nim państwo, zmienia się nieustannie. Choć współcześnie rola państwa – w klasycznym ujęciu jedynego podmiotu działań wojennych – ulega redefinicji, nadal jawi się ono jako najważniejszy aktor.
halas_e_59946_cover_xxl
W serii Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society (Verlag Peter Lang: 2010) ukazała się książka prof. Elżbiety Hałas.

Book Synopsis:
If the new cultural sociology is to gain firm grounds, it should rediscover the classic studies on cultural dynamics and cultural systems. This book contributes to a better understanding of Florian Znaniecki as an eminent culturologist and the lasting relevance of his theory of cultural becoming. Znaniecki opted for a humanistic approach that he called culturalism. Culturalism, founded on the principle of the humanistic coefficient, is applied also to the cultural person. The concept of social values makes this cultural approach an original one. The cultural logic and cultural ethos of Znaniecki’s thought is inherent in the very principle of a creative evolution of culture, augmenting his vision of a new civilization of the future and a world culture society.

Contents:
Classical Cultural Sociology – Semiotic Interpretation of the Humanistic Coefficient – Constructing Social Values – Cultural Approach to Social Sentiments – Dialogical vs. Hegemonic Models of Interaction between National Culture Societies – Culture and Power – Possibilities and Responsibilities for the World Society.

Bibliografia prac 2002-2005
Bibliografia prac 2008