Udział w badaniach, najnowsze publikacje pracowników Zakładu

Prof. Mirosława Marody Najnowsze publikacje:
książki:
Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2007
Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych: 2007 (redaktor wraz z: Jacek Kochanowicz, Sawomir Mandes)

artykuły:
,,Między neutralnoscią a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa”, w: N. Elias, Społeczeństwo jednostek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 2008, s. vii-xliii
Religijność a tożsamość narodowa Polaków, w: M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2007
kultury ekonomicznej w wyjaśnianiu polskich przemian, w: J. Kochanowicz, M. Marody, S. Mandes (red), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych: 2007, s. 13-42, z: J. Kochanowicz

prof. Anna Giza Najnowsze publikacje:
książki:
Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 2005

artykuły:
,,W poszukiwaniu „nowego przymierza” – wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce”, w: M. Marody (red.). Zmiana czy stagnacja? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2004, s. 47 – 70
,,Brzydkie kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji”, w: M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2004, s. 247 – 270
,,Partnership, Marriage, and Children – Cultural Differentiation of Attitudes” (współautor J. Poleszczuk), w: A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Poles among Europeans, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2004, s. 199 – 228
,,Świadomość społeczna epoki kryzysu w świetle badań pamiętnikarskich”, w: S. Nowak (red.), Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, Warszawa, Wydział Filozofii i Socjologii UW: 2004, s. 301 – 337

dr Mikołaj Lewicki Najnowsze publikacje:
,,Popękane lustro. Wydawcy, publicyści i redaktorzy o samowiedzy Polaków”, w: Kształtowanie samowiedzy Polaków, A. Giza (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: w redakcji
“Changing Frameworks of National Identity in Post-communist Poland” (współautor S. Mandes) w: Nation and Religion in an Enlarging Europe, W. Spohn, M. Koenig, W. Knoebl (ed.), London, Palgrave: w redakcji
„Kalkulacje codzienności. Życie w sieciach relacji z długiem”, w: Miedzy rutyną a refleksyjnością, K. Strzyczkowski, T. Maślanka (red.), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 2012
dr Sławomir Mandes Najnowsze publikacje:
książki:
Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2005 (współautor C. Trutkowski)

artykuły:
,,Kultura ekonomiczna Polaków w zderzeniu z zachodem”, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 2, 2005 (współautor: J. Kochanowicz, M. Marody)
,,Pojęcie codzienności w naukach społecznych”, w: hasło w Encyklopedii Powszechnej PWN 2005
,,On Functions of Religion in Molding the National Identity of Poles” in: International Journal of Sociology, vol. 35, no. 4, Winter 2005-6 (współautor: M. Marody)

dr Anna Przybylska Badania:
„Nie narzekaj! Porozmawiaj o tym, jak się studiuje na warszawskich uczelniach” – projekt z zaangażowaniem studentów, inspirowany metodą sondażu deliberatywnego®, z wykorzystaniem narządzi internetowych
„Nie tylko głosowanie – zaangażowanie obywateli w politykę”
– wyjazdy badawcze do Danii i Francji w ramach stypendium MNiSW
„Konsultacje w naszym mieście” – ankieta i debaty online z udziałem przedstawicieli urzędów miast w Polsce

Najnowsze publikacje:
„Czy deliberatywne formy konsultacji społecznych mają w Polsce przyszłość?” w: A. Giza-Poleszczuk, A. Przybylska (red.), Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej. Warszawa: Scholar, (w przygotowaniu)
-„Korzystanie z mediów”, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Sikorska (red.), Współczesne Społeczeństwo Polskie. Warszawa: PWN (w druku).

Dr Małgorzata Sikorska Badania:
Udział w programie „Wspieramy Mamy” AXA Ubezpieczenia

Najnowsze publikacje:
„Changes in the Area of Family Life in Poland”, w: Zsombor Rajkai (red.) Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia, BRILL, Leiden (The Netherlands) 2013 (w przygotowaniu)
Współczesne społeczeństwo polskie, redaktor, Warszawa, PWN: 2012
(współredaktor: A. Giza)
Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek (redaktor), Warszawa 2012: www.wspieramymamy.pl
„Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek”, w: A. Jasińska-Kania (red.) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2012

dr Cezary Trutkowski Najnowsze publikacje:
książki:
“Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk”, redaktor, Wydawnictwo Naukowe Scholar dla KANTOR Polska, 2006

artykuły:
,,Społeczne reprezentacje historii”, w: J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997-2004, Wydawnictwo Trio: 2006
,,Anti-corruption strategies and local government” w: Preventing corruption and strengthening public ethics in local government, Strasbourg: Rada Europy: 2006