Habilitacje

Prace habilitacyjne z socjologii

przedłożone na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytety Warszawskiego i jego poprzednikach.

Wykaz obejmuje prace habilitacyjne w zakresie socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim: na Wydziale Humanistycznym (1947-1952), na Wydziale Filozoficznym (1957-1968), na Wydziale Nauk Społecznych (1968-1975) i na Wydziale Filozofii i Socjologii (1975-). Przed wojną w UW nie nadano żadnej habilitacji w zakresie socjologii.

Prace ułożone są według roku nadania stopnia docenta, a od 1969 roku – doktora habilitowanego; w obrębie roczników ułożone są według nazwisk autorów. Wykaz został sporządzony w 2003 roku na podstawie dokumentacji znajdującej się na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Uzupełniany jest na bieżąco.

W Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii nadaje także Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

1949

Assorodobraj Nina
Elementy świadomości klasowej mieszczaństwa

1951

Nowakowski Stefan
Przemiany społeczne udności autochtonicznej na Śląsku Opolskim

1960

Bauman Zygmunt
Klasa- ruch-elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego

1961

Hirszowicz Maria
Problemy państwa brytyjskiego

Wiatr Jerzy
Niektóre zagadnienia opinii publicznej w świetle wyborów 1957 i 1958 roku

1962

Nowak Stefan
Struktura, geneza i dynamika ideologii społecznej studentów Warszawy

1964

Chodak Szymon
Systemy polityczne “Czarnej”Afryki

Wesołowski Włodzimierz
Klasy, warstwy i władza

1965

Szacki Jerzy
Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizja świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji (1789 – 1815)

1966

Pawełczyńska Anna
Dynamika przemian kulturowych na wsi

1967

Malanowski Jan
Klasy, stosunki klasowe i różnice społeczne w mieście Mławie

1968

Dyoniziak Ryszard
Zróżnicowanie kulturowe a czynniki warstwotwórcze

1970

Krawczyk Zbigniew
Natura, kultura, sport (kontrowersje teoretyczne w Polsce)

1971

Wiśniewski Wiesław
Przystosowanie do środowiska uczelnianego

1972

Komorowski Zygmunt
Wychowanie i szkolnictwo w kulturach Afryki

1973

Ciupak Edward
Katolicyzm ludowy w Polsce

1975

Morawski Witold
Nowe społeczeństwo przemysłowe

Szacka Barbara
Przeszłość w świadomości współczesnej inteligencji polskiej

Wojnar-Sujecka Janina
Myśl, działanie, rzeczywistość. Studium o światopoglądzie socjalistycznym Jean Jauresa

1977

Siemieńska-Żochowska Renata
Siła tradycji i siła interesów. O problemach “białego ruchu etnicznego” w Stanach Zjednoczonych

1978

Jasińska-Kania Aleksandra
Charakter narodowy a przemiany społeczne. Próba weryfikacji teorii na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Nowicka Ewa
Afryka w świadomości Murzynów amerykańskich

Staniszkis Jadwiga
Antynomie organizacji

1981

Słomczyński Kazimierz M.
Pozycja zawodowa i jej związki z wykształceniem

Tyszka Andrzej
Struktura społeczeństwa i kultura socjalistyczna

Węgleński Jan
Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia

1982

Hajduk Edward
Przemiany osobowości studentów

Kamiński Antoni
Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych

Kurczewski Jacek
Spory i sądy

Modzelewski Wojciech
Walka bez użycia przemocy

Sadowski Andrzej
Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego (na przykładzie Białegostoku)

1983

Misztal Maria
Zróżnicowanie systemu wartości społeczeństwa polskiego

Kwaśniewski Jerzy
Społeczeństwo wobec dewiacji

Pohoski Michał
Ruchliwość społeczna w Polsce

1985

Marody Mirosława
Język, myślenie, działanie. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania

1986

Potocki Andrzej
Diecezja rzymsko-katolicka jako organizacja społeczna. Studium monograficzne na przykładzie diecezji przemyskiej

1988

Okrasa Włodzimierz
Funkcjonowanie i efektywność zespołów badawczych

1990

Hrynkiewicz Józefina
Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego

Kiciński Krzysztof
Orientacje moralne – próba typologii

Kozek Wiesława
Reformy gospodarcze a społeczeństwo

Sułek Antoni
W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa

1991

Frieske Kazimierz W.
Socjologia w działaniu: nadzieje i rozczarowania

Potocka-Hoser Anna
Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładach przemysłowych

1992

Lissowski Grzegorz
Prawa indywidualne a wybór społeczny

Ostrowska Antonina
Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa

1993

Krzemiński Ireneusz
Co się dzieje pomiędzy ludĽmi? Współczesne teorie interakcji społecznej

1994

Chałubiński Mirosław
Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma

1996

Konecki Krzysztof
Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne

1997

Bukraba-Rylska Izabella
Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych

Gładys-Jakóbik Jolanta
Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w sytuacji zmiany systemowej

Kojder Andrzej
Godność i siła prawa

Korporowicz Leszek
Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

Zakrzewska-Manterys Elżbieta
Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia.

Zybertowicz Andrzej
Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy.

1998

Kraśko Nina
Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920 – 1970

Raciborski Jacek
Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989 – 1995.

2000

Śpiewak Paweł
W stronę wspólnego dobra.

2004

Marta Zahorska-Bugaj
Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem.

Jerzy Bartkowski
Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne.

Krzysztof Koseła
Polak i katolik. Splątana tożsamość.

2005

Mirosława Grabowska
Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku.

Adam W.Jelonek
Dylematy konsocjonalizmu przypadek Malezji.

Jan Poleszczuk
Ewolucyjna teoria interakcji społecznych.

Jarosław Kilias
Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu.

2006

Anna Giza-Poleszczuk
Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej.

Sławomir Łodziński
Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku.

Ewa Nasalska
Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949 – 1999.

2008

Małgorzata Jacyno
Kultura indywidualizmu.

2009

Andrzej Waśkiewicz
Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej

Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji

2012

Piotr Chmielewski
Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych

Izabela Wagner-Saffray
Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych

2013

Urszula Kurczewska
Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

2014

Marta Bucholc
Norbert Elias jako socjolog współczesności

Natalia Garner
Jednotematyczny cykl publikacji Indywidualne i kontekstowe determinanty zachowań i postaw obywatelskich w perspektywie porównawczej

Jacek Haman
Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier

Lech Nijakowski
Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej

2016

Michał Kowalski
Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych

Maciej Gdula 
Uspołecznienie i kompozycja

2017

Małgorzata Głowacka-Grajper
Transmisja pamięci. Działacze “sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce

Aleksandra Grzymała-Kazłowska
jednotematyczny cykl publikacji pt. Tożsamości i więzi społeczne migrantów. Od pojęcia strategii adaptacyjnej poprzez paradygmat integracyjny do koncepcji zakotwiczenia

Mikołaj Jasiński
Podejmowanie decyzji w dużych zgromadzeniach zróżnicowanych ideologicznie. Gry oceaniczne w strukturze ideologicznej.  Jednotematyczny cykl artykułów

Joanna Konieczna-Sałamatin
Uniwersalność i swoistość procesów transformacyjnych w społeczeństwie ukraińskim (po1991 r.) z perspektywy badań nad wartościami. Cykl powiązanych tematycznie artykułów

Adam Leszczyński
Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980

Sławomir Mandes
Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii

Tomasz Maślanka
Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno – kulturowego w perspektywie socjologii kultury

Mikołaj Rakusa-Suszczewski

Cień radykalizmu – pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych

Renata Włoch
Globalne przez narodowe Euro 2012 w Polsce

2018

Michał Łuczewski
Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności

Anna Kiersztyn
Niepewność zatrudnienia i underemployment w Polsce: przejawy i interpretacje problemu (jednotematyczny cykl dziewięciu publikacji)

Przemysław Sadura
Państwo, szkoła, klasy

Anna Sosnowska-Jordanovska
Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku