Strona Główna > Badania i konferencje > Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

l

O piśmie

Założenia programowe czasopisma ,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”
Tytuł naszego czasopisma bezpośrednio nawiązuje do ,,Studiów Socjologiczno – Politycznych” założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Był to bardzo znaczący periodyk na łamach którego zadebiutowało wielu socjologów, którzy później stali się emblematycznymi postaciami polskiej socjologii.
Wyróżnioną perspektywę teoretyczną ,,Studiów Socjologiczno – Politycznych” stanowił marksizm, ale w tej wersji, którą Julian Hochfeld nazywał marksizmem otwartym. Taka orientacja czasopisma przesądziła o jego zamknięciu w 1968 roku. Pamiętając o tym “szlachetnym końcu” zauważyć jednak trzeba, że kwestia teoretycznych i ideologicznych orientacji periodyków z zakresu nauk społecznych nie była w PRL sprawą wolnego wyboru. Dominację marksizmu ustanawiano przede wszystkim metodami administracyjnymi.

To pierwszy powód, który zwalnia inicjatorów reaktywacji tego tytułu z obowiązku wiernego odwzorowania linii programowej dawnych ,,Studiów Socjologiczno-Politycznych”. Drugi powód jest ważniejszy: dziś marksizm, w jakiejkolwiek linii interpretacyjnej, nie odgrywa już w naukach społecznych wyróżnionej roli. Pozostaje tzw. wielką teorią, ale jedną z kilku. Tak też będzie traktowany na łamach naszego czasopisma. Bez wyróżniania, ale i bez dyskryminacji.

Deklarowana otwartość czasopisma na bardzo różne nurty teorii społecznej nie oznacza opowiedzenia się za jakąś wizją socjologii niezaangażowanej, wolnej od wartościowania. Przeciwnie, ,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” chcą wpisywać się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości, i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian.

Program czasopisma naukowego najlepiej jest wyrazić przez wskazanie preferowanych w czasopiśmie tematów. W centrum naszego zainteresowania znajdzie się zjawisko władzy politycznej, które było i jest fundamentalnym, wręcz założycielskim, tematem nauk społecznych. Władza polityczna spaja różnego rodzaju wspólnoty. Nadal najważniejszą z nich jest państwo. Tymczasem teoria państwa zdaje się być zaniedbanym polem w obrębie polskich nauk społecznych. Chcemy ten stan zmieniać i wykraczać przy tym poza dotychczasowe granice dyscypliny, w kierunku Nowej Ekonomii Instytucjonalnej i w kierunku Zarządzania Publicznego. Inne wielkie tematy żywo nas interesujące to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Kwestie państwa, demokracji, obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego rozpatrywać chcemy zarówno w porządku normatywnym jak i deskryptywnym. Otwiera to nasze pismo na prężne w Polsce środowisko filozofów politycznych. Będziemy też starali się znaleźć na naszych łamach miejsce dla artykułów analizujących sferę polityki za pomocą modeli formalnych.

W “Studiach Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” zabiegać będziemy o równowagę artykułów o charakterze teoretycznym i artykułów referujących badania empiryczne. Gdy idzie o empirię, to chcielibyśmy wyróżnić na naszych łamach problematykę wyborów ogólnokrajowych i lokalnych, działalności partii i ruchów politycznych, studia nad przebiegiem konkretnych procesów decyzyjnych, badania elit politycznych, również lokalnych. Zawsze też znajdziemy miejsce dla studiów nad konfliktami politycznymi.

Realistycznie zakładamy, iż prymat w czasopiśmie będzie miała problematyka funkcjonowania polskiego systemu politycznego, ale zabiegać też będziemy o studia komparatystyczne oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych.
,,Studia Socjologiczno – Polityczne. Seria Nowa” będą dość tradycyjnym czasopismem. Artykuły pisane według typowych dla nauk społecznych schematów, komunikaty z badań, dział recenzji przedstawiający nie tylko polskie publikacje i jedno mniej powszechne rozwiązanie. W każdym numerze chcemy publikować esej polityczny – pisany z pasją i zaangażowaniem, niekoniecznie przez autorów o akademickim statusie. Zwalniamy tego rodzaju teksty ze stosowania schematów stosowanych powszechnie w pisarstwie naukowym. Językiem czasopisma będzie język polski, ale oprócz angielskojęzycznych abstraktów, towarzyszących wszystkim tekstom, opublikujemy w języku angielskim te artykuły dla których była to ich postać pierwotna.

W najbliższych dwóch, trzech latach ,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Nowa Seria” wydawane będą jako półrocznik. Później w zależności od zainteresowania naszą inicjatywą oraz od finansowych i organizacyjnych zasobów Instytutu Socjologii UW – wydawcy Czasopisma – mogą przekształcić się w kwartalnik. Od początku nasze czasopismo stosować będzie rozwinięte procedury recenzyjne. Za podstawową wersję czasopisma uznajemy wersję papierową. Z niewielkim opóźnieniem w stosunku do wydania papierowego czasopismo trafiać będzie do wybranych cyfrowych baz czasopism.
Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Jacek Raciborski

Rada i Redakcja

Rada Redakcyjna czasopisma “Studia Socjologiczno – Polityczne. Seria Nowa”

Zespół Redakcyjny

Prof. UW dr hab. Jerzy Bartkowski; dr hab. Maciej Gdula, dr hab. Jacek Haman; prof. UW dr hab. Jarosław Kilias, dr hab. Sławomir Mandes, dr hab. Lech Nijakowski, dr Przemysław Sadura, dr Tadeusz Szawiel

Numery

Wszystkie teksty opublikowane w czasopiśmie są dostępne w archiwum CEEOL , a także za pośrednictw wyszukiwarek bibliotek akademickich, w tym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

ssp1Nr 1 – skrót
ssp2Nr 2 – skrót
ssp3Nr 3 – skrót
ssp4Nr 4 – skrót
ssp5Nr 5 – skrót
SSP_nr6Nr 6 – skrót
SSP_nr7Nr 7 – skrót

Call for papers

Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego czasopisma
„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”
pt. „Imigracja i emigracja: polityczne wyzwania dla Polski i Europy”
redaktorzy tomu: prof. Sławomir Łodziński oraz dr Tadeusz Szawiel

Imigracja i emigracja to zjawiska trwałe w historii państw europejskich. Jednak po II wojnie światowej przybrały jakościowo i ilościowo nowy charakter. Napływ znacznych grup imigrantów o odmiennej religii, kulturze czy etnosie rozpoczął się w Wielkiej Brytanii po rozpadzie Imperium Brytyjskiego w latach 50. ubiegłego wieku. W konsekwencji imigranci z Indii, Pakistanu (Asian British) i ich dzieci stanowili w 2011 roku 7% ludności tego kraju, z byłych kolonii w Afryce (Black British) – 3% ludności. W 1961 roku w następstwie podpisania umowy międzypaństwowej (RFN i Turcja) nastąpił masowy napływ Turków do pracy (Gastarbieter) w RFN. Konsekwencja dla składu etnicznego to 3,4% ludności pochodzenia tureckiego (2016). W następstwie wojny i uzyskania niepodległości przez Algierię miała miejsce masowa imigracja ludności z Afryki Północnej do Francji (7-9% ludności – 2018). Tak znaczny napływ imigrantów miał we wszystkich tych krajach głębokie ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.

Druga fala migracji w krajach europejskich, to przede wszystkim migracja ekonomiczna po akcesji do UE ośmiu krajów Europy Wschodniej w 2004, w tym Polski.

Trzecia fala to tzw. kryzys migracyjny z 2015 roku spowodowany wojnami i konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Rezultatem był masowy napływ uchodźców i migrantów ekonomicznych do krajów UE (jedynie w 2015-2016 w krajach UE złożono 2,6 mln wniosków o azyl).

Migracje pozostaną w najbliższych latach trwałym zjawiskiem w Europie, a skutki i wyzwania dla systemów politycznych, ekonomicznych, zabezpieczenia społecznego i kulturowe będą miały charakter długotrwały.

Artykuły do tematycznego numeru „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” (nr 1/2019) napisane w języku polskim lub angielskim (opcja dla osób, które bardzo biegle posługują się językiem angielskim) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 30 listopada 2018 r. na adres redakcji (socpol.redakcja@is.uw.edu.pl).

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać także u redaktorów planowanego numeru: prof. Sławomira Łodzińskiego (s.lodzinski@uw.edu.pl) i dr Tadeusza Szawiela (szawiel@uw.edu.pl)

Zachęcamy również do nadsyłania artykułów, recenzji i esejów niezwiązanych z tematyką numeru 1(10)/2019, ale nawiązujących do ogólnego profilu czasopisma.
Call for Papers – wersja pdf PL
Call for Papers – pdf version ENG

Informacje dla Autorów

„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” przyjmują do publikacji wyłącznie teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą jednocześnie być rozpatrywane pod kątem publikacji na łamach innych czasopism lub w ramach publikacji książkowych.

„Studia” będą publikowały także teksty w języku angielskim, jeśli będą napisane w starannym języku angielskim i przejdą procedurę kwalifikacyjną.

Artykuły zgłaszane do publikacji winny być nadsyłane w formie komputerowego wydruku na adres Redakcji oraz pocztą elektroniczną (jako załączniki) na adres socpol.redakcja@is.uw.edu.pl. Artykuły i eseje recenzyjne powinny być opatrzone tytułami oraz posiadać abstrakt w języku polskim i angielskim (ok. 900 znaków) i kilka słów kluczowych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Wymagania techniczne
Autorów prosimy o stosowanie się do następujących dyrektyw: format A4; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; wyrównanie do lewego marginesu, margines prawy 35 mm; paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia.
Tabele odpowiednio ponumerowane i zatytułowane, wykresy kolejno ponumerowane i podpisane. Rysunki, mapy i wykresy mogą być wyłącznie czarno-białe. Tabele, mapy i rysunki należy dołączyć na końcu tekstu.
Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora (imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, afiliacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) powinny być załączone – w celu zapewnienia anonimowości – w osobnym pliku.

Opiniowanie i kwalifikowanie tekstów do druku

  1. Wraz z tekstem autor składa oświadczenie, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów), że udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu został odnotowany (np. w formie przypisu lub podziękowania za udostępnienie danych, opracowanie metody pomiaru, konsultację metodologiczną itp.).
  2. Jeśli do powstania tekstu przyczyniło się udzielone autorowi(om) wsparcie (np. stypendium autorskie, grant badawczy itp.), to autor zobowiązany jest podać w tekście źródła finansowania publikacji.
  3. Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez dwóch recenzentów z których jeden jest członkiem Rady Redakcyjnej lub Zespołu a drugi jest recenzentem zewnętrznym.
  4. Redakcja „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” przywiązuje dużą wagę do standardów rzetelności naukowej i respektowania zasad dobrych praktyk w nauce. W szczególności Redakcja będzie ujawniać ewentualne przypadki plagiatu.
  5. Po zakwalifikowaniu tekstu do druku partner wydawniczy tj. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego zawiera z Autorem umowę wydawniczą w której udziela on nieodpłatnej licencji na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu
Szczepański, Jan (1969). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Wejland, Andrzej P. 1991. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1-2: 91-108.
Janicka, Krystyna. 1970. Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej. W: W. Wesołowski (red.). Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, s. 375-400.
Malewska, Hanna i Violaine Londe-Tarbes. 1996. Społecznicy, ich tożsamość i zaangażowanie. „Studia Socjologiczne” 2: 35-54.
Lahman, David, Joe Oppenheimer i Piotr Świstak. 1996. Formalna teoria wyboru racjonalnego. „Studia Socjologiczne” 3-4: 13-72.

Przy tym systemie not bibliograficznych odsyłacz w tekście ma następującą postać: (Szczepański 1969: 31). Jeśli w tekście są przypisy, powinny być one nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu, przed bibliografią.