Nagrody

Odznaczenia

2015 rok
Prof. Ireneusz Krzemiński – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Nagroda im. Stefana Nowaka

W celu upamiętnienia postaci i dorobku Stefana Nowaka (1924-1989) oraz promowania badań w dziedzinach szczególnie mu bliskich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił w 1995 roku Nagrodę jego imienia, przyznawaną za „osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego”.

Stefan Nowak jak nikt inny nadaje się na patrona nagrody Instytutu Socjologii. Na warszawskiej socjologii spędził całe swoje dorosłe życie i przeżył całą formację ustrojową – od początków PRL do jego upadku. Należał do pierwszych po wojnie studentów – entuzjastów socjologii. Był uczniem Stanisława Ossowskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim przebył wszystkie szczeble kariery akademickiej, od młodszego asystenta aż do członkostwa najznakomitszych akademii nauk.

Stefan Nowak – poprzez swoje badania, pracę nauczycielską, działalność w środowisku socjologicznym i przykład własny – wywarł poważny wpływ na oblicze i warsztat socjologii w naszym kraju. Wielu socjologów jest i czuje się jego dłużnikami. Ustanowienie nagrody jego imienia jest wyrazem świadomości tego długu.

więcej…

W celu upamiętnienia postaci i dorobku Stefana Nowaka (1924-1989) oraz promowania badań w dziedzinach szczególnie mu bliskich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił w 1995 roku Nagrodę jego imienia, przyznawaną za „osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego”.

Stefan Nowak jak nikt inny nadaje się na patrona nagrody Instytutu Socjologii. Na warszawskiej socjologii spędził całe swoje dorosłe życie i przeżył całą formację ustrojową – od początków PRL do jego upadku. Należał do pierwszych po wojnie studentów – entuzjastów socjologii. Był uczniem Stanisława Ossowskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim przebył wszystkie szczeble kariery akademickiej, od młodszego asystenta aż do członkostwa najznakomitszych akademii nauk.

Tutaj napisał pierwsze w Polsce nowoczesne podręczniki metodologii badań społecznych. Przez jego seminaria przenikała do Polski metodologia badań empirycznych, na nich uczono się łączyć wyobraźnię teoretyczną z rzetelnym warsztatem. W pracy z Nowakiem wielu socjologów zyskało formację naukową, a treści lub styl jego myślenia są wciąż obecne w ich twórczości.

Tutaj zrealizował swoje badania empiryczne. W 1958 roku zbadał „ideologię społeczną” studentów Warszawy, a był to pierwszy akademicki sondaż w odrodzonej po 1956 roku socjologii polskiej. W 1961 roku Nowak przeprowadził badania and subiektywnymi aspektami struktury społecznej, pierwsze w Polsce tak pełne badania tej dziedziny. Wśród ich wyników znalazło się ważne ustalenie, że ideały socjalistycznego egalitaryzmu przyjęły się w społeczeństwie i stały się podstawą krytyki rzeczywistości. Na początku lat siedemdziesiątych Nowak badał międzypokoleniową transmisję wartości i stwierdził, że w Polsce nie ma „luki pokoleniowej”. Stefan Nowak był wybitnym znawcą społeczeństwa polskiego – nie tylko jego bodźcem, a jego pojęcie „próżni społecznej”, jako jedno z nielicznych pojęć socjologicznych stało się obiegowym.

Stefan Nowak należał do uczonych, którzy nakaz „nieposłuszeństwa w myśleniu”, sformułowany przez Ossowskiego, potraktowali serio – i rozciągał go poza aferę nauki. Był przykładem niezależności w myśleniu i działaniu publicznym, oparciem dla „niepokornych” – także wtedy, gdy postawa taka była jeszcze rzadko wyraża.

Stefan Nowak – poprzez swoje badania, pracę nauczycielską, działalność w środowisku socjologicznym i przykład własny – wywarł poważny wpływ na oblicze i warsztat socjologii w naszym kraju. Wielu socjologów jest i czuje się jego dłużnikami. Ustanowienie nagrody jego imienia jest wyrazem świadomości tego długu.

Regulamin nagrody im. Stefana Nowaka

1. Nagroda im. Stefana Nowaka przyznawana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.

2. Nagrodzona może być praca opublikowana w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się Nagrodę. Nagrodzona może być także seria prac, przy czym co najmniej jedna z tych prac musi ukazać się w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się Nagrodę.

3. Nagrodę za osiągnięcia z dziedziny metodologii przyznaje się autorom krajowym, a nagrodę za badania społeczeństwa polskiego – zarówno autorom krajowym, jak i zagranicznym.

4. Nagrodę przyznaje się co dwa lata. Jeśli w danym roku Jury nie przyzna Nagrody, przyznaje się ją w roku następnym.

5. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom oraz gratyfikację finansową. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty, a Laureat wygłasza wykład dedykowany pamięci Stefana Nowaka. Wykład wydawany jest drukiem.

6. Jury Nagrody w składzie trzech osób wybierane jest co dwa lata przez Radę Instytutu Socjologii UW. Jeśli w danym roku Jury nie przyzna Nagrody i przyznaje się ją w roku następnym, wybiera się nowe Jury.

7. Interpretacja Regulaminu Nagrody należy do Jury.

Laureaci Nagrody im. Stefana Nowaka

1995 Krystyna Lutyńska
za książkę „Surveye w Polsce: spojrzenie socjologiczno-antropologiczne”.

1997  Bogdan Cichomski
za zainicjowanie, koncepcję i kierownictwo programu badawczego Polski Generalny Sondaż Społeczny, którego wyniki zawarte są w tomach „Polski Generalny Sondaż Społeczny. Struktura skumulowanych danych, 1992-1995″.

1999 Kazimierz M. Słomczyński
za badania nad zależnościami między położeniem jednostki w strukturze społecznej a jej psychologicznym funkcjonowaniem.

2001 Henryk Domański
za badania i prace poświęcone strukturze społeczeństwa polskiego w okresie zmiany systemowej.

2003 Bogdan W. Mach
za książkę „Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka” i inne prace o wpływie zmiany ustrojowej w Polsce na osobowość społeczną.

2005 Andrzej Nowak
za wkład do metodologii symulacji komputerowych i modelowania matematycznego procesów społecznych.

2007 Radosław Markowski
za zainicjowanie i prowadzenie Polskiego Generalnego Studium Wyborczego oraz badania nad zachowaniami wyborczymi Polaków w kontekście zmieniającego się systemu politycznego.

2010 Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
za badania nad ekologią i dynamiką biedy w wielkim mieście.

2013 Marek Krajewski
za badania nad “niewidzialnym miastem”, za ich pomysł i kierownictwo.

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2003 rok
Prof. Jerzy Szacki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

2004 rok
Prof. Jadwiga Staniszkis w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach “Postkomunizm” (2001) oraz “Władza globalizacji” (2003).

Nagroda prezesa Polskiej Akademii Nauk

2015 rok
Prof. Mirosława Marody za publikację naukową pt. “Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna” – książkę o wyjątkowej wartości dla środowiska nauk społecznych i humanistycznych.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów

2015
Dr Agata Joanna Komendant-Brodowska za rozprawę doktorską pt. “Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej”

2012 rok
Dr Sylwia Urbańska za pracę doktorską “Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet”.

2004 rok
dr Sławomir Mandes za pracę doktorską “Pojęcie Świata przeżywanego w socjologii.”

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureaci Nagrody Ministra

2010 rok
prof. dr hab. Grzegorz Lissowski, nagroda indywidualna pierwszego stopnia za książkę “Zasady sprawiedliwego podziału dóbr”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.

2011
Prof. Elżbieta Hałas została wyróżniona nagrodą indywidualną II stopnia za cykl prac w języku polskim i angielskim poświęconych socjologii kulturowej i kulturologii Floriana Znanieckiego.

Prof. Ewa Nowicka-Rusek została wyróżniona nagroda indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe i wieloletnia pracę na rzecz rozwoju nauk społecznych.

Nagroda im. Ludwika Krzywickiego

Laureaci nagrody Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Ludwika Krzywickiego

2001
dr Mirosława Grabowska i dr Tadeusz Szawiel za książkę: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 [2003].

2013
dr Lech Nijakowski za książkę: Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo SCHOLAR 2013

Nagroda im. Jana Długosza

Laureaci nagrody im. Jana Długosza za najlepszą książkę w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki

2005 rok
dla prof. Mirosławy Marody i dr Anny Gizy-Poleszczuk za książkę „Przemiany więzi społecznych”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

Nagroda im. ks. Józefa Tischnera

Laureaci nagrody im. ks. Józefa Tischnera

2005
dla dr hab. Mirosławy Grabowskiej za książkę ‘Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku.’, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

2012
dla dr Karoliny Wigury za książkę „Wina narodów. Przebaczanie jako strategia prowadzenia polityki”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011

2013
dla prof. Pawła Śpiewaka za całokształt twórczości, w której przekonująco łączy socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę

dla dr Michała Łuczewskiego za książkę “Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego

Laureaci nagrody PTS im. Stanisława Ossowskiego

2000 rok
dla dr. Cezarego Trutkowskiego za książkę: Społeczne reprezentacje polityki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

2007 rok
dla dr. Lecha Nijakowskiegoza książkę: Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.

2012 rok
dla dr Michała Łuczewskiego za książkę Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2012.

Nagroda im. Floriana Znanieckiego

Laureaci nagrody PTS im. Floriana Znanieckiego

1992 rok
dla Barbary Badory i Joanny Szymańskiej za pracę magisterską: Święty naszych czasów.

1993 rok
dla Łukasza Mazurkiewicza za pracę magisterską: Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji systemowej.

1995 rok
dla Dominiki Dzięgielewskiej za pracę magisterską: Metoda wyceny warunkowej: zastosowanie sondażu do oceny wartości dóbr środowiskowych. Przykład projektu zahamowania eutrofizacji Bałtyku.

dla Izabeli Hawrylik za pracę magisterską: Analiza głównych nurtów w krytyce mass mediów.

1999 rok
dla Marty Kuc za pracę magisterską: Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego.

dla Dariusza Przybysza za pracę magisterską: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych.

2000 rok
dla Marty Bucholc za pracę magisterską: Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu ‘mocnego programu’ socjologii wiedzy. Próba krytyki.

dla Krzysztofa Tymickiego za pracę magisterską: Bezżenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska.

2001 rok
dla Lecha Nijakowskiego za pracę magisterską: Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku.

dla Justyny Cieślik za pracę magisterską: Powstanie i rozwój internetu: analiza instytucjonalna.

2002 rok
dla Michała Kota za pracę magisterską: Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce .

dla Jana Stanisława Herbsta za pracę magisterską: Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

2010 rok
nagroda I stopnia dla Justyny Pękali za pracę magisterską pt. „Mechanizm peer review na przykładzie polskich czasopism naukowych”

2011 rok
nagroda II stopnia dla Wojciecha Marka Rafałowskiego za pracę magisterską pt. “System wyborczy jako czynnik kształtujący system partyjny w krajach pokomunistycznych”

2012 rok
nagroda I stopnia dla Jana Strzeleckiego za pracę magisterską pt. “Postfordowska ideologia pracy. Narracje laureatów konkursu ‘Grasz o staż'”

Nagroda im. Jana Józefa Lipskiego

Laureaci nagrody im. Jana Józefa Lipskiego

2002 rok
dla Dominika Batorskiego za pracę magisterską: Przestrzenna teoria głosowania: zachowania wyborców a wymiary ideologiczne

2007 rok
dla Agaty Nowotny za pracę magisterską „Współczesne ramy sztuki. Kategorie odbiorcze sztuki współczesnej wobec najnowszych przemian społecznych. Na podstawie badań publiczności i kuratorów wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej”

dla Moniki Dawidejt za pracę magisterską „Miasto „wyrwanych korzeni”. Problemy kształtowania się tożsamości religijnej w Ełku”

2008 rok
dla Marty Olejnik za pracę magisterską „Komunikacyjne sposoby utwierdzania się we wspólnej wizji rzeczywistości”

dla Karoliny Sztandar-Sztanderskiej za pracę magisterską ”Teoria socjologiczna a praktyki społeczne według Pierre’a Bourdieu”

2012 rok
dla Adama Wolańskiego za pracę magisterską “Postholokaustowa etyka a Kościół katolicki”

dla Karoliny Mikołajewskiej wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia za pracę magisterską “Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników Wedla”

Nagroda im. Witolda Kuli

Laureaci nagroda Banku BISE S.A. im. prof. Witolda Kuli

2002 rok
dla Marty Strumińskiej za pracę magisterską: Zrównoważony rozwój i Lokalna Agenda 21.

dla Małgorzaty Mazurek za pracę magisterską: Codzienność socjalistycznego zakładu pracy. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie 1956-62.

dla Arkadiusza Peiserta za pracę magisterską: Skuteczność pożyczek dla bezrobotnych na tle ewolucji rynku pracy.

Nagroda PEN Clubu

Laureaci nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jerzego Strzeleckiego

1992 rok
dla dr. Ireneusza Krzemińskiego

2002 rok
dla dr. Jakuba Karpińskiego za „Intelektualna precyzję refleksji metodologa nauk społecznych i człowieka kultury, za pasję moralną humanisty, smak i elegancję, które okiełznać potrafiły polityczne furie, za niezłomną godność przekonań i odwagę czynów publicznych, która nie cofa się przed poświęceniem za żywe świadectwo Pana Cogito”

Inne nagrody

2007 rok
dla Zuzanny Kołakowskiej nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) za pracę magisterską: „Metodologiczne problemy zjawiska niedostępności w badaniach sondażowych”

2009 rok
Dr Joanna Wawrzyniak znalazła się wśród laureatów IX edycji programu “Zostańcie z nami”. Stypendium tygodnika “Polityka” otrzymują najwybitniejsi przedstawiciele pokolenia młodych badaczy. Jest ono wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureatów oraz zachętą do kontynuowania badań w polskich instytucjach naukowych

dla mgr Barbary Lisowskiej III nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR za pracę magisterską “Rola serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i generowaniu kapitału społecznego – na przykładzie serwisu Wiadomości24.pl”.

dla dr Marty Kuc-Kiełkowskiej pierwsza nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę doktorską

dla dr. Mikołaja Lewickiego druga nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę

dla dr. Michała Łuczewskiego wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę „Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007”

dla dr. Przemysława Sadury wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę „Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji”

2010 rok
Dla doktoranta Instytutu Socjologii UW mgr Adama Gendźwiłła I Nagroda w VII edycji Konkursu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcji “Samorządu Terytorialnego” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronioną w 2009 roku

2011 rok
dla mgr. Adama Gendźwiłła oraz Mgr Joanny Kusiak stypendia Junior Fulbright Advanced Research Awards przyznane w ramach Programu Fulbrighta na rok akademicki 2011-2012

dla dr Sylwii Urbańskiej I Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską pt. “Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Koseła)

dla dr Anny Kordasiewicz nagroda III stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską zatytułowaną “(U) Sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej”, której promotorem był prof. dr hab. Antoni Sułek.Laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2013 rok
Dla dr Julii Sałacińskiej-Rewiakin I nagroda w X edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską za pracę “Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości”.

dla mgr. Adama Müllera I nagroda w XV edycji konkursu prac magisterskich organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę pt. “Udział wynagrodzeń w PKB a jego ukryty wpływ
na reformę emerytalną”

2014 rok
Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
a) I Nagroda dla mgr Zofii Włodarczyk za pracę „Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”
b) Wyróżnienie dla mgr Eweliny Koziary za pracę „Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną”

Nagroda przyznana przez Klub Jagielloński we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej
I nagroda dla Moniki Białokowskiej za pracę magisterską “Prascy wysoko wykwalifikowani specjaliści „ekspaci”– łatwa imigracja i życie w „bańce”. Analiza procesu migracyjnego oraz integracji”

Nagroda XI edycji ogólnopolskiego konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym
III nagroda dla Eweliny Koziary za pracę magisterską „Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną”

Nagroda za Najlepszą Pracę nt. Ameryki Łacińskiej, konkursu organizowanego przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Dla mgr Agnieszka Radziwinowiczówna za pracę pt. “Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu”

Nagroda Rzecznika Praw Dziecka, za najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka
Dla Anny Siejak w kategorii prace magisterskie – “Kocham. Nie biję?” – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym.

Nagroda im. Jana Józefa Lipskiego
Nagroda specjalna II stopnia im. Gajki Kuroniowej
Dla Zofii Włodarczyk za pracę magisterską “Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”

2015 rok
Dr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska
została wyróżniona w XVII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę “Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce”. Organ przyznający Minister Pracy i Polityki Społecznej.