Zespół

krąg.Ossowskiego_zespół

dr hab. Mirosława Grabowska, kierownik projektu

Kierownik projektu, profesor w Instytucie Socjologii UW. W 2008 r. i w 2013 r. została wybrana na stanowisko dyrektora CBOS. Jest założycielem Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji. Jej zainteresowania obejmują socjologię polityki, socjologię religii i metodologię. Jest autorką 12 książek i ponad 70 artykułów. Napisana wraz z Tadeuszem Szawielem książka “Budowanie Demokracji” (2001, 2003) została wyróżniona przez PAN, a “Podział postkomunistyczny” zdobył nagrodę im. Józefa Tischnera. Była visiting scholar na Uniwersytecie Stanforda (USA) i w The Institute for Advanced Study, Princeton (USA), visiting professor na University of Wisconsin (USA) oraz na Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy).

prof. Antoni Sułek

Profesor socjologii; od ukończenia studiów (1968) pracuje w Uniwersytecie Warszawskim: w l. 1989-2009 kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych, w l. 2002-2005 dyrektor Instytutu Socjologii. Zajmuje się metodologią socjologiczną, historią empirycznych badań społecznych i stosunkami polsko-żydowskimi. Ostatnie prace: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii (red., 2007, 2012), Obrazy z życia socjologii w Polsce (2011), Ossowski z perspektywy półwiecza (red., 2014). Autor wielu haseł w „Encyklopedii socjologii” i artykułów w czasopismach naukowych. W l. 1994-1998 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

dr Tadeusz Szawiel

Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teorią demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, przemianami wartości, podziałami politycznymi oraz filozoficznymi podstawami nauk społecznych. Autor (wspólnie z M. Grabowską) książki Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w poskomunistycznej Polsce (2001, 2003). Książki redagowane: Religijność społeczeństwa polskiego lat 80., (z M. Grabowską), Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW 2005 (1989), Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, (Scholar 2008), Polska po 20 latach wolności, (z: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011.

mgr Róża Sułek

Kierownik Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, kustosz Księgozbioru M. i St. Ossowskich, autorka prac źródłowych o wydawnictwach drugiego obiegu i o klasykach socjologii polskiej: Czarnowskim, Krzywickim, Ossowskiej i Ossowskim. Zainicjowała i od 1990 do 2013 roku opracowywała BIB – Bibliograficzną Informację Bieżącą, wydawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Obecnie opracowuje internetową źródłową platformę socjologiczną SocjoWiki, gromadzącą retrospektywny dorobek socjologów polskich.

mgr Łukasz Bertram

Doktorant w Instytucie Socjologii UW. Główne obszary zainteresowań: historia i ideologia komunizmu, socjologia polityki i religii. Od początku 2009 roku pracuje w Ośrodku KARTA jako redaktor wystaw i publikacji. Przygotował m.in. książki – montaże relacji i dokumentów: PPN 1976-1981. Język niepodległości (2012), 卡廷惨案真相 [Znak: Katyń] (Pekin 2012) oraz Obieg NOW-ej (2013). Autor tekstów w kwartalniku “Karta” oraz “Kulturze Liberalnej”.

mgr Jakub Motrenko, sekretarz projektu

Sekretarz projektu, doktorant w Instytucie Socjologii UW. Absolwent filozofii i socjologii, studiował w Warszawie, Poitiers i Bordeaux. Uczestnik szkół letnich w Dubrowniku (2012) i Wiedniu (2013), visiting fellow w Centre for Philosophy of Natural and Social Science w LSE (2015). Zajmuje się filozofią i socjologią nauk społecznych oraz historią socjologii. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat przełomu antypozytywistycznego w polskiej socjologii w latach 70. i 80. XX w.

Badacze stowarzyszeni

dr hab. Krzysztof Koseła
dr Michał Łuczewski