sup_mw-dialogu-RGB

o Centrum Deliberacji

Centrum Deliberacji to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania. Centrum Deliberacji ma na celu:

 1. wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, a także innowacji w demokracji i demokratycznym komunikowaniu,
 2. badania prowadzone w przedmiocie przedstawionym w pkt 1,
 3. projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej,
 4. popularyzację rezultatów działania w kraju i za granicą.

Centrum Deliberacji (dalej, w skrócie: CD) czerpie z najlepszych wzorców działania podobnych jednostek akademickich na świecie, w tym the Center for Deliberative Democracy na Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone),  the Center for Digital Citizenship na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania), Challenges to Democracy in the 21st Century – the National Center of Competence in Research na Uniwersytecie w Zurichu (Szwajcaria).

Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z w/w instytucjami naukowo-badawczymi. Socjologowie, medioznawcy, politolodzy, prawnicy oraz informatycy w zespołach zadaniowych będą opracowywać rekomendacje dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych, a także metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych.  Ważne miejsce w projektach będą zajmować media, zwłaszcza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz takie ich wykorzystanie, które najlepiej będzie służyć efektywnemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji w obszarze polityki społecznej.
Staraniem CD wybrane projekty będą realizowane wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. W CD wspieramy różnorodność metodologiczną. Jest tu miejsce m.in. na analizę instytucjonalną, analizę prawną, badania sondażowe na reprezentatywnej próbie, badania etnograficzne, analizę dyskursu, jak też badania o charakterze interwencji socjologicznej (action research).
Przygotowywane będą tematyczne diagnozy i analizy w połączeniu z rekomendacjami. Projekty o charakterze stosowanym będą miały ewaluację wpisaną w plan działań. Ponadto CD, w ramach już istniejącej i wciąż poszerzającej się sieci współpracy będzie inicjowało lub przyłączało się do międzynarodowych porównawczych projektów badawczych.

Rezultaty projektów będą popularyzowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w trakcie seminariów dla studentów, a także warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i mediów. Planujemy również ich upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej CD, artykułów publikowanych w pismach naukowych i fachowych (np. dla dziennikarzy, administracji publicznej, organizacji pozarządowych), jak również opracowań książkowych publikowanych w języku polskim i angielskim.

Kontakt:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18
E-mail: cd@uw.edu.pl
Zespół

Współpracownicy:

 • mgr Patryk Korzeniecki
 • mgr Maja Sawicka
 • mgr Justyna Wiśniewska

Rada Naukowa Centrum Deliberacji

 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
 • Prof. Kees Brants – the Amsterdam School of Communications Research, Uniwersytet w Amsterdamie
 • Prof. Stephen Coleman – Dyrektor the Center for Digital Citizenship, Uniwersytet w Leeds
 • Prof. James Fishkin – Dziekan Wydziału Komunikowania oraz Dyrektor the Center for Deliberative Democracy,  Uniwersytet Stanfordzki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Frieske – kierownik Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa UW
 • Dr Karol Jakubowicz – międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediów i komunikowania
 • Prof. Hanspeter Kriesi – Dyrektor the National Center of Competence in Research – Challenges to Democracy in the 21st Century, Uniwersytet w Zurichu
 • Prof. dr hab. Mirosława Marody – Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Paweł Śpiewak – Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW – Instytut Informatyki UW

Projekt “W dialogu”

Strona projektu: wdialogu.uw.edu.pl
Projekt “Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych” jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (lider projektu), Politechniki Warszawskiej, Związku Miast Polskich, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Studia Promocji MIT. Mamy nadzieję na zbudowanie szerokiej koalicji instytucji i organizacji, które będą z nami współdziałać na rzecz realizacji celów projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2017.

Celem naszego projektu jest opracowanie modelu dialogu społecznego i innowacyjnych narzędzi informatycznych, które umożliwią jego wdrożenie. Efektem naszych działań będzie stworzenie nowych produktów, zaproponowanie określonych usług i opracowanie procedur odnoszących się do procesu konsultacji społecznych.

 • Produkty to między innymi model deliberacji, platforma internetowa umożliwiająca przeprowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line oraz materiały szkoleniowe i instrukcje dotyczące procesu przeprowadzania konsultacji społecznych.
 • Usługi obejmują przygotowanie materiałów informacyjnych, szkolenia beneficjentów, pilotażowe wykorzystanie platformy internetowej oraz zapewnianie wsparcia eksperckiego, w tym dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu polityk publicznych oraz prowadzenie monitoringu i ewaluacji procesów konsultacyjnych.
 • Procedury dotyczą procesu przygotowania, wdrażania i raportowania konsultacji społecznych przy użyciu narzędzi informatycznych oraz dopracowanie funkcjonalności tych narzędzi, dzięki ich bieżącemu testowaniu i ulepszaniu.

Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia jakości konsultacji społecznych poprzez ich bardziej staranne przygotowanie, łącząc zagadnienia związane z obszarem nauk społecznych z tymi pochodzącymi z nauk technicznych. Uwzględnia przy tym potrzebę ciągłego uczenia się oraz promowania dialogu opartego o wiedzę.
Odnosi się do zdiagnozowanych obszarów deficytu w zakresie wiedzy o narzędziach i metodach dialogu w sposób całościowy i zintegrowany, biorąc pod uwagę wszystkie etapy przygotowania i realizacji konsultacji. W centrum zainteresowania projektu znajdują się między innymi szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące narzędzi komunikacji. Wypracowany model deliberacji, w tym procedury utrwalone przez zastosowanie określonych narzędzi i funkcjonalności informatycznych, mają wspomóc zadaniowy charakter konsultacji. Przygotowane przez nas narzędzia powinny wpłynąć na obniżenie kosztów przeprowadzania konsultacji społecznych, co jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy wpływy do budżetów samorządów maleją.
Projekt „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Archiwum badawcze

  1. „Konsultacje w naszym mieście”
   1. Badanie ankietowe ukierunkowane na zebranie informacji o procesie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych w polskich miastach (N=300) – zrealizowane.
   2. Debata, której celem jest poznanie potrzeb urzędników dotyczących wiedzy narzędziowej z zakresu przygotowania i realizacji konsultacji społecznych (N=80) – w realizacji.
   3. Zaplanowanie i zaprojektowanie w wybranych miastach konsultacji w odniesieniu do przedsięwzięcia wskazanego przez instytucje samorządowe – (N=10) – w realizacji.
   • proponujemy prosty indeks jakości konsultacji wraz z metodologią jego obliczania na podstawie danych zebranych w badaniu ankietowym; Pozwala on nie tylko na porównania między województwami, ale również wskazanie, które elementy przygotowania i realizacji konsultacji społecznych potrzebują szczególnego wsparcia.
   • badanie ankietowe, jak też debaty grupowe z udziałem przedstawicieli urzędów miast, są realizowane z użyciem narzędzi internetowych;
   • w trakcie debaty online, jej uczestnicy mogą korzystać z narzędzi wspomagających dyskusję, w tym proponowanie wątków debaty, ich priorytetyzację, głosowanie.

Projekt ma charakter badawczo-stosowany i dotyczy konsultacji społecznych prowadzonych przez urzędy miejskie z mieszkańcami. Na zaproszenie do projektu odpowiedziało blisko 300 miast w Polsce. W badaniu interesuje nas jakość procesu gromadzenia wiedzy o społecznych potrzebach, preferencji i opiniach na temat przedsięwzięć wyznaczających kierunek rozwoju lokalnego. Projekt ma wesprzeć instytucje samorządowe w przygotowaniu i realizacji konsultacji przez zwiększenie ich efektywności i użyteczności. Projekt ma trzy etapy: Elementy innowacyjne projektu: Zespół: Anna Przybylska – kierownik projektu I etap: Patryk Korzeniecki (wsparcie IT); Katarzyna Bielesz, Justyna Jabłońska, Agnieszka Sosińska, Marcelina Świtała, Justyna Wiśniewska, Piotr Zielonka, Marcin Zgiep, Patryk Korzeniecki (kontakt z miastami) II etap: Katarzyna Bielesz (kontakt z miastami), Bartłomiej Michałowicz, Patryk Korzeniecki (wsparcie IT) III etap: Katarzyna Bielesz, Maja Sawicka, Dawid Krakowiak (udział w przygotowaniu materiałów konsultacyjnych)

  1. „Nie tylko głosowanie – zaangażowanie obywateli w politykę”

Przykłady wsparcia prawno-instytucjonalnego oraz sposobów wdrażania konsultacji publicznych w krajach europejskich. Analiza obejmuje informacje zebrane podczas wywiadów z politykami, badaczami i ekspertami oraz dokumenty i literaturę przedmiotu. Francja – 08.2011 r. – ukończone Dania – 09.2011 r. – ukończone Rosja – 02.2012 r. Anna Przybylska – planowanie i realizacja projektu

  1. „Sondaż Deliberatywny” nt. jakości studiowania na Uniwersytecie Warszawskim

Projekt ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego nt. jakości studiowania z zastosowaniem metody Sondażu Deliberatywnego® oraz narzędzi internetowych. Tematy szczegółowe konsultacji zostały wyłonione na podstawie wywiadów z przedstawicielami władz uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych, a także z przedstawicielami samorządu studenckiego. Są to: odpłatność za studia, polityka antyplagiatowa oraz metodyka kształcenia. Metoda Sondażu Deliberatywnego (dalej: SD), której autorem jest prof. James Fishkin z Uniwersytetu Stanforda, polega na dwukrotnym przeprowadzeniu badania ankietowego przedzielonego debatą w grupach oraz debatą z udziałem ekspertów. Uczestnicy mają dostęp do materiałów informacyjnych, które prezentują istotne fakty oraz alternatywne propozycje działań w dyskutowanych obszarach. Innowacyjność projektu polega na zorganizowaniu po raz pierwszy w Polsce konsultacji społecznych łączących debatę, wysłuchanie ekspertów oraz głosowanie w całości w Internecie. Użyteczność projektu będzie tym większa, że SD zostanie zastosowany w kontekście aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem uczelnią. Propozycja ta została zaaprobowana przez przedstawicieli władz UW. Narzędzia konsultacji oraz rekomendacje zostaną zaproponowane innym uczelniom w Polsce i za granicą. Pryz realizacji projektu współpracujemy z the Center for Deliberative Democracy na Uniwersytecie Stanforda. Zespół: Anna Przybylska – kierownik projektu Studenci IS UW, uczestnicy seminarium badawczego

SEMINARIA i PROJEKTY EDUKACYJNE

  • Seminaria otwarte
sup_m

“Systemowe uwarunkowania partycypacji” – 29.06.2011 r.
Dyskusja dotyczyła efektywności instytucjonalnych form udziału obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych w Polsce po 1989 r. Zastanawialiśmy się nad oceną uregulowań prawnych dotyczących obywatelskiego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Pytaliśmy naszych panelistów, jakie – z perspektywy zapisów prawnych – są perspektywy obywatelskiej partycypacji w Polsce. Rozważaliśmy także skuteczność różnych metod angażowania obywateli w budowanie dobra wspólnego.
Paneliści:
Radosław Gawlik (Eko-Unia, Zieloni 2004) Piotr Gliński (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet w Białymstoku) Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski) Jacek Sroka (Uniwersytet Wrocławski) Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”)
Prowadzący:
Paweł Poławski i Anna Przybylska

kwnm_m

Konsultacje w naszym mieście: ogólnopolski monitoring jakości” – 26.10.2011 r.
Dyskusja dotyczyła jakości przygotowania i realizacji konsultacji publicznych w Polsce. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Centrum Deliberacji, którego celem było zebranie informacji o procesie przygotowania i realizacji konsultacji publicznych w Polsce. Zaprezentowany został prosty indeks jakości konsultacji, który jest nie tylko sugestywnym narzędziem porównań między miastami i regionami, ale przede wszystkim ma za zadanie wspierać proces edukacji obywatelskiej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzieli o wnioskach płynących z oceny jakości konsultacji publicznych prowadzonych w ich miastach. Postawiliśmy sobie m.in. pytanie o to, jakie działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne można podjąć, aby konsultacje były procesem komunikacji, który charakteryzują: otwartość, przejrzystość i celowość.
Paneliści:
Anna Giza-Poleszczuk (PS2012, IS UW) – wprowadzenie Anna Przybylska (CD IS UW) – wstępne wyniki badania
Studia przypadków:
Ewa Cofur i Grzegorz Wójkowski – stowarzyszenie Bona Fides Marlena Musiałek (stowarzyszenie SIC!) i Krzysztof Rosenkiewicz (UAM)
Dyskutanci:
Henryk Banaszak (IS UW) Agata Wierny (UM w Częstochowie)

ds
Kurs internetowy pt. “Konsultacje w naszym mieście”
Kurs został przygotowany na zamówienie Urzędu Miasta w Krakowie. Chcemy go zaproponować również innym polskim miastom.
Kurs obejmuje osiem modułów, w tym, m.in.: wprowadzenie do konsultacji społecznych, metod i narzędzi uczestnictwa; przybliżenie zasad udziału w dobrze zarządzanej debacie publicznej; omówienie zastosowania Internetu w procesie konsultacji społecznych na przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z Finlandii, Szkocji, Stanów Zjednoczonych.
  • Seminaria dla studentów UW

Sondaż Deliberatywny na uniwersytecie: dyskusja o jakości studiowania
Celem seminarium badawczego jest przygotowanie, realizacja i podsumowanie wyników Sondażu Deliberatywnego, innowacyjnej metody konsultacji społecznych. SD polega na dwukrotnym przeprowadzeniu badania ankietowego przedzielonego debatą w grupach oraz debatą plenarną z udziałem ekspertów. Debata odbywa się w odniesieniu do materiałów informacyjnych poświęconych wybranemu problemowi oraz alternatywnych scenariuszy działań. W Sondażu Deliberatywnym® uczestniczy reprezentatywna grupa osób losowo dobranych z populacji, której dotyczy badanie. W ramach kursu przedmiotem SD ma być jakość kształcenia na uniwersytecie. Studenci wezmą udział w opracowaniu i realizacji badania odnoszącego się do ich bezpośrednich doświadczeń.

Między nami obywatelami: o roli debaty w konsultacjach społecznych
Celem seminarium jest przybliżenie roli debaty w polityce. W trakcie cotygodniowych spotkań zastanowimy się nad strategiami włączania zwykłych obywateli w dyskusję o sprawach publicznych. Będziemy mieli okazję rozważyć, jakie warunki muszą być spełnione, aby debata spełniała funkcję konsultacji społecznych. Studenci zapoznają się z różnymi metodami i technikami prowadzenia debaty publicznej. Będą też mogli porównać i ocenić użyteczność różnych form deliberatywnych konsultacji, w odniesieniu do kosztów/zysków oraz rezultatów. Wykorzystanie poszczególnych metod i technik prowadzenia debaty publicznej będzie ilustrowane przykładami ze świata i z Polski. Główny nacisk będzie położony na praktyczne aspekty deliberacji w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym i krajowym. W trakcie kursu studenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach, w trakcie których będą odgrywać role organizatorów/uczestników debaty.

Regulamin Centrum Deliberacji

seminariumCD_1mseminariumCD_2mseminariumCD_3mseminariumCD_4mseminariumCD_5mseminariumCD_6mseminariumCD_7mseminariumCD_8m