Stypendia Ossowskiego

Stypendium Ossowskiego na napisanie pracy magisterskiej

W celu rozwijania badań naukowych nad dziełem Stanisława Ossowskiego i jego uczniów, w ramach grantu NFRH „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii” ogłasza się konkurs na napisanie pracy magisterskiej związanej tematycznie z kręgiem Ossowskiego.

 1. Praca ma dotyczyć problematyki historycznej, teoretycznej lub metodologicznej związanej z Ossowskim i jego kręgiem, a w szczególności może:
  • analizować poglądy teoretyczne i metodologiczne oraz rekonstruować metodologię kręgu Ossowskiego nas podstawie praktyki badawczej jego przedstawicieli;
  • rozwijać koncepcje narodu, struktury społecznej, relacji jednostka-społeczeństwo itp. wypracowane i zarysowane w kręgu Ossowskiego;
  • sytuować „krąg Ossowskiego” w kontekstach intelektualnych oraz uwarunkowaniach historycznych, społecznych i biograficznych;
  • analizować dorobek kręgu Ossowskiego w kontekście międzynarodowym;
  • ukazać międzypokoleniową kontynuację i dyskontynuację dorobku kręgu Ossowskiego.
 2. Konkurs adresowany jest do studentów obecnego I roku studiów II stopnia Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku w wysokości 1 000 zł miesięcznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2017 r. Warunkiem otrzymania stypendium przez Laureata jest zawarcie umowy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UW; umowa określi szczegółowo obowiązki Laureata związane z pisaniem pracy magisterskiej. Stypendium wypłacane jest od 1.10.2017 r. w miesięcznych ratach. W okresie pobierania stypendium nie można podejmować stałej pracy zawodowej. Stypendium można łączyć z innymi stypendiami wspierającymi magistranta w okresie studiów.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV studenckie
  2. list motywacyjny.
  3. projekt pracy na konkurs (objętość 4-5 str. maszynopisu bez bibliografii;1 str. = 1800 znaków)
  4. egzemplarz pracy licencjackiej

  Dokumenty należy złożyć do 31 maja 2017 r. w sekretariacie Instytutu Socjologii UW, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stypendium Ossowskiego”.
  Jury może zaprosić kandydata do stypendium na rozmowę.

 5. Konkurs rozstrzygnie jury w składzie:
  • Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska
  • Prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła
  • Prof. dr hab. Antoni Sułek

  Jury może nie wyłonić Laureata. Decyzja Jury jest ostateczna.

 6. Interpretacja regulaminu konkursu należy do jury.

do pobrania: Regulamin konkursu o „Stypendium Ossowskiego”

Stypendium Ossowskiego na napisanie pracy doktorskiej

W celu rozwijania badań naukowych nad dziełem Stanisława Ossowskiego i jego uczniów, w ramach grantu NPRH „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii” Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na napisanie pracy doktorskiej związanej tematycznie z kręgiem Ossowskiego.

 1. Praca ma dotyczyć problematyki historycznej, teoretycznej lub metodologicznej związanej z Ossowskim i jego kręgiem, a w szczególności może:
  • analizować poglądy teoretyczne i metodologiczne oraz rekonstruować metodologię kręgu Ossowskiego nas podstawie praktyki badawczej jego przedstawicieli;
  • rozwijać koncepcje narodu, struktury społecznej, relacji jednostka-społeczeństwo itp. wypracowane i zarysowane w kręgu Ossowskiego;
  • sytuować „krąg Ossowskiego” w kontekstach intelektualnych oraz uwarunkowaniach historycznych, społecznych i biograficznych;
  • analizować dorobek kręgu Ossowskiego w kontekście międzynarodowym;
  • ukazać międzypokoleniową kontynuację i dyskontynuację dorobku kręgu Ossowskiego.
 2. Konkurs adresowany jest do
  1. absolwentów studiów magisterskich zamierzających w roku akademickim 2017/18 podjąć studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. słuchaczy studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, których projekty prac doktorskich spełniają warunki konkursu.
 3. Stypendium przyznawane jest na okres do dwóch lat w wysokości 2 000 zł miesięcznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r. Warunkiem otrzymania stypendium przez Laureata jest podjęcie lub kontynuowanie studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW i zawarcie umowy o stypendium między Laureatem a Wydziałem Filozofii i Socjologii UW; umowa określi szczegółowo obowiązki Laureata związane z pisaniem rozprawy doktorskiej. Stypendium wypłacane jest od 1.10.2017 w miesięcznych ratach. W okresie pobierania stypendium nie można podejmować stałej pracy zawodowej. Stypendium można łączyć z innymi stypendiami wspierającymi doktoranta w okresie studiów.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV akademickie
  2. list motywacyjny
  3. projekt pracy na konkurs (objętość 5-7 str. maszynopisu bez bibliografii;1 str. = 1800 znaków)
  4. dwa rozdziały pracy magisterskiej (można również dołączyć nie więcej niż dwa artykuły naukowe);

  Dokumenty powinny wpłynąć do 5 września 2017 na adres:
  Instytut Socjologii UW
  00-927 Warszawa
  (z dopiskiem: „stypendium Ossowskiego”)

 5. Jury może zaprosić kandydata do stypendium na rozmowę.
 6. Konkurs rozstrzygnie jury w składzie:
  • Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska
  • Prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła
  • Prof. dr hab. Antoni Sułek

  Jury może nie wyłonić Laureata. Decyzja Jury jest ostateczna.

 7. Interpretacja regulaminu konkursu należy do jury.

do pobrania: Regulamin konkursu o „Stypendium Ossowskiego”