Wyniki konkursów NCN na projekty badawcze

23 maj, 2019; Aktualności
Anka KiersztynWojtek RafaPalęckaRakowska

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 17 maja wyniki konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Miło nam poinformować, że w naszym Instytucie będą realizowane cztery nowe projekty:

Dr hab. Anna Kiersztyn będzie realizowała projekt OPUS pt. „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Jego celem jest ilościowa charakterystyka uwarunkowań, przejawów i biograficznych konsekwencji prekaryjnych trajektorii zawodowych wśród młodych dorosłych z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Badacze przyjrzą się sekwencjom karier, na które składają się okresy powtarzającego się zatrudnienia na czas określony przeplatane okresami bezrobocia, w połączeniu z niskimi dochodami. Dla celów analiz zostanie przygotowany zbiór Cross-National Biographies – Young (CNB-Young), który zawierać będzie sharmonizowane dane biograficzne pochodzące z wieloletnich badań panelowych, gromadzących szczegółowe informacje o losach zawodowych respondentów w każdym spośród czterech krajów objętych badaniem.

Dr Wojciech Rafałowski zrealizuje grant SONATA pt. „Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych”. Jego celem jest zbadanie, od czego zależy kształt kampanii wyborczych w krajach europejskich, gdy idzie o odwołania do pozaprogramowych cech rywalizujących podmiotów, tzn. którzy kandydaci, kiedy i dlaczego mówią więcej o programie, a w jakich okolicznością koncentrują się na cechach pozaprogramowych. Zweryfikowane zostaną hipotezy dotyczące między innymi wpływu wcześniejszego uczestnictwa w rządach, wieku partii, politycznego wyrobienia elektoratu, rodzajów więzi między elektoratem a partiami politycznymi oraz dziedzictwa niedemokratycznej przeszłości danego kraju w kontekście stylu prowadzenia kampanii wyborczej. Analizy zostaną przeprowadzone metodami ilościowymi na materiale obejmującym zakodowane na podstawie artykułów prasowych informacje dotyczące zachowania partii politycznych podczas kampanii wyborczej oraz dane o zawartości ich programów przedwyborczych.

Grant PRELUDIUM pt. „Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych” dostała Alicja Palęcka, która zbada znaczenie pracy i zatrudnienia dla osób bezrobotnych, a także jak to znaczenie jest negocjowane w instytucjach rynku pracy (urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych). Badaczka ma na celu odkrycie alternatywnych definicji pracy, które wzbogacą aktualne dyskusje o polityce społecznej i organizacji pracy (np. o czasie pracy, czy bezwarunkowym dochodzie podstawowym). Jak definiowana jest praca? Jakie normy pracy i zatrudnienia podzielają różne grupy osób bezrobotnych? Jak te definicje i normy zmieniają się w interakcjach z personelem instytucji i ile sprawczości w negocjacjach mają osoby bezrobotne? Odpowiedzi na te pytania dostarczą obserwacje nieuczestniczące oraz wywiady indywidualne i grupowe.

Grant PRELUDIUM dostała też Katarzyna Rakowska, która zbada przemiany prawa do strajku i reakcje na te przemiany ze strony związków zawodowych. Prawo do strajku choć gwarantowane prawem podlega ograniczeniom proceduralnym, ale na jego realizację ma wpływ także kultura organizacyjna miejsca pracy, praktyki pracodawców oraz orzecznictwo sądowe. Zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat obserwujemy nowe taktyki ze strony pracodawców zmierzające do ograniczenia prawa do strajku na gruncie prawa cywilnego. Projekt przewiduje opis zachodzącej zmiany instytucjonalnej w zakresie prawa do strajku, zbadanie taktyk pracodawców zmierzających do ograniczenia prawa do strajku oraz analizę i skategoryzowanie reakcji związków zawodowych wobec ograniczeń prawa do strajku i strategii stosowanych przez pracodawców w tym zakresie. Badanie przeprowadzone będzie metodami jakościowymi, głównie w oparciu o analizę źródeł zastanych, takich jak bieżące orzecznictwo i doniesienia medialne oraz wywiadów z uczestniczkami i uczestnikami sporów zbiorowych zakończonych strajkiem.