Projekt Jean Monnet Chair
“Europe 2020: Challenges and Opportunities”

erasmusplus

O projekcie

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “Erasmus+” oraz Jean Monnet Programme w okresie 2014-2017.

Celem projektu jest stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat publicznych na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej.

Kierownik projektu: dr hab. Urszula Kurczewska kurczewskau@is.uw.edu.pl

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Więcej informacji na stronie projektu:
http://jeanmonnet2020.pl/
oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/Jean-Monnet-Chair-Europe-2020-1668741886686504/info/?tab=page_info

Badania

W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są dwa projekty badawcze:

  1. Analiza efektów wdrażania celów Strategii “Europa 2020″ w Polsce i w UE, szczególnie tych dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa inkluzywnego i innowacyjnego.
  2. Badanie strategii reprezentacji interesów organizacji biznesu w procesie kształtowania polityk publicznych UE, głownie unijnej polityki zrównoważonego rozwoju

Wyniki badań będą upowszechniane podczas konferencji i wykładów otwartych organizowanych w IS UW w ramach projektu oraz w postaci publikacji: monografii naukowej oraz artykułów zamieszczanych w prestiżowych periodykach polskich i zagranicznych

Wykłady i seminaria

W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są w roku akademickim 2015/2016 zajęcia dla studentów socjologii oraz innych kierunków UW:

  1. Wykład CPS:  „Przemiany społeczne i polityczne w Unii Europejskiej” –  studia II stopnia
  2. Seminarium magisterskie „Unia Europejska i jej obywatele” –  studia II stopnia
  3. ADJ:  „W stronę społeczeństwa innowacyjnego i inkluzywnego?” –  studia II stopnia
  4. Seminarium:  „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i grupy interesu w UE – strategie komunikacji publicznej – przypadek polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju”–  studia I stopnia
  5. Seminarium „Rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej” – studia II stopnia

Podczas wszystkich zajęć stosowane jest podejście interdyscyplinarne do tematu, stosowane są metody interaktywne angażujące studentów, materiały są udostępniane on-line, zapraszani są goście spoza uczelni, organizowane są debaty i gry symulacyjne oraz przewidziane jest uczestnictwo studentów w debatach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18
E-mail: kurczewskau@is.uw.edu.pl

eu
This project is co-funded by the European Union