Horyzont 2020

Programy grantowe Komisji Europejskiej Horyzont 2020.
Informacje i narzędzia operacyjne.

Zamieszczone niżej informacje wraz z narzędziami operacyjnymi Participant Portal są elementem wsparcia dla pracowników i doktorantów IS UW.

Pełna informacja wraz z narzędziami operacyjnymi do pobrania tutaj.

INFORMACJE OGÓLNE

Program Horyzont 2020 zakłada znaczące uproszczenia w porównaniu z 7 Programem Ramowym – zarówno pod względem struktury, jak i aplikowania i rozliczania projektów.
Horyzont 2020 nakierowany będzie przede wszystkim na kompleksowe rozwiązywanie problemów:

Spośród wyzwań społecznych określonych w programie dla socjologów najistotniejsze będzie 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa. Jednocześnie, badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych mają być w pełni zintegrowane w ramach każdego z generalnych wyzwań H2020.

Cykle realizacji H2020:

Cele programu strategicznego H2020:

TYPY GRANTÓW I ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych.
  Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE ze względu na:

  • Jakość projektów ocenianą przez niezależnych ekspertów
  • Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Jasność i skuteczność realizacji – Oddziaływanie (dla ERC TYLKO Doskonałość)
  • Wymiar europejski projektu (European added value)

  W H2020 – silniejszy nacisk na innowacyjność. W H2020 obowiązuje również wymóg zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open access)

  Cechy programu pracy:
  Zakres tematyczny/podejście:

  • odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach)
  • szeroko zdefiniowane tematy
  • swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań

  Elementy programu pracy:

  • Wskazanie wyzwania: Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie
  • Cel: sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości
  • Oczekiwany efekt (impact): kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem

  Zasady składania wniosków:
  Wnioski składane są elektronicznie, za pośrednictwem Participant Portal. Na etapie składania wniosków nie są wymagane podpisy.

  Ocena merytoryczna:

  1. Excellence (punktacja: 3/5)
   • przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę – beyond the state-of-the-art, nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu)
   • podejście interdyscyplinarne
  2. Impact (punktacja: 3/5)
   • przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu;
   • poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy;
   • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i światowego;
   • skuteczność proponowanych środków komunikacji;
   • rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów(odbiorcy);
   • zarządzanie prawami własności intelektualnej.
  3. Quality and efficiency of implementation (punktacja: 3/5)
   • Spójność i skuteczność planu pracy;
   • kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum;
   • struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem.
 2. Indywidualne granty ERC: http://erc.europa.eu/
 3. DZIAŁANIA MARIE CURIE W H2020:
  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

  Cele: Rozwój kariery indywidualnego naukowca oraz Rozwój potencjału ludzkiego instytucji

  Aktualnie otwarte konkursy: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm

  Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji.

  1. Promowanie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia,
  2. tworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych,
  3. współpraca sektorów: akademickiego i pozaakademickiego.

  Dziedzina:

  • wszystkie typy badań i innowacji: od badań podstawowych do zastosowań rynkowych
  • wszystkie dyscypliny naukowe ‘bottom-up’

  Lokalizacja:

  • wszystkie typy instytucji
  • kraje: UE, stowarzyszone, kraje trzecie
  • WYMÓG: mobilność międzynarodowa

  Adresaci:

  • naukowcy każdej narodowości
  • pracownicy instytucji (tylko w RISE)
  • wszystkie typy instytucji sektora akademickiego i pozaakademickiego

  ZASADA MOBILNOŚCI: W momencie złożenia wniosku (IF), rekrutacji (ITN, COFUND) naukowiec nie może przebywać (praca, studia, etc.) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w okresie
  ostatnich 3 lat przed datą referencyjną.

  Individual Fellowships – charakterystyka:

  • Cel:
   • rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców
   • stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami badawczymi w/poza Europą, powrót do kariery naukowej, lub powrót do Europy
  • Charakterystyka:
   • European Fellowships (12-24 miesięcy) i Global Fellowships (12-24 miesięcy w KT + 12 miesięczna faza powrotna w Europie)
   • European Fellowships oferują także granty reintegracyjne i związane z powrotem do kariery naukowej
   • badania, szkolenia oraz oddelegowania, szczególnie do sektora pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery
  • Oczekiwane rezultaty:
   • zwiększenie potencjału najlepszych naukowców i umożliwienie im rozwoju zarówno w sektorze akademickim, jak i pozaakademickim
NARZĘDZIA OPERACYJNE