Zapraszamy na studia na Karowej!

socjologia, I stopień

zasady rekrutacji

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

plan studiów

socjologia, II stopień stacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

plan studiów

socjologia, II stopień niestacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak "Badania społeczne i rynkowe w praktyce", "Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata", "Polityki publiczne/ Public policy", "Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn" oraz "Stosunki pracy i zasoby ludzkie".

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

język i społeczeństwo, II stopień stacjonarne

socjologia cyfrowa, II stopień stacjonarne (nowy kierunek!)

zasady rekrutacji

„Socjologia cyfrowa” to studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

plan studiów

specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych. Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa dwa lata i ma charakter fakultatywny. Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony do dyplomu IS.

program specjalizacji
USOS
isa_new2
erasmus_logo
rchs2016

The Institute of Sociology (IS) at the University of Warsaw is among the leading sociology departments at Polish universities. Its position is reflected in the number of professors and faculty with doctoral degrees, their track record in research, as well as the attractive curriculum and high quality of the teaching programmes, the highly-motivated and active students, and the careers of its alumni.

The Institute of Sociology is part of the Philosophy and Sociology Department at the University of Warsaw. It comprises 12 chairs: General Sociology; History of Sociological Thought; Sociology of Culture; Social Anthropology; Methodology of Sociological Research; Statistics, Demography and Mathematical Sociology; Sociology of Politics; Rural and Urban Sociology; Sociology of Labour and Organisations; Sociology of Education and Upbringing; Social Problems and Social Planning, and Social Psychology. The Institute also comprises the Theory of Social Change Section and the Data Processing Section. As a result of collaboration with the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, our Department boasts the largest philosophy and sociology library in the country.

The Institute conducts theoretical inquiry, methodological and empirical research in many fields of sociology, with a special focus on transformations of the political system, social awareness, ethnic problems, and problems of minorities in Poland.

The Institute of Sociology holds an accreditation from the Conference of Vice-Chancellors of Polish Academic Schools as a sign of excellence in academic education.